ORDIN nr. 1.074/724/2020pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.074 din 12 iunie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 724 din 11 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020  Având în vedere:– situația extraordinară determinată de infectarea cu COVID-19, de starea de urgență instituită la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare;– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. NT 3.865 din 12.06.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.353/11.06.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul VI, care cuprinde articolul 78^3, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VI Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei comunități în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19  +  Articolul 78^3(1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în perioada stării de urgență prevăzută la art. 78^1 alin. (1), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență. (2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în altă perioadă decât cea prevăzută la alin. (1), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.(3) Pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie pentru toată perioada în care au fost carantinate, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----