HOTĂRÂRE nr. 497 din 25 iunie 2020pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iunie 2020  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, precum și ale art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare privind controlul circulației materialelor lemnoase cu autoritățile publice centrale pentru afaceri interne și vămi în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 3În perioada dintre data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, și data de 31 octombrie 2020, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL 2.0, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Notă
  Reproducem prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 923 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020:
  Articolul II
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data de 30 ianuarie 2021, pentru aplicațiile SUMAL 2.0 prevăzute la art. 3 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, se realizează popularea bazelor de date, validarea fluxurilor de informații și instruirea utilizatorilor SUMAL 2.0 potrivit metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
   +  Articolul 4Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, se prorogă până la data de 30 octombrie 2020.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 octombrie 2020, cu excepția prevederilor art. 3, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  Reproducem prevederile art. I din HOTĂRÂREA nr. 923 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020:
  Articolul I
  Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2020, se prorogă până la data de 30 ianuarie 2021.
   +  Articolul 6Abrogat. (la 29-10-2020, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 923 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 25 iunie 2020.Nr. 497.  +  ANEXĂNORMEreferitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimulspațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemnrotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinateconsumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 destabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produsedin lemn