ORDIN nr. 4.494 din 10 iunie 2020privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;– prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020;– măsurile cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență nr. 545/DGIP/2020,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1Prin derogare de la dispozițiile art. 15, în sesiunile din anul școlar 2019-2020, componența comisiilor de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate/instituție de învățământ acreditată, este următoarea:a) președinte - directorul/directorul adjunct al unității/ instituției de învățământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;b) vicepreședinte - reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social pentru formarea profesională (CLDPS) sau un reprezentant al AJOFM/ANOFM, după caz; în cazul în care nu este posibilă prezența persoanelor amintite, poziția de vicepreședinte va fi ocupată de directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;c) membrii examinatori: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectului pentru examenul de certificare și un evaluator extern; în cazul în care nu poate fi asigurată prezența în comisie a unui evaluator extern, acesta va fi înlocuit cu un cadru didactic de specialitate din altă unitate/instituție de învățământ;d) secretar: secretarul unității/instituției de învățământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competențe digitale din respectiva unitate/ instituție de învățământ.2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1Prin derogare de la prevederile art. 22, pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă în realizarea și susținerea unui proiect. Proba practică și proba scrisă se echivalează.3. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 23, pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, proba practică a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din planurile de învățământ pentru anul I (calificări profesionale cu durata studiilor de un an), anii I și II (calificări profesionale cu durata studiilor de doi ani) sau I, II și III (calificări profesionale cu durata studiilor de trei ani), după formula:– pentru calificări profesionale cu durata studiilor de un an:M_pp - media aritmetică a probei practice;M_pI - media aritmetică a modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din anul I;n = 1 (durata de școlarizare);– pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani:M_pp - media aritmetică a probei practice;M_pI, M_pII - media aritmetică a modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din anii I și II;n = 2 (durata de școlarizare);– pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani:M_pp - media aritmetică a probei practice;M_pI, M_pII, M_pIII - media aritmetică a modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din anii I, II și III;n = 3 (durata de școlarizare).(2) Pe baza situației școlare a candidaților, pusă la dispoziție de către secretariatul unității/instituției de învățământ care organizează examenul sau secretariatul unității/instituției de învățământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverință ce conține mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei practice care se consemnează în Fișa de echivalare a probei practice, conform anexei nr. 6.(3) Dacă media calculată conform formulei prevăzute la art. 23^1 alin. (1) este minimum 6 (șase), candidatul este declarat «admis» pentru proba practică și are dreptul să participe la următoarea etapă a examenului de certificare.(4) Dacă media este strict mai mică decât 6 (șase), candidatul este declarat «respins4. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 24, pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor tuturor modulelor din planurile de învățământ pentru anul I (calificări profesionale cu durata studiilor de un an), pentru anii I și II (calificări profesionale cu durata studiilor de doi ani) sau I, II și III (calificări profesionale cu durata studiilor de trei ani), după formula:– pentru calificările profesionale cu durata studiilor de un an:M_ps - media aritmetică a probei scrise;M_tI - media aritmetică a tuturor modulelor din anul I;n = 1 (durata de școlarizare);– pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani:M_ps - media aritmetică a probei scrise;M_tI, M_tII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I și II;n = 2 (durata de școlarizare);– pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani:M_ps - media aritmetică a probei scrise;M_tI, M_tII, M_tIII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I, II și III;n = 3 (durata de școlarizare).(2) Pe baza situației școlare a candidaților, pusă la dispoziție de către secretariatul unității/instituției de învățământ care organizează examenul sau secretariatul unității/instituției de învățământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverință ce conține mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei scrise care se consemnează în Fișa de echivalare a probei scrise, conform anexei nr. 7.(3) Dacă media calculată conform alin. (1) este minimum 5 (cinci), candidatul este declarat «admis» pentru proba scrisă și are dreptul să participe la următoarea probă a examenului de certificare.5. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, depunerea proiectului în vederea susținerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, pe adresa de e-mail a unității/instituției de învățământ, urmând a fi arhivat în format digital și păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unității/instituției de învățământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unității/instituției de învățământ.6. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, susținerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face online. În situațiile în care elevii nu dețin calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane și/sau nu au conexiune la internet și nu este posibilă organizarea susținerii on-line a proiectului, unitatea/instituția de învățământ, centru de examen, va asigura condițiile necesare desfășurării probei cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii. Fiecare comisie de examinare va realiza o programare orară riguroasă a candidaților care nu pot susține examenul de certificare on-line. Candidații vor intra în sala de examen în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută.(1^2) Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, pentru fiecare candidat se completează Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator. (1^3) Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, președintele comisiei de examinare mediază situațiile în care apar diferențe mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fișa de evaluare. Hotărârea președintelui este definitivă. (1^4) Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, punctajul final, pentru fiecare candidat, se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei doi membri evaluatori ai comisiei de examinare și se consemnează în Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale, iar apoi se stabilește calificativul obținut, conform anexei nr. 8.7. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul.8. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) După încheierea tuturor probelor se comunică rezultatul final al examenului prin afișare on-line și la avizierul unității/instituției de învățământ a listelor nominale finale, care conțin: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidatului, școala de proveniență, rezultatul final. Eliminarea de pe pagina de internet și de la avizierul unității/instituției de învățământ se realizează după împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afișării.9. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce privește arhivarea lucrărilor scrise.10. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.11. După anexa nr. 5 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 6-8, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPentru anul școlar 2019-2020 se suspendă aplicarea prevederilor art. 13 lit. s), ș) și t), art. 16 lit. e), f), g), r) și s), art. 28, art. 30-40, art. 44, 45, 46, 47 și ale art. 57 pct. 2 lit. b), c), d) și e) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 10 iunie 2020.Nr. 4.494.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 6 la metodologie)MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRIIExamenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postlicealSesiunea ....................
  FIȘA
  de echivalare a probei practice
  Numele și prenumele candidatului: .................................................Centrul de examen: ...................................................................Unitatea/Instituția de învățământ absolvită: ...................................Calificarea profesională: .............................................................a) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de un an:
  Media modulelor anul I (M_pI)Medie proba practică (M_pp)Rezultatul probei practice (admis/respins)
     
  M_pp - media aritmetică a probei practice;M_pI - media aritmetică a modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din anii I și II;n = 1 (durata de școlarizare).
  b) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani:
  Media modulelor anul I (M_pI)Media modulelor anul II (M_pII)Medie proba practică (M_pp)Rezultatul probei practice (admis/respins)
      
  M_pp - media aritmetică a probei practice;M_pI, M_pII - media aritmetică a modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din anii I și II;n = 2 (durata de școlarizare).
  c) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani:
  Media modulelor anul I (M_pI)Media modulelor anul II (M_pII)Media modulelor anul III (M_pIII)Medie proba practică (M_pp)Rezultatul probei practice (admis/respins)
       
  M_pp - media aritmetică a probei practice;M_pI, M_pII, M_pIII - media aritmetică a modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din anii I, II și III;n = 3 (durata de școlarizare).
  Profesori evaluatori (numele, prenumele și semnătura): Evaluator 1: ......................Evaluator 2: .......................
  Președinte de comisie (numele, prenumele și semnătura):
  Data:
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 7 la metodologie)MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRIIExamenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postlicealSesiunea ......................
  FIȘA
  de echivalare a probei scrise
  Numele și prenumele candidatului: ................................................Centrul de examen: ..................................................................Unitatea/Instituția de învățământ absolvită: ..................................Calificarea profesională: ............................................................a) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de un an:
  Media modulelor anul I (M_tI)Medie proba scrisă (M_ps)Rezultatul probei scrise (admis/respins)
     
  M_ps - media aritmetică a probei scrise;M_tI - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I și II;n = 1 (durata de școlarizare).
  b) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani:
  Media modulelor anul I (M_tI)Media modulelor anul II (M_tII)Medie proba scrisă (M_ps)Rezultatul probei scrise (admis/respins)
      
  M_ps - media aritmetică a probei scrise;M_tI, M_tII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I și II;n = 2 (durata de școlarizare).
  c) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani:
  Media modulelor anul I (M_tI)Media modulelor anul II (M_tII)Media modulelor anul III (M_tIII)Medie proba scrisă (M_ps)Rezultatul probei scrise (admis/respins)
       
  M_ps - media aritmetică a probei scrise;M_tI, M_tII, M_tIII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I, II și III;n = 3 (durata de școlarizare).
  Profesori evaluatori (numele, prenumele și semnătura): Evaluator 1: ..........................Evaluator 2: ..........................
  Președinte de comisie (numele, prenumele și semnătura):
  Data:
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 8 la metodologie)MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRIIExamenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postlicealSesiunea ..........................
  FIȘA
  de evaluare a proiectului și a susținerii orale
  Numele și prenumele candidatului: ................................................Centrul de examen: ..................................................................Unitatea/Instituția de învățământ absolvită: ...................................Calificarea profesională: .............................................................Competențe vizate a fi atinse (conform SPP):1. ...................................................................................2. ...................................................................................3. ...................................................................................Tema proiectului:.............................................................................................Numele, prenumele și specializarea îndrumătorului de proiect: ............................................
  Nr. crt.A. Criterii de evaluare^1 a proiectului realizat de candidatIndicatori de realizare^2 Punctaj maxim pe indicatorPunctaj acordat
  Evaluator 1Evaluator 2Evaluator 3
  1.Planificarea elaborării proiectului (20 p)Indicator 1 ... p   
  Indicator 2... p   
  ................... p   
  2.Realizarea părții scrise a proiectului (50 p)Indicator 1 ... p   
  Indicator 2... p   
  ................... p   
  TOTAL MAXIM REALIZARE PROIECT^370 p   
  Nr. crt.B. Criterii de apreciere a performanței candidatului la proba orală de susținere a proiectuluiIndicatori de realizarePunctaj maxim pe indicatorPunctaj acordat
  Evaluator 1Evaluator 2Evaluator 3
  1.Prezentarea și promovarea proiectului (30 p)Indicator 1 ... p   
  Indicator 2... p   
  ................... p   
  TOTAL MAXIM SUSȚINERE PROIECT^430 p   
  PUNCTAJ TOTAL^5100 p   
  PUNCTAJ FINAL^6   
  ^1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învățării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.^3 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obținut de candidat pentru toate criteriile.^4 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obținut de candidat pentru toate criteriile.^5 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat.^6 Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei trei evaluatori.  +  Întrebările Comisiei^7^7 Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în considerare la acordarea punctajului la proba orală.
  ÎntrebareObservații referitoare la răspunsurile la întrebări ale candidatului
    
    
    
    
    
  Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei de realizare a proiectului și a susținerii orale:Profesori evaluatori (numele, prenumele și semnătura): Evaluator 1: .................................Evaluator 2: .................................
  Președinte de comisie (numele, prenumele și semnătura):
  Data:
  -----