ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 14 mai 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2020  Având în vedere faptul că Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 51/2019 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată la data de 30 ianuarie 2020, produce efecte atât pentru trecut, în limita termenului de prescripție, calculat de la data publicării, cât și pentru viitor, fiind învestită cu autoritate de lucru judecat și obligatorie pentru toate persoanele cărora li se adresează, ținând cont de faptul că, în prezent, salarizarea polițiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, iar Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 51/2019 produce efecte în ceea ce privește modalitatea de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea salarizării la nivelul maxim aflat în plată, fiind necesară în acest sens adoptarea în regim de urgență a unor soluții legislative de adaptare și completare a politicilor salariale actuale,având în vedere că nepromovarea acestei măsuri de adaptare a prevederilor legale actuale pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate ca efecte ale Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 51/2019 ar putea avea consecințe negative inclusiv asupra menținerii echilibrelor bugetare și în mod implicit poate conduce la nerespectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României, în ceea ce privește nivelul deficitului bugetar,având în atenție necesitatea instituirii unor reglementări speciale privind recalcularea și plata veniturilor salariale ale personalului în activitate, dar și a celui pensionat,întrucât este necesară adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare care să vizeze acordarea concediului paternal plătit polițiștilor și personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne care nu au putut beneficia de acest drept între data de 1 ianuarie 2020 și data de 4 aprilie 2020, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru eliminarea oricăror dificultăți în acordarea acestui concediu,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 34 alin. (1) și prin derogare de la prevederile art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, se recalculează cuantumurile/valorile salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști din structurile Ministerului Afacerilor Interne, prin raportare la care se acordă majorările salariale din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere, după caz, următoarele:a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate ale polițiștilor desfășurate și după această dată în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, după caz. Aceasta se include în valoarea salariilor de funcție ale polițiștilor;b) valoarea corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Aceasta se include doar în valoarea salariilor de funcție ale agenților de poliție care își desfășoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, în mod asemănător cu situațiile în care agenții de poliție beneficiază de această valoare;c) valoarea sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru activitatea desfășurată în aceleași condiții, în mod asemănător cu situațiile în care polițiștii încadrați pe funcții similare beneficiază de această valoare;d) valoarea sporului pentru complexitatea muncii prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2010, la nivelul maxim aflat în plată pentru activitatea desfășurată în aceleași condiții, în mod asemănător cu situațiile în care polițiștii încadrați pe funcții similare beneficiază de această valoare.(2) Recalcularea prevăzută la alin. (1) vizează și perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020. În cazul personalului în activitate recalcularea se efectuează și după data respectivă, lunar, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Prin excepție de la prevederile art. 34 alin. (2), după recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști în condițiile alin. (1) și (2), se recalculează și cuantumurile sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, inclusiv pentru perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020, ținând cont în mod corespunzător de evoluția legislativă a măsurilor fiscal-bugetare adoptate cu privire la aceste drepturi.(4) Cuantumurile/Valorile brute ale salariilor de funcție recalculate în condițiile alin. (1) și (2), prin preluarea, după caz, a valorilor sporului de fidelitate, sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, sporului pentru condiții de pericol deosebit și sporului pentru complexitatea muncii prevăzute de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009/31 decembrie 2010, dar și a altor valori pentru unele elemente abrogate la data de 1 ianuarie 2010/1 ianuarie 2011, în conformitate cu legislația-cadru de salarizare unitară, la care se adaugă și majorările salariale corespunzătoare din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, reprezintă cuantumurile/ valorile brute aflate în plată care fac obiectul comparației reglementate la art. 7 lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe întreaga perioadă de aplicare etapizată a legii-cadru.(5) În situația personalului ale cărui raporturi de serviciu au încetat, recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcție și, după caz, a cuantumurilor sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar se realizează până la data încetării raporturilor de serviciu, în cadrul perioadei prevăzute la alin. (2).1^1. După articolul 34^1 se introduce un nou articol, articolul 34^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^2(1) Prevederile art. 34^1 se aplică în mod corespunzător și personalului militar în activitate, în măsura în care a beneficiat de drepturile respective.(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) conducătorii instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională emit norme metodologice aprobate prin ordin al conducătorilor instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. (la 12-12-2020, Articolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 280 din 8 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 09 decembrie 2020 ) 2. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^1(1) Plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale prevăzute la art. 34^1, pentru perioada de 3 ani calculată până la data de 30 ianuarie 2020, se va realiza astfel:a) în primul an de la data de 30 ianuarie 2020 se plătește 5% din valoarea sumei rezultate;b) în al doilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plătește 10% din valoarea sumei rezultate;c) în al treilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;d) în al patrulea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;e) în al cincilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plătește 35% din valoarea sumei rezultate.(2) Prevederile art. 39 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător și pentru situația prevăzută la alin. (1).  +  Articolul IIPentru personalul în activitate, recalculările salariale prevăzute la art. I pct. 1 se realizează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar eventualele diferențe salariale cuvenite lunar după data de 30 ianuarie 2020 se regularizează începând cu data plății salariilor în luna următoare celei în care se împlinește acest termen.  +  Articolul IIIÎn aplicarea prevederilor art. I și II se emit norme metodologice la nivelul ordonatorului principal de credite în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.  +  Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, cu completările ulterioare, polițiștilor și personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne care nu au putut beneficia de concediul paternal, potrivit legii, în perioada de la 1 ianuarie 2020 până la data intrării în vigoare a Legii nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene li se acordă acest drept, la cerere, în primele 8 săptămâni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 14 mai 2020.Nr. 75.----