LEGE nr. 215 din 22 decembrie 1997privind Casa Socială a Constructorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 22 decembrie 1997  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul 1 Înființarea Casei Sociale a Constructorilor  +  Articolul 1Se înființează Casa Socială a Constructorilor, organizație nonprofit, autonomă, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu, cu sediul în municipiul București.  +  Articolul 2Casa Socială a Constructorilor se constituie și funcționează în sistem bipartit, cu participarea egala și libera a organizațiilor sindicale și a asociațiilor patronale din ramura de construcții și de producere a materialelor de construcții.  +  Articolul 3(1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect de activitate următoarele activități:a) asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții în perioada întreruperii activității din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile;b) asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții în perioada întreruperii activității datorită stării de urgență decretate și a stării de alertă instituite la nivel național; (la 29-05-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020 ) c) formarea profesională continuă a salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții.(2) În sensul prezentei legi, prin activități de producere a materialelor de construcții se înțeleg activitățile din poligoanele de prefabricate în aer liber, din cariere și balastiere, precum și din alte activități stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condițiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza stării de urgență decretate la nivel național. (la 30-03-2020, Articolul 3 din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul XX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )  +  Articolul 4(1) Casa Socială a Constructorilor funcționează pe baza statutului aprobat de adunarea generală a reprezentanților și are, în principal, următoarele atribuții:a) constituie, gestionează și administrează fondul pentru protecția salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții;b) stabilește condițiile de acordare a drepturilor salariaților prevăzute de prezenta lege și garantează aceste drepturi;c) constituie, gestionează și administrează fondul pentru formarea profesională a salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții și stabilește condițiile în care are loc formarea profesională a salariaților membrilor Casei Sociale a Constructorilor. (la 30-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul XX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (2) Casa Socială a Constructorilor îndeplinește și alte atribuții stabilite în conformitate cu statutul sau.  +  Articolul 5Conducerea Casei Sociale a Constructorilor se exercită de către:a) adunarea generală a reprezentanților;b) consiliul de administrație.  +  Articolul 6Adunarea generală a reprezentanților este alcătuită din delegați ai partenerilor sociali, pe baza unei norme de reprezentare stabilite prin statut, cu respectarea principiului paritatii.  +  Articolul 7Adunarea generală a reprezentanților aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Casei Sociale a Constructorilor și raportul consiliului de administrație privind execuția bugetară.  +  Articolul 8(1) Consiliul de administrație asigura activitatea permanenta a Casei Sociale a Constructorilor și este format din reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel de ramura, după cum urmează:a) 4 membri desemnați de comun acord de către organizațiile patronale reprezentative la nivel de ramura;b) 4 membri desemnați de comun acord de către federațiile sindicale reprezentative la nivel de ramura.(2) Sunt reprezentative federațiile sindicale de ramura și organizațiile patronale care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, modificată prin Legea nr. 143/1997.  +  Articolul 9Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile consiliului de administrație se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.  +  Articolul 10(1) Casa Socială a Constructorilor este condusă de un președinte, care este și președintele consiliului de administrație.(2) Președintele este ales de consiliul de administrație dintre membrii săi.(3) Alegerea președintelui se face pentru o perioadă de 4 ani.(4) Mandatul președintelui încetează în urma demisiei, revocării sau decesului.(5) Președintele reprezintă Casa Socială a Constructorilor în raporturile cu terții.(6) Atribuțiile președintelui se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.  +  Articolul 11Structura organizatorică, numărul de personal, precum și organizarea activității financiar-contabile a Casei Sociale a Constructorilor se stabilesc prin statutul acesteia.  +  Capitolul 2 Constituirea și utilizarea fondului pentru protecția socială a membrilor Casei Sociale a Constructorilor  +  Articolul 12(1) Salariații cu contract individual de muncă din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții beneficiază pe perioada întreruperii activității de o indemnizație reprezentând o sumă impozabilă, al carei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut.(2) Perioada de acordare a indemnizației nu poate fi mai mare de 120 de zile calendaristice în intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activității până la data de 31 martie a anului următor. (la 30-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul XX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (3) Perioada de acordare a indemnizației de protecție socială se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse pe perioada stării de urgență decretate și a stării de alertă instituite la nivel național. (la 29-05-2020, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020 )  +  Articolul 13De prevederile prezentei legi beneficiază salariații agenților economici care fac dovada ca sunt membri ai Casei Sociale a Constructorilor și au contribuit la constituirea fondului pentru plata indemnizației prevăzute la art. 12 alin. (1).  +  Articolul 14(1) În perioada întreruperii activității, salariații care beneficiază de indemnizația prevăzută în prezenta lege rămân la dispoziția agenților economici, iar contractele individuale de muncă ale acestora nu pot inceta pentru motive legate de restrangerea sau de încetarea activității.(2) Salariații care vor beneficia de indemnizații, în condițiile prezentei legi, vor fi nominalizați de consiliul de administrație al agenților economici, cu acordul organizațiilor sindicale legal constituite și reprezentative la nivel de ramura sau, acolo unde nu sunt sindicate reprezentative, al reprezentanților aleși ai salariaților, potrivit legii.  +  Articolul 15Criteriile privind stabilirea agenților economici cu activitate de construcții-montaj și de producere a materialelor de construcții, precum și cu activități asimilabile acestora, potrivit legii, ai căror salariați beneficiază de indemnizație, precum și condițiile în care aceasta indemnizație se acordă vor fi stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.  +  Articolul 16(1) Fondul necesar pentru plata indemnizației prevăzute la art. 12 alin. (1) se constituie din:a) contribuția salariaților reprezentând 1% din salariul de baza brut;b) contribuția agenților economici reprezentând 1,5% din valoarea producției de construcții, realizată și încasată de la beneficiar pentru agenții economici din construcții, respectiv din valoarea producție-marfa vândute și încasate pentru producătorii de materiale de construcții, fără corespondent în devizul lucrării;c) prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrării;d) alte surse atrase.(2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se păstrează la o societate bancară, fiind purtătoare de dobânda.  +  Articolul 17(1) Fondul constituit conform prevederilor art. 16 alin. (1), neconsumat până la sfârșitul anului, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.(2) Dobânzile încasate se constituie venit la fondul pentru plata indemnizațiilor.(3) Sumele reprezentând contribuția agenților economici se includ în costurile de producție.  +  Articolul 18Cheltuielile legate de administrarea și gestionarea fondului pentru plata indemnizațiilor se fac din fondul constituit potrivit art. 16 alin. (1) și nu pot depăși 10% din totalul acestora.  +  Articolul 19(1) Pentru sumele reprezentând indemnizațiile acordate potrivit art. 12 alin. (1) agenții economici datorează contribuțiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de risc și accident.(2) Contribuțiile prevăzute la alin. (1), precum și impozitul pe salariu se calculează și se rețin la data plății indemnizațiilor.  +  Articolul 20(1) Personalul care primește indemnizația prevăzută de prezenta lege, pe perioada întreruperii activității menționate la art. 12 alin. (1), beneficiază de vechime în munca și de drepturi de asigurări sociale.(2) În situația în care un salariat, care primește indemnizația prevăzută la art. 12 alin. (1), își pierde temporar capacitatea de muncă, plata indemnizației se suspenda, persoana în cauza beneficiind de drepturile de asigurări sociale de stat prevăzute de lege.  +  Capitolul 3 Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 21(1) Prevederile din prezenta lege referitoare la plata indemnizației, prevăzute la art. 12 alin. (1), din fondul Casei Sociale a Constructorilor, se aplică salariaților începând cu data de 1 noiembrie 1998.(2) În perioada 1 decembrie 1997 - 31 martie 1998, plata indemnizației prevăzute la art. 12 alin. (1) se efectuează de către agenții economici prin direcțiile de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, prin virarea sumelor de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  -----------------