ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 28 mai 2020pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020  Având în vedere încetarea stării de urgență declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și declararea stării de alertă prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parțial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au împlinit vârsta de 50 de ani ale căror contracte individuale de muncă au încetat în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, precum și a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 29 de ani, categorii pentru care inserția/reinserția pe piața muncii este mai dificil de realizat,având în vedere că în perioada stării de urgență și de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu evoluțiile înregistrate pe piața muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus, a căror aplicabilitate se finalizează la data de 31 mai 2020,întrucât actualul context socioeconomic influențează semnificativ piața forței de muncă și rata șomajului, se impune, pe de o parte, necesitatea asigurării unui sprijin angajaților și angajatorilor în vederea reluării activității economice și menținerii forței de muncă pe care angajatorii o au la dispoziție, iar, pe de altă parte, impulsionarea angajatorilor de a atrage forță de muncă disponibilă, inclusiv din domenii pentru care activitatea se va menține restricționată.Având în vedere faptul că o parte dintre angajatori au avut activitatea întreruptă sau redusă, fiind în imposibilitatea de a realiza venituri care să susțină menținerea angajaților și plata salariilor acestora și reluarea activității economice,luând în considerare faptul că adoptarea acestei măsuri de sprijin are în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea unui ajutor financiar acordat angajatorilor pentru susținerea plății salariilor angajaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea contribui la creșterea șomajului la nivel național, precum și la amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele ale căror contracte de muncă au fost afectate direct de epidemia SARS-CoV-2 și restul populației,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri active imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare. Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 50/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1132 din 24 noiembrie 2022.
  (2) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente optează fie pentru aplicarea prevederilor alin. (1), fie pentru aplicarea art. X din prezenta ordonanță de urgență.(5) De prevederile alin. (1) beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.(6) Obligația prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.
   +  Articolul II(1) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat.(2) În vederea decontării sumelor prevăzute la art. I alin. (1), angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).(4) Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.(5) Plata sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (4).  +  Articolul III(1) Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.(2) Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.(3) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) și (2) au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alin. (2).(4) Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în temeiul art. 80,85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.  +  Articolul IVAngajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute la art. I alin. (2) și art. III alin. (3) sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b),art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul V(1) Nu beneficiază de sumele prevăzute la art. I alin. (1) următorii angajatori:a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.(2) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaților pentru care angajatorii au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în baza art. 80,85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VINu beneficiază de sumele prevăzute la art. III alin. (1) și (2) următorii angajatori:a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Articolul VII(1) Sumele prevăzute la art. III alin. (1) și (2) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora aceștia își au sediul social.(2) Procedura de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIIICheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit art. I alin. (1) și art. III alin. (1) și (2) se suportă din fonduri europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile aplicabile de acordare a finanțării, prin Ministerul Fondurilor Europene.  +  Articolul IXÎn aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se va emite un ordin al ministrului muncii și protecției sociale.  +  Articolul XLa articolul 1 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 1(1) Acordarea indemnizațiilor prevăzute la art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.  +  Articolul XILegea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții în perioada întreruperii activității datorită stării de urgență decretate și a stării de alertă instituite la nivel național;2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Perioada de acordare a indemnizației de protecție socială se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse pe perioada stării de urgență decretate și a stării de alertă instituite la nivel național.  +  Articolul XIILa articolul 4 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2020, cu modificările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) în situația în care, în bugetele prevăzute la art. 3 lit. c), rămân sume nealocate din cauza unor limitări obiective, sumele rămase vor fi redistribuite către celelalte stații care nu au atins aceste limitări, exclusiv prin mecanismul enunțat la lit. c). Redistribuirea se va aplica repetat până la atingerea limitelor respective sau până la consumarea bugetului alocat campaniei. (la 02-10-2020, Actul a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 211 din 29 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 septembrie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  București, 28 mai 2020.Nr. 92.-----