ORDIN nr. 364 din 23 martie 2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016  Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole nr. 50 din 11 ianuarie 2016,în temeiul prevederilor:- părții a II-a titlul I cap. III din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;- Regulamentului delegat (UE) nr. 560/2015 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 561/2015 al Comisiei din 7 aprilie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantări de viță-de-vie;- art. 70 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015;- art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 166/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura și condițiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viței-de-vie pentru struguri de vin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 august 2012;b) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 164/2012 privind stabilirea nivelului taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele județene și din rezerva națională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 13 august 2012.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  București, 23 martie 2016.Nr. 364.  +  AnexăNORMEprivind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguride vin