ORDIN nr. 4.216 din 8 mai 2020pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 18 mai 2020    În conformitate cu prevederile:– art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;– art. 6 alin. (1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 21 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 14 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) de a transmite Autorității Naționale pentru Calificări dovada achitării tarifului aferent înscrierii programelor postuniversitare de educație permanentă, de formare și dezvoltare profesională continuă, respectiv de perfecționare în Registrul național al programelor postuniversitare, cu valoarea echivalentă a 25% din valoarea salariului minim net pe economie (conform legislației în vigoare la momentul transmiterii informațiilor pentru înregistrare).  +  Articolul IIAutoritatea Națională pentru Calificări, Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 8 mai 2020.Nr. 4.216.-----