ORDIN nr. 105 din 6 iulie 2020privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 7 iulie 2020  Având în vedere prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a),alin. (1^1),alin. (1^2) lit. a) și alin. (1^3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) și art. 7 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelele și conținutul următoarelor formulare:a) adeverință medicală eliberată de medicul de familie, prevăzută în anexa nr. 2;b) consimțământ informat, prevăzut în anexa nr. 3;c) fișă medicală-tip de admitere/încadrare în MAI, prevăzută în anexa nr. 4;d) adeverință medicală privind concluziile examinării medicale, prevăzută în anexa nr. 5; (la 12-02-2021, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 23 din 11 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 12 februarie 2021 ) e) fișă medicală-tip pentru soluționarea contestațiilor, prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică candidaților la concursurile:a) de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI;b) de încadrare directă, rechemare în activitate, reîncadrare sau transfer din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, ca polițist sau cadru militar, după caz.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 374/2003^1 privind Metodologia examinării medicale și baremele pentru încadrarea personalului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, precum și a candidaților care urmează să susțină examen de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările ulterioare, se abrogă.^1 Ordinul ministrului de interne nr. 374/2003 privind Metodologia examinării medicale și baremele pentru încadrarea personalului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, precum și a candidaților care urmează să susțină examen de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 6 iulie 2020.Nr. 105.  +  Anexa nr. 1 METODOLOGIEprivind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiilede învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precumși la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne  +  Anexa nr. 2
  FAȚĂ
  Cabinet medical................................................(numele și prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei)Nr. .............../..................
  ADEVERINȚĂ MEDICALĂ
  Se adeverește că dl/dna .............................., născut(ă) în anul ....., luna ....., ziua ....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. ........, emis(ă) de ................ la data ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], este înscris(ă) pe lista de capitație începând cu data ........................................Se află [ ]/nu se află [ ] în evidență sau sub observație cu:
  1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecție COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenții chirurgicale, boli cronice. Se acordă o atenție deosebită afecțiunilor endocrino-metabolice - obezitate; afecțiunilor tiroidiene, afecțiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie (valoarea dioptriilor), discromatopsii; afecțiunilor dermatologice - vitiligo; afecțiunilor ortopedice - scolioze, cifoze, picior plat, deformații diverse^1))...................................................................................................................^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) și în mod distinct toxicomaniile (inclusiv alcoolismul etc.)…………………………………………………………………………………………………………
  CLINIC SĂNĂTOS: DA [ ]/NU [ ]Prezenta adeverință medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere la o instituție de învățământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I. Data ……………………Semnătura și parafa medicului de familieNOTĂ:În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate privind acuratețea și corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă și ștampila cabinetului de medicină de familie. Diagnosticele se vor completa cu majuscule, fără prescurtări, cu excepția abrevierilor medicale unanim recunoscute.Atenție! Se vor consemna doar afecțiunile medicale confirmate, documentate medical.NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.
  VERSO
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDirecția medicalăUnitatea .................................................................Din analiza conținutului prezentei adeverințe se constată:
  [ ] POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I., conform prezentei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie.SAU^1) [ ] „INAPT“, conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014^2) (în baza antecedentelor patologice personale, afecțiunilor, bolilor neuropsihice și toxicomaniilor consemnate de către medicul de familie), sens în care NU POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.
  ^1) Se va completa doar în situația în care este menționată în adeverința medicală o afecțiune care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare. ^2) Pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare. Data ......................Semnătura și parafa medicului de unitateNOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. (la 12-02-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 23 din 11 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 12 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT
  Subsemnatul(a) ...................., CNP ............., domiciliat(ă) în str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ......., localitatea ......................, județul .............., telefon ................,Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susținerea celorlalte probe de concurs și că în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI și îmi asum consecințele ce derivă din aceasta.Declar în deplină cunoștință de cauză și pe proprie răspundere că nu am suferit și nu sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase și nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.Nu am cunoștință despre existența unor afecțiuni medicale care să împiedice susținerea probelor sportive de către subsemnatul(a).Semnătura candidatului Data ....................NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcția medicală Unitatea …. Nr. ….
  FIȘĂ MEDICALĂ-TIP
  de admitere/încadrare în MAI
  Numele și prenumele ..................................................................Data și locul nașterii ..............................................................Domiciliul ................................., C.I........ seria...... nr. ........., ocupația .....................................Unitatea MAI care solicită examinarea și scopul (admitere/încadrare) ...................................................Dacă a mai lucrat în MAI ...........................................................Dacă a mai fost examinat pentru admitere/încadrare în MAI ................................................Funcția pentru care concurează ..................................................Profesiuni anterioare .............................................................Condiții de viață și muncă ...................................................Declar că nu am suferit și nu sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase (dacă da, se consemnează afecțiunile medicale în cauză)...................................................................................................................................................................................................................................................................Nu port lentile de contact. Sunt de acord cu efectuarea tuturor investigațiilor necesare concluzionării prezentei fișe. Semnătura candidatului,I. Se completează de medicul de unitate:
  Antecedente personale: Fiziologice ................................................................Patologice ………………………………………………Antecedente heredocolaterale semnificative: ..........................................Examen clinic general pe aparate și sisteme:Date antropometrice:Talia ................................... Greutatea ...................................... I.M.C. (indice de masă corporală) ...............................................Aspect general (tegumente și mucoase, țesut celular subcutanat, sistem ganglionar, sistem muscular, sistem osos, orientare temporo-spațială, existența eventualelor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane): ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A.V. (acuitate vizuală) ......................... Simț cromatic (tabel Ishihara) .....................................................................................................................................................................................................................Aparatul respirator:Clinic ...................................................................................................................................................................Aparatul cardiovascular:Clinic .....................................................................................................................................................................................................................................................Aparatul digestiv:Clinic ................................................................................................................................................................................................................................................Aparatul urogenital:Clinic .........................................................................................................................................................................................................................................Clinostatism OrtostatismT.A. sistolică ...........................................................T.A. diastolică ..........................................................Frecvența cardiacă ..................................................Semnătura și parafa medicului de unitate
  II. Examene paraclinice^1):^1) Se vor efectua în unitățile sanitare stabilite de centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu conform ariei de responsabilitate, cu respectarea prevederilor art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
  Rx. pulmonar (examinare radiologică):...........................................................................................................................................................................................................................................Semnătura și parafa medicului
  Ekg (electrocardiogramă): ................................................................................................................................................................................................................................................................................Semnătura și parafa mediculuiEcografie abdomino-pelvină:..............................................................................................................................................................................................................................................................................Semnătura și parafa mediculuiExamene de laborator:Hemoleucograma ..............................................................VSH ....................... Glicemie ..................... TGP ..................... TGO ........................... GGT .................................Colesterol ........................... Trigliceride .................. Uree ............... Creatinină …….................... Acid uric ....................... Testul HIV .............................. VDRL .................................AgHBs .................................. Ac anti-HCV .............................TSH ....................... ATPO....................... FT4 ………Sumar de urină ......................................................................................................................................................................................................................................................................Semnătura și parafa medicului
  III. Se completează de medicii specialiști, conform specialității și competenței^2):^2) Se vor efectua în unitățile sanitare stabilite de centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu conform ariei de responsabilitate, cu respectarea prevederilor art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
  Examene clinice de specialitate:Examen cardiologic:Clinic ......................................................................................................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. .......... din baremul medical^3)Semnătura și parafa medicului
  ^3) Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
  Examen chirurgical:Clinic .........................................................................................................................................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medicalSemnătura și parafa mediculuiExamen ortopedic:Clinic ....................................................................................................................................................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ………….. din baremul medical; Semnătura și parafa mediculuiExamen oftalmologic:Clinic ...................................................................................................................................................................................................................................................................................Acuitate vizuală:OD ........................................................................................OS ........................................................................................Simț cromatic .......................................................................Fund de ochi ....................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ………… din baremul medicalSemnătura și parafa mediculuiExamen ORL:Clinic ................................................................................................................................................................................................................................................................Audiometrie .....................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. .......... din baremul medicalSemnătura și parafa mediculuiExamen neurologic:Sensibilitate .....................................................................Motilitate ..........................................................................Reflectivitate ....................................................................Nervi cranieni ..................................................................Coordonare ......................................................................Echilibru .............................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medicalSemnătura și parafa mediculuiExamen psihiatric:Antecedente familiale .....................................................................Antecedente personale ...................................................................Comportament ...............................................................................Limbaj ..........................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ............................. din baremul medicalSemnătura și parafa mediculuiExamen boli interne:Clinic ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
  IV. Analize sau explorări suplimentare:
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Semnătura și parafa medicului
  Concluzii: APTINAPT conform paragrafului nr. .............. din baremul medical.Data..................
  Medic de unitate,
  .......................................
  (semnătură și parafă)
  NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. (la 12-02-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 23 din 11 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 12 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcția medicalăC.M.D.T.A. ........................C.M.J. .............................Cabinet medical ........................Nr. .......... /..................
  ADEVERINȚĂ MEDICALĂ
  privind concluziile examinării medicale
  Se adeverește că dl/dna ........................................................, născut(ă) în anul ..... luna ....... ziua ......., candidat pentru ............................... (Se va completa scopul recrutării/selecției: încadrare/admitere.), în urma examinării medicale, a fost declarat(ă) „apt medical“ pentru admitere în instituții de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI, conform Fișei medicale nr. .......... din ..................... .S-a eliberat prezenta spre a-i servi la completarea dosarului de concurs.
  Data
  .................
  Medic de unitate,
  (semnătură și parafă)
  Am luat la cunoștință.
  Semnătură candidat
  .........................
  NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.
   +  Anexa nr. 6
  FIȘĂ MEDICALĂ-TIP
  pentru soluționarea contestațiilor
  Nr. .......... din ....................
  (Se completează nr. din registrul medicului examinator.)
  Numele ...................... Prenumele .......................Data nașterii ...................... Recrutat/Selecționat de ...............................Date antropometrice: Talie ............................. Greutatea ...............I.M.C. (indice de masă corporală)..................... (după caz)Examen de specialitate, în funcție de criteriul/criteriile medical/medicale ce au făcut obiectul contestației:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Concluzia medicului examinator: APT - INAPT - conform paragrafului ........................ din baremul medicalSemnătură și parafă medic examinator .......................................................................Soluția adoptată de Comisia de soluționare a contestațiilor este: ..................................................................,conform Procesului-verbal al Comisiei de soluționare a contestației, înregistrat sub nr. ................/...............
  Semnătură medic coordonator
  ..................................
  Am luat la cunoștință.
  Semnătură candidat
  ...........................
  NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.