ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 73 din 14 mai 2020privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 18 mai 2020  Având în vedere necesitatea asigurării continuității comunicațiilor destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență,ținând cont de creșterea traficului de voce și date la nivelul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la puncte mobile, generată de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, luând în considerare necesitatea creării cadrului legal pentru prioritizarea serviciilor de voce și date necesare autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență,având în vedere evoluția mediului de securitate generată de amploarea acțiunilor concertate și de evoluția tehnologică,ținând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonanță de urgență a Guvernului va periclita asigurarea continuității actului de comandă și control și a conducerii la nivel strategic pentru gestionarea situațiilor de urgență cu potențial de afectare a securității naționale,în considerarea faptului că această reglementare vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere caracterul impredictibil al situațiilor de urgență, asigurarea comunicațiilor în situații extraordinare fiind o prioritate națională,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.-  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru asigurarea îndeplinirii de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a calității de integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) servicii de comunicații critice - servicii de comunicații electronice la puncte mobile furnizate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență pe perioada gestionării unei situații de urgență;b) integrator - structura desemnată prin prezenta ordonanță de urgență să furnizeze servicii de comunicații critice;c) utilizatori de servicii de comunicații critice - persoane desemnate prin acte interne de autoritățile publice cu roluri în managementul situațiilor de urgență.(2) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, cele de la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, precum și cele de la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale ca integrator pentru servicii de comunicații critice.  +  Articolul 4(1) La solicitarea autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență, Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează structurilor de specialitate ale respectivelor autorități servicii de comunicații critice.(2) Serviciile de comunicații critice sunt utilizate pentru acțiuni și misiuni realizate pentru managementul situațiilor de urgență. (3) Serviciile menționate la alin. (1) completează sistemul de comunicații al autorităților cu atribuții în managementul situațiilor de urgență, astfel cum este asigurat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale sau alte autorități prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare.(4) Tipurile de risc, amploarea și intensitatea situațiilor de urgență pentru care autoritățile menționate la alin. (1) pot să utilizeze servicii de comunicații critice se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.  +  Articolul 5(1) În scopul asigurării serviciilor de comunicații critice, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice la puncte mobile încheie contracte cu integratorul, în condițiile legislației privind achizițiile publice.(2) În scopul asigurării serviciilor prevăzute la alin. (1), furnizorii de rețele publice de comunicații electronice la puncte mobile asigură alocarea cu prioritate a resurselor de comunicații din rețelele proprii, inclusiv prin închiderea sesiunilor active ale altor utilizatori pe timpul perioadelor de congestionare a segmentelor de rețea pentru utilizatori de servicii de comunicații critice, dar nu mai mult de 500 de utilizatori la nivelul integratorului. Pentru ceilalți utilizatori de servicii de comunicații critice prioritatea se asigură exclusiv pe principiul alocării, în caz de congestie, a primei resurse eliberate, dar nu mai mult de 10.000 de utilizatori la nivelul integratorului.(3) Numărul de utilizatori de servicii de comunicații critice se poate suplimenta pe perioada stării de asediu sau a stării de urgență, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), furnizorii de rețele publice de comunicații electronice la puncte mobile asigură apelurile către numărul unic pentru apeluri de urgență 112 în condițiile stipulate de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Prin intermediul elementelor proprii de rețea, integratorul administrează atât serviciile de comunicații critice, cât și serviciile de comunicații la puncte mobile contractate de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice la puncte mobile.(2) Integratorul utilizează în comun cu furnizorul de rețele publice de comunicații electronice la puncte mobile elementele de rețea și facilitățile asociate.  +  Articolul 7(1) În scopul asigurării furnizării de către integrator a serviciilor de comunicații critice, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, acordă integratorului, la solicitarea acestuia:a) dreptul de a utiliza subbenzi de frecvențe radio cu respectarea actelor adoptate, în conformitate cu Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană;b) dreptul de a utiliza, cu titlu gratuit, resurse din Planul național de numerotație; c) dreptul de a utiliza resurse tehnice asociate.(2) Dreptul de a utiliza resursele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se acordă de ANCOM cu condiția respectării de către integrator a tuturor cerințelor de alocare și de utilizare aplicabile respectivelor resurse, prevăzute în legislația specifică din domeniul comunicațiilor electronice, cu excepția condițiilor incompatibile cu specificul furnizării serviciilor de comunicații critice. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), pe întreaga durată de utilizare a resurselor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică în mod corespunzător dispozițiile legislației specifice din domeniul comunicațiilor electronice.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel Sorin Bălan
  București, 14 mai 2020.Nr. 73.----