LEGE nr. 288 din 19 noiembrie 2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 19 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și la alegerile pentru Președintele României. (la 28-07-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 2În sensul prezentei legi termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) alegător - cetățeanul român cu drept de vot, având domiciliul sau reședința în străinătate, conform legii;b) exercitarea dreptului de vot prin corespondență - alternativă echivalentă la exercitarea dreptului de vot prin prezența la secția de votare, în care se utilizează serviciile poștale.  +  Articolul 3(1) Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondență numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct și liber exprimat al votului, conform legii.(2) Alegătorul își poate exercita dreptul de vot prin corespondență o singură dată, la fiecare scrutin, sub sancțiunea legii penale.(3) Alegătorul pentru care biroul electoral pentru votul prin corespondență a înregistrat primirea plicului exterior conform art. 15 alin. (1) nu își poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secției de votare. (la 28-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (4) Dacă alegătorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondență constată că cererea nu fost înregistrată în Registrul electoral, poate transmite o altă cerere în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4).(5) Alegătorul are obligația, sub sancțiunea legii penale, de a respecta caracterul secret al votului, divulgarea opțiunii de vot exprimate prin corespondență către alte persoane fiind interzisă.(6) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este personală. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență în numele sau în locul altui alegător este interzisă, sub sancțiunea legii penale.(7) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență se face numai în baza liberului consimțământ al alegătorului.(8) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este gratuită, în condițiile legii.  +  Capitolul II Înregistrarea alegătorilor care votează prin corespondență  +  Articolul 4(1) Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate, care dorește să își exercite dreptul de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților sau pentru Președintele României, trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondență. Înregistrarea se realizează prin înscrierea într-un formular on-line, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă, a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei de domiciliu sau reședință și a adresei de e-mail, precum și a opțiunii de transmitere în țară sau la reprezentanța diplomatică a votului exprimat prin corespondență, la care alegătorul anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate și a documentului care dovedește dreptul de ședere, eliberat de autoritățile străine. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) Abrogat. (la 28-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (3) Abrogat. (la 28-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (4) Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență începe la data de 1 aprilie a anului în care au loc alegerile și se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale. (la 28-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (4^1) Eliminat. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTIȚUTIONALE nr. 150 din 12 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 martie 2020, a fost admisa excepția de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, constatăndu-se că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020 este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 din CONSTIȚUTIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitțiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 martie 2020-30 aprilie 2020, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, în data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Întrucât prevederile Ordonanței de urgență nr. 26/2020 și-au încetat efectele juridice, potrivit mențiunilor de mai sus, completarea adusă de pct. 1 al art. II din acest act normativ, asupra art. 4 din Legea nr. 208/2015 a fost eliminată, începând cu data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  În consecință, alin. (1^1) al art. 4 menționat mai sus, este eliminat.
  (5) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile, conform legii.(6) Înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență nu este condiționată de înscrierea anterioară în Registrul electoral, prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.
   +  Articolul 5(1) În cel mult 5 zile de la data înregistrării alegătorului prin corespondență conform art. 4 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă asigură verificarea datelor furnizate de către acesta prin compararea datelor furnizate cu datele înscrise în Registrul electoral. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) Verificarea datelor furnizate de către alegător conform art. 4 se realizează prin compararea acestora cu datele existente deja în Registrul electoral.(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), alegătorul are dreptul să verifice on-line înscrierea sa în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență.(4) Prevederile privind Registrul electoral din Legea nr. 208/2015 se aplică în mod corespunzător.(5) Înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență este valabilă numai pentru scrutinul pentru care s-a solicitat înscrierea.(6) În cazul în care datele furnizate conform art. 4 alin. (1) sunt eronate sau incomplete, alegătorul nu este înscris în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență.  +  Articolul 6(1) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă întocmește listele electorale permanente pentru votul prin corespondență, în format electronic, pe baza datelor și informațiilor furnizate prin formularele on-line prevăzute la art. 4 alin. (1). Acestea cuprind alegătorii, ordonați alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votării la adresa de domiciliu sau reședință din străinătate. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale din străinătate pentru votul prin corespondență la dispoziția biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în termen de 3 zile de la data constituirii acestuia.(3) În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale pentru votul prin corespondență la dispoziția Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.(4) Abrogat. (la 28-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 7Lista electorală pentru votul prin corespondență cuprinde tipul scrutinului, numele și prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, după caz, seria și numărul actului de identitate, codul poștal al domiciliului sau al reședinței, precum și rubrici pentru data înregistrării plicului exterior și data introducerii plicului interior în urna de vot care vor fi completate de către biroul electoral pentru votul prin corespondență competent, conform prezentei legi.
   +  Capitolul III Birourile electorale pentru votul prin corespondență  +  Articolul 8(1) Constituirea și completarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015.(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondență au sediul în străinătate sau în România, după caz. Sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență care funcționează în străinătate sunt stabilite în sediile misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, după caz. Sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență care funcționează în țară sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Externe. Birourile electorale pentru votul prin corespondență funcționează în subordinea biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. (la 28-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2^1) În fiecare stat în care mai mult de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reședința în statul respectiv au optat pentru transmiterea sau depunerea voturilor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după caz, se înființează, prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, câte un birou electoral pentru votul prin corespondență. (la 28-07-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2^2) Se înființează, prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, câte un birou electoral pentru votul prin corespondență pentru fiecare 10.000 de alegători care au optat pentru transmiterea voturilor prin corespondență în țară. (la 28-07-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (3) Se înființează câte un birou electoral pentru votul prin corespondență pentru fiecare 10.000 de alegători. În situația în care în străinătate au optat să voteze prin corespondență mai puțin de 10.000 de alegători se înființează un singur birou electoral pentru votul prin corespondență.(4) Birourile electorale pentru votul prin corespondență sunt constituite, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute de prezenta lege, cu 15 zile înaintea datei votării.(5) Arondarea alegătorilor la birourile electorale pentru votul prin corespondență se face în ordine alfabetică, cu asigurarea unei repartiții proporționale, de către biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.(6) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, precum și candidații independenți pot contesta modul de formare și componența birourilor electorale pentru votul prin corespondență, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri.(7) Contestațiile se depun la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și se soluționează de acesta, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 208/2015, în termen de cel mult două zile de la data înregistrării.  +  Articolul 9(1) Biroul electoral pentru votul prin corespondență îndeplinește următoarele atribuții principale:a) asigură înregistrarea plicurilor exterioare transmise de către alegători;b) asigură desigilarea plicurilor exterioare transmise sau depuse de către alegători și verificarea existenței documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) și c);c) asigură introducerea în urna de vot a plicurilor interioare, până la sfârșitul zilei anterioare alegerilor;d) asigură, în ziua votării, după închiderea urnelor, respectiv după ora 21,00, desigilarea plicurilor interioare, numărarea voturilor și consemnarea rezultatelor votului prin corespondență în procesele-verbale prevăzute de prezenta lege;e) înaintează procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondență biroului electoral ierarhic superior;f) soluționează, prin decizie, întâmpinările referitoare la propria activitate;g) îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin potrivit prezentei legi.(1^1) În situația în care într-un stat au optat să voteze prin corespondență mai puțin de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reședința în statul respectiv, nu se înființează birou electoral pentru votul prin corespondență, atribuțiile prevăzute de prezenta lege pentru birourile electorale pentru votul prin corespondență fiind îndeplinite de biroul electoral al secției de votare din străinătate desemnat în acest sens prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. (la 28-07-2019, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 11, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) Programul și sediul birourilor electorale pentru votul prin corespondență sunt aduse la cunoștința publică, prin orice mijloc de publicitate, prin grija Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Externe.(3) În ziua de joi, din săptămâna în care este stabilită ziua votării, biroul electoral pentru votul prin corespondență își desfășoară activitatea între ora 7,00 și ora 24,00.  +  Capitolul IV Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență  +  Secţiunea 1 Confecționarea și transmiterea plicurilor exterioare către alegători  +  Articolul 10(1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior și certificatul de alegător; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opțiunea sau opțiunile de vot, după caz; plicul interior va conține un autocolant cu mențiunea «VOTAT», prevăzut cu elemente de siguranță stabilite prin hotărâre a Guvernului; alegătorul lipește autocolantul pe opțiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondență; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două plicuri interioare și două autocolante, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;c) certificatul de alegător; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;d) instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege;e) buletinul de vot prin corespondență; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două buletine de vot, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;f) un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (1^1) Eliminat. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTIȚUTIONALE nr. 150 din 12 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 martie 2020, a fost admisa excepția de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, constatăndu-se că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020 este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 din CONSTIȚUTIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitțiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 martie 2020-30 aprilie 2020, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, în data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Întrucât prevederile Ordonanței de urgență nr. 26/2020 și-au încetat efectele juridice, potrivit mențiunilor de mai sus, completarea adusă de pct. 2 al art. II din acest act normativ, asupra art. 10 din Legea nr. 208/2015 a fost eliminată, începând cu data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  În consecință, alin. (1^1) al art. 10 menționat mai sus, este eliminat.
  (2) Plicul exterior este autoadresat și este prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia.(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele și prenumele alegătorului, adresa de corespondență a alegătorului, precum și un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului. (la 28-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, confecționarea documentelor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și transmiterea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență către alegători sunt asigurate de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A. (la 28-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (5) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență sunt introduse într-un alt plic și transmise la adresa de domiciliu sau reședință a alegătorului indicată în lista electorală pentru votul prin corespondență, pusă la dispoziție de către Autoritatea Electorală Permanentă.(6) Transmiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență către alegători se poate realiza în sistem de viteză prioritar sau expres, pentru care se va solicita dovada primirii.(7) Confecționarea tuturor documentelor prevăzute la alin. (1), precum și transmiterea acestora se desfășoară sub supravegherea biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.
   +  Articolul 11(1) Certificatul de alegător este un document prevăzut cu elemente de siguranță, care atestă faptul că persoana care îl deține este cea care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență.(2) Certificatul de alegător cuprinde numele și prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședința din străinătate, după caz, seria și numărul actului de identitate, precum și declarația pe propria răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct și secret a dreptului de vot, datată și semnată olograf. În conținutul declarației se vor menționa tipul și data scrutinului.(3) Certificatul de alegător se semnează olograf de către alegător și poate fi utilizat o singură dată, la scrutinul pentru care a fost emis.(4) Alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorității Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-c) și e), din motive neimputabile acestuia, precum și situațiile în care aceste documente nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării.(5) Alegătorul aflat în situația de la alin. (4) își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii.  +  Articolul 12Compania Națională «Poșta Română» - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către alegători până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor. (la 28-07-2019, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )
   +  Secţiunea a 2-a Votarea  +  Articolul 13(1) Buletinele de vot prin corespondență prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea un format diferit față de cel al buletinelor de vot utilizate în cadrul secțiilor de votare organizate în străinătate și vor avea imprimat pe prima pagină mențiunea «Buletin de vot prin corespondență». Imprimarea buletinelor de vot prin corespondență este asigurată de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin grija Autorității Electorale Permanente, în termen de 3 zile de la data stabilirii machetelor buletinelor de vot prin corespondență.(2) În cel mult 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor pentru Președintele României, macheta buletinului de vot prin corespondență se prezintă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» membrilor Biroului Electoral Central. Operațiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecții se formulează pe loc, obiecțiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele și prenumele candidaților, ordinea de înscriere a acestora, precum și semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile. (la 28-07-2019, Articolul 13 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 13^1Eliminat. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTIȚUTIONALE nr. 150 din 12 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 martie 2020, a fost admisa excepția de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, constatăndu-se că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020 este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 din CONSTIȚUTIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitțiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 martie 2020-30 aprilie 2020, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, în data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Întrucât prevederile Ordonanței de urgență nr. 26/2020 și-au încetat efectele juridice, potrivit mențiunilor de mai sus, completarea adusă de pct. 3 al art. II din acest act normativ, asupra Cap. IV din Legea nr. 208/2015 a fost eliminată, începând cu data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  În consecință, art. 13^1 menționat mai sus, este eliminat.
   +  Articolul 14(1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conține opțiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează. În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Președintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conține candidatul pentru care optează, alegătorul se asigură că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (1^1) Eliminat. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTIȚUTIONALE nr. 150 din 12 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 martie 2020, a fost admisa excepția de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, constatăndu-se că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020 este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 din CONSTIȚUTIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitțiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 martie 2020-30 aprilie 2020, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, în data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Întrucât prevederile Ordonanței de urgență nr. 26/2020 și-au încetat efectele juridice, potrivit mențiunilor de mai sus, completarea adusă de pct. 4 al art. II din acest act normativ, asupra art. 14 din Legea nr. 208/2015 a fost eliminată, începând cu data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  În consecință, alin. (1^1) al art. 14 menționat mai sus, este eliminat.
  (2) Alegătorul completează, datează și semnează olograf certificatul de alegător.(3) Alegătorul introduce plicul interior sigilat conform alin. (1) și certificatul de alegător completat conform alin. (2) în plicul exterior, pe care îl sigilează.(4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poștal ori în orice cutie poștală. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat sau poate fi transmis la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz, pe cheltuiala sa. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus și personal de către alegător la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz. (la 28-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (5) Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondență.(6) Compania Națională "Poșta Română" - S.A. asigură predarea plicurilor exterioare sigilate conform alin. (3), pe bază de borderou de predare-primire, biroului electoral pentru votul prin corespondență.(7) Plicurile exterioare sigilate livrate după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) sunt anulate fără a mai fi desigilate.
   +  Articolul 15(1) Birourile electorale pentru votul prin corespondență asigură verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare și înregistrarea primirii acestora.(2) După înregistrarea plicurilor exterioare, președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, locțiitorul sau membrul desemnat de către președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență verifică starea sigiliului plicului exterior.(3) În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență, biroul electoral pentru votul prin corespondență anulează prin decizie plicul exterior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de alegător și extragere a plicului interior și introducerea acestuia în urna de vot.(4) Plicurile exterioare sigilate, înregistrate conform alin. (1), sunt desigilate de către biroul electoral pentru votul prin corespondență, care va proceda la verificarea certificatelor de alegător și la verificarea integrității plicurilor interioare și a sigiliilor acestora.(5) Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt anulate prin decizie a biroului electoral pentru votul prin corespondență.(6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență.(7) Certificatele de alegător se grupează pe pachete, separat de celelalte materiale.(8) Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la sfârșitul fiecărei zile de activitate și desigilate, dacă este cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.(9) Urnele de vot sunt păstrate de către biroul electoral pentru votul prin corespondență în condiții de siguranță și sub pază asigurată de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
   +  Capitolul V Numărarea voturilor și consemnarea rezultatelor votării  +  Articolul 16(1) În ziua votării după ora 21,00, biroul electoral pentru votul prin corespondență desigilează urnele de vot una câte una și desigilează plicurile interioare.(2) Situațiile în care în plicul interior nu se găsește niciun buletin de vot sunt consemnate în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării.(3) Opțiunile de vot sunt grupate pe tipuri de buletine de vot, pe candidați și liste de candidați, după caz.(4) În cazul în care în același plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot, acestea sunt declarate nule de către biroul electoral pentru votul prin corespondență.  +  Articolul 17(1) La încheierea operațiunilor prevăzute la art. 16, biroul electoral pentru votul prin corespondență consemnează rezultatul votului prin corespondență într-un proces-verbal, pentru fiecare tip de scrutin, încheiat în două exemplare originale, care va cuprinde:a) numărul total al alegătorilor arondați;b) numărul total al plicurilor exterioare primite de la alegători, din care: b1) numărul total al plicurilor exterioare valabile; b2) numărul total al plicurilor exterioare nule;c) numărul total al plicurilor interioare, din care: c1) numărul plicurilor interioare valabile; c2) numărul plicurilor interioare nule;d) numărul total al voturilor, din care: d1) numărul voturilor valabil exprimate; d2) numărul voturilor nule;e) numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare candidat sau listă de candidați;f) numărul voturilor contestate;g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral ierarhic superior.(2) Procesul-verbal semnat de președinte, de locțiitorul acestuia, precum și de membrii biroului electoral pentru votul prin corespondență, purtând ștampila de control a acestuia, se va înainta biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în cel mult 24 de ore de la data votării.(3) Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării asigură centralizarea datelor prevăzute la alin. (1) și includerea acestora în procesele-verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării, pe care le întocmesc conform prevederilor legale aplicabile.(4) Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării predă Biroului Electoral Central un exemplar original al proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) în cel mult 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2).(5) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) sunt publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, în cel mult 24 de ore de la data primirii acestora conform alin. (4).  +  Articolul 18(1) În timpul operațiunilor de deschidere a plicurilor exterioare și a plicurilor interioare, precum și în ceea ce privește numărarea voturilor se pot face întâmpinări de către persoanele care asistă la aceste operațiuni, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, precum și de către candidații independenți.(2) Întâmpinările se soluționează pe loc, prin decizie, de către biroul electoral pentru votul prin corespondență.(3) Întâmpinările se depun la președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență. Acestea se formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat și ștampilat de președinte, rămâne la contestator.(4) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, precum și candidații independenți pot formula contestații privind deciziile prevăzute la alin. (2), precum și alte operațiuni efectuate de biroul electoral pentru votul prin corespondență.(5) Contestațiile prevăzute la alin. (4) se depun la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și se soluționează de acesta, prin decizie definitivă, în termen de cel mult două zile de la data înregistrării.  +  Articolul 19La toate operațiunile efectuate de către biroul pentru votul prin corespondență pot asista, în afara personalului tehnic auxiliar al acestora, și persoanele acreditate conform legii.  +  Articolul 20(1) Plicurile exterioare, certificatele de alegător, plicurile interioare și buletinele de vot valabile, nule și contestate sunt predate, pe bază de proces-verbal, președintelui biroului ierarhic superior de către președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, urmând a fi arhivate conform prevederilor legale.(2) Cererile de înregistrare a alegătorilor în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență sunt păstrate conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 21(1) Cheltuielile privind votul prin corespondență se suportă de la bugetul de stat, conform legii.(2) Dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență se asigură de către Ministerul Afacerilor Externe. (la 28-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (3) Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe organizează și derulează campanii de informare a cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin corespondență.(4) Pe perioada cât funcționează birourile electorale pentru votul prin corespondență, membrii acestora și personalul tehnic auxiliar se consideră detașați și primesc indemnizațiile cuvenite, conform legii, președinților, locțiitorilor și membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, respectiv personalului tehnic auxiliar. (la 28-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 21 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (5) Pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (4) se reține, se datorează și se virează numai impozitul pe venit, potrivit legii.  +  Articolul 21^1Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente. (la 28-07-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 21^2În cazul alegerilor pentru Președintele României, atribuțiile prevăzute de prezenta lege pentru biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării sunt îndeplinite de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate. (la 28-07-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul III din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 22(1) Modelele, dimensiunile și condițiile de confecționare a documentelor prevăzute la art. 10 sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili, prin hotărâre, următoarele:a) ordonatorul de credite cu care Compania Națională "Poșta Română" - S.A. va încheia contractul privind confecționarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență și a serviciilor poștale aferente procesului electoral;b) tipurile de servicii și produse poștale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență;c) tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondență;d) modalitatea de plată a serviciilor ce vor face obiectul contractului prevăzut la lit. a), conform tarifelor poștale în vigoare aferente fiecărui tip de serviciu și produs.(3) Compania Națională "Poșta Română" - S.A. va proceda la achiziționarea serviciilor și produselor necesare îndeplinirii obligațiilor care îi revin potrivit prezentei legi, prin derogare de la prevederile legislației privind achizițiile publice.(4) Termenul de elaborare și adoptare a actelor normative prevăzute la art. 4 alin. (2) și art. 21 alin. (4) este de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 23Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 208/2015.  +  Articolul 24Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 33, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În plus față de datele menționate la alin. (1), pentru fiecare alegător cu domiciliul în România care și-a stabilit reședința în străinătate se pot înscrie adresa de reședință din străinătate, opțiunea pentru votul prin corespondență și codul poștal al adresei de reședință din străinătate.(5) În plus față de datele menționate la alin. (1), pentru fiecare alegător cu domiciliul în străinătate care și-a stabilit reședința în altă țară se pot înscrie adresa de reședință din străinătate, opțiunea pentru votul prin corespondență și codul poștal al adresei de domiciliu sau al adresei de reședință din străinătate.2. La articolul 49, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc și se tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă și se transmit biroului electoral pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (6).3. La articolul 52, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Listele de candidați și candidaturile independente pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării se depun la biroul electoral pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, până cel mai târziu cu 60 de zile înaintea datei alegerilor.(1^2) Listele de candidați propuse de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru toate circumscripțiile electorale, conform art. 54 alin. (4), se depun la Biroul Electoral Central, până cel mai târziu cu 60 de zile înaintea datei alegerilor.4. La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) La data expirării termenelor de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 59 alin. (1), (2), (7) și (8), după caz, birourile electorale de circumscripție și Biroul Electoral Central încheie câte un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.5. La articolul 84 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana care și-a pierdut drepturile electorale și persoana care a optat să voteze prin corespondență;6. La articolul 95, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Procesele-verbale întocmite de biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării cuprind, pe lângă elementele prevăzute la alin. (2), următoarele date:a) numărul total al alegătorilor, potrivit listelor electorale pentru votul prin corespondență;b) numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență;c) numărul plicurilor exterioare expediate;d) numărul plicurilor exterioare sau interioare anulate.7. La articolul 96 alineatul (1), literele a), b), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale, din care:– numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente;– numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale suplimentare;– numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență;b) numărul total al alegătorilor care au votat, înscriși în listele electorale, din care:– numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente;– numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale suplimentare;– numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență;.................................................................f) numărul buletinelor de vot primite de secțiile de votare și numărul plicurilor exterioare expediate către alegători;g) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, precum și numărul plicurilor exterioare sau interioare anulate;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTIȚUTIONALE nr. 150 din 12 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 martie 2020, a fost admisa excepția de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, constatăndu-se că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020 este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 din CONSTIȚUTIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitțiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 martie 2020-30 aprilie 2020, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, în data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Întrucât prevederile Ordonanței de urgență nr. 26/2020 și-au încetat efectele juridice, potrivit mențiunilor de mai sus, inclusiv prevederile art. III-VII din Ordonanța de urgență nr. 26/2020 își încetează efectele juridice, începând cu data de 1 mai 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 noiembrie 2015.Nr. 288.-----