ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTIȚUTIONALE nr. 221 din 2 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 7 iulie 2020, a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, constatăndu-se că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2020 este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 din CONSTIȚUTIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitțiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 7 iulie 2020, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice, începând cu data de 21 august 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local.Atragerea fondurilor europene reprezintă o prioritate pentru România, atât la nivelul Guvernului, cât și la nivelul structurilor de specialitate implicate în coordonarea și gestionarea acestor fonduri, având în vedere potențialul lor de a susține dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și a societății românești, în general.Existența litigiilor în materia achizițiilor publice, în special în ceea ce privește procedurile/contractele de infrastructură, este un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, modificările legislative deja implementate privind termenele de soluționare a proceselor și existența unor completuri specializate în materia achizițiilor publice fiind primii pași în asigurarea celerității și eficientizarea procedurilor, oferind o anumită predictibilitate cu privire la orizontul de timp în care aceste cauze se soluționează, orice întârziere cauzată și de gradul de aglomerare a instanțelor de judecată competente să soluționeze astfel de litigii, fiind generatoare de costuri suplimentare.Totodată se are în vedere creșterea volumului de muncă, precum și a responsabilităților personalului preconizate prin modificările propuse în ceea ce privește asigurarea controlului ex ante al procedurilor de atribuire, în vederea punerii în aplicare a măsurilor de eficientizare și flexibilizare a procesului de control ex ante exercitat de A.N.A.P., concomitent cu asigurarea stabilității și predictibilității acestui proces.Astfel, prin Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor au fost create mecanisme suple și rapide de soluționare a cererilor și acțiunilor în materia achizițiilor publice, în vederea celerizării procedurilor.Pentru a evita riscurile legate de posibile întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, precum și a celor dedicate specializării inteligente, respectiv pentru a diminua riscurile de dezangajare (peste 500 mil. euro începând cu finalul celui de-al doilea an al perioadei de programare pentru anul anterior), dar și asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a României.Luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum și faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanță de urgență au fost adoptate în procedură de urgență, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu.Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, vizează interesul general public, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 57, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).2. La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut la art. 216 alin. (1).3. Articolul 165 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 165(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.4. La articolul 167, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situația prevăzută la art. 167 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.5. La articolul 171, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Autoritatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici și dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere.(3^2) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (3^1) sunt considerate insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.6. La articolul 214, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea contractantă întocmește raportul procedurii într-un termen care să nu depășească:a) 60 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e), g) și h);b) 20 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) și i);c) 100 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) și d).7. La articolul 214, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului autorității contractante, această perioadă se poate prelungi o singură dată fără a depăși perioada de valabilitate a ofertei, aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de maximum două zile lucrătoare de la aprobarea de către conducătorul autorității contractante a deciziei de prelungire.(5) În cazul în care drept urmare a unei soluții emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată se dispune reevaluarea ofertelor, autoritatea contractantă reface raportul procedurii de atribuire prevăzut la art. 216 alin. (1) într-un termen care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.8. La articolul 221, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru în perioada de valabilitate a acestuia este considerată modificare substanțială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când, prin această modificare, contractul/acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului semnat inițial.9. La articolul 221, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) și (2), o modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru este considerată modificare substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire; b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/acordului-cadru în favoarea contractantului întrun mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru inițial; c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru; d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d).10. La articolul 224 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) încălcarea prevederilor art. 214 și art. 215 alin. (1).11. La articolul 227, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 227(1) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, care dispune adoptarea măsurilor care se impun împotriva persoanei/persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.  +  Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 37 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) servicii de certificare și autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozițiilor legale.2. La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).3. La articolul 149, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut de art. 230 alin. (1).4. Articolul 178 se modifică după cum urmează:  +  Articolul 178(1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat, sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.5. La articolul 180, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situația prevăzută de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.6. La articolul 184, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Entitatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici și dovedite în conformitate cu alin. (3), ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere.(3^2) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (3^1) sunt considerate insuficiente de către entitatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.7. La articolul 227, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare într-un termen care să nu depășească:a) 60 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e), g) si h);b) 20 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. f) și i);c) 100 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. c) și d).8. La articolul 227, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului entității contractante, această perioadă se poate prelungi o singură dată fără a depăși perioada de valabilitate a ofertei, aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de maximum două zile lucrătoare de la aprobarea de către conducătorul autorității contractante a deciziei de prelungire.(5) În cazul în care drept urmare a unei soluții emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată se dispune reevaluarea ofertelor, entitatea contractantă reface raportul procedurii de atribuire prevăzut la art. 230 alin. (1) într-un termen care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.9. La articolul 240, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contractul/Acordul-cadru sectorial poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, respectiv contractul/acordul-cadru sectorial modificat nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului semnat inițial.(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 235-241, modificarea unui contract/acord-cadru sectorial în perioada de valabilitate este considerată substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului/acordului-cadru sectorial în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru inițial;c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului/acordului-cadru sectorial;d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1).10. La articolul 245 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) încălcarea prevederilor art. 227.11. La articolul 248, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 248(1) Sancțiunea contravențională se aplică entității contractante, care dispune adoptarea măsurilor care se impun împotriva persoanelor/persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.  +  Articolul IIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) litera f), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) litera a) și litera b), la articolul 36 alineatul (6) litera a) și litera c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la articolul 70 alineatul (1), la articolul 79 alineatul (1), la articolul 80 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (4), la articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 83, la articolul 104, precum și la capitolul II secțiunea 1, sintagma „entitățile contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autoritățile/entitățile contractante“.2. La articolul 5 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) și litera b), precum și la capitolul I secțiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entități contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorități/entități contractante“.3. La articolul 5 alineatul (1) litera m) și litera q), la articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) și litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă și litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductivă și litera a), la articolul 71 alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă și alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă și litera a), la articolul 74 alineatul (1) și alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), litera d) și litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) și alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) și alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) și litera c), la articolul 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) și la articolul 111 alineatul (1), sintagma „entitatea contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă“.4. La articolul 5 alineatul (1) litera n), litera z) și litera ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) și litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 și la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma „entității contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante“.5. La articolul 7 alineatul (1), la articolul 81 alineatul (1) litera f), la articolul 87 alineatul (1) și la articolul 103 litera a), sintagma „entitate contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritate/entitate contractantă“.6. La articolul 36 alineatul (5) litera a) și litera c), sintagma „entităților contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorităților/entităților contractante“.7. La articolul 36 alineatul (1) partea introductivă, la alineatul (3) și la alineatul (4) partea introductivă, sintagma „entitate contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă“.8. La articolul 36 alineatul (2), la alineatul (4) litera a), alineatul (7) și alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă“.9. La articolul 36 alineatul (5), sintagma „entitățile contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autoritățile contractante în sensul art. 9 sau entitățile contractante“.10. La articolul 27 alineatul (1) litera a) și la articolul 36 alineatul (6), sintagma „entități contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorități contractante în sensul art. 9 sau entități contractante“.11. La articolul 51 alineatul (5) și la articolul 111 alineatul (3), sintagma „autorității contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante“.12. La articolul 71 alineatul (4) și la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă“.13. Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 83Autoritățile contractante prevăzute la art. 9 și entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care iau cunoștință că operatorul economic respectiv se află, având în vedere faptele comise sau omise, fie înaintea, fie în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 79, art. 80 alin. (1) și (2).14. La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, nu conferă autorității/entității contractante o libertate de alegere nelimitată și se pot referi la oricare dintre următoarele:a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar;b) nivelul plăților actualizate efectuate de către entitatea contractantă;c) nivelul tarifelor de utilizare;d) modalitatea de execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanță de ordin calitativ, tehnic, funcțional, financiar etc.;e) modul de asigurare a protecției mediului;f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;g) nivelul redevenței;h) durata concesiunii;i) inovarea.15. La articolul 87, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În situația prevăzută la alin. (1), dacă criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicării anunțului de concesionare, autoritatea/entitatea contractantă publică un nou anunț de concesionare, cu respectarea termenelor minime menționate la art. 54 alin. (1).(4) Modificarea ordinii criteriilor de atribuire în situația prevăzută la alin. (1) nu conduce la discriminare.  +  Articolul IVLegea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) act al autorității contractante - orice act, orice operațiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, fără a include achiziția directă, prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul prevăzut la alin. (4), persoana care se consideră vătămată și care a depus contestație la Consiliu nu are obligația de a plăti taxa judiciară de timbru prevăzută la art. 52^1.3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care contestația privește conținutul documentației de atribuire, publicată în sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire.4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (1) se comunică contestatorului și celorlalți operatori economici implicați în procedură, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.5. La articolul 16, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP.(3) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a comunica contestația și celorlalți operatori economici interesați/implicați în procedură, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.6. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanți la procedura de atribuire pot formula, cu înștiințarea părților cauzei, cerere de intervenție voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestației. În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestației.7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.8. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, în condițiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației.9. La articolul 44, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Președintele Consiliului trebuie să fie licențiat în drept, cu o vechime de cel puțin 12 ani în domeniul juridic, din care cel puțin 3 ani în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice.10. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice.11. La articolul 46, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Personalul tehnico-administrativ are calitatea de personal contractual și/sau funcționari publici și este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului contractual și/sau funcționarilor publici din cadrul administrației publice centrale.12. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile și obligațiile specifice funcției publice.13. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Verificarea anuală a stării de sănătate aprofundată a consilierilor de soluționare include și examen psihologic și, după caz, examen psihiatric la indicația medicului de medicina muncii.14. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 48^1(1) Constatarea abaterilor disciplinare săvârșite de membrii Consiliului revine comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului.(2) Comisia de disciplină are un număr de 3 membri, dintre care unul este numit de președintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simplă, și un reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(3) La propunerea comisiei de disciplină, sancțiunile disciplinare se aplică de președintele Consiliului, cu excepția sancțiunii destituirii din funcția publică, care se aplică de persoana care are competența legală de numire în funcția publică.15. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP16. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a comunica contestația și celorlalți operatori economici interesați/implicați în procedură, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.17. La articolul 50, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Prevederile art. 17 alin. (3) și art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.18. La articolul 51, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare. Recursul se judecă de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, în complet specializat în achiziții publice.19. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Contestația introdusă la instanța judecătorească competentă se taxează conform prevederilor art. 56 alin. (1) și/sau (2), după caz.(2) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluționare a contestației se taxează cu 50% din taxa prevăzută la art. 56 alin. (1) și/sau (2), după caz.(3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (2) recursurile formulate de autoritățile contractante.(4) Prevederile art. 56 alin. (5) sunt aplicabile în mod corespunzător.20. La articolul 55, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile lucrătoare de la data sesizării legale a instanței.(4) Calea de atac prevăzută la alin. (3) și (3^1) suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 50 alin. (5) și (6).(5) În caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instanța rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond.21. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1^1) poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la instanța ierarhic superioară. Apelul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile lucrătoare de la data sesizării legale a instanței.22. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.(3) Recursul/apelul se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2), după caz.(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2) recursurile formulate de autoritățile contractante.(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.23. La articolul 61^1, alineatele (1), (2), (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Pentru soluționarea contestației formulate în condițiile art. 8 sub sancțiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data sesizării Consiliului, o cauțiune stabilită după cum urmează:a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei;b) 2% din valoarea ofertei declarate câștigătoare în cadrul raportului procedurii, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei;c) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei;d) 2% din valoarea ofertei declarate câștigătoare în cadrul raportului procedurii, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei.(2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv...................................................................................................(5) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii CNSC. Cauțiunea nu se restituie celui care a depus-o în măsura în care autoritatea contractantă face dovada că asupra acesteia a formulat cerere în fața instanței pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.(6) Cererea de restituire se depune la CNSC și la autoritatea contractantă după expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cauțiunea se restituie de îndată dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că nu urmărește obligarea contestatorului care a constituit cauțiunea la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestației.(7) Consiliul, după caz, se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu respectarea principiilor reglementate la art. 15, în termen de 5 zile, printr-o încheiere supusă plângerii la instanța competentă potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) în termen de 5 zile de la comunicare. Plângerea este suspensivă de executare.24. La articolul 61^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul unei proceduri de atribuire împărțite pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat.(2^2) În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent fiecărui lot contestat.25. Articolul 61^2 se abrogă.26. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul conținut:  +  Articolul 68^1Nerespectarea termenelor prevăzute de prezenta lege ori a dispozițiilor cuprinse în prezenta lege privind soluțiile ori măsurile ce pot fi dispuse de instanță constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) control ex ante-control privind aspectele de calitate și aspectele de regularitate, așa cum sunt definite de prezenta ordonanță de urgență.2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice aferente cu privire la emiterea avizului conform final, precum și pentru derularea procedurii de conciliere, nu sunt incluse în termenele prevăzute pentru întocmirea raportului procedurii de către autoritățile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016.3. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni, din punctul de vedere al regularității și calității, pe bază de liste de verificare.(3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, pe baza unei metodologii de selecție, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3).4. La articolul 6, alineatul (2) litera a) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Controlul de calitate și regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevăzut la alin. (1) lit. a), presupune:a) verificarea conformității cu dispozițiile legale în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, respectiv concesiuni de servicii sau lucrări a documentației de atribuire, împreună cu strategia de contractare și celelalte documente ce o însoțesc, a anunțului de tip erată, precum și a propunerilor de răspuns ale autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici și a oricăror informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire, cu excepția studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g), cu excepția procedurilor prevăzute la art. 68 alin. (2) lit. b) și art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c)-d) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 82 alin. (1^1) lit. b) și art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) și j) din Legea nr. 99/2016.5. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Metodologia de selecție trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de maximum 10% din totalul procedurilor de atribuire ce pot face obiectul controlului ex ante conform art. 6 alin. (3), aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit de legislație pentru realizarea achiziției directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, așa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex ante va fi înștiințată anterior începerii activității de control, prin intermediul SEAP, în termen de două zile lucrătoare de la încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenția de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără publicare prealabilă.7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul înștiințărilor aferente verificării intențiilor de realizare a modificărilor contractuale și a negocierilor fără publicare/invitație prealabilă, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevăzute la cap. II secțiunea 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în caz că prevederile art. 24 alin. (2) și (3) din prezenta ordonanță de urgență nu sunt operaționale/aplicabile.8. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Autoritatea contractantă inițiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex ante are obligația de a pune la dispoziția ANAP, prin intermediul SEAP sau prin alte mijloace electronice dacă din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii, următoarele informații și/sau documente:..................................................................................................d) copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu justificările aferente, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ANAP cu privire la măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora.10. Denumirea secțiunii a 3-a de la capitolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Desfășurarea activității de control al documentației de atribuire, a anunțului de tip erată și a solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare11. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă, precum și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În desfășurarea activității de control ex ante din cadrul etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate o singură dată, a:a) documentației de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, înainte de transmiterea spre publicare a anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs;b) anunțului de tip erată, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de către autoritatea contractantă spre publicare în SEAP;12. La articolul 11, alineatele (2) și (3) se abrogă.13. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă și literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În desfășurarea activității de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și atribuire a contractului, personalul ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate a concluziilor și emite o singură dată, pe fiecare fază a acestui proces, un aviz conform astfel:a) componența comisiei de evaluare și concluziile comisiei de evaluare privind îndeplinirea condițiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor și a criteriilor de calificare/selecție de către ofertanți/candidați/subcontractanți/ terți susținători conform informațiilor din DUAE;..................................................................................................d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție prezentate de către candidații ce urmează a fi selectați conform regulilor prevăzute în documentația de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd o etapă de preselecție, respectiv de ofertantul/ofertanții ce urmează a fi declarat/declarați câștigător/câștigători în urma aplicării criteriului de atribuire, concluziile incluse în raportul procedurii de atribuire, precum și neconformitățile neremediate de la momentul inițierii controlului ex ante.14. La articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) concluziile finale ale comisiei de evaluare privind analiza neconformităților constatate si neremediate din Avizele conform condiționate, anterior emise de ANAP.15. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În desfășurarea activității de control prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifică documentele prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare fază a procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor aferentă procedurilor de atribuire selectate, inclusiv în ceea ce privește aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători.16. La articolul 14, alineatele (2) și (7) se abrogă.17. La articolul 14, alineatele (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Autoritatea contractantă poate decide publicarea anunțului de participare/anunțului de participare simplificat/anunț de concesionare/anunț de concurs, cu sau fără remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform condiționat emis ca rezultat al controlului ex ante exercitat în conformitate cu prevederile art. 11, având obligația de a publica avizul conform emis.(4) Autoritatea contractantă poate decide continuarea derulării procedurii de atribuire cu sau fără remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform condiționat, având obligația de a publica avizul conform final odată cu publicarea raportului procedurii, respectiv în ziua transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii. ..............................................................................................(6) În cazul procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP avizul conform final, împreună cu un anunț de transparență, și se comunică tuturor participanților la procedura de atribuire, împreună cu rezultatul procedurii.18. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate și constatate în baza listelor de verificare ale ANAP și nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire și/sau modificare a contractului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.19. La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În cazul în care autoritatea contractantă are obiecții cu privire la constatările și/sau măsurile de remediere dispuse referitoare la aspectele de calitate, identificate de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante al procesului de atribuire, se poate demara procedura de conciliere.(2) Procedura de conciliere poate fi declanșată de autoritatea contractantă numai cu privire la aspectele de calitate prevăzute în avizul conform condiționat emis de ANAP în legătură cu care autoritatea contractantă are obiecții, nefiind aplicabilă rezultatelor verificărilor aspectelor de regularitate.20. La articolul 18, alineatul (3) literele a) și b) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația în care decizia de conciliere este adoptată ca urmare a examinării pe fond a cererii de conciliere, aceasta trebuie să fie emisă într-o perioadă cuprinsă între:a) 10-15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are nevoie de informații suplimentare de la autoritatea contractantă;b) 5-10 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informații suplimentare de la autoritatea contractantă, dacă ANAP are nevoie de informații suplimentare.21. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După adoptarea deciziei de conciliere de către ANAP:a) constatările și/sau măsurile de remediere dispuse prin avizul conform condiționat emis inițial de controlul ex ante sunt menținute, în cazul respingerii cererii de conciliere;b) constatările și/sau măsurile de remediere dispuse de controlul ex ante vor fi modificate, parțial sau total, în conformitate cu soluția adoptată în decizia de conciliere, urmând ca ANAP să emită un nou aviz conform care îl va înlocui pe cel inițial, în cazul admiterii parțiale/admiterii cererii de conciliere.22. La articolul 26, alineatul (1) litera a) se abrogă.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea atribuțiilor, activității, a posturilor și a personalului de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare UCVAP, și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) ANAP este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului.3. La articolul 5, alineatele (1^1) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) La nivelul ANAP funcționează un comitet decizional format cel puțin din reprezentanții funcțiilor de reglementare, monitorizare, control ex ante, supervizare și conciliere, nominalizați prin ordin al președintelui ANAP................................................................................................(7) Finanțarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată prin Legea nr. 195/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 29 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de schimb, componente și/sau subansambluri ale acestora, inclusiv privind infrastructura informatică critică de interes național, având în vedere sensibilitatea informațiilor vehiculate prin intermediul acesteia;...............................................................................................d) lucrări și servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrări și servicii cu caracter sensibil, inclusiv privind infrastructura informatică critică de interes național, având în vedere sensibilitatea informațiilor vehiculate prin intermediul acesteia.2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În domeniul specific al securității nonmilitare, prezenta ordonanță de urgență se aplică achizițiilor care au caracteristici similare cu cele ale achizițiilor din domeniul apărării și care prezintă un caracter la fel de sensibil. Aceste condiții pot fi îndeplinite în special în domeniile în care forțele militare și cele nonmilitare îndeplinesc aceleași misiuni și/sau în cazul în care obiectivul achizițiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene și/sau a statului român în interiorul ori în afara granițelor acestuia împotriva unor amenințări grave provenite de la entități nonmilitare și/sau neguvernamentale. Acest domeniu poate include, spre exemplu, protecția frontierelor, activități de poliție și misiuni de gestionare a crizelor, precum și protecția infrastructurilor critice, inclusiv infrastructurile informatice critice de interes național, în condițiile legii.3. La articolul 3, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 17^1 și 17^2, cu următorul cuprins:17^1. Infrastructura informatică - sisteme informatice interconectate prin linii de comunicații (fibră optică, linii satelitare, conexiuni în spectrul radio, linii terestre etc.), utilizate pentru a furniza servicii informatice;17^2. Infrastructură informatică critică de interes național - infrastructura informatică esențială pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale ori economice a persoanelor și a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel național ca urmare a incapacității de a menține respectivele funcții, respectiv infrastructurile de cloud guvernamental și infrastructurile asociate acestora.4. La articolul 3, punctul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 28. produse sensibile, lucrări sensibile și servicii sensibile - produse, lucrări și servicii destinate utilizării în scopuri de securitate, care implică, necesită și/sau conțin informații clasificate, inclusiv infrastructura informatică și infrastructura informatică critică de interes național;5. La articolul 22, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Contractelor pentru care aplicarea prezentei ordonanțe de urgență ar obliga statul român să ofere informații a căror divulgare este considerată ca fiind contrară intereselor sale fundamentale de securitate. Divulgarea informațiilor în legătură cu infrastructura informatică critică implicată în furnizarea oricăror servicii publice electronice tip eGuvernare poate fi contrară intereselor esențiale ale siguranței de stat.6. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazurile în care sunt aplicabile dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, în privința proiectelor din domeniul TIC, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru în urma derulării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Acordul-cadru va viza selectarea ofertanților având capacitatea tehnică necesară derulării proiectelor TIC în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și obiectivelor specifice stabilite de autoritatea contractantă. Cu ofertanții selectați se va derula procedura reluării competiției pentru fiecare contract subsecvent în vederea dezvoltării și fixării soluției tehnico-economice ce va fi implementată ca urmare a atribuirii contractelor subsecvente.7. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazurile în care sunt aplicabile dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, în privința proiectelor din domeniul TIC, critice de interes național, având în vedere specificul acestor proiecte, autoritatea contractantă poate să încheie un acord-cadru cu ofertanții selectați pentru o perioadă de cel mult 10 ani. Autoritatea are obligația justificării duratei pentru care intenționează să încheie un acord-cadru, justificarea fiind inclusă în anunțul de atribuire.8. După articolul 116, se introduce un nou articol, articolul 116^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 116^1Pentru proiectele TIC, critice de interes național, proiectele și soluțiile asociate tehnic acestora, la reluarea competiției autoritatea contractantă va stabili un dialog cu ofertanții în privința definitivării și fixării obiectivelor specifice și indicatorilor de performanță ce trebuie îndepliniți de soluțiile ofertate. Autoritatea contractantă va atribui contractul subsecvent celei mai bune soluții din punct de vedere tehnico-economic.  +  Articolul VIIIAnexa nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La capitolul I litera A punctul I, după punctul 4^2 de la notă se introduce un nou punct, punctul 4^3, cu următorul cuprins:4^3. Prevederile pct. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.2. La capitolul II litera A punctul I, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. Prevederile pct. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și personalului contractual din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.  +  Articolul IXÎncepând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru personalul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice se aplică în mod corespunzător prevederile art. 45 din Legea nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020.  +  Articolul X(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanțele judecătorești cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi fiind repartizate Curții de Apel București și 10 posturi Tribunalului București. Aceste posturi vor fi alocate exclusiv completurilor specializate în achiziții publice care soluționează cereri ce corespund tipurilor de acțiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare, în special celor care pun în discuție fonduri europene. (2) În situația în care, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), în bugetul ordonatorului principal de credite nu sunt prevăzute fonduri pentru finanțarea posturilor respective, finanțarea acestora se va realiza din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la data primei rectificări bugetare. (3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în bugetul de stat modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alineatului (1).  +  Articolul XI(1) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora.(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare sau, după caz, un anunț de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Contestațiile, procesele și cererile aflate în curs de soluționare în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor sau, după caz, a instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să se judece în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.(4) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Operatorul SEAP are obligația de a lua măsurile necesare pentru a adapta sistemul electronic în vederea implementării măsurilor necesare ca urmare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, într-un termen, calculat pe zile lucrătoare, de 30 de zile.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Eugen Ștefan-Dorel Cojoacă
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul apărării naționale,
  Ionel Nicolae Ciucă
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 4 februarie 2020.Nr. 23.----