ORDIN nr. 2.668 din 11 iunie 2020privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 19 iunie 2020  În temeiul:– art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3^1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 821.088 din 10.06.2020,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) revine operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Conectarea prevăzută la art. 1 se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, cu respectarea următoarelor termene:a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu respectarea următoarelor termene:a) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. a), până la data de 30 septembrie 2020;b) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. b), până la data de 31 ianuarie 2021;c) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. c), în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.(3) Categoriile de informații cuprinse în declarația prevăzută la alin. (2) sunt detaliate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(4) Declarația prevăzută la alin. (2) se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea „Descărcare Declarații“ și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(5) Operatorii economici care depun declarația prevăzută la alin. (2) își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3) sau, după caz, ale art. 3 alin. (1) din procedura de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018.  +  Articolul 4Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală antifraudă fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 11 iunie 2020.Nr. 2.668.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economicide a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național desupraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală  +  Anexa nr. 2
  INFORMAȚIILE
  conținute în declarația operatorilor economici care desfășoară activitate
  în zone nedeservite de rețele de comunicație electronice
  1. Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale:a) codul de identificare fiscală;b) denumirea operatorului economic;c) numărul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal;d) adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;e) datele de identificare și calitatea persoanei care este desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale2. Declarație pe propria răspundere prin care utilizatorul menționează că aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat(ă) în ..............................., str. ................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul/sectorul ................, legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de ............... la data de ......................, având CNP/NIF ................................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului .................................................., având CIF/CNP/NIF ..........................................., cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații*), declar pe propria răspundere următoarele:*) Art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.“Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare ....................... este instalat/utilizat la adresa din localitatea ..................................., str. ....................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul/sectorul ............................ .Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată într-o zonă nedeservită de rețelele de comunicații electronice, motiv pentru care aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline.Am luat cunoștință de obligația prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.Dau prezenta declarație spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  Data
  ..................................
  Semnătura
  ..................................
  ----