ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 iulie 2019(Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare*)
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 iulie 2020  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 89 din 25 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 1 iulie 2020.
  Împrumut nr. 8949 - RO*) Traducere.Acordul, datat la data semnării, încheiat între România („Împrumutat“) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Banca“). Împrumutatul și Banca convin prin prezentul acord următoarele:  +  Articolul ICondiții generale. Definiții1.1. Condițiile generale (așa cum sunt definite în documentul atașat la prezentul acord) se aplică la și constituie parte integrantă a acestui acord.1.2. În afara cazului în care din context reiese un alt înțeles, termenii scriși cu majuscule utilizați în prezentul acord au înțelesul care le-a fost atribuit în Condițiile generale sau în documentul atașat la prezentul acord.  +  Articolul II Împrumutul2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului suma de cincizeci milioane euro (50.000.000 euro), suma menționată putând fi convertită periodic printr-o operațiune de conversie valutară („împrumut“), pentru a sprijini finanțarea proiectului descris în anexa 1 la prezentul acord („Proiect“).2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secțiunea a III-a a anexei 2 la acest acord.2.03. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului.2.04. Comisionul de angajament este egal cu un sfert dintrun procent (0,25%) pe an aplicat la suma netrasă din împrumut.2.05. Rata de dobândă este egală cu rata de referință plus marja fixă sau acea rată care ar putea fi aplicată, ca urmare a unei conversii, după cum este prevăzut în secțiunea 3.02 (e) din Condițiile generale.2.06. Datele de plată sunt 1 februarie și 1 august ale fiecărui an.2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.  +  Articolul III Proiectul3.01. Împrumutatul declară angajamentul său față de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul în conformitate cu prevederile articolului V din Condițiile generale și cu anexa 2 la prezentul acord.  +  Articolul IV Intrare în vigoare4.01. Data-limită de intrare în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord.  +  Articolul VReprezentare. Adrese5.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministrul Finanțelor Publice sau succesorul acestuia.5.02. Pentru scopurile secțiunii 10.1 din Condiții generale,(a) adresa Împrumutatului este:Ministerul Finanțelor PubliceBulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5,București,România, 05 07 06și(b) adresa electronică a Împrumutatului estefax: 00 40 21 31267925.03. Pentru scopurile secțiunii 10.1 din Condiții generale, (a) adresa Băncii este:Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare1818 H Street, N.W.,Washington, D.C. 20433Statele Unite ale Americiiși(b) adresa electronică a Băncii estefax: 00 1 202 477 63 91Convenit la data semnării.ROMÂNIAPrin reprezentant autorizatEugen Orlando Teodorovici,ministrul finanțelor publiceData: 10.07.2019BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARETatiana Proskuryakova,manager de țarăData: 10.07.2019  +  ANEXA nr. 1Descrierea ProiectuluiObiectivul Proiectului constă în creșterea rezilienței facilităților critice ale Poliției Române de răspuns în situații de urgență și la dezastre și consolidarea capacităților instituționale pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență.Proiectul constă în următoarele părți:  +  PARTEA 1Îmbunătățirea rezilienței infrastructurii Poliției Române de răspuns la dezastreSprijin pentru finanțarea investițiilor prioritare de reabilitare, reconstrucție și asistență tehnică pentru sporirea capacității de răspuns la situații de urgență a facilităților selectate ale Poliției Române și îndrumare privind planificarea investițiilor viitoare care cuprind întregul patrimoniu construit gestionat de Poliția Română1 Investiții prioritare. Sprijin pentru îmbunătățirea capacității de rezistență la seisme și la dezastre a facilităților critice ale Poliției Române, gestionate de Poliția Română, prioritizate și selectate pentru funcțiile lor de răspuns la dezastre și în situații de urgență, prin realizarea lucrărilor de reabilitare seismică și/sau construcția de noi clădiri, care urmează să fie completate de modernizarea funcțională și adoptarea măsurilor de eficiență energetică, inclusiv:(a) pregătirea, revizuirea și analiza, printre altele, a expertizelor tehnice, a auditurilor privind eficiența energetică, a studiilor de fezabilitate (inclusiv documentația relevantă), a proiectelor tehnice, verificărilor tehnice, autorizațiilor și permiselor, serviciilor de consultanță pentru proiectare pe parcursul execuției lucrărilor necesare pentru realizarea acestei componente; (b) lucrări civile de consolidare sau reconstrucție a clădirilor prioritare, inclusiv îmbunătățirea funcționalităților acestora în conformitate cu standardele, regulamentele și legislația națională în vigoare din domeniul construcțiilor; (c) îmbunătățirea eficienței energetice și consolidarea rezilienței sistemului de alimentare electrică, canalizare și telecomunicații (de exemplu, prin instalarea de generatoare și comunicații de rezervă); (d) operaționalizarea funcțională a clădirilor noi și a celor consolidate, după caz (de exemplu, mobilier, echipamente de siguranță și alte dotări); (e) supervizarea lucrărilor de construcții2 Planificarea investițiilor în infrastructură pe termen lung. Sprijin pentru asistență tehnică în scopul îmbunătățirii capacității Poliției Române de implementare a unei strategii pe termen lung de reducere a riscului de dezastre, inclusiv prin: (a) dezvoltarea unui model de planificare a infrastructurii; (b) dezvoltarea unui cadru pentru evaluarea întregului patrimoniu construit și (c) proiectarea și implementarea primelor etape ale unui program de instruire a personalului Poliției Române privind planificarea infrastructurii  +  PARTEA 2Capacitatea instituțională și sensibilizarea publiculuiSprijin pentru creșterea capacității instituționale a Poliției Române de pregătire și răspuns la situații de urgență printr-o serie de instruiri și achiziții de echipamente esențiale pentru situațiile de urgență și asistență tehnică pentru desfășurarea activităților de conștientizare a publicului, în scopul informării cetățenilor cu privire la rolul Poliției Române în situații de urgență și creșterii gradului de conștientizare a Proiectului1 Pregătirea operațională și de răspuns în situații de urgență. Sprijin pentru finanțarea achizițiilor de echipamente pentru situații de urgență și asigurarea de instruiri pentru îmbunătățirea pregătirii operaționale a personalului Poliției Române, inclusiv: (a) echipament de protecție pentru personal; (b) echipament operațional, de salvare și căutare; (c) echipament de comunicații interoperabile și de tehnologia informației și (d) echipament logistic, toate echipamentele fiind utilizate exclusiv în situații de pregătire și răspuns la situații de urgență2 Conștientizarea publicului. Sprijin pentru asistență tehnică în ceea ce privește desfășurarea următoarelor activități: (a) întâlniri cu beneficiarii pentru furnizarea informațiilor cu privire la investițiile planificate, rolul poliției în răspunsul la situații de urgență, precum și avantajele consolidării și reconstrucției; (b) campanii de conștientizare a publicului prin utilizarea diverselor instrumente de comunicare, inclusiv panouri publicitare, postere, broșuri, medii de socializare; (c) efectuarea de sondaje de opinie care să permită Poliției Române o înțelegere mai bună a opiniilor beneficiarilor și o urmărire mai bună a acestor opinii pe parcursul implementării Proiectului  +  PARTEA 3Managementul proiectului1 Sprijin pentru Unitatea de implementare a Proiectului (UIP), incluzând achiziții, management financiar, monitorizare și evaluare, audit, politici asiguratorii și supervizare tehnică2 Sprijin pentru stabilirea și menținerea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor în cadrul Proiectului  +  ANEXA nr. 2Realizarea Proiectului  +  Secţiunea I Aranjamente de implementareA. Aranjamente instituționale1. Fără a se limita la prevederile art. IV din Condițiile generale și cu excepția cazului în care Împrumutatul nu convine altfel, Împrumutatul, prin MAI, menține pe toată durata implementării Proiectului o unitate de implementare a Proiectului („UIP“) în cadrul IGPR, ale cărei componență, resurse, termeni de referință și funcții sunt acceptate de Bancă. UIP va fi responsabilă cu achizițiile, managementul financiar, monitorizarea și evaluarea, precum și cu asigurarea conformării cu politicile asiguratorii în cadrul Proiectului.B. Manualul operațional al Proiectului1. Împrumutatul, prin MAI, astfel cum a delegat IGPR, va implementa Proiectul în conformitate cu un Manualul operațional al Proiectului („MOP’“), într-o formă și cu un conținut satisfăcătoare Băncii, care va include procedurile operaționale și administrative, precum și cerințele pentru implementarea Proiectului.2. MOP nu va fi transferat, amendat, abrogat sau suspendat ori nu se va permite ca acesta sau oricare prevedere a acestuia să fie amendată, abrogată sau suspendată, într-o manieră care, în opinia Băncii, poate afecta în mod negativ și material implementarea Proiectului. MOP poate fi amendat doar prin consultare cu Banca și după aprobarea Băncii. În cazul în care orice prevedere a MOP intră în conflict cu acest acord, termenii acestui acord vor prevala.C. Măsuri asigurătorii1. Împrumutatul, prin IGPR, se va asigura că Proiectul se desfășoară cu respectarea standardelor și practicilor adecvate în materie de sănătate, siguranță, de natură socială și de mediu și în conformitate cu Instrumentele aferente politicilor asiguratorii.2. Împrumutatul, prin IGPR, se va asigura că obligațiile sale în scopul conformității cu instrumentele aferente politicilor asiguratorii sunt incluse în: (a) contractele încheiate de IGPR și contractorii în cauză și orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările de construcții civile; și (b) contractele încheiate între contractorii în cauză și subcontractanții contractorilor.3. Împrumutatul, prin IGPR, se va asigura că înainte de realizarea lucrărilor din cadrul proiectului:(a) va elabora planurile de management de mediu și social specifice locațiilor, în cadrul termenilor de referință acceptabili de Bancă, pentru lucrările respective;(b) va pregăti, consulta și publica planuri de management de mediu și social specifice locațiilor într-o manieră acceptabilă de Bancă, după cum este prevăzut în Cadrul general privind managementul mediului și elemente de natură socială;(c) înaintea elaborării documentației de atribuire pentru orice contract de lucrări, va pregăti și va transmite Băncii, în vederea aprobării, toate planurile de management de mediu și social specifice locațiilor în forma și conținutul acceptabile de Bancă.4. Împrumutatul, prin IGPR, se va asigura că: (a) toate contractele de consultanță legate de asistența tehnică, proiectarea și capacitatea instituțională din cadrul Proiectului, aplicarea acelor rezultate care ar putea avea implicații asupra mediului, asistenței sociale și de sănătate pot fi realizate numai în baza termenilor de referință revizuiți și satisfăcători pentru Bancă; și (b) astfel de termeni de referință vor impune ca activitățile de asistență tehnică, proiectare și capacitate instituțională să ia în considerare cerințele politicilor asiguratorii aplicate de Bancă și Liniilor directoare MSS.5. Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul, prin IGPR, va asigura și va solicita asigurarea că niciuna dintre prevederile instrumentelor privind politicile asiguratorii nu este abrogată, modificată, suspendată sau renunțată. În cazul unor neconcordanțe între dispozițiile oricărui instrument privind politicile asiguratorii și prevederile prezentului acord, prevederile prezentului acord vor prevala.6. Împrumutatul, prin IGPR, va menține pe parcursul implementării Proiectului și va publica disponibilitatea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor, în forma și conținutul satisfăcătoare pentru Bancă, va asculta și va determina în mod corect și cu bună-credință toate reclamațiile ridicate în legătură cu Proiectul și va lua toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare măsurile stabilite printr-un astfel de mecanism într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.  +  Secţiunea a II-a Monitorizarea, raportarea și evaluarea Proiectului1. Împrumutatul, prin IGPR, va transmite Băncii orice raport al proiectului în termen de cel târziu patruzeci și cinci (45) de zile de la sfârșitul fiecărui semestru calendaristic, care să acopere semestrul respectiv.2. Fără a se limita la alte obligații de raportare din cadrul prezentului acord, Împrumutatul, prin IGPR:(a) va lua toate măsurile necesare pentru a colecta, întocmi și transmite Băncii, în mod periodic, în cadrul rapoartelor proiectului, și în mod prompt, într-un raport separat, ori de câte ori Banca solicită informații cu privire la stadiul conformității cu instrumentele privind politicile asiguratorii. Aceste informații includ: (i) măsurile luate în vederea promovării instrumentelor; (ii) condițiile, dacă există, care interferează sau amenință să interfereze cu buna implementare a instrumentelor aferente politicii asiguratorii; și (iii) măsurile de remediere luate sau care trebuie luate pentru a face față acestor condiții;(b) va furniza în fiecare lună prompt Băncii o copie a fiecărui raport de progres întocmit și prezentat de orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările civile ale Proiectului, contractorii și/sau subcontractanții Proiectului; și(c) imediat după primire, Împrumutatul, prin IGPR, va transmite Băncii orice notificare primită de la orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările civile ale Proiectului, contractorii și/sau subcontractanții proiectului în legătură cu orice incident care ar putea apărea în timpul implementării Proiectului.  +  Secţiunea a III-a Tragerea sumelor împrumutuluiA. GeneralitățiFără a se limita la prevederile articolului II din Condițiile generale și în conformitate cu Scrisoarea de tragere și informații financiare, Împrumutatul poate trage sumele din împrumut pentru a finanța cheltuielile eligibile din cadrul împrumutului, în suma alocată și, după caz, până la procentul stabilit pentru fiecare categorie din tabelul următor:
  CategorieSuma alocată din împrumut (exprimată în EUR)Procentul cheltuielilor care va fi finanțat (inclusiv taxe)
  (1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță (inclusiv auditul Proiectului), servicii, altele decât cele de consultanță, instruire și costuri operaționale50.000.000100%
  Sumă totală50.000.000 
  B. Condiții de tragere. Perioadă de tragere1. Fără a contraveni prevederilor părții A a acestei secțiuni, nu se va efectua nicio tragere pentru plăți efectuate înaintea datei semnării.2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2025.
   +  ANEXA nr. 3Împrumutatul va rambursa integral suma împrumutului la 1 februarie 2029.
  DOCUMENT ATAȘAT
  Definiții1. „Ghidul anticorupție“ înseamnă, în sensul paragrafului 5 din anexa la Condițiile generale, „Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi“ din data de 15 octombrie 2006 și revizuit în ianuarie 2011 și la data de 1 iulie 2016.2. „Categorie“ înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secțiunea a III-a din anexa 2 la prezentul acord.3. „Situație de urgență“ se referă la evenimentele de pe teritoriul României determinate de riscurile și hazardele naturale (cum ar fi incendiile forestiere, avalanșele, cutremurele, alunecările de teren, furtunile, inundațiile), riscurile biologice (cum ar fi sănătatea publică de urgență) și riscurile radiologice și chimice, precum și alte tipuri de situații de urgență și riscuri prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, din data de 15 aprilie 2004, și Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, din data de 3 august 2016. Dar situația de urgență nu include niciun fel de urgență preponderent politică, de securitate, militară sau fiscală.4. „Liniile directoare MSS“ înseamnă liniile directoare ale Grupului Băncii Mondiale referitoare la sănătate, mediu și la politicile de siguranță, publicate pe site-ul www.ifc.org/ehsguidelines, astfel cum sunt actualizate în mod periodic.5. „Cadrul general privind managementul mediului și elemente de natură socială“ sau „CGMMS“ înseamnă documentul elaborat și adoptat de Împrumutat, prin IGPR, la data de 7 decembrie 2018, publicat la nivel național și pe website-ul Băncii la data de 10 decembrie 2018, care stabilește procedurile care trebuie urmate pentru evaluarea impactului potențial advers de mediu și social al activităților Proiectului, inclusiv impactul și măsurile care trebuie întreprinse pentru compensarea, reducerea, atenuarea impactului advers, precum și pentru pregătirea planurilor de management de mediu și social, în condițiile în care un astfel de cadru poate fi modificat de către Împrumutat, în mod periodic, cu aprobarea prealabilă în scris a Băncii.6. „Planul de management de mediu și social“ sau „PMMS“ înseamnă planurile specifice locațiilor, pregătite de Împrumutat, prin IGPR, în timpul implementării Proiectului, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă, adoptate de Împrumutat și publicate la nivel național, care detaliază acțiunile specifice și măsurile de protecție socială și de mediu în ceea ce privește Proiectul, inclusiv pentru identificarea întâmplătoare a proprietății culturale și potențialul impact direct și indirect asupra mediului și social rezultat din realizarea Proiectului, măsurile de atenuare a fiecărui impact negativ identificat, precum și măsurile de îmbunătățire a fiecărui impact pozitiv identificat și măsurile procedurale și instituționale necesare pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni, măsuri și politici, inclusiv orice calendar pentru întocmirea acestor planuri, modificat de Împrumutat, ocazional, cu acordul scris prealabil al Băncii.7. „Condiții generale“ înseamnă „Condițiile generale pentru împrumuturi de investiții ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare“ din data de 14 iulie 2017.8. „IGPR“ înseamnă Inspectoratul General al Poliției Române, înființat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare.9. „MAI“ înseamnă Ministerul Afacerilor Interne sau succesorul acestuia.10. „MFP“ înseamnă Ministerul Finanțelor Publice sau succesorul acestuia.11. „Costuri operaționale“ înseamnă cheltuielile efectuate de către Poliția Română și de către Unitatea de implementare a Proiectului în scopul implementării Proiectului, pentru consumabile de birou, comisioane bancare, instrumente de comunicare, cheltuieli de publicitate, servicii de traduceri și interpretariat, asigurare, întreținere și reparații echipamente, tipărire și publicații, costuri cu diurna, transportul și cazarea pentru personalul UIP, salarii pentru personalul UIP, inclusiv contribuțiile sociale, cu excepția salariilor pentru funcționarii publici ai IGPR.12. „Ghidul privind achizițiile“ înseamnă, în sensul paragrafului 85 din Documentul atașat la Condițiile generale, „Ghidul privind achizițiile în cadrul împrumuturilor BIRD pentru împrumuturile de investiții ale Împrumutatului“, datat iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018.13. Unitatea de implementare a Proiectului sau „UIP“ înseamnă unitatea Împrumutatului, înființată și menținută de către Împrumutat în conformitate cu secțiunea I.A.1 din anexa 2 la prezentul acord.14. „Manualul operațional al Proiectului“ sau „MOP“ înseamnă Manualul operațional al Proiectului, elaborat de Împrumutat, prin IGPR, și aprobat de MAI, în conformitate cu secțiunea I.B din anexa 2 la prezentul acord, într-o manieră acceptabilă Băncii, prin care sunt stabilite responsabilitățile operaționale și administrative, procedurile și regulile de implementare a Proiectului, inclusiv CGMMS, indicatorii de performanță, lista facilităților Poliției Române eligibile pentru finanțare în cadrul acestui acord și aranjamentele de management financiar al Proiectului, astfel cum acesta poate fi modificat și completat periodic cu aprobarea prealabilă în scris a Băncii.15. „Poliția Română“ înseamnă poliția națională stabilită în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare.16. „Facilități ale Poliției Române“ înseamnă facilitățile Poliției Române care au fost selectate deoarece joacă un rol critic în situațiile de urgență și managementul dezastrelor: (i) centrele operaționale care îndeplinesc următoarele funcții: controlul traficului, expertiza criminalistică, dispecerizarea, funcțiile de sprijin operațional și administrativ, relațiile publice și ordinea publică generală; și/sau (ii) centrele de comandă și control la nivel județean și național care îndeplinesc aceleași funcții ca centrele operaționale, precum și funcțiile centrale operaționale în caz de dezastru sau situații de urgență, în coordonare cu celelalte structuri implicate în protecția civilă. Lista facilităților Poliției Române, identificate drept clădiri de răspuns la situații de urgență, va fi aprobată de Banca Mondială în conformitate cu prezentul acord și inclusă în Manualul operațional al Proiectului.17. „Instruire“ înseamnă cheltuielile efectuate pentru stagii de studiu, cursuri, seminare și alte activități legate de instruire, inclusiv costuri cu materialele de instruire, închirieri de spații și de echipamente, transport, costuri de cazare și diurne pentru lectorii și participanții la instruire, onorariile lectorilor și alte activități incidentale legate de instruire.18. „Instrumente privind politicile asiguratorii“ înseamnă CGMMS și PMMS luate împreună, iar „Instrumentul privind politicile asiguratorii“ înseamnă orice astfel de instrument privind politicile asiguratorii.19. „Politici asiguratorii“ înseamnă Politici operaționale (OP) și Proceduri operaționale ale Băncii (BP), și anume OP/BP 4.01 (Evaluarea de mediu) și OP/BP 4.11 (Resurse culturale fizice) care se regăsesc pe site-ul https://policies.wordlbank.org.20. „Data semnării“ înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul și Banca au semnat Acordul de împrumut, iar această definiție se aplică tuturor referirilor la „data Acordului de împrumut“ din Condițiile generale.
  -----