NORME TEHNICE din 31 martie 2017de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 bis din 31 martie 2017  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 245 din 31 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 224 din 31 martie 2017.
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 533 din 11 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 390 din 14 mai 2020, termenul de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 decembrie 2020.
  Notă
  Art. II, III și IV din ORDINUL nr. 715 din 4 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 491 din 10 iunie 2020, prevăd:
  Articolul II
  Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la data de 30 septembrie 2020 se implementează următoarele măsuri:
  1. serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea din cadrul programelor naționale de sănătate curative se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. pentru serviciile medicale și materialele sanitare specifice înregistrate/eliberate off-line, din cadrul programelor naționale de sănătate curative, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate;
  3. pentru situațiile prevăzute la pct. 1 și 2 nu se aplică reglementările privind validarea și decontarea serviciilor, prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare, respectiv transmiterea acestora în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) în termen de 3 zile lucrătoare, precum și cele privind sancțiunile aplicabile, prevăzute in Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;
  4. măsurile prevăzute la pct. 1-3 pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de servicii medicale paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie, precum și furnizorii de servicii de dializă se aplică până la data de 30 iunie 2020;
  5. medicul de familie poate emite prescripție medicală în continuare pentru bolnavii tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  6. formele farmaceutice cu administrare orală, precum și formele farmaceutice cu administrare subcutanată/ intramusculară ale medicamentelor specifice utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, cu excepția Programului național de sănătate mintală, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, pot fi eliberate și unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, ca urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare. Persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidențe la nivelul unității sanitare. Formele farmaceutice cu administrare orală pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară are această posibilitate. Formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară poate respecta precauțiile de păstrare și transport recomandate de producător, iar medicul curant apreciază că bolnavul/aparținătorii acestuia are/au posibilitatea administrării tratamentului la domiciliu;
  7. în situația în care medicul curant apreciază că este posibilă administrarea medicamentelor specifice perfuzabile și la domiciliul pacientului [în funcție de starea clinico-biologică a pacientului, de condițiile de viață și de nivelul de educație ale acestuia sau ale aparținătorilor săi, de datele de siguranță privind administrarea medicamentului precizate în rezumatul caracteristicilor produsului (RCP)], cu sprijinul conducerii unității sanitare se poate organiza administrarea la domiciliul bolnavului a tratamentului specific sub supravegherea personalului medical;
  8. materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului național de diabet zaharat și al Programului național de tratament pentru boli rare - epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, pot fi eliberate și unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară are această posibilitate. Persoana care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidențe la nivelul unității sanitare;
  9. pentru bolnavii incluși în cadrul programelor naționale de sănătate curative, aflați în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) și (**1Ω) în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prescrierea în continuare a tratamentului specific se efectuează în baza documentelor medicale emise ca urmare a evaluărilor medicale periodice. Evaluările medicale periodice al căror termen de valabilitate - ce a fost prelungit în perioada stării de urgență - expiră după încetarea stării de urgență, precum și evaluările periodice programate ulterior încetării acestei stări vor fi efectuate în conformitate cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul III
  (1) Unitățile de specialitate care au preluat în evidență, pe perioada stării de urgență, respectiv după încetarea stării de urgență, bolnavi din programele naționale de sănătate curative derulate prin unități sanitare cu paturi care au acordat și acordă servicii medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19 pot derula programe naționale de sănătate curative până la data de 30 iunie 2020, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.
  (2) Începând cu data de 1 iulie 2020, unitățile prevăzute la alin. (1) pot derula în continuare programe naționale de sănătate curative în condițiile respectării metodologiei de selecție a unităților de specialitate prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.
  (3) Sumele solicitate de către unitățile de specialitate prevăzute la alin. (1) pentru derularea programelor naționale de sănătate curative se acordă lunar, pe baza cererilor justificative, fundamentate în funcție de stocurile cantitativ-valorice preluate, consumurile înregistrate și numărul de bolnavi tratați, până la îndeplinirea criteriilor de selecție din chestionarul de evaluare și nominalizarea acestora în normele tehnice, după caz, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2020.
  (4) Unitățile de specialitate prevăzute la alin. (1) care după data de 1 iulie 2020 nu vor mai derula programe naționale de sănătate curative au obligația transferării bolnavilor și a stocurilor cantitativ-valorice rămase către unitățile sanitare de la care au fost preluați.
  Articolul IV
  Până la data de 30 iunie 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.
   +  Capitolul I Cadrul general de realizare a programelor naționale de sănătate curative  +  Articolul 1 Programele naționale de sănătate curative, reprezintă un ansamblu de acțiuni multianuale și au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătății publice.  +  Articolul 2(1) Bugetul alocat programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 este prevăzut la capitolul VIII din prezenta anexă și este aprobat anual în Legea bugetului de stat.(2) Structura programelor naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, obiectivele, criteriile de eligibilitate stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, indicatorii specifici, natura cheltuielilor, precum și unitățile sanitare prin care se derulează programele naționale de sănătate curative sunt prevăzute la capitolul IX din prezenta anexă.  +  Articolul 3(1) Programele naționale de sănătate sunt elaborate de către Ministerul Sănătății cu participarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(2) Implementarea programelor naționale de sănătate se realizează prin unități de specialitate.(3) Includerea unităților de specialitate în programele naționale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a unei metodologii de selecție care fac obiectul Anexei 13 la prezentele norme tehnice, cu încadrare în limita fondurilor aprobate.(4) Unitățile de specialitate sunt:a) instituții publice;b) furnizori publici de servicii medicale;c) furnizori privați de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacității furnizorilor publici de servicii medicale. Stabilirea anuală la nivel județean a capacității de furnizare a serviciilor medicale de către furnizorii publici, precum și a serviciilor medicale care excedează capacității de furnizare a acestora se realizează de către o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai direcției de sănătate publică și reprezentanți ai casei de asigurări de sănătate;d) furnizori privați de medicamente și dispozitive medicale.(5) Coordonarea tehnică și metodologică pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative se asigură cu participarea experților desemnați coordonatori naționali prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(6) Raporturile stabilite între unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative și casele de asigurări de sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează acțiuni multianuale, ce se stabilesc și se desfășoară pe bază de contract cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2018.(7) În situația în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor contractuale, acestea sunt negociate și stipulate în acte adiționale, conform și în limita prevederilor legale în vigoare.(8) Angajamentele legale încheiate în exercițiul curent din care rezultă obligații nu pot depăși creditele de angajament sau creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat.(9) Casele de asigurări de sănătate pot stabili și alte termene de contractare, în funcție de necesarul de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, în limita fondurilor aprobate fiecărui program/subprogram de sănătate.(10) Modelele de contracte pentru derularea programelor naționale de sănătate curative încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezentele norme.(11) Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice și dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice și dispozitive medicale nu sunt aplicabile situațiilor în care asigurații execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum și cei care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 și 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(12) Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autoritățile competente potrivit legislației în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaportul, dacă reprezentantul legal nu poate prezenta cardul. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoțește persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidențele proprii.  +  Articolul 4(1) Programele naționale de sănătate curative sunt finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare Fond, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.(2) Sumele alocate din bugetul Fondului pentru finanțarea programelor naționale de sănătate curative se utilizează pentru:a) asigurarea, după caz, în spital și în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea specifice unor boli cronice cu impact major asupra sănătății publice acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate curative;b) asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente și materiale sanitare specifice, investigații medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienților hemodializați de la și la domiciliul pacienților și transportul lunar al medicamentelor și materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienților;c) asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate, investigațiilor PET-CT, serviciilor prin tratament Gamma-Knife, serviciilor de diagnosticare și monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară, serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), precum și a serviciilor de radioterapie.  +  Articolul 5(1) Unitățile de specialitate asigură pe perioada spitalizării toate medicamentele/materialele sanitare specifice, dispozitivele și altele asemenea care se eliberează în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, necesare tratamentului bolnavilor.(2) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea, utilizate în unitățile sanitare cu paturi pentru tratamentul bolnavilor pe perioada spitalizării acestora sau, după caz, eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se achiziționează de către unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care în cazul medicamentelor nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.(3) Serviciile medicale, inclusiv prescrierea și eliberarea medicamentelor și/sau materialelor sanitare specifice, asigurate bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate curative, pot fi acordate într-o unitate sanitară în regim ambulatoriu/de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitalicești furnizate în regim de spitalizare continuă într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare continuă nu poate acorda serviciile.(4) Serviciile medicale, inclusiv prescrierea și eliberarea medicamentelor, asigurate bolnavilor în cadrul programului național de oncologie, pot fi acordate într-o unitate sanitară în regim de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale furnizate în regim de spitalizare de zi în aceeași unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare de zi nu poate acorda serviciile.(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), serviciile asigurate sunt validate și decontate din bugetul programelor naționale de sănătate curative.(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), dacă pacientul necesită transport medicalizat, unitatea sanitară în care bolnavul este internat în regim de spitalizare continuă suportă contravaloarea transportului medicalizat al acestuia în vederea efectuării serviciilor asigurate în cadrul programelor naționale de sănătate cu scop curativ.  +  Articolul 6(1) Sumele aferente programelor naționale de sănătate curative se alocă în baza contractelor încheiate distinct între furnizori și casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.(2) Casa Națională de Asigurări de Sănătate repartizează caselor de asigurări de sănătate, fondurile destinate derulării programelor naționale de sănătate curative prevăzute la cap. VIII, în baza indicatorilor fizici și de eficiență realizați în anul precedent.(3) Sumele alocate pentru programele naționale de sănătate curative sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de specialitate prin care acestea se implementează.(4) Unitățile de specialitate au obligația de a publica pe site-ul propriu bugetul de venituri și cheltuieli și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, detaliat pentru fiecare dintre programele/subprogramele naționale de sănătate curative derulate.(5) Sumele aprobate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative se alocă la solicitările caselor de asigurări de sănătate, pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate, în funcție de indicatorii realizați și în limita fondurilor aprobate cu această destinație, însoțite de documentele justificative.  +  Articolul 7(1) Pentru programele naționale de sănătate curative decontarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altele asemenea, serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), investigațiilor PET-CT, dozarea hemoglobinei glicozilate, precum și a serviciilor de radioterapie unităților de specialitate aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate se realizează lunar, din fondurile aprobate cu această destinație.(2) Decontarea serviciilor de supleere renală pentru furnizorii de dializă aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate se realizează lunar de casele de asigurări de sănătate, din fondurile aprobate cu această destinație.  +  Articolul 8(1) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea se asigură, în condițiile legii, prin farmaciile unităților sanitare, care au îndeplinit criteriile prevăzute în chestionarele de evaluare, pentru includerea în programele naționale de sănătate curative și/sau prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, după caz.(2) Includerea unităților de specialitate private care derulează programele naționale de sănătate curative se face potrivit art. 3 alin. (4) lit. c).  +  Articolul 9 Unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative, prevăzute în prezentul ordin, raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici pe baza evidenței tehnico-operative, în format electronic și pe suport hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 10 Casele de asigurări de sănătate raportează Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, sumele contractate, sumele utilizate potrivit destinației acestora și indicatorii specifici conform machetelor aprobate, prevăzute la art. 9.  +  Articolul 11 Modificarea structurii, sumelor și indicatorilor specifici pentru evaluarea și monitorizarea programelor, pe parcursul derulării acestora, se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu avizul conform a Ministerului Sănătății.  +  Articolul 12 În vederea derulării în bune condiții a programelor naționale de sănătate curative, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici și în funcție de realizarea obiectivelor și activităților propuse, se stabilește modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 13 Sumele alocate programelor naționale de sănătate sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Sumele aferente programelor naționale de sănătate curative sunt cuprinse în contractele încheiate, distinct, între casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programele/subprogramele naționale de sănătate curative.(2) În situația în care stocurile cantitativ - valorice acoperă necesarul anului în curs, casele de asigurări de sănătate pot derula contracte, cu furnizorii de servicii medicale, cu evidențierea stocului cantitativ valoric.  +  Articolul 15(1) Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare prin care se derulează programele/subprogramele naționale de sănătate curative se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.(2) Reprezentantul legal al unității sanitare încheie contract pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. Unitățile sanitare din rețeaua apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești încheie contracte pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative numai cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, avându-se în vedere la contractare și decontare asigurații, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență.(3) Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și farmaciile cu circuit deschis, prin care se desfășoară programele naționale de sănătate curative se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.(4) Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și furnizorii prin care se derulează Programul național de diabet zaharat [dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)], respectiv Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT și subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 3.(5) Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii de dializă prin care se derulează Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 4.(6) Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii de radioterapie prin care se derulează Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi din cadrul Programului național de oncologie se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 16 Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate care efectuează servicii de dializă se realizează în limita numărului de bolnavi prevăzut în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică și a fondurilor aprobate pentru anii 2017 și 2018 cu această destinație. În situația în care o unitate sanitară este inclusă în program pe parcursul derulării acestuia contractul cu casa de asigurări de sănătate, se poate încheia prin preluarea bolnavilor existenți în program de la alte unități sanitare sau, după caz, prin includerea în program a unor bolnavi noi, cu încadrarea în numărul de bolnavi aprobat pentru respectivul program.  +  Articolul 17(1) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte cu furnizorii, denunțarea unilaterală a contractului, precum și răspunsurile la cererile și la sesizările furnizorilor se vor face în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile.(2) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea contractelor dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se soluționează de către Comisia de arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau, de către instanțele de judecată, după caz.(3) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relații contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare.(4) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate și care desfășoară activitate sub incidența acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în nici un alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare.(5) După reluarea relației contractuale, în cazul în care contractul încetează/se modifică, din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (4) casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (4) în contractele încheiate cu acești furnizori sau cu alți furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.  +  Articolul 18 Sumele aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative sunt prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la capitolul 66.05 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri și servicii".  +  Articolul 19 Sumele alocate programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privați de servicii medicale prin care acestea se derulează și se utilizează potrivit destinațiilor stabilite.  +  Articolul 20 Sumele aferente medicamentelor/materialelor sanitare specifice eliberate prin farmaciile cu circuit deschis se cuprind în bugetele de venituri și cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate și distinct în contractele de furnizare de medicamente/materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, încheiate între acestea și farmaciile cu circuit deschis.  +  Capitolul II Achiziția medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altele asemenea specifice programelor naționale de sănătate curative  +  Articolul 21(1) Lista denumirilor comune internaționale (DCI) corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.(2) Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(3) În situația în care se constată că deținătorul autorizației de punere pe piață nu a asigurat prezența medicamentelor pe piață, conform prevederilor legale, medicamentele se exclud din lista prețurilor de decontare, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării constatării lipsei medicamentelor de pe piață, de către instituțiile abilitate, precum și la sesizarea Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale.(4) Lista prevăzută la alin. (2) se actualizează în următoarele condiții:a) la actualizarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;b) ca urmare a actualizării Catalogului național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; Lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed și intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepție, lista elaborată în cursul lunii august 2017 de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed, intră în vigoare începând cu 16 august 2017. (la 11-08-2017, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 21 , Capitolul II a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017 ) c) abrogată; (la 23-01-2018, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 21 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 34 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) d) ca urmare a actualizării Catalogului național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed și intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepție, lista elaborată în cursul lunii decembrie 2018 de Casa Națională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 4 decembrie 2018. (la 29-11-2018, Alineatul (4) din Articolul 21 , Capitolul II a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.547 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 29 noiembrie 2018 ) e) ca urmare a actualizării Catalogului național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed și intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepție, lista elaborată în cursul lunii martie 2019 de Casa Națională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 11 martie 2019. (la 28-02-2019, Alineatul (4) din Articolul 21 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 27 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 28 februarie 2019 ) Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 263 din 11 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 201 din 13 martie 2019, aplicarea prevederilor ultimei teze a art. 21 alin. (4) lit. e) al cap. II din Normele tehnice se suspendă până la data de 19 martie 2019.
  f) ca urmare a actualizării Catalogului național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed și intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepție, lista elaborată în cursul lunii noiembrie 2019 de Casa Națională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 15 noiembrie 2019. (la 11-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 21 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 988 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019 )
  (5) Lista materialelor sanitare specifice de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate curative este aprobată prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(6) În cazul în care pe parcursul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative se modifică Lista prevăzută la alin. (5) în sensul eliminării unor materiale sanitare specifice, materialele sanitare eliminate se eliberează în cadrul programului/subprogramului național de sănătate curativ până la epuizarea stocurilor.
   +  Articolul 22 Pentru programele/subprogramele naționale de sănătate curative achiziția medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altele asemenea eliberate bolnavilor pe perioada spitalizării se face, în condițiile legii, de către unitățile sanitare care derulează programele respective, la prețul de achiziție, care pentru medicamente nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în condițiile legii.  +  Articolul 23 Pentru programele naționale de sănătate curative medicamentele, materialele sanitare specifice, necesare pentru tratamentul în ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează programul, se achiziționează de către acestea, la prețul de achiziție, care pentru medicamente nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în condițiile legii.
   +  Capitolul III Decontarea medicamentelor și/sau a materialelor sanitare specifice și a serviciilor medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative  +  Articolul 24(1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altora asemenea, acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, conform contractelor încheiate cu furnizorii.(2) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altora asemenea, acordate în cadrul programelor, se realizează lunar de către casele de asigurări de sănătate, din fondurile aprobate cu această destinație, în limita sumelor disponibile, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate și acordării vizei de "bun de plată", cu excepția serviciilor de dializă și a celor de radioterapie pentru care decontarea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate și acordării vizei de "bun de plată".(3) În situația în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în centralizatoarele de raportare/declarațiile de servicii, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate. Comunicarea erorilor se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic.(4) În vederea decontării contravalorii medicamentelor/materialelor sanitare acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, farmaciile depun/transmit caselor de asigurări de sănătate factură și borderou centralizator, în format electronic, cu semnătura electronică extinsă. Borderoul centralizator este însoțit de evidențe distincte pentru:a) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate pe fiecare program național de sănătate curativ. Pentru Programul național de diabet zaharat se întocmește câte o evidență distinctă pentru medicamentele specifice insulină, insulină și ADO, respectiv ADO, după caz;b) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate pentru titularii de card european;c) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;d) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate pentru titularii de formulare europene;e) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, pentru care medicul utilizează formulare de prescripție distincte;f) testele de automonitorizare. Borderoul centralizator nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI- urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum, pentru care medicul utilizează formulare de prescripții distincte, iar farmacia completează borderou centralizator distinct. În borderoul centralizator se specifică suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. În factura aferentă borderoului centralizator sunt evidențiate distinct sumele corespunzătoare totalurilor din evidențele distincte pe fiecare program național de sănătate curativ prevăzute la lit. a) și f).(5) În vederea decontării contravalorii medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, farmaciile depun/transmit caselor de asigurări de sănătate facturi și borderouri centralizatoare, în format electronic, cu semnătura electronică extinsă, pentru fiecare program de sănătate cu scop curativ ce cuprinde DCI care fac obiectul contractelor cost-volum. Borderoul centralizator este însoțit de evidențe distincte pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum din prescripțiile medicale eliberate pentru:a) titularii de card european;b) pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;c) titularii de formulare europene. În borderourile centralizatoare se specifică suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor centralizatoare, farmaciile vor întocmi facturi distincte pentru fiecare borderou centralizator.(6) Pentru prescripțiile medicale electronice on-line, componenta prescriere și componenta eliberare se păstrează în evidența proprie a farmaciei, urmând a fi prezentate casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Pentru prescripțiile medicale electronice off-line și prescripțiile medicale cu regim special utilizate pentru prescrierea preparatelor stupefiante și psihotrope, componenta prescriere și componenta eliberare vor fi depuse la casele de asigurări de sănătate în vederea decontării.(7) Modelele de borderouri centralizatoare și evidențele distincte aferente acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6-8.  +  Articolul 25(1) Decontarea serviciilor de hemodializă convențională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă și dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unitățile sanitare care derulează Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, la un tarif de 561 lei pentru ședința de hemodializă convențională, la un tarif/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 636 lei, la tariful de 57.984 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă și la tariful de 72.541 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată. (la 28-06-2019, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) (2) Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut și în bugetul aprobat pentru Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică.  +  Articolul 26(1) Unitățile sanitare prin care se derulează programe în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, pentru alte servicii medicale decât cele prevăzute la alin. (2), prezintă acestora în primele 15 zile ale lunii următoarele:a) indicatorii specifici programelor realizați în luna anterioară;b) borderouri centralizatoare distincte pe fiecare program național de sănătate curativ pentru medicamentele/materialele sanitare specifice eliberate în tratamentul ambulatoriu, precum și pentru fiecare DCI care face obiectul contractelor cost-volum din cadrul unui program național de sănătate curativ eliberate în tratamentul ambulatoriu, după caz;c) documente justificative cu privire la sumele achitate, conform documentului emis de trezorerie, prin care se face dovada achitării în ordine cronologică a contravalorii facturii/facturilor pentru medicamente și/sau materiale sanitare specifice aprovizionate;d) factura și cererea justificativă, însoțită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele și/sau materialele sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă, iar pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost- volum acestea se vor întocmi distinct.(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, serviciile de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), dozarea hemoglobinei glicozilate și investigațiile PET-CT, serviciile de dializă, respectiv serviciile de radioterapie, unitățile de specialitate depun la casele de asigurări de sănătate factura/facturile, indicatorii specifici realizați în luna anterioară, documentele justificative cu privire la serviciile efectuate, care cuprind datele de identificare și diagnosticul bolnavului, biletul de trimitere/decizia de aprobare, referatul de solicitare a serviciilor de diagnostic și monitorizare al leucemiilor acute, respectiv a serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom)*), declarația de servicii lunare (centralizator și desfășurător), după caz. Notă
  *) Modelul referatului de solicitare a serviciilor de diagnostic al leucemiilor acute, respectiv a serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) este prevăzut în anexele nr. 9 și 10.
   +  Articolul 27(1) Casele de asigurări de sănătate vor analiza și vor valida, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primire, situațiile prezentate de unitățile sanitare și gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior, precum și stocurile cantitativ-valorice și vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract și a fondurilor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării și acordării vizei de "bun de plată", contravaloarea facturilor aferente cererilor justificative pentru medicamentele și/sau materialele sanitare specifice programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative.(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, serviciile de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), dozarea hemoglobinei glicozilate și investigațiile PET-CT, furnizorii vor depune până la termenul prevăzut în contractul încheiat pentru derularea programului/subprogramului național curativ facturile și documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Casele de asigurări de sănătate vor analiza și vor valida, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primire, situațiile prezentate de unitățile de specialitate și gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract și a fondurilor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate și acordării vizei de "bun de plată".(3) Pentru serviciile de dializă și serviciile de radioterapie, furnizorii vor depune până la termenul prevăzut în contractul încheiat pentru derularea programului/subprogramului național curativ facturile și documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Casele de asigurări de sănătate vor analiza și vor valida, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, situațiile prezentate de unitățile de specialitate și gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract și a fondurilor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate și acordării vizei de "bun de plată".  +  Articolul 28 Neprezentarea documentelor prevăzute la art. 26 de către unitățile de specialitate atrage prelungirea termenului de decontare până la termenul următor prezentării documentelor.  +  Articolul 29(1) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea, care se asigură bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate curative, prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se eliberează și se decontează la nivelul prețului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în condițiile legii, fără a încasa contribuție personală pentru acest preț de la asigurați.(2) În cazul în care prețul cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică al medicamentului prescris, corespunzător denumirii comune internaționale sau după caz a denumirii comerciale, este mai mare decât prețul de decontare, farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot încasa de la asigurați, numai cu acordul și la solicitarea acestora, diferența de preț rezultată dintre prețul de vânzare cu amănuntul al medicamentului prescris și prețul de decontare al acestuia. În acest sens farmacia trebuie să obțină acordul informat și scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripției.  +  Articolul 30 În cadrul Subprogramului de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți și Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, pentru probele pentru investigațiile paraclinice decontate în cadrul programelor naționale de sănătate curative care nu se recoltează la furnizorii de servicii medicale nominalizați în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, dar sunt transmise la aceștia, însoțite de referatul de solicitare, al cărui model este prevăzut în norme, nu este necesară prezentarea cardului național de asigurări sociale de sănătate. Decontarea acestor servicii se realizează furnizorilor de servicii medicale nominalizați în normele tehnice care au efectuat diagnosticarea și monitorizarea bolii minime reziduale la bolnavii cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară și diagnosticarea genetica a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), fără a fi necesară prezentarea cardului național de asigurări sociale de sănătate.
   +  Capitolul IV Prescrierea și eliberarea medicamentelor și a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor naționale de sănătate curative  +  Articolul 31(1) Medicamentele/Materialele sanitare specifice se acordă bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripție medicală eliberată de medicii care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Pentru prescrierea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative se utilizează numai prescripția medicală electronică on-line și în cazuri justificate, prescripția medicală electronică off-line.În cadrul programelor naționale de sănătate curative, prescrierea preparatelor stupefiante și psihotrope se realizează conform reglementărilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare. Prescripția medicală pentru preparatele stupefiante și psihotrope își păstrează statutul de prescripție medicală cu regim special.Pentru prescripțiile medicale electronice off-line, în cazul în care o modificare este absolut necesară, această mențiune va fi semnată și parafată de către persoana care a completat inițial datele, pe toate formularele.(2) Pentru eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative se utilizează numai prescripția medicală electronică on-line (componenta eliberare), cu excepția situațiilor prevăzute la art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, în care se utilizează prescripția medicală electronică off-line (componenta eliberare).(3) Prescripția medicală electronică on-line și off-line este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu și fără contribuție personală, precum și a medicamentelor/materialelor sanitare specifice ce se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu.Prescripția medicală electronică on-line și off-line are două componente obligatorii: componenta care se completează de către medicul prescriptor și o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripția medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are și o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracționată atât în ceea ce privește numărul medicamentelor, cât și cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient.Seria și numărul prescripției medicale electronice on-line și off-line sunt unice și sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronică de la nivelul caselor de asigurări de sănătate și sunt atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale/medic care se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale un număr de prescripții medicale electronice on-line și off-line, la solicitarea acestora, și organizează evidența prescripțiilor medicale electronice on-line și off-line atribuite.(4) În cazul prescrierii electronice on-line, medicul prescriptor, utilizând semnătura electronică extinsă, listează un exemplar al prescripției medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse și îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie și poate lista un alt exemplar al prescripției electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidența proprie.Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripției electronice on-line (componenta eliberare) - ce conține confirmarea semnăturii electronice a farmacistului pe care îl păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere) și îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului, dacă nu poate prezenta cardul național de asigurări sociale de sănătate propriu. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia și eliberarea se face utilizând cardul național de asigurări de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare.În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și copii 0-18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(5) În cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripției medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează și parafează, dintre care un exemplar îl păstrează pentru evidența proprie și două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului care se semnează și de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea decontării.Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia dacă aceasta nu poate prezenta cardul național de asigurări de sănătate propriu. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia și eliberarea se face utilizând cardul național de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare.În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și de copii 0-18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(6) În cazul prescrierii electronice on-line și off-line, pentru situațiile prevăzute la art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017, farmaciile eliberează medicamentele/materialele sanitare specifice în regim off-line.Farmacia completează componenta eliberare off-line a prescripției și listează două exemplare pe suport hârtie cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului și cu semnătura asiguratului sau de persoana care ridică medicamentele; un exemplar se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere) și un exemplar se înaintează casei de asigurări de sănătate.Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) se semnează de către beneficiarul prescripției sau de către persoana care ridică medicamentele/materialele sanitare specifice în numele acestuia, identificarea făcându-se prin prezentarea cărții de identitate/buletinului de identitate/ pașaportului.În situația în care medicamentele/materialele sanitare specifice se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(7) Prescripția medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informațiile solicitate în formularul de prescripție medicală electronică aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/în prescripția cu regim special pentru substanțele și preparatele psihotrope și stupefiante.Medicamentele cuprinse în prescripțiile medicale electronice/prescripțiile cu regim special pentru substanțele și preparatele psihotrope și stupefiante care nu conțin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripție medicală, nu se eliberează de către farmacii și nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.(8) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internațională (DCI), iar în cazuri justificate medical în fișa medicală a pacientului, în cazul produselor biologice, precum și în cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripție și a denumirii comune internaționale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumirea comercială, cu excepția produselor biologice și a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, justificarea medicală va avea în vedere reacții adverse raportate prin sistemul național de farmacovigilență, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiași DCI sau particularizarea schemei terapeutice inclusiv pentru DCI - Combinații.(9) Prescripțiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele/materiale sanitare specifice pentru tratamentul ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate curative constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.(10) Pentru prescripția medicală electronică on-line și off-line, în situația în care primitorul renunță la anumite DCIuri/medicamente cuprinse în prescripție, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripție numai cu medicamentele eliberate și va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează cu precizarea poziției/pozițiilor din componenta prescriere a medicamentelor la care renunță și care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. În această situație medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.Pentru prescripția electronică on-line, pentru DCIurile/medicamentele neeliberate de farmacie și la care asiguratul nu renunță și care pot fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamentele va lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient), cu DCIurile/medicamentele eliberate, care va fi înmânat asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele asiguratului pentru a se prezenta la altă farmacie, precum și un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor alin. (4) - care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.(11) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă și pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic cuprinși în programele naționale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală electronică on-line sau off-line sau prescripție medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante și psihotrope, după caz.(12) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienților transplantați, cu excepția tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic, pentru tratamentul pacienților cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi, neuropatie optică ereditară Leber și limfangioleiomiomatoză), se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis. (la 29-05-2020, Alineatul (12) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 705 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 29 mai 2020 ) (13) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluși în Programul național de oncologie, precum și bolnavilor cu unele boli rare incluși în Programul național de tratament pentru boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare; achiziționarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care în cazul medicamentelor nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii. (la 29-05-2020, Alineatul (13) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 705 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 29 mai 2020 ) (14) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice incluși în Programul național de oncologie se eliberează după cum urmează:a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum și pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum și Fulvestrantum și medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A și Interferonum alfa 2B, precum și Bortezomibum, Trastuzumabum (concentrația de 600 mg/5 ml), Azacitidinum și Rituximabum (concentrația de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon);b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităților sanitare aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru celelalte forme farmaceutice cu administrare parenterală.(15) Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor completa prescripții medicale distincte: pentru medicamente antidiabetice orale, pentru medicamente antidiabetice de tipul insulinelor și teste de automonitorizare și pentru medicamente antidiabetice orale, antidiabetice de tipul insulinelor și teste de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici.(16) Prescrierea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratați se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulină, pe același formular de prescripție medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Numărul de teste de automonitorizare este de până la 400 teste/3 luni copil cu diabet zaharat tip 1, până la 200 teste/3 luni pentru adultul cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat și până la 100 teste /3 luni pentru bolnavul cu diabet zaharat de tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare continuă a glicemiei sau cu pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă, precum și pentru adultul cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului, dacă acestea nu există în farmacie la momentul solicitării. Decizia privind prescrierea unui număr mai mic de teste sau de a întrerupe acordarea testelor aparține medicului prescriptor. (la 28-09-2018, Alineatul (16) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.328 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018 ) (la 30-05-2018, Articolul 31 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 932 din 17 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 30 mai 2018 )  +  Articolul 32 Prescrierea și eliberarea medicamentelor antidiabetice, medicamentelor oncologice specifice și a medicamentelor specifice necesare tratamentului stării posttransplant în ambulatoriu, nominalizate Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se realizează astfel:a) Tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se inițiază de către medicul specialist diabetolog sau de către medicul cu competență/atestat în diabet și poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnați. Medicii desemnați sunt medicii specialiști (medicină internă, medicină de familie), nominalizați de casele de asigurări de sănătate în situația în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice la nivel județean. Medicii de familie desemnați în situația în care există un deficit de medici diabetologi sau cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice la nivel județean pot prescrie în baza scrisorii medicale numai medicamente ADO.b) Inițierea tratamentului cu medicamentele ADO se realizează la propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu competență/atestat în diabet, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum și cele prevăzute în protocoale terapeutice, după caz.c) Achiziția, montarea și eliberarea dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și sisteme implantabile de monitorizare continuă) se realizează prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz.Achiziția și eliberarea materialelor consumabile aferente dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat se realizează prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz.Aprobarea dosarului:1. medicul diabetolog sau cu competență/atestat care are în evidență bolnavul întocmește dosarul medical al acestuia cuprinzând: documentele care justifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice, datele de contact ale pacientului și referatul de justificare, prevăzut în anexa nr. 11, pe care îl transmite electronic sau prin poștă, cu respectarea securității în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală; 2. casa de asigurări de sănătate va transmite electronic sau prin poștă, cu respectarea securității în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, dosarul casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional; 3. casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional va transmite dosarul/ dosarele comisiei de evaluare a centrului metodologic regional nominalizat;4. comisia de evaluare a centrului metodologic regional verifică și analizează respectarea criteriilor de eligibilitate și emite decizii, conform anexei nr. 12, de aprobare/respingere. Pentru bolnavii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate decizia va cuprinde motivele respingerii dosarului;5. comisia de evaluare va transmite o copie a deciziei astfel: casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional, casei de asigurări de sănătate a județului arondat și medicului care a emis referatul;6. programarea bolnavului în vederea eliberării și montării dispozitivelor medicale specifice se va realiza prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz;7. medicul curant care a emis referatul de justificare a dispozitivelor medicale specifice monitorizează bolnavul după montarea acestor dispozitive. Instruirea pacientului privind tehnica de administrare a insulinei și modalitatea de utilizare a seringii/penului/pompei de insulină/pompei de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei de infuzia subcutană continuă, precum și a monitorizării glicemice prin teste sau monitorizare continuă se face de către medicul diabetolog sau cu competență/atestat, care face dovada unui curs dedicat acestor dispozitive recunoscut de către CMR;8. informarea și instruirea pacienților se vor face particularizat pentru fiecare tip de modalitate de aplicare a insulinei. Montarea dispozitivelor: pompa de insulină și pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei se va realiza în regim de spitalizare continuă. Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se vor monta în regim de spitalizare de zi.Centrele metodologice regionale desemnează o comisie de evaluare și aprobare a dosarelor de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice care va fi alcătuită din coordonatorul centrului metodologic regional desemnat și minimum 2 medici specialiști/primari de diabet, nutriție și boli metabolice și/sau medici specialiști/primari pediatri cu competență/atestat în diabet, cu următoarele atribuții:1. examinează dosarele de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice pentru pacienții din județele arondate și emit decizia de includere/neincludere în program. Decizia de întrerupere a utilizării dispozitivelor medicale specifice pentru diabetul zaharat va fi luată de medicul specialist/primar de diabet, nutriție și boli metabolice curant și va fi adusă la cunoștința centrului metodologic regional;2. soluționează contestațiile la deciziile de întrerupere a utilizării unei pompe de insulină/pompe de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă, sistemele de monitorizare glicemică continuă luate de medicul diabetolog sau pediatru cu competență/atestat în diabet zaharat;3. monitorizează semestrial eficiența derulării programului prin utilizarea dispozitivelor medicale specifice pe baza raportărilor primite de la medicul diabetolog sau cu competență/atestat în diabet care are în urmărire pacienții. (la 28-06-2019, Litera c) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) d) Dispozitivele medicale specifice se montează în spitalizare de zi sau în spitalizare continuă, după caz, în centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis. Eliberarea sistemului de inițiere se realizează prin farmacia cu circuit închis ale unităților care derulează programul. Pentru pompele de insulină materialele consumabile sunt: serter implantare, catetere și rezervoare. În cazul pompelor de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: serter implantare cateter, catetere, rezervoare, transmiter și senzori. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabilele sunt transmiterul și senzorii. Setul de inițiere a sistemului de pompă cu senzori constă în: 1 serter implantare cateter, 1 pompă de infuzie continuă a insulinei, 30 catetere, 30 rezervoare, 1 transmiter, 1 serter de implantare și 15 senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an, 10 catetere/lună, 10 rezervoare (10 seturi/lună) și 55 de senzori/an. Prescrierea materialelor consumabile odată cu montarea dispozitivului medical se realizează pentru o perioadă de 3 luni și eliberarea se face pe condica de prescripție de medicamente și materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Prescrierea în continuare a materialelor consumabile de către medicul curant se realizează în baza deciziei de includere în program, pentru o perioadă de 3 luni, și eliberarea se face pe condica de prescripție de medicamente și materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate, prin farmacia cu circuit închis a centrelor metodologice regionale și unităților sanitare care derulează programul național de diabet zaharat. Pentru situațiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi pompa de insulină, pompa și materialele consumabile rămase neutilizate sunt returnate centrelor metodologice regionale și unităților sanitare care derulează programul național de diabet zaharat aferent, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplinește criteriile de eligibilitate. (la 28-06-2019, Litera d) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) d^1) Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se montează în regim de spitalizare de zi sau ambulatoriu, după caz, în centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis. Eliberarea sistemelor de inițiere se realizează prin farmacia cu circuit închis. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: transmiter, serter de implantare și senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an și 55 de senzori/an. Sistemul de inițiere valabil pentru 3 luni constă în: 1 transmiter, 1 serter de implantare și 15 senzori. Prescrierea senzorilor se realizează pentru o perioadă de 3 luni și eliberarea se face pe condica de prescripție de medicamente și materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Pentru situațiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi materialele consumabile rămase neutilizate, acestea sunt returnate centrelor/unităților sanitare cu secții și compartimente de profil aferente, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplinește criteriile de eligibilitate. (la 28-06-2019, Litera d^1) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) e) Pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant și nominalizate prin ordin al ministrului sănătății care are în evidență și monitorizează pacienții transplantați atât în țară, cât și în afara țării și care au fost luați în evidența unui centru acreditat eliberează scrisoare medicală către medicul prescriptor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care pacientul se află în evidență. În situația prescrierii tratamentului cu medicamente imunosupresoare, atât pentru bolnavii în status posttransplant aflați în tratament cu medicamente imunosupresoare, cât și pentru bolnavii nou-transplantați, în scrisoarea medicală se consemnează, în mod obligatoriu, denumirea comună internațională a medicamentului, denumirea comercială a acestuia, doza de administrare recomandată, forma farmaceutică/calea de administrare și durata tratamentului. Scrisoarea medicală are valabilitate pe o perioadă maximă de 6 luni calendaristice.În situația în care valoarea prescripției medicale este mai mare de 3.000 lei pe lună, aceasta se eliberează în farmacie numai dacă are aprobarea șefului centrului acreditat.Pentru bolnavii în status posttransplant aflați în tratament cu medicamente imunosupresoare substituția cu medicamente având același DCI (fie generice, fie de referință) se realizează numai la recomandarea medicilor specialiști din centrele acreditate pentru activitatea de transplant și în condițiile monitorizării terapeutice a imunosupresiei, în mod similar cazurilor nou-transplantate.În situația realizării substituției medicamentelor de referință imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor între ele, fie din inițiativa medicilor specialiști din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie din inițiativa farmaciștilor, se menține tratamentul imunosupresor de substituție pentru a se evita riscurile de rejet al grefelor transplantate. (la 28-09-2018, Litera e) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.328 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018 ) f) Pentru tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice inițierea se face de către medicul oncolog sau hematolog, medicul pediatru cu supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie pediatrică, competență în oncopediatrie, atestat de studii complementare în oncologie și hematologie pediatrică, medic cu specialitatea oncologie și hematologie pediatrică, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog, hematolog sau medic pediatru cu supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie pediatrică, competență oncopediatrie, atestat de studii complementare în oncologie și hematologie pediatrică, medic cu specialitatea oncologie și hematologie pediatrică pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnați. Medicii desemnați sunt medicii de familie nominalizați de casa de asigurări de sănătate în situația în care există un deficit de medici oncologi sau hematologi la nivel județean. (la 28-09-2018, Litera f) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.328 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018 ) g) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele sanitare sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepția medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecțiuni oncologice, cu scleroză multiplă, osteoporoză, hemofilie, talasemie, hipertensiune arterială pulmonară, epidermoliză buloasă, scleroză tuberoasă, hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină, scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive, mucoviscidoză și pentru stări posttransplant, respectiv a materialelor consumabile pentru pompele de insulină și a materialelor sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu epidermoliză buloasă cuprinși în programele naționale de sănătate curative, pentru care perioada poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz, inclusiv la externarea bolnavului - în urma unui episod de spitalizare continuă/spitalizare de zi. Pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice și bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii și prognosticul bolii; perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum este de până la 30-31 de zile. (la 30-05-2018, Litera g) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 932 din 17 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 30 mai 2018 ) h) Pentru prescripția medicală electronică on-line, emisă pentru bolnavii cuprinși în programele naționale de sănătate curative și pentru care perioada de prescriere de medicamente poate fi de până la 90/91/92 zile, conform prevederilor lit. g), la cererea asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fracționat de către una sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face în maximum 30 de zile de la data emiterii componentei prescriere. Fiecare eliberare fracționată se va face cu respectarea cantității lunare din fiecare medicament determinată în funcție de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere. Farmacia/Farmaciile care a/au eliberat medicamente fracționat va/vor lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient) cu medicamentele eliberate, care va fi înmânat pacientului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia pentru a se prezenta, în termenul de valabilitate al prescripției, la aceeași sau la altă farmacie, precum și un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4), care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Farmacia care eliberează ultima fracțiune din medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient. (la 30-05-2018, Litera h) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 932 din 17 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 30 mai 2018 )  +  Articolul 32^1(1) Achiziția și eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare și a procesoarelor de sunet (partea externă) pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă se realizează prin unitățile sanitare prin care se derulează Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:a) pacientul care îndeplinește criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul și la care se află în evidență în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie;b) medicul specialist care realizează activarea și adaptarea procesorului de sunet va menționa în foaia de observație a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) și va completa unul din Formularele pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă), după caz, la pacienții eligibili, prevăzute în anexa nr. 12^1, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet;c) procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare și adaptare specifică și va beneficia de o perioadă de garanție conform prevederilor din contractul de achiziție.(2) În cazul procesoarelor ieșite din garanție, care au mai puțin de 7 ani de funcționare (pentru implanturi cohleare), respectiv de 5 ani de funcționare (pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă) și care nu mai pot fi reparate, raportul de service care atestă imposibilitatea reparării se va anexa foii de observație. (la 11-11-2019, Articolul 32^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 988 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019 )  +  Capitolul V Responsabilitățile/obligațiile specifice în derularea programelor naționale de sănătate curative  +  Articolul 33 Pentru derularea programelor naționale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, servicii de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programelor naționale de sănătate curative cu unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (4), care sunt și în relație contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitalicești, furnizare de medicamente, respectiv pentru furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice, după caz. Medicamentele eliberate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, care fac obiectul contractelor cost-volum, se eliberează de către farmacii și unitățile de specialitate în baza actelor adiționale încheiate la contractele pentru derularea programelor naționale de sănătate curative.  +  Articolul 34(1) Pentru derularea Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi din cadrul Programului național de oncologie și a Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv contracte pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu după cum urmează:a) cu unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. b) și c) cu care se află în relație contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitalicești,b) cu unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. b) și c) care au structură aprobată pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă și care se află sau nu se află în relație contractuală pentru furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.(2) Unitățile de specialitate de la alin. (2) lit. b), în vederea intrării în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu, trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:a) să fie organizați în una din formele legale prevăzute de actele normative în vigoare;b) să fie autorizate și să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare; (la 10-06-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 34 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 715 din 4 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 10 iunie 2020 ) (2^1) Documentele prin care se face dovada acreditării/ înscrierii în procesul de acreditare, prevăzute la alin. (2) lit. b), se transmit/se depun la casele de asigurări de sănătate până cel târziu la data de 15 iunie 2020. (la 10-06-2020, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 715 din 4 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 10 iunie 2020 ) (3) În vederea intrării în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu, unitățile de specialitate de la alin. (2) lit. b) au obligația de a depune la casele de asigurări de sănătate documentele prevăzute în anexele la contractele prevăzute în anexa 4, respectiv anexa 5.  +  Articolul 35 Unitățile de specialitate aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative au obligațiile, sancțiunile precum și condițiile de reziliere, suspendare și încetare a contractului prevăzute în Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și asumate de părțile contractante prin contractele încheiate în acest sens, după modelele de contract prevăzute în anexele nr. 1-5 la prezentele Norme tehnice.  +  Articolul 36(1) Casele de asigurări de sănătate, prin direcțiile și structurile de specialitate, au următoarele responsabilități:a) răspund de asigurarea, urmărirea și controlul utilizării fondurilor alocate pentru derularea programelor;b) realizează, pentru fiecare unitate de specialitate și cumulat la nivelul casei de asigurări de sănătate, analiza și monitorizarea derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative prin indicatorii fizici și de eficiență realizați transmiși de unitățile de specialitate;c) raportează Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, sumele alocate de acestea pentru fiecare program/subprogram național de sănătate curativ, sumele utilizate de unitățile sanitare și farmaciile cu circuit deschis care derulează programe, precum și indicatorii fizici și de eficiență realizați, conform machetelor prevăzute la art. 9;d) trimestrial, în primele 30 de zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care se face raportarea trimestrială, persoana/persoanele de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă/responsabile cu programele de sănătate și implicată/implicate în completarea, analiza și transmiterea indicatorilor fizici și de eficiență prevăzuți la lit. c) va/vor prezenta personal Direcției programe curative din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate raportarea aferentă trimestrului respectiv, în original, și va/vor participa la analiza și evaluarea indicatorilor raportați;e) evaluează și fundamentează, în raport cu numărul de pacienți eligibili și stocurile de medicamente/materiale sanitare specifice, după caz, fondurile necesare pentru asigurarea tratamentului bolnavilor incluși în programe/subprograme naționale de sănătate, inclusiv a tratamentului cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;f) analizează și validează prescripțiile medicale eliberate în farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor, în vederea decontării;g) monitorizează consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor, cu evidențe distincte pentru DCI-urile notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;h) analizează și validează în vederea decontării investigațiile medicale paraclinice efectuate și raportate în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale paraclinice;i) repartizează unităților de specialitate fondurile destinate derulării programelor naționale de sănătate curative în funcție de analiza indicatorilor fizici și de eficiență realizați comparativ cu cei prevăzuți, precum și de stocurile existente, analiză efectuată împreună cu coordonatorii județeni/coordonatorii unităților sanitare prin care se derulează programele naționale de sănătate curative.j) publică pe site-ul propriu, pe fiecare program/subprogram/activitate, lista unităților sanitare care au îndeplinit criteriile din chestionarele de evaluare prevăzute în normele tehnice.(2) În relațiile contractuale cu furnizorii, casele de asigurări de sănătate au și următoarele obligații:a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizați și evaluați, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală pentru tratamentul ambulatoriu/furnizare de servicii medicale paraclinice/furnizare de servicii spitalicești, în condițiile legii, precum și cu furnizorii de servicii de dializă, respectiv furnizorii de servicii de radioterapie și să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, pentru informarea asiguraților, precum și valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, distinct pe fiecare program/subprogram național de sănătate curativ, și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;c) să informeze furnizorii cu privire la condițiile de contractare pentru finanțarea programelor/subprogramelor de sănătate curative suportate din bugetul Fondului, precum și cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;d) să informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea programelor/subprogramelor de sănătate curative și cu privire la orice intenție de schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum și prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normativee) să efectueze prin structurile de control proprii sau ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate controlul derulării programelor/subprogramelor de sănătate curative, respectiv îndeplinirea obligațiilor contractuale de către furnizorii cu care se află în relație contractuală, conform prevederilor normelor tehnice;f) să înmâneze furnizorilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe/subprograme naționale de sănătate curative sumele reprezentând contravaloarea serviciilor medicale/medicamentelor/materialelor sanitare specifice/investigațiilor paraclinice, în situația în care asigurații nu au beneficiat de acestea, precum și sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice expirate;h) să trimită spre soluționare organelor abilitate situațiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declarații pe propria răspunderei) să țină evidența distinctă pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea acordate și decontate din bugetul Fondului pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz, precum și din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care beneficiază de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale acordate pe teritoriul României;j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altor asemenea acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum și pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice și să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituțiilor competente din statele ai căror asigurați sunt.(3) Sumele încasate și evidențiate distinct pe fiecare furnizor la nivelul caselor de asigurări de sănătate ca urmare a aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeași destinație.(4) Casele de asigurări de sănătate, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, anunță Ministerul Sănătății, respectiv ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, odată cu prima constatare, despre sancțiunile aplicate unităților sanitare cu paturi.(5) Casele de asigurări de sănătate aflate în relație contractuală cu furnizorii pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (2), au obligația de a publica pe site-ul propriu, în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea contractelor, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare dintre programele naționale de sănătate curative pe care le derulează, precum și execuția înregistrată pe parcursul derulării acestora, detaliat pentru fiecare unitate de specialitate cu care se află în relație contractuală.(6) Reținerea sumelor conform alin. (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru finanțarea programelor/subprogramelor de sănătate din cadrul programului național curativ.(7) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (3) se face prin plata directă sau prin executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative.  +  Articolul 37 Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin direcțiile de specialitate, are următoarele responsabilități:a) răspunde de asigurarea, urmărirea, evidențierea și controlul utilizării fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor;b) realizează monitorizarea derulării programelor/subprogramelor prin indicatorii fizici și de eficiență realizați;c) trimestrial și anual, întocmește un raport de analiză comparativă a indicatorilor prevăzuți față de cei realizați;d) transmite, trimestrial, anual și ori de câte ori este nevoie, structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în elaborarea și coordonarea programelor naționale de sănătate indicatorii fizici și de eficiență ai programelor naționale de sănătate curative, precum și analiza comparativă a indicatorilor realizați față de cei prevăzuți;e) colaborează cu comisiile de experți de la nivelul CNAS, precum și cu coordonatorii naționali desemnați prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative.  +  Articolul 38 În situația producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), constatate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), acestea vor fi comunicate prin publicare pe site-ul propriu la adresa www.cnas.ro, secțiunea informații publice/comunicate de presă. Ordinul emis de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în condițiile art. 42 din Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, se publică pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro, secțiunea informații publice/comunicate de presă.  +  Capitolul VI Controlul derulării programelor naționale de sănătate  +  Articolul 39(1) Furnizorii au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor efectuate și raportate în relația contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din fond.(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în relația contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din fond, conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce privește documentele și termenele de punere la dispoziție a acestora, se sancționează conform legii și poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.(3) Controlul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative va urmări, în principal, următoarele obiective:a) încadrarea în bugetul aprobat, precum și modul în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în programul respectiv;b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților legate de derularea programelor de sănătate;c) realitatea indicatorilor raportați;d) acuratețea și validarea datelor colectate și raportate;e) eventuale disfuncționalități în derularea programelor.  +  Articolul 40 În urma fiecărui control se va întocmi un raport de control care va fi comunicat entității controlate, în vederea implementării eventualelor măsuri dispuse, urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice, aceasta să comunice modul de implementare a măsurilor. În cazul în care casa de asigurări de sănătate identifică probleme ce nu pot fi soluționate la nivel local, acestea vor fi transmise spre soluționare Direcției Generale Monitorizare, Control și Antifraudă din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 41Pentru anii 2017, 2018, 2019, respectiv 2020 controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie 2018, 15 februarie 2019, 15 februarie 2020, respectiv 15 februarie 2021. (la 14-05-2020, Articolul 41 din Capitolul VI a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 533 din 11 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 14 mai 2020 )  +  Capitolul VII Metodologia de selecție a unităților de specialitate pentru includerea în programele naționale de sănătate curative  +  Articolul 42 Pentru includerea în programele naționale de sănătate curative selecția unităților de specialitate se va realiza astfel:a) Unitățile sanitare care solicită includerea în programele naționale de sănătate curative depun la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorial-administrativă își desfășoară activitatea cererea de includere în program, însoțită de chestionarul de evaluare completat aferent programului/subprogramului/activității pentru care se face solicitarea. Chestionarele de evaluare cuprind criteriile de includere în program/subprogram/activitate și modelele acestora sunt prevăzute în anexa nr. 13 la prezentele norme tehnice.b) Casa de asigurări de sănătate va face verificarea îndeplinirii criteriilor cuprinse în chestionarul de evaluare prin vizită la sediul unității sanitare și pe baza documentelor puse la dispoziție de aceștia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care cererea a fost depusă la casa de asigurări. În urma verificării, casa de asigurări de sănătate va aviza sau nu îndeplinirea criteriilor cuprinse în chestionar prin completarea cap. 5 din acesta.c) Criteriile sunt obligatorii pentru includerea în programul/subprogramul/activitatea pentru care se face solicitarea.d) Casa de asigurări de sănătate va comunica Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în termen de 5 zile lucrătoare de la data avizării chestionarului de evaluare pentru fiecare program/subprogram/activitate Lista unităților sanitare avizate pentru includere în program/subprogram/activitate;e) Unitățile sanitare avizate depun la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorial-administrativă își desfășoară activitatea fundamentarea solicitării de finanțare. În urma analizei acesteia, casa de asigurări de sănătate va stabili necesarul de fonduri în concordanță cu structura organizatorică și dotarea unității sanitare și îl va transmite către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.f) Casa Națională de Asigurări de Sănătate va include unitățile sanitare avizate în lista unităților care derulează programul/subprogramul, cu încadrarea în bugetul aprobat, precum și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. c), după depunerea la Casa Națională de Asigurări de Sănătate a solicitărilor de finanțare de către casele de asigurări.g) Pentru unitățile sanitare aflate la data de 31.03.2017 în relație contractuală pentru derularea programelor/ subprogramelor naționale de sănătate, care au fost evaluate, dar nu au îndeplinit toate criteriile cuprinse în chestionarele de evaluare, acestea vor fi avizate, cu plan de conformare, de către casa de asigurări de sănătate și de direcția de sănătate publică până la data de 1.01.2019. Neîndeplinirea criteriilor la data mai sus menționată duce la încetarea de drept a contractului și nu mai poate fi prelungit prin act adițional. (la 29-12-2017, Litera g) din Articolul 42 , Capitolul VII a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.278 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 ) Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. 438 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, termenul prevăzut la art. 42 lit. g) din prezentele norme tehnice se prorogă până la termenul de încetare a stării de urgență.
  Conform art. III din ORDINUL nr. 533 din 11 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 390 din 14 mai 2020, termenul prevăzut la art. 42 lit. g) se prorogă până la data de 31 decembrie 2020.
  h) Avizarea unităților sanitare în baza criteriilor cuprinse în chestionarele de evaluare se menține pe durata valabilității actelor normative în vigoare, cu excepția situațiilor în care apar modificări în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor din chestionarele de evaluare.i) În anexele la anexa nr. 13, prevederile cap. 2 pct. II și cap. 3 se aplică unităților sanitare publice, potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. Pentru unitățile sanitare private numărul de personal și modul de organizare și asigurare a continuității asistenței medicale sunt reglementate prin normele proprii de organizare și funcționare ale unității.j) În anexele la anexa nr. 13, prevederile cap. 2 privind structura de specialitate în prevenirea infecțiilor nosocomiale asociate asistenței medicale se aplică unităților sanitare publice și private cu paturi, potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
   +  Capitolul VIII Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2017  +  - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament an 2017Credite bugetare an 2017
  Programul național de oncologie, din care:1.620.175,291.577.732,23
  Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*)1.409.944,931.395.842,39
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT35.514,0023.740,61
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare512,00239,35
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 2.184,841.989,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)171.900,52155.886,88
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți119,0034,00
  Programul național de diabet zaharat1.089.739,021.045.426,42
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană53.623,0052.843,74
  Programul național de tratament pentru boli rare*)201.539,00136.248,87
  Programul național de tratament al bolilor neurologice133.157,67128.649,50
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 202.288,84117.283,19
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)18.739,0013.236,40
  Programul național de boli endocrine2.601,002.967,23
  Programul național de ortopedie80.544,7179.879,09
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice633,00480,64
  Programul național de boli cardiovasculare128.972,83132.951,33
  Programul național de sănătate mintală1.761,001.764,02
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:23.551,8318.520,35
  Subprogramul de radiologie intervențională 14.192,0015.250,62
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 8.226,832.303,41
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil433,00336,32
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular700,00630,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.033.642,59955.844,37
  TOTAL4.590.968,784.263.827,38
  Cost-volum425.985,00184.259,00
  TOTAL GENERAL5.016.953,784.448.086,38
  Notă
  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  (la 29-11-2017, Tabelul din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.221 din 27 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 noiembrie 2017 )
   +   + 
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2018*
  -mii lei-
  Denumire program de sănătateCredite de angajament an 2018Credite bugetare an 2018
  Programul național de oncologie, din care:1.800.675,001.560.662,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)**1.574.211,001.348.171,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT31.336,0026.808,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare339,00227,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 2.948,002.338,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)191.808,00183.104,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți33,0014,00
  Programul național de diabet zaharat1.267.950,171.041.799,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană53.801,0046.683,00
  Programul național de tratament pentru boli rare**272.440,00176.782,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice170.928,00125.242,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 159.046,00148.779,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)19.083,6415.836,00
  Programul național de boli endocrine2.372,001.896,00
  Programul național de ortopedie88.634,0072.203,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice517,00355,00
  Programul național de boli cardiovasculare158.624,00132.493,00
  Programul național de sănătate mintală1.953,001.551,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:22.093,1913.402,00
  Subprogramul de radiologie intervențională 16.407,0011.912,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 4.471,87338,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil389,00243,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular825,32909,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.022.801,001.013.570,00
  Total5.040.918,004.351.253,00
  Cost volum717.282,00558.042,00
  Total general5.758.200,004.909.295,00
  (la 28-11-2018, Tabelul Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2018 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.545 din 27 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 28 noiembrie 2018 )
   +  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2019
  mii lei
  Denumire program de sănătateCredite de angajament an 2019Credite bugetare an 2019
  Programul național de oncologie, din care:2.271.136,502.111.566,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)1.985.724,501.842.222,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT41.726,0038.684,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare409,00272,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 3.076,002.926,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)240.181,00227.447,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți20,0015,00
  Programul național de diabet zaharat1.546.432,251.495.438,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană51.821,0051.658,00
  Programul național de tratament pentru boli rare432.804,27305.429,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice156.928,00167.760,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 164.741,00175.316,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)27.972,6224.890,00
  Programul național de boli endocrine2.219,002.118,00
  Programul național de ortopedie102.304,00102.320,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice177,00320,00
  Programul național de boli cardiovasculare174.237,00166.925,00
  Programul național de sănătate mintală1.944,122.109,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 17.438,2418.071,00
  Subprogramul de radiologie intervențională 13.373,0014.699,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 2.754,242.236,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil236,00380,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular1.075,00756,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.131.898,001.107.284,00
  Total6.082.053,005.731.204,00
  Cost volum1.097.264,50798.145,00
  Total general7.179.317,506.529.349,00
  (la 18-12-2019, Tabelul Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2019 din Capitolul VIII a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.152 din 16 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 18 decembrie 2019 )
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2020
  mii lei
  Denumirea programului de sănătateCredite de angajament pentru anul 2020Credite bugetare pentru anul 2020
  Programul național de oncologie, din care:2.512.810,002.512.810,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*)1.998.724,001.998.724,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT41.766,0041.766,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare550,00550,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 3.455,003.455,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)468.219,00468.219,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți96,0096,00
  Programul național de diabet zaharat1.648.762,001.621.382,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană51.821,0051.821,00
  Programul național de tratament pentru boli rare*)294.357,00321.737,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice*)159.928,00159.928,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei169.741,00169.741,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)28.973,0028.973,00
  Programul național de boli endocrine2.219,002.219,00
  Programul național de ortopedie107.304,00107.304,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice822,00822,00
  Programul național de boli cardiovasculare191.463,00191.463,00
  Programul național de sănătate mintală1.945,001.945,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:22.351,0022.351,00
  Subprogramul de radiologie intervențională15.880,0015.880,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos5.074,005.020,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil322,00322,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular1.075,001.129,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.131.898,001.131.898,00
  Total6.324.394,006.324.394,00
  Cost volum977.230,00977.230,00
  Total general7.301.624,007.301.624,00
  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct. (la 15-07-2020, Tabelul din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 769 din 8 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020 )
   +  Capitolul IX Structura programelor naționale de sănătate curative aprobate pentru anul 2017 și 2018, finanțate din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI CARDIOVASCULAREObiective:– tratamentul bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare prin:a) proceduri de cardiologie intervențională;b) proceduri de chirurgie cardiovasculară;c) proceduri de chirurgie vasculară;d) proceduri de cardiologie intervențională pentru malformațiile cardiace. (la 30-05-2017, Subtitlul Obiective din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) Activități:a) tratamentul pacienților cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutană în raport cu profilul clinic și aspectul morfofuncțional;b) tratamentul pacienților cu aritmii rezistente la tratament convențional prin proceduri de electrofiziologie;c) tratamentul pacienților cu bradiaritmii severe prin implantare de stimulatoare cardiace de diverse tipuri, în raport cu profilul clinic și electrofiziologic al aritmiei și cu starea clinică a pacientului;d) tratamentul pacienților cu aritmii complexe prin proceduri de ablație;e) tratamentul pacienților cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratamentul convențional prin implantarea de defibrilatoare internef) tratamentul pacienților cu insuficiență cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă și fracție de ejecție < 35% prin implantarea de dispozitive de resincronizare cardiacă severă;g) tratamentul pacienților cu patologie cardiovasculară și indicație chirurgicală prin proceduri de chirurgie cardiovasculară (adulți și copii);h) tratamentul pacienților cu anevrisme aortice prin tehnici hibride;i) tratamentul pacienților cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter;j) tratamentul pacienților cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulației pe termen lung;k) tratamentul pacienților cu patologie vasculară și indicație chirurgicală prin proceduri de chirurgie vasculară.l) tratamentul malformațiilor cardiace congenitale prin proceduri de cardiologie intervențională. Criterii de eligibilitate:a) pentru proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale: pacienți cu stenoze arteriale severe cu indicație de dilatare percutană;b) pentru proceduri de electrofiziologie: pacienți cu aritmii rezistente la tratamentul convenționalc) pentru implantare de stimulatoare cardiace: pacienți cu bradiaritmii severe, cu indicații de implantare de stimulatoare cardiace;d) pentru tratamentul prin proceduri de ablație al pacienților cu fibrilație atrială, tahicardie atrială focală, flutter atrial atipic, extrasistole atriale și ventriculare, tahicardii ventriculare sau alte aritmii la care metodele de ablație convenționale nu au fost eficace ori sunt considerate riscante. Ablația este indicată la acești pacienți când tratamentul medicamentos sau prin alte mijloace nu a fost eficace, nu este tolerat ori nu este acceptabil de prima intenție conform ghidurilor actuale;e) pentru implantare de defibrilatoare interne: pacienți cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratament convențional; pacienți cu risc crescut de moarte subită;f) pentru implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă: pacienți cu insuficiență cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă și fracție de ejecție < 35%;g) pentru proceduri de chirurgie cardiovasculară: pacienți cu boli cardiovasculare cu indicație chirurgicală fără contraindicații majore;h) pentru tratamentul prin tehnici hibride: pacienți cu anevrisme aortice cu acces vascular iliac sau femural adecvat, cu margine liberă nonanevrismală de cel puțin 1 cm de emergența arterelor renale și un diametru vascular cu 10-20% mai mic decât stentul disponibil de a fi implantat, cu anatomie favorabilă tratamentului endovascular (diametru peste 5 cm, diametru de 4-5 cm, dar care a crescut cu > 0,5 cm în ultimele 6 luni, diametru mai mare decât dublul calibrului aortei infrarenale, angulație mai mică a coletului anevrismal de 60°, diametru iliac > 7 mm sau care să permită introducerea unei teci de 19F, angulații ale arterelor iliace < 120°);i) pentru tratamentul prin tehnici transcateter: bolnavi cu stenoză aortică strânsă simptomatică, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical mare, conform analizei din partea echipei medicochirurgicale și la care se consideră că se va putea îmbunătăți calitatea vieții, iar speranța de viață va fi > 1 an după efectuarea procedurii; (la 28-06-2019, Litera i), subtitlul Criterii de eligibilitate, titlul Programul național de boli cardiovasculare, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) j) pentru tratamentul prin asistare mecanică a circulației pe termen lung: pacienți cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal:– bolnavi ce au contraindicații pentru transplantul cardiac sau ca terapie de așteptare "bridge to therapy" pentru transplant;– bolnavi cu simptome severe și cu IC refractară la terapia convențională ce devin dependenți de terapia cu inotrope pozitive/vasopresoare > 14 zile sau dependenți de BCIA > 7 zile și care au o scădere semnificativă a funcției sistolice (FE VS < 25%);– bolnavi la care VO(2) < 14 ml/kg/min sau mai puțin de 50% din valoarea standardizată în funcție de vârstă, sex și greutate;– bolnavi la care indexul cardiac este < 2 l/min/mp, în ciuda terapiei concomitente cu substanțe inotrope pozitive;k) pentru proceduri de chirurgie vasculară: pacienți cu afecțiuni vasculare cu indicație chirurgicală fără contraindicații majore.l) pentru proceduri de cardiologie intervențională în tratamentul malformațiilor cardiace congenitale: bolnavi cu malformații congenitale ale adultului sau copilului, care pot fi rezolvate prin proceduri de cardiologie intervențională. (la 28-06-2019, Litera l), subtitlul Criterii de eligibilitate, titlul Programul național de boli cardiovasculare, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) numărul de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană/an: 15.062;b) numărul de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 1.010;c) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 5.830;d) numărul de bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație/an: 348;e) numărul de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne/an: 509;f) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 268;g) numărul de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 5.379;h) numărul de bolnavi cu anevrisme aortice tratați prin tehnici hibride/an: 121;i) numărul de bolnavi cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratați prin tehnici transcateter/an: 266;j) numărul de bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratați prin asistare mecanică a circulației pe termen lung/an: 3;k) numărul de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 338;l) numărul de bolnavi tratați prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 6.483;m) numărul de copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 125;n) numărul de adulți cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 31. (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, Subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de boli cardiovasculare, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutană/an: 1.994 lei;b) cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 5.362 lei;c) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac/an: 2.288 lei;d) cost mediu/bolnav cu aritmii complexe tratat prin proceduri de ablație/an: 16.736 lei;e) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern/an: 13.480 lei;f) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă/an: 7.382 lei;g) cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 7.680 lei;h) cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride/an: 41.326 lei;i) cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter/an: 105.056 lei;j) cost mediu/bolnav cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulației pe termen lung/an: 421.157 lei;k) cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 10.995 lei;l) cost mediu/bolnav tratat prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 779 lei;m) cost mediu/copil cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 8.164 lei;n) cost mediu/adult cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 9.735 lei. (la 28-06-2019, Punctul 2) din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli pentru dispozitive medicale și materiale sanitare specifice tratamentului prin procedeele specifice. Unități care derulează programul:1) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București;f) Spitalul Clinic de Urgență "Elias";g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;i) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;j) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;k) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;m) Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;n) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";o) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;p) Clinicile ICCO Brașov;q) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;r) Spitalul Județean de Urgență Ploiești;s) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;t) Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu;u) Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București;v) Spitalul Județean de Urgență Pitești;w) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;x) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare; (la 28-06-2019, Punctul 1), subtitlul Unități care derulează subprogramul, titlul Programul național de boli cardiovasculare, Capitolul IX a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) y) Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava. (la 14-10-2019, Punctul 1), subtitlul Unități care derulează subprogramul, titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 7 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 14 octombrie 2019 ) 2) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;k) Spitalul Clinic Colentina București;l) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;m) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu.3) implantare de stimulatoare cardiace:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;j) Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București;k) Spitalul Clinic Colentina București;l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;m) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;n) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;o) Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;p) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;q) Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;r) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";s) Clinicile ICCO Brașov;ș) Spitalul Județean de Urgență Ploiești;t) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;ț) Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București;u) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;v) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu.w) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași (la 25-09-2017, Punctul 3), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 943 din 14 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017 ) x) Spitalul Universitar de Urgență Elias - București; (la 11-11-2019, Punctul 3), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 988 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019 ) 4) proceduri de ablație:a) Spitalul Clinic de Urgență București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;d) Spitalul Clinic Colentina București;e) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;f) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;g) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;h) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;i) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;j) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu.k) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București. (la 30-05-2017, Punctul 4), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) l) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; (la 28-06-2019, Punctul 4), subtitlul Unități care derulează subprogramul, titlul Programul național de boli cardiovasculare, Capitolul IX a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 5) implantare de defibrilatoare interne:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;k) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;l) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";m) Spitalul Clinic Colentina București;n) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;o) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu.p) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași (la 25-09-2017, Punctul 5), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 943 din 14 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017 ) 6) resincronizare cardiacă în insuficiența cardiacă severă:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;j) Spitalul Clinic Colentina București;k) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureșl) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu.7) proceduri de chirurgie cardiovasculară adulți:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;c) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;d) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;e) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;f) Spitalul Clinic de Urgență București;g) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;h) Spitalul Universitar de Urgență București;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;j) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";k) Abrogată. (la 20-07-2017, Litera k), Punctul 7), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 775 din 4 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) l) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu.m) S.C. Sanador - S.R.L. - București; (la 30-05-2017, Punctul 7), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) n) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București. (la 30-05-2017, Punctul 7), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) 8) proceduri de chirurgie cardiovasculară copii:a) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;b) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;c) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;d) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M. S. Curie";e) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București. (la 30-05-2017, Punctul 8), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) f) Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu. (la 11-11-2019, Punctul 8), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 988 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019 ) 9) proceduri prin tehnici hibride:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;b) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";f) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;g) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;h) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca.i) S.C. Sanador - S.R.L. - București. (la 30-05-2017, Punctul 9), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) j) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara. (la 10-07-2017, Punctul 9), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 487 din 27 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 10 iulie 2017 ) k) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara (la 27-02-2018, Punctul 9), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 390 din 22 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 februarie 2018 ) l) Spitalul Universitar de Urgență București; (la 28-11-2018, Punctul 9), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.545 din 27 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 28 noiembrie 2018 ) m) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare; (la 28-11-2018, Punctul 9), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.545 din 27 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 28 noiembrie 2018 ) 10) proceduri prin tehnici transcateter:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;b) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;c) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;d) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";e) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;f) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca.h) Spitalul Universitar de Urgență București; (la 30-05-2017, Punctul 10), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) i) S.C. Sanador - S.R.L. - București; (la 30-05-2017, Punctul 10), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) j) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București. (la 30-05-2017, Punctul 10), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) k) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara (la 27-02-2018, Punctul 10), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 390 din 22 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 februarie 2018 ) 11) proceduri prin asistare mecanică a circulației pe termen lung:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;b) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";c) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;12) proceduri de chirurgie vasculară:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;c) Spitalul Universitar de Urgență București;d) Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București;e) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;f) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca - Secția clinică de chirurgie vasculară;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași;j) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;k) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;m) Spitalul Județean de Urgență Brașov;n) Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;o) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";p) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;q) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;r) Spitalul Universitar de Urgență Elias;s) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.ș) S.C. Sanador - S.R.L. - București; (la 30-05-2017, Punctul 12), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) t) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M.S. Curie» - București. (la 30-05-2017, Punctul 12), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) ț) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea; (la 20-07-2017, Punctul 12), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 775 din 4 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) 13) proceduri de cardiologie intervențională în tratamentul copiilor cu malformații cardiace congenitale:a) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M. S. Curie";b) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;c) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;d) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca.e) S.C. Sanador - S.R.L. - București. (la 30-05-2017, Punctul 13), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) 14) proceduri de cardiologie intervențională în tratamentul adulților cu malformații cardiace congenitale: (la 30-05-2017, Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) a) Spitalul Universitar de Urgență București; (la 30-05-2017, Punctul 14), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) b) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C. C. Iliescu» București; (la 11-08-2017, Punctul 14), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 846 din 3 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017 ) c) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I. M. Georgescu» Iași. (la 25-09-2017, Punctul 14), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 943 din 14 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017 ) d) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara (la 27-02-2018, Punctul 14), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 390 din 22 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 februarie 2018 ) e) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca. (la 11-11-2019, Punctul 14), Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Programul național de boli cardiovasculare din Capitolul IX a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 988 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019 )  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE Obiective:a) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice;b) monitorizarea evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice;c) reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare;d) diagnosticul și monitorizarea leucemiilor acute la copii și adulți;e) radioterapia bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi;f) diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne la copii și adulți. Structură:1. Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice;2. Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT;3. Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare;4. Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți;5. Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi;6. Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți. Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii) Activități:– asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afecțiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste în spital și în ambulatoriu. Criterii de eligibilitate:1) includerea în subprogram: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică și stadializarea extensiei tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile și tratatele naționale și internaționale recunoscute;2) excluderea din subprogram: după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de acordare a tratamentului sau la solicitarea bolnavului, după caz;3) reincluderea în subprogram: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, când pacientul necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic. Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați/an: 124.353; (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de oncologie - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)“, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat/an: 12.691 lei. (la 28-06-2019, Punctul 2) indicatori de eficiență, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de oncologie, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) Natura cheltuielilor subprogramului:– cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere, inhibitori de osteoclaste). Unități care derulează subprogramul:a) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București;b) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca;c) Institutul Regional de Oncologie Iași;d) Institutul Regional de Oncologie Timișoara;e) unități sanitare care au în structură secții, compartimente, ambulatorii de specialitate sau cabinete medicale, inclusiv unități sanitare cărora le sunt arondate ambulatorii/cabinete medicale de specialitate, după caz, ce au în competență tratarea bolnavilor pentru afecțiuni oncologice și oncohematologice;f) unități sanitare aparținând ministerelor cu rețea sanitară proprie;g) farmacii cu circuit deschis. Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii) Activități:– monitorizarea evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT.Criterii de eligibilitate:A. pentru pacienți adulți:1. Cancere ale capului și gâtului (tumori ale sferei ORL):a) identificarea tumorii primare la pacienții diagnosticați clinic cu adenopatie laterocervicală unică, având examen histopatologic de carcinom scuamos metastatic și fără detecție a localizării primare prin alte metode imagistice (CT, IRM);b) evaluarea răspunsului la tratament la 3 - 6 luni după radiochimioterapie la pacienții cu mase tumorale reziduale;c) diagnosticul diferențial al recidivei tumorale suspectate clinic, față de efectele locale ale radioterapiei.2. Cancerele tiroidienea) detecția bolii reziduale sau a recidivei cancerului tiroidian papilar folicular cu nivele crescute de tireoglobulină și/sau anti-tireoglobulină și scintigrama cu radioiod negativă; (la 28-09-2018, Litera a) din Punctul 2. , Litera A. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.328 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018 ) b) evaluarea evoluției carcinomului medular tiroidian tratat, asociat cu nivele de calcitonină cu investigații imagistice (CT, RMN, scintigrafie osoasă sau cu octreotide), normale sau echivoce;c) detecția bolii reziduale sau a recidivei cancerului tiroidian papilar cu nivel crescut de tireoglobulină și/sau anti-tireoglobulină și scintigramă cu radioiod negativă. (la 28-09-2018, Litera c) din Punctul 2. , Litera A. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.328 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018 ) 3. Cancerul mamara) evaluarea leziunilor multifocale sau a suspiciunii de recurență la pacienți cu sâni denși la examen mamografic;b) diagnosticul diferențial al plexopatiei brahiale induse de tratament față de invazia tumorală la pacienți cu examen RMN echivoc sau normal;c) evaluarea extensiei bolii la pacienții cu tumori avansate locoregional;d) cazuri cu suspiciune de leziuni de recidivă sau metastaze la distanța în urma unor rezultate crescute ale examenelor de laborator (CA 15-3, fosfataza alcalină), sau suspiciune clinică cu investigații imagistice neconcludente sau negative.4. Cancerul pulmonar cu celule «non small» (NSCLC):a) stadializarea pacienților considerați eligibili pentru intervenție chirurgicală: în mod specific pacienții cu adenopatii mediastinale < 1 cm la examenul CT sau adenopatii mediastinale între 1 și 2 cm la examenul CT și pacienți cu leziuni echivoce care ar putea reprezenta metastaze, cum ar fi mărirea de volum a glandei suprarenale;b) caracterizarea unui nodul pulmonar solitar cu dimensiuni peste 1 cm (în special în cazul unei biopsii eșuate sau în cazul în care există un risc crescut de pneumotorax la pacienții cu comorbidități medicale);c) evaluarea suspiciunii de recidivă sau reluare a evoluției bolii clinic și imagistic5. Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC):– stadializarea pacienților cu SCLC cu boala limitată la examenul CT considerați apți pentru terapie radicală.6. Neoplazii pleurale maligne:a) pentru ghidajul biopsiei la pacienții cu suspiciune de leziune pleurală malignă: cu îngroșare pleurală; FDG are mai mică utilitate la pacienții care prezintă doar revărsat pleural sau la cei cu istoric de pleurodeză;b) pentru excluderea diseminării extratoracice la pacienții cu mezoteliom propuși pentru terapie multimodală care include chirurgie radicală/decorticare.7. Carcinomul timic:a) stadializarea pacienților considerați operabili;b) evaluarea leziunilor timice incerte dacă sunt considerate a beneficia de tratament radical.8. Carcinoamele esofagiene:a) stadializarea cazurilor cu indicație chirurgicală radicală, incluzând pacienții care au primit tratament neoadjuvant;b) evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienții cu investigații radiologice negative sau echivoce.9. Carcinoamele gastrice:a) stadializarea cazurilor cu indicație chirurgicală cu intenție de radicalitate;b) reevaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă, potențial operabile, cu investigații radiologice neconcludente sau negative.10. Tumorile stromale gastrointestinale (G.I.S.T.):a) stadializarea preterapeutică a pacienților care vor necesita probabil terapie sistemică;b) evaluarea răspunsului la terapia sistemică.11. Carcinoame pancreatice:a) stadializarea cazurilor cu indicație chirurgicală cu intenție de radicalitate și investigații imagistice neconcludente;b) reevaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă cu investigații imagistice echivoce sau negative.NOTĂ:Aproximativ 30% din cazurile de adenocarcinom pancreatic pot să nu capteze FDG.12. Carcinoamele colorectale:a) stadializarea pacienților cu metastaze sincrone operabile la momentul diagnosticului;b) stadializarea preoperatorie în cancerul rectal;c) restadializarea pacienților cu recidive considerate rezecabile și/sau leziuni metastatice considerate rezecabile;d) detecția recidivelor la pacienți cu markeri tumorali în creștere și/sau suspiciune clinică de recidivă cu investigații imagistice normale sau echivoce;e) evaluarea maselor tumorale presacrate posttratament în cancerul de rect.13. Carcinoamele ovariene:a) evaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor valori crescute ale CA125, cu investigații imagistice negative sau echivoce;b) evaluarea cazurilor cu suspiciune imagistică de reluare a evoluției bolii, cu CA 125 normal.14. Carcinoamele uterine:a) stadializarea sau restadializarea pacientelor cu carcinoame uterine (col/endometru) considerate apte pentru intervenție chirurgicală exenterativă;b) stadializarea pacientelor cu cancer de col uterin suspicionate a avea boală avansată local (cu leziuni suspecte, cum ar fi adenopatii pelvine anormale la examen RMN) sau cu risc crescut pentru adenopatii para-aortice sau leziuni metastatice la distanță;c) suspiciune de recidivă de carcinom de col uterin sau carcinom endometrial cu examene radiologice care să sugereze evoluția bolii.15. Tumori ale celulelor germinale:a) evaluarea reluării evoluției bolii la pacienții cu tumori nonseminomatoase, seminomatoase sau teratom, cu markeri tumorali crescuți sau în creștere și/sau investigații imagistice echivoce sau normale;b) evaluarea maselor reziduale postterapeutic la pacienții cu tumori nonseminomatoase, seminom sau teratom.NOTĂ:Teratoamele mature diferențiate pot să nu capteze FDG și nu pot fi excluse în cazul unei investigații PET-CT negative.16. Carcinoamele anale, vulvare și peniene:– stadializarea cazurilor selectate pentru tratament radical și care au investigații imagistice echivoce.17. Limfoame:a) stadializarea pacienților cu Limfom Hodgkin sau cu limfoame non-Hodgkin agresive;b) evaluarea de etapă a răspunsului la tratament la pacienții cu limfom Hodgkin sau limfoame non-Hodgkin agresive, după două-trei cicluri de chimioterapie;c) stadializarea pacienților cu limfom folicular în stadii incipiente, considerate eligibile pentru radioterapie;d) evaluarea răspunsului la tratament la pacienții cu limfom Hodgkin sau limfoame non-Hodgkin agresive;e) evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienții simptomatici cu limfoame Hodgkin și limfoame non-Hodgkin cu examen CT/RMN neconcludent;f) evaluarea pacienților pretransplant pentru aprecierea masei tumorale și a oportunității transplantului;g) stadializarea suspiciunii de recidivă posttransplant;h) evaluarea răspunsului la tratamentul de linia a doua și la tratamentele ulterioare la pacienții cu limfoame avide FDG;i) excluderea afectărilor sistemice în limfoamele cutanate;j) determinarea extensiei și identificarea locului potrivit pentru biopsie la pacienții cu limfoame cu grad de malignitate scăzut la care este suspectată transformarea în limfom cu grad înalt de malignitate.18. Mieloame:a) evaluarea pacienților cu plasmocitom aparent solitar sau la pacienții cu leziuni osteolitice ambigue;b) suspiciunea de recidivă la pacienții cu mielom nesecretant sau cu boală predominant extramedulară.19. Melanomul malign:a) leziuni metastatice cu indicație chirurgicală (ganglionare sau metastaze la distanță);b) melanom cu ganglion santinelă pozitiv.20. Tumori musculoscheletale:a) stadializarea sarcoamelor de părți moi de grad histologic înalt, dacă nu există deja evidența prezenței metastazelor, în special sarcoamele Ewing, rabdomiosarcoame, leiomiosarcoame, osteosarcoame, histiocitom fibros malign, sinoviosarcoame și liposarcoame mixoide;b) stadializarea pacienților cu sarcoame metastatice având indicație de metastazectomie hepatică sau pulmonară atunci când investigațiile imagistice nu au evidențiat determinări extrahepatice sau extrapulmonare care să contraindice intervenția chirurgicală;c) evaluarea răspunsului la tratament în sarcoamele de grad înalt;d) evaluarea indicației de amputație în sarcoamele de grad înalt, pentru excluderea determinărilor metastatice la distanță;e) evaluarea inițială (stadializarea) și a răspunsului la chimioterapie în osteosarcoame;f) stadializarea inițială și evaluarea răspunsului la tratament la pacienți cu sarcom Ewing și examen scintigrafic osos negativ.21. Tumori neuroendocrine:a) evaluarea beneficiului terapeutic la încheierea tratamentului sau evaluare postoperatorie;b) evaluarea determinărilor multifocale la pacienții cu paragangliom propuși pentru intervenție chirurgicală.22. Localizarea carcinoamelor oculte la pacienți cu metastaze cu punct de plecare neprecizat. Detecția localizării primare în situația în care investigațiile imagistice sunt neconcludente.B. pentru copii1. Limfom Hodkin:a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament după 2/4 cicluri de chimioterapie;c) evaluare pre- și postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari și transplant autolog de celule stem;d) evaluarea răspunsului la tratament la finalizarea tratamentului oncologic;e) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.2. Limfom non-Hodgkin:a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament;c) evaluare pre- și postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari și transplant autolog de celule stem;d) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.3. Sarcoame de țesuturi moi:a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament, în cursul tratamentului multimodal (pre-operator, pre-radioterapie), la finalizarea tratamentului oncologic;c) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.4. Osteosarcom:a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament;c) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.5. Sarcom Ewing:a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament, în cursul tratamentului multimodal (preoperator, preradioterapie), la finalizarea tratamentului oncologic;c) evaluare pre- și postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari și transplant autolog de celule stem;d) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.6. Neuroblastom:a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament;c) evaluare pre- și postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari și transplant autolog de celule stem;d) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.7. Tumori cu celule germinale (toracice, abdominale, gonadale):a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament;c) evaluare pre- și postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari și transplant autolog de celule stem;d) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.8. Histiocitoză cu celule Langerhans:a) evaluare preterapeutică;b) evaluarea răspunsului la tratament;c) evaluare pre- și postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari și transplant autolog de celule stem;d) suspiciune de recidivă/reluare de evoluție evidențiată prin alte investigații imagistice.9. Tumori hepatice maligne:a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament (pre/postoperator);c) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.10. Tumori renale maligne:a) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament;c) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.11. Malignitate cu sediu primar necunoscut:a) localizarea tumorii primare;b) stadializare;c) evaluarea răspunsului la tratament;d) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.12. Tumori rare la copil, specifice adultului (cancer colorectal, cancer bronhopulmonar, neoplazii ale capului și gâtului, melanom malign, neoplasm esofagian, gastric sau pancreatic, cancer tiroidian, GIST, tumori neuroendocrine, neoplasm de ovar, altele decât tumori cu celule germinale) - vor fi aceleași criterii ca la bolnavii adulți.NOTĂ:Recomandarea pentru examinarea PET/CT se va face cu aprobarea comisiei de experți a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (la 30-07-2018, Subtitlul Criterii de eligibilitate din Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii), Titlul Programul național de oncologie din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.177 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 30 iulie 2018 ) Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați/an: 7.196; (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii): a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:– tarif/investigație: 4.000 lei. Natura cheltuielilor subprogramului:– servicii medicale paraclinice - investigații PET-CT.Unități care derulează subprogramul:a) Pozitron-Diagnosztika, Oradea;b) Societatea «Affidea Romania» - S.R.L. - București;c) Societatea Comercială «CT Clinic» - S.R.L., Cluj-Napoca;d) MNT Healthcare Europe - S.R.L. - București;e) Societatea «Affidea Romania» - S.R.L. - Timișoara;f) MNT Healthcare Europe - S.R.L. - Iași;g) Institutul Regional de Oncologie Iași;h) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București.i) MNT Healthcare Europe - S.R.L. - Brașov; (la 10-12-2019, Subtitlul Unitati care derulează subprogramul, titlul Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii), Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.131 din 6 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 10 decembrie 2019 ) (la 28-06-2019, Subtitlul Unitati care deruleaza subprogramul, titlul Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii), Capitolul IX a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare Activități;– asigurarea endoprotezelor mamare pentru reconstrucția mamară după afecțiuni oncologice. Criterii de eligibilitate: Criterii de includere:– evaluare oncologică de etapă, care să avizeze explicit indicația de reconstrucție mamară, imediată sau secundară Criterii de excludere:– protocol terapeutic oncologic ce nu permite efectuarea tratamentului reconstructiv;– afecțiuni sistemice severe, care în urma evaluărilor interdisciplinare contraindică intervenția sau anestezia generală. Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați/an: 177; (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de oncologie - Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat/an: 2.220 lei. (la 28-06-2019, Punctul 2) indicatori de eficienta, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de oncologie - Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) Natura cheltuielilor subprogramului: endoproteze mamare pentru reconstrucția mamară Unități care derulează subprogramul:a) Spitalul Clinic de Urgență București;b) Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arsenie" București;c) Spitalul Universitar de Urgență București;d) abrogată; (la 30-05-2017, Litera d), Subtitlul Unități care derulează subprogramul, Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii), Titlul Programul național de oncologie din Capitolul IX a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) e) Spitalul Militar de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" București;f) Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan București;g) Spitalul Universitar de Urgență Elias București;h) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" București;i) Spitalul Județean de Urgență Brașov;j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;k) Spitalul Județean de Urgență Constanța;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;m) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Spiridon" Iași;n) Spitalul Clinic Județean Oradea;o) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;p) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;q) Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;r) Institutul Regional de Oncologie Iași;s) Spital Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila".ș) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» Cluj-Napoca. (la 11-11-2019, Subtitlul Unități care derulează subprogramul, Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare, Titlul Programul național de oncologie din Capitolul IX a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 988 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019 ) Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți Activități:– asigurarea serviciilor pentru diagnosticul inițial și de certitudine al leucemiei acute și pentru monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute. Criterii de includere:a) diagnosticul inițial și de certitudine al leucemiei acute:– bolnavi cu diagnostic prezumtiv de leucemie acută dovedit obligatoriu printr- un examen citomorfologic efectuat anterior trimiterii spre investigare complexă prin imunofenotipare, citogenetică și biologie moleculară;b) monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute;– bolnavi cu diagnostic de leucemie acută în tratament medicamentos. Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute/an: 443;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare/an: 674;c) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH/an: 313;d) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară/an: 487;e) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare/an: 373;f) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH/an: 26;g) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară/an: 205. (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:a) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice): 201 lei;b) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 1.309 lei;c) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH: 834,5 lei;d) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 600 lei;e) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare: 1.309 lei;f) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH: 834,5 lei;g) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de servicii pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară: 600 lei. Natura cheltuielilor subprogramului:– servicii pentru diagnosticul inițial și de certitudine al leucemiilor acute și pentru monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute. Unități care derulează subprogramul:a) Institutul Clinic Fundeni;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic Colțea București;d) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara;e) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca;f) Institutul Regional de Oncologie Iași;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi Activități– asigurarea serviciilor de radioterapie (radioterapie cu ortovoltaj, cobaltoterapie, radioterapie cu accelerator liniar 2D, radioterapie cu accelerator liniar 3D, radioterapie IMRT, brahiterapie) a bolnavilor cu afecțiuni oncologice. Criterii de eligibilitate a bolnavilor oncologici:a) criterii de includere: bolnavi cu afecțiuni oncologice, la recomandarea comisiei medicale de indicație terapeutică formată din cel puțin un medic radioterapeut, un medic oncolog și medicul curant al bolnavului, putând face apel în funcție de caz la următoarele specialități: chirurgie, chirurgie oncologică, imagistică medicală, anatomopatologie;b) criterii de întrerupere: Întreruperea tratamentului prin radioterapie poate fi propusă de către medicul radioterapeut curant comisiei de indicație terapeutică în următoarele situații: decizia pacientului, evoluția bolii sub tratament, apariția de efecte secundare sau complicații acute ale tratamentului care pun în pericol viața pacientului, evoluția la distanță a bolii în timpul radioterapiei. Indicații de tratament de radioterapie:a) Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltaj - tumori cutanate, tumori superficiale la care se poate documenta că izodoza de 90% se suprapune tumorii, în condiții ideale (constante electrice, filtrare, geometria fasciculelor), tumori semiprofunde și profunde;b) Cobaltoterapie - radioterapie 2D, cu indicații similare iradierii cu accelerator liniar 2D;c) Radioterapie cu accelerator liniar 2D - tratamente paliative sau simptomatice, tratamente cu intenție curativă la pacienți selecționați (pelvis prin tehnica "box", cancer mamar, cancere ORL - ex. cancer laringian operat);d) Radioterapie cu accelerator liniar 3D - tratamente cu intenție curativă, paliație sau tratamente simptomatice la pacienți selecționați - speranța de viață neafectată de patologie asociată, tumori cerebrale, iradieri profilactice;e) IMRT - tratamentul radiologic în cancerele ORL, cancerul prostatei, iradierea recidivelor sau a tumorilor după "geographic miss", în toate situațiile în care se poate documenta o distribuție mai bună a dozei față de iradierea 3D conformațională - tumori cerebrale sau ale sistemului nervos central (ex. Iradiere cranio-spinală), iradiere după intervenții limitate în cancerul mamar, la paciente cu sâni mari, iradierea peretelui toracic după mastectomie, cancer esofagian, cancer pulmonar cu intenție curativă, cancer al canalului anal, cancerul traheei, radioterapie pediatrică;f) Brahiterapie:a. Brahiterapie intracavitară - iradiere exclusivă sau suplimentarea dozei în cancerele colului și corpului uterin, iradiere paliativă endobronșică sau esofagiană, cancere ale rinofaringelui accesibile, pentru suplimentarea dozei sau iradierea paliativă a recidivelor, cancerul foselor nazale, cancerul conductului auditiv extern, tumori ale vaginului, rectului și anusului;b. Brahiterapie interstițială - cancerul canalului anal, cancerul sânului, cancerul prostatei, cancerul pleoapei, sarcoame, tumori superficiale;c. Brahiterapie de contact - folosește aplicatori speciali, pentru tumori cutanate sau superficiale. Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu ortovoltaj/an: 331;b) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu cobaltoterapie/an: 776;c) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 1.313;d) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 6.221;e) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie IMRT/an: 9.476;f) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin brahiterapie/an: 1.833. (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de oncologie - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:a) tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj: 29 leib) tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie: 144 leic) tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D: 180 lei;d) tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D: 320 leie) tarif/serviciu de radioterapie IMRT: 640 leif) tarif/serviciu de brahiterapie: 302 lei Natura cheltuielilor subprogramului– cuprinde toate cheltuielile necesare realizării serviciilor de radioterapie, inclusiv serviciile efectuate sau documentele eliberate în strânsă legătură și în vederea efectuării serviciului medical respectiv. Unități care derulează subprogramul:a) unitățile sanitare publice cu structuri de profil;b) unități sanitare private autorizate/avizate și evaluate în condițiile legii;c) unități sanitare aparținând ministerelor cu rețea sanitară proprie care au structuri de profil. Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți Activități:– asigurarea serviciilor pentru diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți. Criterii de includere:– bolnavi cu diagnostic prezumtiv de tumori solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom). Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom/an: 7;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing/an: 14. (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:a) tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom: 701 lei;b) tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing: 701 lei. Natura cheltuielilor subprogramului:– servicii pentru diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom).Unități care derulează subprogramul (la 30-05-2017, Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, Titlul Programul național de oncologie din Capitolul IX a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) a) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale «Victor Babeș» București. (la 30-05-2017, Subtitlul Unități care derulează subprogramul din Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, Titlul Programul național de oncologie din Capitolul IX a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) b) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» Cluj-Napoca (la 27-02-2018, Subtitlul Unități care derulează subprogramul din Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, Titlul Programul național de oncologie din Capitolul IX a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 390 din 22 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 februarie 2018 )  + 
  PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂȚII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ȘI PROTEZE AUDITIVE)
  Activități:1) Reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile: implant cohlear (IC) și proteze auditive cu ancorare osoasăCriteriile de eligibilitate:a) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă cu praguri mai mari de 90 dB, pre- sau perilinguală, sub vârsta de 6 ani (IC);b) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială severă/profundă postmeningitică - prioritate (IC);c) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială progresivă cu pierderea beneficiului prin metode de protezare clasice (aparate auditive) (IC);d) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială postlinguală profundă pe frecvențele înalte (> 1.000 Hz) și ușoară/medie pe frecvențele joase (< 1.000 Hz), cu discriminare vocală sub 50% (IC);e) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială la adult severă/profundă, praguri mai mari de 70 dB, praguri mai mari de 55 dB în câmp liber cu protezare, discriminare vocală sub 40% cu proteze și stimul de 65 dB HL - (IC);f) hipoacuzie neurosenzorială asimetrică severă, profundă, inclusiv pierderea totală de auz unilaterală cu auz normal sau aproape normal contralateral (proteze implantabile cu ancorare osoasă, IC);g) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, uni- sau bilaterală care nu poate fi protezată clasic (otită externă cronică sau recidivantă, supurații auriculare cronice, stenoze sau malformații de ureche externă/medie) (proteze implantabile cu ancorare osoasă);h) hipoacuzie neurosenzorială moderată/severă cu discriminare peste 50% (proteze implantabile cu ancorare osoasă); i) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată/severă, cu praguri ale conducerii osoase mai mici de 60 dB (proteze implantabile cu ancorare osoasă);j) suport și implicare familială bună. Suport psihologic adecvat;k) așteptări realiste din partea familiei în privința rezultatelor reabilitării auditiv-verbale.Tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvențială - este stabilit de echipa de implant în funcție de specificul fiecărui bolnav.2) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții cu implant cohlear din motive de uzură fizică și pentru a asigura pacientului performanța auditivă optimă Criteriile de eligibilitate:a) procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcționare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcționare;b) procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.3) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții cu proteze implantabile cu ancorare osoasă din motive de uzură fizică și pentru a asigura pacientului performanța auditivă optimă Criteriile de eligibilitate:a) procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcționare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcționare;b) procesor de sunet care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat, conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării;c) procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare (a pragurilor auditive în conducerea osoasă) care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul cu amplificare superioară.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de implanturi cohleare/an: 179;b) număr de proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă/an: 25;c) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 100;d) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 12;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/implant cohlear/an: 95.437 lei;b) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă/an: 29.948 lei;c) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 32.238 lei;d) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 21.000 lei;Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli cu materiale specifice: implanturi cohleare (procesor intern, procesor extern), proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă (procesor intern, procesor extern), procesor de sunet extern pentru implanturi cohleare și procesor de sunet extern pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă.Unități care derulează programul:a) Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»;b) Spitalul Clinic Municipal Timișoara;c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;d) Spitalul Clinic de Recuperare Iași;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie»;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;h) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București. (la 11-11-2019, Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 988 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019 )
   +  Programul național de diabet zaharat  +  Obiective:a) prevenția secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];b) asigurarea tratamentului medicamentos al pacienților cu diabet zaharat, inclusiv a dispozitivelor medicale specifice (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și materiale consumabile pentru acestea);c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratați (teste de automonitorizare glicemică și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu diabet evaluați prin dozarea hemoglobinei glicozilate/an: 55.632;b) număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați/an: 860.558;c) număr de bolnavi automonitorizați/an: 252.017, din care:c.1) număr de copii cu diabet zaharat tip 1 automonitorizați/an: 3.551;c.2) număr de adulți cu diabet zaharat insulinotratați automonitorizați/an: 248.466;d) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de pompe de insulină/an: 194;e) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 500;f) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 100;g) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină/an: 635;h) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 100;i) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 500. (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, subtilul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de diabet zaharat, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:a) tarif/dozare de hemoglobină glicozilată: 20 lei;b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.323 lei. (la 28-06-2019, Litera b) din Punctul 2) indicatori de eficiență, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de diabet zaharat, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) c) cost mediu/copil cu diabet zaharat tip 1/an: 1.860 lei (400 teste/3 luni);d) cost mediu/adult cu diabet zaharat tip 1/an: 960 lei (200 teste/3 luni);e) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare glicemică continuă sau sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, precum și pentru adult cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat/an: 480 lei (100 teste/ 3 luni);f) cost mediu/bolnav beneficiar de pompă de insulină: 8.115 lei*); *) Costul mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină de 8.115 lei include pompa de insulină și materialele consumabile pentru 12 luni.g) cost mediu/bolnav beneficiar de sistem de monitorizare glicemică continuă: 12.994,80 lei;h) cost mediu/bolnav beneficiar de sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă: 28.109,90 lei**);**) Costul mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină de 28.109,90 lei include pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și materialele consumabile pentru 12 luni.i) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an: 7.617,78 lei;j) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sistemele de automonitorizare glicemică continuă/an: 10.510,50 lei;k) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă/an: 16.939,65 lei.  +  Natura cheltuielilor programului:a) cheltuieli pentru efectuarea HbA1c;b) cheltuieli pentru medicamente: insulină antidiabetice orale și preparate injectabile noninsulinice;c) cheltuieli pentru materiale sanitare specifice: teste de automonitorizare;d) cheltuieli pentru dispozitive medicale specifice și consumabilele aferente acestora.  +  Unități care derulează subprogramul:a) Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» București;b) unități sanitare care au în structură secții/compartimente de profil/cabinete medicale de specialitate autorizate și evaluate în condițiile legii, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;c) unități sanitare aparținând ministerelor cu rețea sanitară proprie;d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflați în relație contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face în funcție de serviciile realizate, în limita sumelor aprobate cu această destinație la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face de către medicul specialist diabetolog, de medicul cu competență/atestat în diabet sau de medicul desemnat.Medicul desemnat este medicul specialist (medicină internă, medicină de familie), nominalizat de casa de asigurări de sănătate în situația în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice la nivel județean, dar nu mai mult de două dozări/bolnav/an. Valabilitatea recomandării este de maximum 90, respectiv 92 de zile calendaristice, după caz;e) farmacii cu circuit deschis.f^1) dispozitive medicale specifice și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - centre metodologice regionale, respectiv:– București - Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» București (județe/CAS arondate: Brăila, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea, CASAOPSNAJ);– Timișoara - Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (județe arondate: Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș);– Craiova - Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova (județe arondate: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Teleorman);– Iași - Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Spiridon» Iași (județe arondate: Bacău, Botoșani, Buzău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui);– Cluj - Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj (județe arondate: Bistrița-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Maramureș, Sălaj, Satu Mare); (la 28-06-2019, Litera f^1), subtitlul Unitati care deruleaza subprogramul, titlul Programul național de diabet zaharat, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) f^2) dispozitive medicale specifice și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - unități sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis:– Spitalul Universitar de Urgență Elias - București;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie», București;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» Iași;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca. (la 28-06-2019, Litera f^2), subtitlul Unitati care deruleaza subprogramul, titlul Programul național de diabet zaharat, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) f^3) materiale consumabile pentru dispozitive medicale specifice:– centre metodologice regionale desemnate;– unități sanitare cu secții/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate și evaluate în condițiile legii, după caz. (la 28-06-2019, subtitlul Unitati care deruleaza subprogramul, titlul Programul național de diabet zaharat, Capitolul IX a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 )  +  Structură: 1. Subprogramul de diabet zaharat tip 1;2. Subprogramul de diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice și diabet gestațional.  +  Subprogramul de diabet zaharat tip 1  +  Activități:1. evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat de tip 1 prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c);2. asigurarea tratamentului cu insulină bolnavilor cu diabet zaharat tip 1;3. asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării persoanelor cu diabet zaharat tip 1;4. sisteme de monitorizare glicemică continuă și consumabile pentru acestea, în vederea automonitorizării bolnavilor cu diabet zaharat tip 1;5. asigurarea accesului la pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse și materiale consumabile pentru acestea, pentru cazurile aprobate de către comisiile din centrele metodologice regionale; 6. asigurarea sistemelor de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și a materialelor consumabile pentru acestea, pentru cazurile aprobate de către comisiile din centrele metodologice regionale.  +  Criterii de eligibilitate1) activitatea 1: bolnavi cu diabet zaharat tip 1, la recomandarea medicului specialist diabetolog, a medicului cu competență/atestat în diabet sau a medicilor desemnați. Medicii desemnați sunt medicii specialiști (medicină internă, medicină de familie), nominalizați de casele de asigurări de sănătate în situația în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice la nivel județean;2) activitatea 2: bolnavi cu diabet zaharat tip 1 care necesită tratament pe o durată nedefinită cu insulină;a) terapie cu insulină în prize multiple aplicată cu seringi de insulină sau pen-uri;b) terapie cu insulină aplicată cu pompe de insulină (infuzie subcutană continuă cu insulină);3) activitatea 3: pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 1, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutriție și boli metabolice și a medicului cu competență/atestat curant, în funcție de vârsta și modalitatea de injectare a insulinei:a) 400 teste/3 luni copil cu diabet zaharat tip 1;b) 200 teste/ 3 luni pentru bolnavul adult cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat;c) 100 teste/3 luni pentru bolnavul cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare glicemică continuă sau cu sistem de pompe de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă;Decizia de a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii incluși în Subprogramul de diabet zaharat tip 1 aparține în integralitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și a medicului cu competență/atestat curant și poate fi adoptată dacă există lipsă de aderență la programul de monitorizare și control medical de specialitate;4) activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de sisteme de monitorizare glicemică continuă și consumabile pentru acestea: a) copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani;b) tinerii cu diabet zaharat tip 1, cu vârste între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;c) gravidele cu diabet zaharat tip 1;d) bolnavi cu diabet zaharat tip 1, cu vârste peste 18 ani [care nu se regăsesc în categoriile enumerate la lit. a)-c)] și care îndeplinesc următoarele criterii și respectă următoarele condiții:d1) pacienți cu diabet zaharat tip 1, la care nu se poate realiza controlul glicemic la țintele propuse (hemoglobina glicozilată HbA1C% < 7%) prin insulinoterapie intensivă corect administrată, fie prin injecții multiple de insulină, fie prin folosirea unei pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse;d^2) pacienți cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii frecvente documentate sau hipoglicemii grad 2, documentate (minimum două/trimestru). Hipoglicemia grad 2 este definită la o valoare (la 28-06-2019, Litera d2) din Litera d), activitatea 4), titlul Programul național de diabet zaharat, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) d^3) pacienți cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii grad 2 nocturne documentate (minimum două/trimestru); (la 28-06-2019, Litera d3) din Litera d), activitatea 4), titlul Programul național de diabet zaharat, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) d^4) pacienți cu diabet zaharat tip 1 care prezintă variabilitate glicemică mare, 3 luni continuu, documentată prin cel puțin două profile glicemice în 7 puncte/lună; (la 28-06-2019, Litera d4) din Litera d), activitatea 4), titlul Programul național de diabet zaharat, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) d5) pacienți cu diabet zaharat tip 1 care prezintă cel puțin două complicații cronice specifice ale diabetului zaharat, documentate medical;d6) pacientul a fost tratat cu injecții multiple de insulină în regim bazal-bolus sau pacientul beneficiază de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică continuă, în cele 6 luni anterioare;d7) aderență la activitatea de monitorizare și control (autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină) - pacientul demonstrează folosirea automonitorizării glicemice cu teste multiple, cu cel puțin 4 monitorizări glicemice/zi în ultimele 3 luni;d8) motivație și complianță - cerere, consimțământ informat.NOTĂ:Obligatoriu de îndeplinit minimum două criterii dintre cele de la lit. d1)-d5) inclusiv.Criteriile de la lit. d6)-d8) sunt obligatorii în integralitate pentru toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și care dispensarizează activ bolnavul și care îl va monitoriza în continuare. Dosarul bolnavului se trimite către casa județeană de asigurări de sănătate, care îl va trimite comisiei regionale.  +  Criterii de prioritate:a) prioritatea 1 - copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani,b) prioritatea 2 - tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;c) prioritatea 3 - gravidele cu diabet zaharat tip 1;d) prioritatea 4 - bolnavi cu vârste peste 18 ani [care nu se regăsesc enumerați la lit. a)-c)].Criteriile de prioritate sunt pentru comisiile regionale care examinează dosarul trimis de casa de asigurări de sănătate.  +  Criterii de întrerupere:a) lipsa de aderență sau aderență necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare și control medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de monitorizare glicemică continuă. Aceasta se definește ca fiind utilizarea sistemului de monitorizare glicemică continuă mai puțin de 75%/lună;b) automonitorizarea cu sistem de monitorizare glicemică continuă nu își dovedește eficacitatea în ultimele 12 luni - HbA1c în creștere față de nivelul HbA1c anterior inițierii automonitorizării cu sistem de monitorizare glicemică continuă; c) și/sau lipsa de ameliorare a variabilității glicemice. Variabilitatea glicemică este definită ca un cumul de 4 parametri: amplitudine, frecvență, durată și fluctuație glicemică, aceștia fiind măsurați automat de sistemul de monitorizare glicemică continuă. Coeficientul de variație (CV) glicemică optim este considerat a fi ≤ 36%, iar un CV >36% este considerat inadecvat;d) și/sau lipsa reducerii numărului de episoade hipoglicemice. Prezența episoadelor de hipoglicemie gradul 2 sau 3, diurne, precum și nocturne, minimum două episoade hipoglicemice în ultimele 14 zile; (la 28-06-2019, Litera d) din activitatea 4) Criterii de intrerupere, titlul Programul național de diabet zaharat, - Subprogramul de diabet zaharat tip 1, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) e) refuzul scris al pacientului/aparținătorului de a mai fi beneficiarul sistemului de monitorizare glicemică continuă;f) lipsa capacității și abilității de a înțelege și de a folosi corect sistemul de monitorizare glicemică continuă;Decizia privind întreruperea utilizării unui sistem de monitorizare glicemică continuă de către un bolnav aparține în exclusivitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medicului cu competență/atestat curant;5) activitatea 5: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse și materiale consumabile pentru acestea:a) copiii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsa între 0 și 18 ani;b) tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;c) gravidele cu diabet zaharat tip 1;d) bolnavi cu vârste peste 18 ani care nu se regăsesc la lit. a)-c) și care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:d1) pacienți la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie cu multiinjecții corect aplicată;d2) motivație și complianță la tratament, cerere, consimțământ informat;d3) aderență la programul de monitorizare și control (autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină);d4) capacitate și abilități de utilizare a pompei;Criteriile de la lit. d2)-d4) obligatorii în integralitate pentru toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și care dispensarizează activ bolnavul și îl va monitoriza în continuare. Dosarul bolnavului se trimite către CAS care îl va trimite comisiei regionale.  +  Criterii de întrerupere:a) lipsa de aderență sau aderența necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare și control medical de specialitate pe parcursul utilizării pompei;b) terapia cu infuzie continuă cu insulină nu își dovedește eficacitatea - HbA1c în creștere comparativ cu terapia anterioară cu injecții multiple de insulină;c) prezența de cetoacidoze.Decizia privind întreruperea utilizării unei pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, de către un bolnav, aparține în exclusivitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medicului cu competență/ atestat curant (care dispensarizează activ/monitorizează bolnavul).Pacienții la care se decide întreruperea utilizării sau care refuză calitatea de beneficiar al pompei de insulină vor returna pompa și consumabilele aferente rămase neutilizate unității sanitare care derulează subprogramul. În continuare, aceste materiale și dispozitive vor putea fi redistribuite pacienților eligibili, după ce au fost evaluate de un service autorizat.6) Activitatea 6: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și materiale consumabile pentru acestea: a) bolnavi adulți cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și CV (coeficient de variație) > 36%; (la 28-06-2019, Litera a) din activitatea 6), punctul 6), titlul Programul național de diabet zaharat, - Subprogramul de diabet zaharat tip 1, Capitolul IX, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) b) copii cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei, cu CV (coeficient de variație) > 36%;c) motivație și complianță la tratament; cerere, consimțământ informat;d) aderență la programul de monitorizare și control (autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină);e) capacitate și abilități de utilizare a pompei și senzorilor.Criteriile de la lit. c)-e) sunt obligatorii în integralitate pentru toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și care dispensarizează activ bolnavul și care îl va monitoriza în continuare:  +  Criterii de prioritate:a) prioritatea 1 - copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani;b) prioritatea 2 - tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;c) prioritatea 3 - gravidele cu diabet zaharat tip;d) prioritatea 4 - bolnavi cu vârste peste 18 ani (care nu se regăsesc în categoriile enumerate mai sus, și anume la prioritatea 1, 2 sau 3).Acordarea de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și a materialelor consumabile pentru acestea se va face prin decizie emisă de comisiile centrelor metodologice regionale.Pacienții, beneficiari anterior de pompă de insulină fără sistem de monitorizare glicemică inclus, din Programul național de diabet vor putea vor fi eligibili pentru sistemul de pompă de insulină cu sistem de monitorizare continuă glicemică doar în condițiile în care nu dețin un termen de valabilitate o pompă de insulină fără sistem de monitorizare glicemică inclus.Pacienții la care se decide întreruperea utilizării sau care refuză calitatea de beneficiar al sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă vor returna componentele sistemului și consumabilele aferente rămase neutilizate unității sanitare care derulează subprogramul. În continuare, aceste materiale și dispozitive vor putea fi redistribuite pacienților eligibili, după ce au fost evaluate de un service autorizat.  +  Criterii de întrerupere: a) lipsa de aderență sau aderența necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare și control medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei;b) utilizarea sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei nu își dovedește eficacitatea - HbA1c constantă sau în creștere față de nivelul HbA1c anterior inițierii utilizării sistemului;c) prezența în continuare a hipoglicemiilor severe;d) refuzul pacientului/aparținătorului de a mai fi beneficiarul sistemului de pompă de insulină cuplată cu sistem de monitorizare glicemică continuă.Decizia, pentru un bolnav, privind întreruperea utilizării sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă aparține în exclusivitate medicului diabetolog sau pediatru cu competență/atestat în diabet curant.NOTĂ:Bolnavii eligibili sau aparținătorii, în vederea montării de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, sisteme de monitorizare glicemică continuă și sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei au obligația de a semna un consimțământ informat privind drepturile și obligațiile beneficiarului (anexa nr. 12^3). Refuzul de a semna consimțământul informat are drept consecință imposibilitatea de a beneficia de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, sisteme de monitorizare glicemică continuă sau sistemul de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei.  +  Subprogramul de diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice și diabet gestațional  +  Activități:1) evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c);2) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat; 3) asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat;4) asigurarea accesului la pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse și materiale consumabile pentru acestea pentru cazurile aprobate de coordonatorii centrelor metodologice regionale.  +  Criterii de eligibilitate:1) activitatea 1: bolnavi cu diabet zaharat, la recomandarea medicului specialist diabetolog, a medicului cu competență/ atestat în diabet sau a medicilor desemnați;Medicii desemnați sunt medicii specialiști (medicină internă, medicină de familie), nominalizați de casele de asigurări de sănătate în situația în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice la nivel județean.2) activitatea 2:a) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, diabet gestațional și alte tipuri de diabet zaharat, care necesită tratament temporar sau pe o durată nedefinită cu insulină:– atunci când, sub tratamentul maximal cu ADO și/sau antidiabetice injectabile noninsulinice și cu respectarea riguroasă a dietei, hemoglobina A1c depășește 7,5% (fac excepție cazurile în care speranța de viață este redusă);– când tratamentul cu ADO este contraindicat;– intervenție chirurgicală;– infecții acute;– infecții cronice (de exemplu, TBC pulmonar);– evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic angoroinstabil, AVC);– alte situații (intoleranță digestivă, stres);– bolnave cu diabet gestațional;b) bolnavii beneficiari de medicamente ADO și antidiabetice injectabile noninsulinice:b.1) lipsa echilibrării la nivelul țintelor propuse exclusiv prin tratament nefarmacologic;b.2) bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia à jeun > 126 mg/dl și HbA1C>/= 7,0%; (la 28-06-2019, Litera b.2) din Litera b), Punctul 2) activitatea 2) subtitlul Criterii de eligibilitate, titlul Programul național de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice și diabet gestațional, Capitolul IX a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 3) activitatea 3: bolnavii cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat insulinotratați, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutriție și boli metabolice și a medicului cu competență/atestat:a) insulinoterapie în prize multiple, cu insulinoterapie convențională, sau tratament mixt, respectiv insulina cu ADO, sau insulina cu preparate antidiabetice injectabile noninsulinice;b) autoajustarea zilnică a dozelor de insulină în funcție de automonitorizare;Decizia de a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii incluși în Programul național de diabet zaharat aparține în integralitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și medicului cu competență/atestat și poate fi adoptată în lipsa de aderență la programul de monitorizare și control medical de specialitate;4) activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat care pot beneficia de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse:a) bolnavi aflați în tratament permanent cu insulină;b) bolnavi aflați în tratament temporar cu insulină:b.1) diabet zaharat gestațional sau gravide cu diabet zaharat și insulinoterapie la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensivă;b.2) orice tip de diabet zaharat, cu labilitate glicemică, ce nu poate fi controlat prin insulinoterapie intensivă;c) criterii de decizie a pacientului*:c.1) motivație și complianța la tratament; cerere, consimțământ informat;c.2) aderență la programul de monitorizare și control (autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină);c.3) capacitate și abilități de utilizare a pompei;c.4) suport familial.*Criteriile c1-c4 sunt obligatorii în integralitate.Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și monitorizează bolnavul.Decizia privind întreruperea utilizării unei pompe de insulină de către un bolnav aparține în exclusivitate medicului diabetolog și poate fi luată în următoarele condiții:a) lipsa de aderență sau aderența necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare și control medical de specialitate pe parcursul utilizării pompei;b) terapia cu infuzie continuă cu insulină nu își dovedește eficacitatea;c) tratamentul temporar - diabet gestațional cu tratament temporar cu insulină. (la 28-09-2018, Titlul Programul național de diabet zaharat Capitolul IX a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.328 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018 )
   +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL BOLILOR NEUROLOGICE Activități:– asigurarea, prin farmaciile cu circuit închis, a tratamentului cu interferonum beta 1a, interferonum beta 1b, glatiramer acetat, teriflunomidum, natalizumabum pentru bolnavii cu scleroză multiplă. Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă:a) vor fi incluși bolnavii:a.1) cu formă recurent-remisivă și scor EDSS (la 30-05-2017, Litera a.1) din subtitlul Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă, titlul Programul național de tratament al bolilor neurologice din Capitolul IX a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017 ) a.2) cu sindrom clinic izolat (CIS) cu imagistică sugestivă pentru scleroză multiplă (IRM cerebrală și/sau medulară) și excluderea cu certitudine a unui alt diagnostic etiologic (interferonum beta 1a atât forma cu administrare i.m., cât și forma cu administrare s.c., interferonum beta 1b cu administrare s.c., glatiramer acetat); (la 11-11-2019, Litera a.2) din subtitlul Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă, titlul Programul național de tratament al bolilor neurologice din Capitolul IX a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 988 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019 ) a.3) cu formă secundar progresivă și scor EDSS a.4) cu formă progresivă cu recăderi și scor EDSS a.5) care nu au răspuns unei cure complete și adecvate de betainterferon (indiferent de forma farmaceutică), glatirameracetat sau teriflunomidum; pacienții trebuie să fi avut cel puțin o recidivă în anul precedent în timp ce se aflau în tratament și să aibă cel puțin 9 leziuni hiperintense T2 la IRM craniană sau cel puțin o leziune evidențiată cu gadoliniu (natalizumabum);a.6) cu forma recurent-remisivă severă, cu evoluție rapidă, definită prin două sau mai multe recidive care produc invaliditate într-un an și cu una sau mai multe leziuni evidențiate cu gadoliniu la IRM craniană sau o creștere semnificativă a încărcării leziunilor T2 comparativ cu un examen IRM anterior recent (natalizumabum);b) vor fi excluși bolnavii:b.1) cu reacții adverse greu de suportat;b.2) cu imobilizare definitivă (scor EDSS 8);b.3) care refuză tratamentul;b.4) femei gravide sau care alăptează;b.5) apariția unor afecțiuni hematologice grave, hepatice grave sau alte boli asociate grave care ar putea fi influențate negativ de tratamentul specific sclerozei multiple;c) criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament imunomodulator:c.1) agravarea constantă a stării clinice sub tratament;c.2) apariția de reacții secundare severe sau greu de tolerat sub tratament;c.3) scăderea complianței bolnavului sub un anumit tratament imunomodulator;c.4) schimbarea formei clinice evolutive sub un anumit tratament imunomodulator;c.5) apariția tulburărilor depresive la pacienți tratați cu interferon (pot fi tratați cu glatiramer acetat);c.6) scăderea eficienței clinice sub tratament cu un imunomodulator de linia I (interferonum beta 1a cu administrare IM, interferonum beta 1a cu administrare SC, interferonum beta 1b cu administrare SC, glatiramer acetat, teriflunomidum) și cel puțin două recăderi în ultimul an necesită inițierea tratamentului cu natalizumabum; (cu respectarea riguroasă a indicațiilor, contraindicațiilor, metodologiei de inițiere și monitorizare specifice). Eliberarea medicamentelor specifice se face în baza prescripțiilor medicale conform Registrului de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă.Prescrierea medicamentelor specifice sclerozei multiple, menționate la lit. a) și c), se realizează cu respectarea protocolului terapeutic elaborat de Comisia de Neurologie a Ministerului Sănătății. (la 30-05-2018, Litera c.6) , Litera c), subtitlul Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroza multipla, Capitolul IX a fost completata de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 932 din 17 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 30 mai 2018 ) Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați: 4.553; (la 28-06-2019, Punctul 1) indicatori fizici, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de tratament al bolilor neurologice, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) 2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 32.242 lei. (la 28-06-2019, Punctul 2) indicatori de eficiență, subtitlul Indicatori de evaluare, titlul Programul național de tratament al bolilor neurologice, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli pentru medicamente specifice. Unități care derulează programul:a) Spitalul Universitar de Urgență București - Clinica de neurologie;b) Spitalul Clinic Militar Central de Urgență "Dr. Carol Davila" București - Clinica de neurologie;c) Spitalul Clinic Colentina - Clinica de neurologie;d) Spitalul Clinic Universitar Elias - Clinica de neurologie;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Spitalul Clinic de Recuperare Iași;g) Spitalul de Urgență "Prof. Agrippa Ionescu" - Clinica de neurologie;h) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timiș - Clinica de neurologie;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - Clinica de neurologie;j) Institutul Clinic Fundeni - Clinica de neurologie;k) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" București;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.m) Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova; (la 28-11-2018, Subtitlul Unități care derulează programul, titlul Program national de tratament al bolilor neurologice, Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.545 din 27 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 28 noiembrie 2018 ) n) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța; (la 28-06-2019, Subtitlul Unități care derulează programul, titlul Program national de tratament al bolilor neurologice, Capitolul IX a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) o) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu; (la 28-06-2019, Subtitlul Unități care derulează programul, titlul Program national de tratament al bolilor neurologice, Capitolul IX a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019 ) p) Spitalul Militar de Urgență «Dr. Constantin Papilian» Cluj; (la 30-04-2020, Subtitlul Unități care derulează programul, Titlul Program național de tratament al bolilor neurologice, Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 520 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 30 aprilie 2020 )  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ȘI TALASEMIEI Activități:1. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru prevenția și tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie congenitală (hemofilia A și B), boala von Willebrand) și hemofilie dobândită2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a tratamentului cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie. Criterii de eligibilitate:1) hemofilia congenitală:a) bolnavi cu hemofilie, congenitală fără inhibitori:a.1) pentru tratamentul sau substituția profilactică continuă:– bolnavi cu hemofilie congenitală A și B fără inhibitori cu vârsta 1-18 ani și cu vârsta peste 18 ani la care s-a început deja tratamentul profilactic din perioada copilăriei, cu formă congenitală severă de boală (deficit congenital de F VIII sau F IX a.2) pentru tratamentul sau substituția profilactică intermitentă/de scurtă durată:– bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori indiferent de vârstă:– pe perioada curelor de recuperare locomotorie fizio-kinetoterapeutică, perioada stabilită fiind bine documentată;– în caz de articulații țintă (> 4 sângerări într-o articulație într-o perioadă de 6 luni) bine documentat;– în caz de efort fizic intensiv (călătorie, ortostatism prelungit, vacanță/concediu) pe o perioadă care să nu depășească anual 20 de săptămâni.– prevenirea accidentelor hemoragice cu localizare cu potențial risc vital bine documentat;– bolnavi la care s-a efectuat protezare articularăa.3) pentru tratamentul "on demand" (curativ) al accidentelor hemoragice:– bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori, cu episod hemoragic, indiferent de vârstă și grad de severitateb) bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori:b.1) pentru profilaxia secundară regulată pe termen lung: