ORDIN nr. 1.017/2.880/2020pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.017 din 2 iunie 2020
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 2.880 din 29 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 4 iunie 2020  Având în vedere: – prevederile art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii,ministrul muncii și protecției sociale și ministrul culturii emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
   +  ANEXĂ(Anexă la Ordinul nr. 743/2.802/2020)CătreAgenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ......................................../Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul(a), ,.................................................., cu domiciliul în localitatea .................................., str. .......................................... nr. ......., județul .........................../municipiul .........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ........................................., telefon ............................, e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizației aferente perioadei ........................................, ca urmare a întreruperii activității, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, în contul ............................................., al cărui titular sunt, deschis la ......................................Anexez următoarele documente:[ ] copie a actului de identitate;[ ] copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanșării stării de urgență;[ ] copie după extrasul de cont[ ] declarația pe propria răspundereData .......................................Numele și prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................CătreAgenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ......................................../Municipiului București
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ......................................, cu domiciliul în localitatea ..............................., str. ................................. nr. ......., județul ......................./municipiul ........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ..... nr. ......., CNP ..................................., telefon ....................., e-mail ....................,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanșării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, am obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe și mă aflu în imposibilitatea de a-mi desfășura activitatea.
  Data .......................................
  Numele și prenumele (în clar) .........................................
  Semnătura ..................................
  -----