HOTĂRÂRE nr. 414 din 27 mai 2020privind desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf, precum și pentru aprobarea activităților de înregistrare a profesiilor reglementate din România și cooperarea administrativă cu Comisia Europeană și autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 9 iunie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (4^3), art. 37 alin. (1) și art. 37^1 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate din statele membre - RegProf, aprobarea activităților de înregistrare a profesiilor reglementate din România și cooperarea administrativă cu Comisia Europeană și autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate competentă - autoritate publică sau organism profesional prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 200/2004, sau în acte normative în vigoare de reglementare a unei profesii, precum și toate autoritățile cu competență de reglementare, autorizare și/sau control pentru orice alte profesii înființate ulterior printr-un act normativ, având competențe specifice în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale;b) coordonatorul național pentru recunoașterea calificărilor profesionale, desemnat prin Legea nr. 200/2004 - coordonator național pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf, denumit în continuare coordonator național RegProf;c) EU Login - pagina web a Serviciului de Autentificare al Comisiei Europene care permite conectarea la baza de date RegProf;d) RegProf - baza publică de date electronică a Comisiei Europene cu profesiile reglementate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană; e) utilizator RegProf - reprezentant desemnat de o autoritate competentă care are rolul de a înregistra în RegProf informațiile privind profesia/profesiile reglementată/reglementate de această autoritate și de persoana de contact.(2) Prevederile art. 2, art. 3 alin. (1)-(3), art. 5, 5^1, 6, 8, art. 14-16 și art. 37 alin. (1^1) din Legea nr. 200/2004 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 3(1) Se desemnează Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în calitate de coordonator național pentru recunoașterea calificărilor profesionale pentru a îndeplini rolul de coordonator național RegProf.(2) Utilizatorii RegProf se desemnează de autoritățile competente prin norme interne, după caz, din rândul personalului cu atribuții în domeniul profesiilor reglementate. (3) Îndeplinirea rolului de coordonator național RegProf și de utilizator RegProf nu aduce atingere competențelor, modului de organizare și subordonării ierarhice ale autorităților competente. (4) Coordonatorul național RegProf, utilizatorii RegProf și autoritățile competente îndeplinesc funcțiile și atribuțiile prevăzute de Legea nr. 200/2004, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, și de actele legislative cu aplicabilitate directă ale Uniunii Europene.  +  Articolul 4(1) Principalele activități pe care le desfășoară coordonatorul național RegProf sunt următoarele:a) colectarea informațiilor privind condițiile de acces la profesiile reglementate din România;b) utilizarea RegProf; c) înregistrarea autorităților competente în RegProf pentru profesiile reglementate în România;d) acordarea de asistență, la activarea accesului la RegProf, utilizatorilor desemnați de autoritățile competente; e) asocierea utilizatorilor RegProf ca persoane de contact pentru fiecare profesie reglementată în România; f) instruirea utilizatorilor RegProf;g) asigurarea de asistență tehnică pentru utilizatorii RegProf; h) verificarea și transmiterea Comisiei Europene a informațiilor introduse de utilizatorii RegProf în toate cele 3 categorii de formulare din RegProf (General/Transparență, Examinarea legislației de reglementare - Screening, Proporționalitate), iar în cazul în care constată că informațiile introduse nu sunt complete, respingerea și retransmiterea acestora autorităților competente pentru completare/verificare;i) monitorizarea statusului formularelor RegProf pentru care autoritățile competente au obligația să actualizeze permanent informațiile și diseminarea către autoritățile competente, respectiv către utilizatorii RegProf, a cerințelor care trebuie îndeplinite;j) monitorizarea îndeplinirii obligației de către autoritățile competente privind raportarea datelor statistice anuale referitoare la dosarele de recunoaștere profesională pentru stabilirea profesională în România, respectiv pentru prestarea temporară de servicii în România;k) asigurarea corespondenței cu Comisia Europeană privind toate aspectele tehnice și de conținut referitoare la informațiile înregistrate în RegProf cu privire la profesiile reglementate în România.(2) În urma desemnării coordonatorului național pentru RegProf, autoritățile competente vor fi notificate în vederea actualizării listei utilizatorilor RegProf.  +  Articolul 5(1) Autoritățile competente recunosc, conform Legii nr. 200/2004, altor reglementări naționale specifice sau unor norme cu aplicabilitate directă adoptate la nivelul Uniunii Europene, calificările profesionale care dau dreptul, în statul de origine, la exercitarea uneia din profesiile reglementate înregistrate în RegProf de autoritățile statului respectiv. Autoritățile competente desemnează, prin norme interne, persoanele responsabile cu recunoașterea calificărilor profesionale care dau dreptul la exercitarea unei profesii reglementate pe teritoriul României.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile competente române verifică în RegProf statutul profesiei reglementate în statul membru de origine.(3) Autoritățile competente verifică în RegProf statutul profesiei reglementate în alt stat membru în vederea eliberării atestării prevăzute la art. 36 din Legea nr. 200/2004.  +  Articolul 6(1) Principalele activități pe care le desfășoară utilizatorii RegProf sunt următoarele:a) înregistrarea contului de utilizator pe platforma EU Login, solicitând ulterior, prin acest cont, accesul la RegProf;b) utilizarea RegProf cu rolul de a furniza informații privind profesiile reglementate;c) solicitarea, ori de câte ori este cazul, de asistență coordonatorului național RegProf pentru activarea accesului la RegProf;d) introducerea/actualizarea în RegProf a datelor de contact asociate autorităților competente și ale tuturor utilizatorilor desemnați;e) solicitarea, ori de câte ori este cazul, de instruire furnizată de către coordonatorul național RegProf;f) introducerea în RegProf a informațiilor pentru cele trei categorii de formulare (General/Transparență, Examinarea legislației de reglementare - Screening, Proporționalitate) și transmiterea coordonatorului național RegProf după completarea tuturor rubricilor obligatorii pentru a fi transmise Comisiei Europene;g) monitorizarea permanentă a statusului formularelor RegProf, având obligația să actualizeze informațiile în cazul modificărilor legislative, precum și dacă informațiile nu au fost aprobate de către coordonatorul național RegProf sau Comisia Europeană;h) raportarea datelor statistice anuale referitoare la dosarele de recunoaștere profesională pentru stabilirea profesională în România, respectiv pentru prestarea temporară de servicii în România;i) solicitarea de asistență tehnică coordonatorului național RegProf;j) furnizarea de răspunsuri în termenele stabilite la solicitările primite de la coordonatorul național RegProf și de la Comisia Europeană.(2) Utilizatorii RegProf înregistrează în RegProf și profesiile reglementate pentru exercitarea cărora recunoașterea calificărilor profesionale se realizează în mod distinct printr-un act legislativ al Uniunii Europene, altul decât Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, revizuită, transpusă prin Legea nr. 200/2004 și prin celelalte dispoziții specifice profesiilor reglementate în România. (3) Utilizatorii RegProf își asumă răspunderea pentru legalitatea, corectitudinea, acuratețea și valabilitatea informațiilor înregistrate în RegProf prin utilizatorii RegProf desemnați.  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea obligațiilor de cooperare administrativă, coordonatorul național RegProf, autoritățile competente și utilizatorii RegProf respectă dispozițiile legislației naționale în vigoare și normele Uniunii Europene cu aplicabilitate directă, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 8(1) Pentru îndeplinirea obligațiilor de cooperare administrativă, coordonatorul național RegProf sprijină autoritățile competente și utilizatorii RegProf desemnați de acestea, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin în privința utilizării RegProf și a recunoașterii calificărilor profesionale, asigurând periodic pregătirea utilizatorilor.(2) Autoritățile competente și utilizatorii RegProf desemnați de acestea au obligația de a asigura participarea la activitățile organizate de coordonatorul național RegProf, pentru pregătirea în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor, inclusiv a celor de cooperare administrativă prin Sistemul de informare al pieței interne, denumit în continuare Sistemul IMI, în care Comisia Europeană va include RegProf. (3) Coordonatorul național RegProf realizează anual și ori de câte ori este necesar o evaluare a îndeplinirii obligațiilor de cooperare administrativă, de recunoaștere a calificărilor profesionale și a utilizării RegProf și propune Guvernului măsurile necesare pentru asigurarea conformității cu reglementările Uniunii Europene în domeniu.(4) În vederea asigurării unei bune coordonări a mecanismelor de cooperare administrativă și a implementării Sistemului IMI, Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în calitatea sa legală de coordonator național IMI de arie legislativă pentru recunoașterea calificărilor profesionale, inițiază constituirea de grupuri de lucru, având ca obiectiv îmbunătățirea mecanismelor de cooperare administrativă la nivel național.(5) Autoritățile competente emit reglementările interne necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor privind RegProf, precum și a celor de cooperare administrativă prevăzute de Legea nr. 200/2004, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, actele legislative cu aplicabilitate directă ale Uniunii Europene și de prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 27 mai 2020.Nr. 414.-----