ORDIN nr. 1.015/2.080/1.035/2020pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR Nr. 1.015 din 26 mai 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.080 din 30 iunie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.035 din 9 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 3 iulie 2020  În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
   +  ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILORRegia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ TimișSediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23Cod unic de înregistrare: 39669478
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2020
     mii lei
   INDICATORINr. rd.Propuneri 2020
  01234
  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)13.085,00
   1 Venituri totale din exploatare, din care:22.561,00
    a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare32.551,00
    b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare4 
  2 Venituri financiare5524,00
  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)63.085,00
   1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:73.082,00
   A.cheltuieli cu bunuri si servicii81.077,00
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate910,00
  C.cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care:101.913,00
   C0Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)111.388,00
   C1ch. cu salariile121.297,00
   C2bonusuri1391,00
   C3alte cheltuieli cu personalul, din care:14 
    cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal15 
   C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete16485,00
   C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1740,00
   D.alte cheltuieli de exploatare1882,00
  2 Cheltuieli financiare193,00
  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)200,00
  IV  IMPOZIT PE PROFIT21 
  IV1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT21 
   2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT22 
   3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT23 
   4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI24 
   5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS25 
  V  PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:26 
   1 Rezerve legale27 
  2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege28 
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți29 
  4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi30 
  5 Alte repartizări prevăzute de lege31 
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) ≥ 0)32 
  7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință33 
  8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:34 
   a)- dividende cuvenite bugetului de stat35 
   b)- dividende cuvenite bugetului local36 
   c)- dividende cuvenite altor acționari37 
  9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare38 
  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE39 
  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40 
    a)cheltuieli materiale41 
    b)cheltuieli cu salariile42 
    c)cheltuieli privind prestarile de servicii43 
    d)cheltuieli cu reclama si publicitate44 
    e)alte cheltuieli45 
  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:463.895,00
   1 Alocații de la buget47 
      alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori48 
  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII493.895,00
  X  DATE DE FUNDAMENTARE  
   1 Nr. de personal prognozat la finele anului5013
  2 Nr. mediu de salariați total5113
  3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)528.852,56
  4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)537.532,05
  5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)54197,00
  6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat550,77
  7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)56 
  8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000571.000,00
  9 Plăți restante58 
  10 Creanțe restante59 
  ----