ORDIN nr. 185 din 29 mai 2020pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 4 iunie 2020    Având în vedere:– Referatul Unității de evaluare și acreditare a spitalelor, aprobat cu nr. 2.178 din 29 mai 2020;– prevederile art. 173 alin. (1) și art. 249 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. d^1)-d^3), e) și f), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 6 lit. e), art. 13 alin. (5) lit. a), art. 16 alin. (2) și (4) și art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Procedura și metodologia de evaluare și acreditare a spitalelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor; – Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 17/2020*) privind aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire evaluare a unităților sanitare cu paturi,*) Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 17/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
    Vasile Cepoi
    București, 29 mai 2020.Nr. 185.  +  ANEXĂINSTRUCȚIUNIprivind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi