ORDIN nr. 4.471 din 9 iunie 2020privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgu Jiu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 24 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.035/2013*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical de farmacie“, „asistent medical de laborator“, „asistent medical de radiologie“, „asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu,*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.035/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 3 din 6.05.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada 13 februarie-6 martie 2020, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ „postliceal“ (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de farmacie“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“, din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară Carol Davila“, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, strada Islaz nr. 2, județul Gorj, cod de identificare fiscală 5374510, începând cu anul școlar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de farmacie“, autorizate, se preiau la nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de farmacie“, acreditate în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Asociația Femeilor Gorjene din municipiul Târgu Jiu, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu, Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 9 iunie 2020.Nr. 4.471.  +  ANEXĂJudețul Gorj
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. și data Ordinului ministrului/Decizia inspectoratului școlar județean de autorizareHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământNr. de clase școlarizate/ număr de elevi
  1.Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“4.035/28.06.20135/26.02.2020Asociația Femeilor Gorjene din municipiul Târgu JiuMunicipiul Târgu Jiu, str. Islaz nr. 2, tel.: 0253/219286 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Sănătate și asistență pedagogicăAsistent medical de farmacieRomânăCu frecvență (zi)3/74
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 13 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 13 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  -----