ORDIN nr. 742/493/2020privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 742 din 31 martie 2020
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 493 din 31 martie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere:– prevederile art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale și ministrul tineretului și sportului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea, care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Ciprian-Constantin Pasailă,
  secretar general
   +  ANEXĂSTRUCTURA SPORTIVĂ .....................................................Adresă sediu social ...............................................................Județ .....................................................................................CUI ........................................................................................C.I.S. .....................................................................................Cont bancar nr. .....................................................................Telefon ..................................................................................E-mail ....................................................................................CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  CERERE
  Subsemnatul, ...................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al .........................................., cu sediul social în localitatea ............................................., str. .................................................. nr. ........, județul ................................/ municipiul ....................................., sectorul ...., identificat cu CI/BI seria ...... nr. .................., CNP ................................................, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, vă solicit acordarea indemnizației ca urmare a suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, aferentă perioadei ................... pentru un număr de ............. persoane, în sumă totală brută de ................ lei.Plata se efectuează în contul ............................. deschis la Banca .......................... .Anexez:[ ] declarația pe propria răspundere[ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ...........................................Semnătura ..............................Data ...................................
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza
  art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată
  cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020,
  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 60/2020, pe perioada
  suspendării temporare a contractului de activitate sportivă
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPNumărul și data contractului de activitate sportivăSuma brută de plată prevăzută in contract (lei)Cuantumul indemnizației (lei) (75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut)
  1
  2
  ....
  TOTAL…………… *)
  *) Total sumă ce va fi plătită de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ................................Semnătura ...............................................Data ...........................STRUCTURA SPORTIVĂ .....................................................Adresă sediu social ...............................................................Județ .....................................................................................CUI ........................................................................................C.I.S. .....................................................................................Cont bancar nr. .....................................................................Telefon ..................................................................................E-mail ....................................................................................CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ...................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al .........................................., cu sediul social în localitatea ............................................., str. .................................................. nr. ........, județul ................................/ municipiul ....................................., sectorul ...., identificat cu CI/BI seria ...... nr. .................., CNP ................................................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea sportivă constând în ....................................................................................................................................................... (Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.)a ................................................................................................ a fost suspendată ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus (Se menționează structura sportivă.)SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă, că datele din lista prezentată sunt corecte, contractele de activitate sportivă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgență, iar pe perioada stării de alertă activitatea desfășurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate, prevăzute mai jos:
  Tabel - anexă la declarația pe propria răspundere
  cu activitățile restricționate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020
  privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia
  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu
  modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările
  și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă
  pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
  efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare - pentru perioada stării de alertă
  Se bifează^1 căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate.Activitate restricționată/Activități restricționateCod CAEN/coduri CAEN^2 aferent (e) activității restricționatePerioada aplicării restricției
  1234
  • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, indiferent de numărul de persoane18.05.2020 - până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact18.05.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 8 persoane • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 20 de persoane18.05.2020 - 14.06.2020 15.06.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane15.06.2020 - până în prezent
  • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare18.05.2020 - 15.06.2020 16.06.2020 - până în prezent
  • Servirea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în magazine individuale de peste 500 mp fiecare din incinta centrelor comerciale de peste 15.000 mp18.05.2020 - 14.06.2020
  • Activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, desfășurată de operatorii economici care nu asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului18.05.2020 - 14.06.2020
  • Activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care nu au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și pentru care nu este întreruptă comunicarea cu restul complexului18.05.2020 - 14.06.2020
  • Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici care nu funcționează în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber15.06.2020 - până în prezent
  • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități de tratament balnear18.05.2020 - 14.06.2020
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine exterioare01.06.2020 - 14.06.2020
  • Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel antepreșcolar, preșcolar și din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar cu excepția desfășurării, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale • Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel universitar, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior18.05.2020 - 12.06.2020 18.05.2020 - până în prezent
  ^1 Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare.^2 Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................................Semnătura ..............................Data ................................... (la 02-07-2020, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.110 din 30 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 02 iulie 2020 )
  -----