ORDIN nr. 4.321 din 22 mai 2020privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014, pentru anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 26 mai 2020  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;– Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;– prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020;– măsurile cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență nr. 545/DGIP din 28.04.2020;– în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și a prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 21 octombrie 2014, pentru anul școlar 2019-2020 se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, literele m) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins:m) avizează, pentru fiecare calificare profesională din unitățile de învățământ - centru de examen, lista temelor de proiect;(...)v) primesc, de la comisiile de examinare din centrele de examen, rapoarte detaliate privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale, structurate conform anexei nr. 5;2. La articolul 12, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Comisiile de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate de învățământ acreditată, au următoarea componență:a) președinte: directorul/directorul adjunct al unității de învățământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;b) vicepreședinte: reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al CLDPS sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM; în cazul în care nu se poate asigura participarea persoanelor amintite, vicepreședinte poate fi directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;c) membrii evaluatori: cadre didactice de specialitate și specialiști ai operatorilor economici/instituțiilor publice/ asociațiilor profesionale;d) secretar: secretarul unității de învățământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competențe digitale din respectiva unitate de învățământ.(2) Pentru fiecare domeniu de pregătire profesională/ calificare profesională se va constitui o subcomisie formată din 2 evaluatori, din care:a) un membru este reprezentantul unui/unei operator economic/instituții publice partener(e) în pregătirea practică a elevilor, specialist în calificarea/domeniul pentru care s-au pregătit absolvenții care susțin examenul de certificare a calificării profesionale, altul decât persoana care a îndeplinit calitatea de tutore în instruirea practică a elevilor, sau, dacă prezența acestuia nu este posibilă, un cadru didactic de specialitate din altă unitate de învățământ sau din unitatea de învățământ din care provin absolvenții care susțin examenul în centrul de examen;b) un membru este un cadru didactic de specialitate din unitatea de învățământ din care provin absolvenții care susțin examenul în centrul de examen, care a asigurat coordonarea proiectului.3. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării profesionale, profesorii diriginți ai claselor terminale ale școlii profesionale cu durata de 3 ani întocmesc tabele cu elevii din ultimul an, care cuprind următoarele date: clasa, domeniul de pregătire, calificarea profesională în care s-au pregătit, numele și prenumele elevilor, semnătura profesorului diriginte.(2) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoțite de cererile de înscriere la examenul de certificare a calificării profesionale, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unității de învățământ. Depunerea cererilor de înscriere se realizează on-line, pe adresa de e-mail a unității de învățământ. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii cererii de înscriere pe adresa de e-mail a unității de învățământ, aceasta va fi depusă fizic la secretariatul unității de învățământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-șef al unității de învățământ întocmește lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale, pe domenii de pregătire și calificări profesionale.4. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani constă într-o probă practică. Proba practică constă în realizarea unui proiect care are ca scop evidențierea unor activități specifice calificării, pe baza unităților de rezultate ale învățării tehnice generale, a unităților de rezultate ale învățării tehnice specializate, semnificative pentru demonstrarea, în situația de examen de certificare, a dobândirii calificării respective.5. La articolul 20, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Temele de proiect sunt selectate de fiecare unitate de învățământ - centru de examen din lista temelor de proiect aprobată.(5) Temele de proiect trebuie să se încadreze obligatoriu în curriculumul pentru calificarea profesională respectivă și să se raporteze într-un mod direct și transparent la standardul de pregătire profesională corespunzător. Rezultatele învățării dovedite prin realizarea proiectului trebuie să fie clar precizate în fișa de evaluare în vederea certificării calificării profesionale.6. La articolul 21, alineatele (6)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Unitățile de învățământ desemnate centre de examen, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice cu care au încheiat parteneriate de pregătire practică, dacă prezența acestora este posibilă, vor elabora, pentru fiecare calificare profesională pentru care se susține examen de certificare a calificării profesionale lista temelor de proiect pentru proba practică. Temele propuse trebuie să acopere rezultatele învățării din standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională pentru care se organizează examen aferente anilor I, II și primului semestru din anul al III-lea de studiu.(7) Lista temelor de proiect este aprobată de către consiliul de administrație al unității de învățământ și avizată de CJEC/CMBEC.(8) Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate de învățământ are obligația de a face publică/de a afișa la avizierul școlii și on-line lista temelor de proiect.7. La articolul 21, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Depunerea proiectului (în format pdf) se realizează online, pe adresa de e-mail a unității de învățământ, urmând a fi arhivat în format digital și păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unității de învățământ, acesta va fi depus fizic la secretariatul unității de învățământ.8. La articolul 27, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare evaluează proiectele candidaților și stabilește un punctaj pentru fiecare indicator din fișa de evaluare.(2) Punctajul final al fiecărui candidat se stabilește ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei doi membri evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare și se consemnează în fișa de evaluare.9. La articolul 30, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Rezultatele finale ale candidaților la examenul de certificare a calificării profesionale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obținut pentru fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat».(...)(3) Un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul on-line pe adresa de e-mail a unității de învățământ absolvite sau în format fizic la secretariatul unității de învățământ.10. La articolul 31, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) După încheierea evaluării proiectelor și după completarea cataloagelor se comunică rezultatul final al examenului de certificare a calificării profesionale prin afișare on-line și la avizierul unității de învățământ a listelor nominale finale.(2) Listele nominale care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3 cuprind: unitatea de învățământ, numele și prenumele candidaților și rezultatul final obținut, respectiv «admis» (cu unul din calificativele «Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat», după caz.11. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrevederile art. 10 lit. n) și t), art. 12 alin. (3), art. 14 lit. d), f) și k), art. 20 alin. (2), (3) și (6), art. 22, art. 23 alin. (3), art. 24-26 și art. 30 alin. (4) și (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014, nu se aplică pentru anul școlar 2019-2020.  +  Articolul IIIModificările prevăzute la art. I și II se aplică doar pentru certificarea calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional pentru anul școlar 2019-2020.  +  Articolul IVDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 22 mai 2020.Nr. 4.321.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 4 la metodologie)MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  FIȘA DE EVALUARE
  în vederea certificării calificării profesionale,
  anul școlar ..................., sesiunea .........................
  Numele și prenumele candidatului: .................................................Centrul de examen unde se susține examenul: ................................Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: ..........................Calificarea profesională: .............................................................Standard de pregătire profesională (SPP), aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnicRezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):1. .......................................................................................2. .......................................................................................3. .......................................................................................Titlul proiectului:.............................................................................................Numele, prenumele și specializarea îndrumătorului de proiect: ...........................................................
  Nr. crt.Criterii de evaluare^1 a proiectului realizat de candidatIndicatori de realizare^2Punctajul maxim pe indicatorPunctajul acordat
  Evaluator 1Evaluator 2
  1.Planificarea elaborării proiectului (20 p)Organizarea conținuturilor este realizată într-o manieră logică și coerentă.10 p
  Documentarea în vederea realizării temei de proiect este corespunzătoare.10 p
  2.Realizarea părții scrise a proiectului (80 p)Modul de dezvoltare a conținuturilor se raportează adecvat și echilibrat la tema proiectului.15 p
  Dezvoltarea conținuturilor este realizată astfel încât să fie abordate toate aspectele esențiale necesare unei corecte argumentări a ideilor.30 p
  Proiectul poate avea aplicabilitate practică.10 p
  Prezentarea normelor de sănătate și securitate în muncă, PSI și protecția mediului aplicabile la tema dată15 p
  Utilizarea terminologiei de specialitate în redactarea proiectului10 p
  PUNCTAJ TOTAL100 p
  PUNCTAJ FINAL
  ^1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învățării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării proiectului:Evaluatori (numele, prenumele și semnătura):Evaluator 1: ..............................................Evaluator 2: ..............................................Data: ..............................
  Președinte de comisie,
  ...........................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  -----