ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020privind recunoașterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 23 iunie 2020    Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 14.679 din 8.04.2020, prin care se supun spre aprobare Normele privind recunoașterea calificărilor profesionale în cazul profesiilor reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este desemnată autoritate competentă,în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Profesiile reglementate de legislația din România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă sunt următoarele:a) manager de transport;b) conducător auto care efectuează transport de mărfuri sau de persoane a cărui activitate intră sub incidența prevederilor Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului;c) consilier de siguranță rutieră pentru transport rutier de mărfuri periculoase;d) conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase;e) auditor de siguranță rutieră;f) instructor de conducere auto;g) profesor de legislație rutieră;h) conducător auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere;i) conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite;j) conducător auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul;k) conducător auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;l) manager de transport în regim de taxi și închiriere.  +  Articolul 2(1) Certificatele de competență profesională pentru manager de transport valabile și eliberate de autoritățile competente sau de organismele autorizate, menționate la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană sunt recunoscute în România.(2) În vederea acceptării certificatului de competență profesională prevăzut la alin. (1), solicitantul acestuia transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:a) cerere semnată și datată de solicitant;b) copia certificatului de competență profesională și o traducere autorizată a acestuia în limba română;c) actul de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poștal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii și îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerințelor pentru recunoașterea calificării.(5) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorității Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (4), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoașterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoțită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.(6) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorității competente din statul în care a fost emis certificatul de competență profesională informații cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, precum și dacă titularul a fost declarat inapt cu consecința pierderii valabilității certificatului, potrivit art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.(7) În funcție de informațiile primite de la autoritățile competente prevăzute la alin. (6), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabilește modalitatea de soluționare.(8) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. procesează solicitarea și transmite rezultatul soluționării acesteia în termen de 30 de zile de la primirea informațiilor de la autoritățile competente prevăzute la alin. (6).(9) În cazul soluționării favorabile, certificatul de competență profesională este acceptat ca dovadă suficientă a competenței profesionale și titularul acestuia beneficiază de drepturile conferite de acesta pe teritoriul României.(10) În cazul soluționării nefavorabile, actul prin care a fost soluționată cererea solicitantului poate fi contestat în termenele și condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Sunt recunoscute pe teritoriul României și acceptate ca dovadă suficientă a calificării inițiale sau, după caz, a formării periodice următoarele documente eliberate conducătorilor auto de autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană în condițiile Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003:a) permisul de conducere care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise corespunzătoare, saub) cartea de calificare a conducătorului auto al cărei model este prevăzut în anexa II la Directiva 2003/59/CE, cu modificările și completările ulterioare, care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise corespunzătoare.  +  Articolul 4(1) Certificatele de pregătire profesională valabile ale consilierilor de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase eliberate în conformitate cu dispozițiile Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare, în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană de către autoritățile competente sau organismele desemnate de statele menționate sunt recunoscute în România.(2) În vederea acceptării certificatului de competență profesională prevăzut la alin. (1), solicitantul transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:a) cerere semnată și datată de solicitant;b) copia certificatului de pregătire profesională și o traducere autorizată a acestuia în limba română;c) actul de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poștal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii și îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerințelor pentru recunoașterea calificării.(5) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorității Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (4), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoașterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoțită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.(6) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorității competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informații cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia.(7) În funcție de informațiile primite de la autoritățile competente prevăzute la alin. (6), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabilește modalitatea de soluționare.(8) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. procesează solicitarea și transmite rezultatul soluționării acesteia în termen de 30 de zile de la primirea informațiilor de la autoritățile competente prevăzute la alin. (6).(9) În cazul soluționării favorabile, certificatul de competență profesională este acceptat ca dovadă suficientă a competenței profesionale și titularul acestuia beneficiază de drepturile conferite de acesta pe teritoriul României.(10) În cazul soluționării nefavorabile, actul prin care a fost soluționată cererea solicitantului poate fi contestat în termenele și condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Certificatele de pregătire profesională valabile ale conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase eliberate în conformitate cu dispozițiile Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare, în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană de către autoritățile competente sau organismele desemnate de statele menționate sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritățile române.  +  Articolul 6(1) Certificatele/Atestatele de auditor de siguranță rutieră ale cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menționate sunt recunoscute în România.(2) În vederea recunoașterii certificatului/atestatului de auditor de siguranță rutieră, titularul acestuia transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:a) cerere semnată și datată de solicitant;b) copia certificatului de competență profesională și o traducere autorizată a acestuia în limba română;c) actul de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie;d) copia față-verso a permisului de conducere, valabil și eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat aparținând Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană.(3) Copiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poștal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.(5) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii și îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerințelor pentru recunoașterea calificării.(6) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorității Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (5), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoașterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoțită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.(7) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorității competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul de auditor de siguranță rutieră informații cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia de auditor de siguranță rutieră, precum și dacă valabilitatea acestuia este condiționată de participarea la cursuri de perfecționare profesională.(8) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, care își desfășoară activitatea în subordinea ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, documentele prevăzute la alin. (2) împreună cu răspunsul autorității competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul cu informațiile prevăzute la alin. (7). Documentele se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la autoritatea competentă din statul în care a fost emis certificatul/atestatul.(9) Comisia analizează solicitarea în prima ședință, dar nu mai mult de 60 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (8) de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(10) În cazul recunoașterii certificatului/atestatului de auditor de siguranță rutieră, Comisia aprobă înscrierea titularului în Registrul auditorilor de siguranță rutieră și comunică această hotărâre Autorității Rutiere Române - A.R.R.(11) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înscrie persoana al cărei certificat/atestat a fost recunoscut în Registrul auditorilor de siguranță rutieră și comunică titularului, prin Secretariatul Comisiei, recunoașterea calității de auditor de siguranță rutieră.(12) Decizia motivată a Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul auditorilor de siguranță rutieră se notifică titularului prin Secretariatul Comisiei, în termen de 15 zile de la adoptarea acesteia.(13) Contestația cu privire la decizia prevăzută la alin. (12) se poate adresa Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în termen de 30 de zile de la notificare.(14) Contestația constituie plângere prealabilă în sensul prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(15) În cazul admiterii contestației, se va proceda potrivit prevederilor alin. (10).(16) În cazul soluționării nefavorabile, actul prin care a fost soluționată cererea solicitantului poate fi contestat în termenele și condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(17) Prevederile alin. (2)-(16) se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în cazul în care deține un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională de cel puțin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.(18) Documentul prin care se face dovada experienței profesionale prevăzute la alin. (17) se prezintă în copie legalizată și traducere autorizată și se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 7(1) Recunoașterea atestării profesionale a instructorilor de conducere auto și a profesorilor de legislație rutieră atestați în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană care se stabilesc în România se face în condițiile prevăzute la art. 34 din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin Ordinul ministrului transportului nr. 733/2013, cu modificările ulterioare.(2) În vederea accesului la profesie, instructorii de conducere auto și profesorii de legislație rutieră prevăzuți la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii acelorași condiții stabilite pentru cetățenii români, și anume:a) să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;b) să dețină permis de conducere valabil pentru minimum categoria pentru care solicită atestarea de cel puțin 5 ani, în cazul instructorilor de conducere auto, sau să dețină permis de conducere auto, valabil cel puțin pentru categoria B cu o vechime de cel puțin 5 ani, în cazul profesorilor de legislație rutieră;c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;e) să nu fi fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;f) să fie apți din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;g) să îndeplinească condiția de studii solicitate pentru accesul la profesie, respectiv absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei școli de maiștri în specialitatea auto pentru instructor de conducere auto sau absolvent al unei instituții de învățământ superior de lungă durată în specialitățile științe juridice sau tehnice în cazul profesorilor de legislație rutieră.(3) În vederea atestării condițiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:a) cerere semnată și datată de solicitant;b) copia certificatului de competență profesională;c) actul de identitate valabil, în copie;d) permisul de conducere, valabil și eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintrun stat aparținând Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, în copie față-verso;e) istoricul de sancțiuni auto sau document echivalent din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), în copie;f) declarație notarială pe propria răspundere, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), dacă documentul de la lit. e) nu acoperă perioada de 15 ani prevăzută la alin. (2) lit. c), în original;g) cazier judiciar sau document echivalent, eliberat de autoritățile competente din statul de origine sau de proveniență, recunoscute sau echivalate, potrivit legii, prin care solicitantul face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), în copie;h) avizul medical și psihologic, în copie, cu mențiunea „apt“ pentru profesor de legislație rutieră și/sau instructor de conducere auto, în termen de valabilitate;i) actul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educației și Cercetării în cazul actelor de studii eliberate în alte state, din care să rezulte îndeplinirea condiției de studii prevăzute la alin. (2) lit. g), în copie.(4) Copiile prevăzute la alin. (3) lit. c), d) și i) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) și e)-h) vor fi prezentate în copie legalizată și traducere autorizată, cu excepția celor eliberate în România, care vor fi prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(6) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poștal sau electronic, în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.(7) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii și îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerințelor pentru recunoașterea calificării.(8) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorității Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (7), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoașterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoțită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.(9) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorității competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informații cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia de instructor de conducere auto/profesor de legislație rutieră, precum și dacă valabilitatea acestuia este condiționată de participarea la cursuri de perfecționare profesională.(10) În funcție de informațiile primite de la autoritățile competente prevăzute la alin. (9), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabilește modalitatea de soluționare.(11) În termen de 30 de zile de la primirea informațiilor de la autoritățile competente prevăzute la alin. (9), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. finalizează procedura de examinare a cererii prin emiterea unei decizii motivate, care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării.(12) Decizia prevăzută la alin. (11) poate fi contestată în termenele și condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(13) Prevederile alin. (2)-(12) se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în cazul în care deține un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională de cel puțin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.(14) Documentul prin care se face dovada experienței profesionale prevăzute la alin. (13) se prezintă în copie legalizată și traducere autorizată și se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 8Pentru exercitarea în România a activității de instructor de conducere auto/profesor de legislație rutieră, cetățenii străini trebuie să facă dovada cunoștințelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerință în cazul în care:a) se pune la dispoziție o copie a diplomei de studii sau a certificatului de calificare profesională care au fost emise de o instituție din România;b) se pune la dispoziție o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoașterea limbii române.  +  Articolul 9(1) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale pentru conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau cele pentru conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere ale cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menționate sunt recunoscute în România.(2) În vederea accesului la profesie, conducătorii auto prevăzuți la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii acelorași condiții stabilite pentru cetățenii români, și anume:a) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;b) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;c) să fie apți din punct de vedere medical și psihologic;d) să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;e) în ultimul an să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante ori nu au fost implicați în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.(3) În vederea atestării condițiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:a) cerere semnată și datată de solicitant;b) certificatul de competență profesională, în copie;c) actul de identitate valabil, în copie;d) permisul de conducere, valabil și eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintrun stat aparținând Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, în copie față-verso;e) cazier judiciar sau document echivalent, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de autoritățile competente din statul de origine sau de proveniență, recunoscute sau echivalate, potrivit legii, prin care solicitantul face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), în copie;f) istoricul de sancțiuni auto sau document echivalent, cu valabilitate de 30 de zile de la data eliberării, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la lit. e), în copie.(4) Copiile prevăzute la alin. (3) lit. c) și d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b), e) și f) vor fi prezentate în copie legalizată și traducere autorizată, cu excepția celor eliberate în România, care vor fi prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(6) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poștal sau electronic, în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.(7) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii și îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerințelor pentru recunoașterea calificării.(8) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorității Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (7), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoașterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoțită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.(9) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorității competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informații cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum și dacă valabilitatea acestuia este condiționată de participarea la cursuri de perfecționare profesională.(10) În funcție de informațiile primite de la autoritățile competente prevăzute la alin. (9), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabilește modalitatea de soluționare.(11) În termen de 30 de zile de la primirea informațiilor de la autoritățile competente prevăzute la alin. (9), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. finalizează procedura de examinare a cererii prin emiterea unei decizii motivate, care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării.(12) Decizia prevăzută la alin. (11) poate fi contestată în termenele și condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(13) Prevederile alin. (2)-(12) se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în cazul în care deține un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională de cel puțin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.(14) Documentul prin care se face dovada experienței profesionale prevăzute la alin. (13) se prezintă în copie legalizată și traducere autorizată și se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 10Pentru exercitarea în România a activității de conducător auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau, după caz, de transport persoane în regim de închiriere, cetățenii străini trebuie să facă dovada cunoștințelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerință în cazul în care:a) se pune la dispoziție o copie a diplomei de studii sau a certificatului de calificare profesională care au fost emise de o instituție din România;b) se pune la dispoziție o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoașterea limbii române.  +  Articolul 11(1) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale ale cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menționate pentru conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite sau transport rutier cu troleibuzul sau transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate sunt recunoscute în România.(2) În vederea exercitării profesiei în România, titularul certificatului de competență profesională prevăzut la alin. (1) transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:a) cerere semnată și datată de solicitant;b) copia autorizată a certificatului de competență profesională și o traducere autorizată a acestuia în limba română;c) actul de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie;d) permisul de conducere, valabil pentru categoria/categoriile de autovehicule specifice activității desfășurate, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat aparținând Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, în copie față-verso.(3) Copiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poștal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.(5) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii și îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerințelor pentru recunoașterea calificării.(6) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorității Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (5), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoașterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoțită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.(7) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorității competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informații cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum și dacă valabilitatea acestuia este condiționată de participarea la cursuri de perfecționare profesională.(8) În funcție de informațiile primite de la autoritățile competente prevăzute la alin. (7), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabilește modalitatea de soluționare.(9) În termen de 30 de zile de la primirea informațiilor de la autoritățile competente prevăzute la alin. (7), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. finalizează procedura de examinare a cererii prin emiterea unei decizii motivate, care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării.(10) Decizia prevăzută la alin. (9) poate fi contestată în termenele și condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(11) Prevederile alin. (2)-(10) se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în cazul în care deține un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională de cel puțin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.(12) Documentul prin care se face dovada experienței profesionale prevăzute la alin. (11) se prezintă în copie legalizată și traducere autorizată și se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 12(1) Certificatele de competență profesională pentru manageri de transport în regim de taxi și închiriere ale cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menționate sunt recunoscute în România.(2) În vederea exercitării profesiei în România, titularul certificatului de competență profesională prevăzut la alin. (1) transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:a) cerere semnată și datată de solicitant;b) copia certificatului de competență profesională însoțită de o traducere autorizată a acestuia în limba română;c) actul de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poștal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii și îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerințelor pentru recunoașterea calificării.(5) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorității Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (4), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoașterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoțită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.(6) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorității competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informații cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum și dacă valabilitatea acestuia este condiționată de participarea la cursuri de perfecționare profesională.(7) În funcție de informațiile primite de la autoritățile competente prevăzute la alin. (6), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabilește modalitatea de soluționare.(8) În termen de 30 de zile de la primirea informațiilor de la autoritățile competente prevăzute la alin. (6), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. finalizează procedura de examinare a cererii prin emiterea unei decizii motivate, care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării.(9) Decizia prevăzută la alin. (8) poate fi contestată în termenele și condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(10) Prevederile alin. (2)-(9) se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în cazul în care deține un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională de cel puțin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.(11) Documentul prin care se face dovada experienței profesionale prevăzute la alin. (10) se prezintă în copie legalizată și traducere autorizată și se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 13Prevederile prezentului ordin privind recunoașterea profesiilor se aplică și cetățenilor români care au obținut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană.  +  Articolul 14În vederea exercitării profesiei în România, beneficiarul recunoașterii calificării profesionale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de prezentul ordin, precum și condițiile din reglementările specifice în vigoare aplicabile profesiei pentru cetățenii români.  +  Articolul 15Actele de recunoaștere a calificărilor profesionale devin nule dacă pentru obținerea lor au fost prezentate documente conținând informații false sau eronate ori au fost eludate orice prevederi legale aplicabile.  +  Articolul 16Schimbul de informații cu autoritățile competente din diferite state membre se efectuează prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne, denumit IMI, sau prin intermediul Registrul european al întreprinderilor de transport rutier, denumit ERRU, pentru datele stabilite a fi înregistrate în acesta.  +  Articolul 17În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislația națională aplicabilă în vigoare.  +  Articolul 18Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 19Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 3 iunie 2020.Nr. 1.033.----