ORDIN nr. 1.107 din 28 mai 2020privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 3 iunie 2020    Având în vedere dispozițiile art. II și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, ale art. 120 și 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 798.580 din 25.05.2020,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»“, la capitolul I „Termenul de depunere a declarației“, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1.1, cu următorul cuprins:1.1 În anul 2020, declarația se depune:– până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;– până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, în vederea declarării venitului realizat și stabilirii impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale, pentru anul 2019;– până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.3. La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»“, după capitolul I „Termenul de depunere a declarației“ se introduce un nou capitol, capitolul I^1, cu următorul cuprins:I^1. Instrucțiuni pentru contribuabilii care aplică prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscaleContribuabilii care depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I până la data de 30 iunie 2020 inclusiv și beneficiază de bonificația/bonificațiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 vor avea în vedere următoarele:1. Contribuabilii care au numai obligația declarării obligațiilor fiscale prin completarea capitolului I din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și care nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declarația unică pentru declararea venitului realizat în anul 2019 completează formularul, bifând secțiunile și subsecțiunile aferente veniturilor realizate, precum și secțiunea 5, subsecțiunea 1.2. Contribuabilii care au numai obligația declarării obligațiilor fiscale prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I, care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2019 și care aplică bonificația/bonificațiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, completează declarația după cum urmează:– bifează, la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța «Declarație rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificației» și căsuța aferentă subsecțiunii 1 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019» de la secțiunea 5 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;3. Contribuabilii care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2019, care aplică bonificația/bonificațiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, dar care rectifică și datele declarate anterior în formular la Capitolul I bifează căsuța «Declarație rectificativă privind Capitolul I» de la lit. B «Date privind secțiunile completate», capitolul I din formular, iar corectarea informațiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.4. Persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, pentru anul 2019 și care aplică bonificația/bonificațiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:– bifează, la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța «Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» și căsuța aferentă subsecțiunii 2 «Sumarul obligațiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum și de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secțiunea 5 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;– completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecțiunii 2 de la secțiunea 5 de la capitolul I din formular.5. Persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal și care aplică bonificația/bonificațiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:– bifează, la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța «Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» și căsuța aferentă subsecțiunii 2 «Sumarul obligațiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum și de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secțiunea 5 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;– completează rubricile aferente contribuției de asigurări sociale și/sau contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz, de la subsecțiunea 2, secțiunea 5, capitolul I din formular.6. Contribuabilii care aveau obligația depunerii numai a formularului prevăzut la art. 120 din Codul fiscal, pentru anumite obligații fiscale datorate pentru anul 2019, și care au obligația declarării altor obligații fiscale prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I, pentru a beneficia de bonificațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, procedează astfel:– bifează, la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța «Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» și/sau căsuța «Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», precum și una dintre căsuțele «Declarație rectificativă privind Capitolul I» sau «Declarație rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificației», după caz;– bifează la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța aferentă subsecțiunii 1 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019» și căsuța aferentă subsecțiunii 2 «Sumarul obligațiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum și de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», de la secțiunea 5 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;7. Pentru alte situații decât cele prevăzute la pct. 1-6, în vederea aplicării bonificației/bonificațiilor, contribuabilii bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare din formular și completează secțiunile/subsecțiunile de la capitolul I, în funcție de situația fiscală a fiecăruia.– completează în mod corespunzător subsecțiunile 1 și 2 de la secțiunea 5, capitolul I al formularului, pentru obligațiile fiscale stabilite prin declarația prevăzută la art. 122 din Codul fiscal, respectiv pentru obligațiile stabilite prin declarația prevăzută la art. 120 din Codul fiscal.– completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecțiunii 1 de la secțiunea 5 de la capitolul I din formular.4. La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»“, capitolul IV, după pct. 33, sintagma „Secțiunea a 5-a «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curent㻓 se înlocuiește cu sintagma: „Secțiunea a 5-a «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019.»“5. La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»“, capitolul IV, punctul 34 se modifică și va avea următorul conținut:34. Secțiunea se completează pentru a evidenția obligațiile fiscale datorate pentru anul 2019 și, dacă este cazul, bonificația/bonificațiile de care contribuabilii beneficiază potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, respectiv:a) bonificația pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la 30 iunie 2020 inclusiv, dacă declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Codul fiscal se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv;b) bonificația pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la 30 iunie 2020 inclusiv.Bonificația prevăzută la lit. b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației prevăzută la lit. a), caz în care se aplică ambele bonificații.34.1. Subsecțiunea 1 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019»Subsecțiunea se completează de contribuabilii care au obligația completării capitolului I din formular, pentru veniturile realizate în anul 2019.Rd. 1. Impozitul pe venitul realizat - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului datorat pe venitul realizat, stabilit de contribuabil pentru anul de impunere.Se însumează impozitul datorat pe venitul realizat înscris la capitolul I din declarație, respectiv sumele înscrise la:– rd. 8 «Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat» de la lit. B, subsecțiunea 1, secțiunea 1;– rd. 4 «Impozit anual» de la lit. B, subsecțiunea 2, secțiunea 1;– rd. 10. «Diferență de impozit de plată» de la lit. B, secțiunea 2;Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificației/bonificațiilor prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecțiunii vor avea în vedere datele privind obligațiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.– rd. 5. «Total impozit anual datorat» de la secțiunea 4.Rd. 1.1 Bonificația pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.Rd. 1.2 Bonificația pentru depunerea declarației prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.Rd. 1.3 Suma de plată - se înscrie diferența dintre suma înscrisă la rd. 1 și sumele înscrise la rd. 1.1 și rd. 1.2, după caz.Rd. 2 Contribuția de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale stabilită la rd. 3 de la cap. I secțiunea 3 subsecțiunea 1.Rd. 2.1 Bonificația pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.Rd. 2.2 Bonificația pentru depunerea declarației prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.Rd. 2.3 Suma de plată - se înscrie diferența dintre suma înscrisă la rd. 2 și sumele înscrise la rd. 2.1 și rd. 2.2, după caz.Rd. 3 Contribuția de asigurări sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită la rd. 3 de la cap. I secțiunea 3 subsecțiunea 2.Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificației/bonificațiilor prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecțiunii vor avea în vedere datele privind obligațiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.Rd. 3.1 Bonificația pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.Rd. 3.2 Bonificația pentru depunerea declarației prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.Rd. 3.3 Suma de plată - se înscrie diferența dintre suma înscrisă la rd. 3 și sumele înscrise la rd. 3.1 și rd. 3.2, după caz.Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificației/bonificațiilor prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecțiunii vor avea în vedere datele privind obligațiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.34.2. Subsecțiunea 2 «Sumarul obligațiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum și de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal»Subsecțiunea se completează pe baza datelor declarate anterior de contribuabili în capitolul II din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, formular aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrarea Fiscală nr. 49/2019, cu modificările și completările ulterioare.Subsecțiunea se completează de contribuabilii care:a) în anul 2019 au obținut venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal și care beneficiază de bonificația/bonificațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020;b) în anul 2019 au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal, și anume:– persoanele fizice care au completat capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 prin bifarea lit. B;– persoanele fizice care au completat capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 2 prin bifarea lit. B sau C, după caz,din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aprobată prin ordinul menționat.Rd. 1 Impozitul anual pe venit - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului anual pe venit datorat, stabilit de contribuabil pe veniturile anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.Se însumează impozitul anual pe venit datorat înscris la capitolul II din formularul «Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice», respectiv sumele înscrise la:– rd. 4. «Impozit anual estimat» de la lit. B, subsecțiunea 1, secțiunea 1;– rd. 4. «Impozit anual estimat» de la lit. B, subsecțiunea 2, secțiunea 1;– rd. «Total impozit anual» de la lit. B, subsecțiunea 3, secțiunea 1.Rd. 1.1 Bonificația pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.Rd. 1.2 Bonificația pentru depunerea declarației prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.Rd. 1.3 Suma de plată - se înscrie diferența dintre suma înscrisă la rd. 1 și sumele înscrise la rd. 1.1 și rd. 1.2, după caz.Rd. 2 Contribuția de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale stabilită de contribuabil la capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 rd. 2 din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.Rd. 2.1 Bonificația pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.Rd. 2.2 Bonificația pentru depunerea declarației prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.Rd. 2.3 Suma de plată - se înscrie diferența dintre suma înscrisă la rd.2 și sumele înscrise la rd. 2.1 și rd. 2.2, după caz.Rd. 3 Contribuția de asigurări sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită de contribuabil, la capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 2 din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru situația în care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.Rd. 3.1 Bonificația pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.Rd. 3.2 Bonificația pentru depunerea declarației prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.Rd. 3.3 Suma de plată - se înscrie diferența dintre suma înscrisă la rd. 3 și sumele înscrise la rd. 3.1 și rd. 3.2, după caz.  +  Articolul IIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 28 mai 2020.Nr. 1.107.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 139/2020)----