ORDIN nr. 1.029 din 11 mai 2020privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 18 mai 2020  Având în vedere dispozițiile art. 291^4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 820.761 din 28.04.2020,în temeiul prevederilor art. 291^4 alin. (17), respectiv art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Pentru aplicarea unitară a dispozițiilor art. 291^4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. (2) Intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, raportează informațiile privind aranjamentele transfrontaliere prevăzute la art. 286 lit. ț) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul formularului prevăzut la alin. (1).(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistență asigurat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.(2) Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare, păstrare și depunere a formularului sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală antifraudă fiscală.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 11 mai 2020.Nr. 1.029.  +  Anexa nr. 1
  FORMULAR
  utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz,
  în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele
  transfrontaliere care fac obiectul raportării
  I. Date de identificare ale declarantuluiI.1. Calitatea declarantului cu privire la aranjament: intermediar sau contribuabil relevant - se completează calitatea declarantului.I.1.1. Tipul persoanei^1 declarante: persoană fizică sau persoană juridică - se completează persoana fizică sau persoana juridică.^1(i) În înțelesul prezentului ordin și în conformitate cu legislația în vigoare, prin persoană fizică se înțelege inclusiv persoana fizică autorizată și persoanele fizice care practică profesii liberale.(ii) Prin sintagma persoană juridică se înțelege și asocierea fără personalitate juridică, respectiv oricare altă entitate fără personalitate juridică, cu excepția celor enumerate la pct. (i).I.1.2. Persoană fizicăI.1.2.1. Nume și prenume - se completează numele și prenumele persoanei fizice care are calitatea de declarant.I.1.2.2. Data și locul nașterii - se completează data și locul nașterii persoanei fizice care are calitatea de declarant.I.1.2.3. Număr de identificare fiscală^2 - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice care are calitatea de declarant.^2 În înțelesul prezentului ordin și în conformitate cu legislația în vigoare, prin număr de identificare fiscală se înțelege inclusiv codul unic de înregistrare (CUI), codul numeric personal (CNP) sau număr (cod) de identificare fiscală (NIF), indiferent de statul care l-a emis.I.1.2.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăI.1.3. Persoană juridicăI.1.3.1 Denumire - se completează denumirea persoanei juridice care are calitatea de declarant.I.1.3.2. Număr de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice care are calitatea de declarant.I.1.3.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăI.1.4. AdresaI.1.4.1. Țară, oraș - se completează țara și localitatea în care persoana juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de declarant.I.1.4.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poștal - se completează adresa sediului social pentru persoanele juridice sau adresa de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de declarant.I.1.5. Date de contactTelefonFaxE-mailI.1.6. Rezidența fiscală a declarantuluiI.1.6.1. Țara de rezidență fiscală a declarantuluiI.1.7. Obligația de raportare în statul membru - se completează în funcție de tipul persoanei declarante.I.1.7.1. În cazul în care declarantul este intermediar se va completa conform prevederilor art. 291^4 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.I.1.7.2. În cazul în care declarantul este contribuabil relevant se va completa conform prevederilor art. 291^4 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.I.1.8. Rolul declarantuluiI.1.8.1. Rolul declarantului - în cazul în care calitatea declarantului este intermediar se completează cu una dintre cele două valori:– promotor - se completează în situația în care intermediarul proiectează, comercializează, organizează, pune la dispoziție în vederea implementării sau gestionează implementarea unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării;– furnizor de servicii - se completează în situația în care intermediarul este orice persoană care, având în vedere faptele și circumstanțele relevante și pe baza informațiilor disponibile, a cunoștințelor de specialitate relevante și a înțelegerii necesare pentru furnizarea acestor servicii, știe sau ar fi rezonabil de așteptat să știe că s-a angajat să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere cu privire la proiectarea, comercializarea, organizarea, punerea la dispoziție în vederea implementării sau gestionarea implementării unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării.I.1.8.2. Rolul declarantului - în cazul în care calitatea declarantului este contribuabil relevant se completează cu una dintre cele trei valori:– secret profesional - în cazul în care intermediarul invocă obligația de păstrare a secretului profesional [art. 291^4 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare]– intermediar dintr-o țară terță non UE - în cazul în care intermediarul își are rezidența fiscală într-o țară terță alta decât statele membre UE [art. 291^4 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare]– aranjament personalizat - în cazul în care aranjamentul transfrontalier raportabil nu este comercializabil și/sau nu există un intermediar căruia să îi revină obligația de raportare (aranjament proiectat „in-house“)I.1.9. Numărul de aranjamente - se completează numărul de aranjamente transfrontaliere declarate.II. Date despre aranjamentII.1. Date despre aranjamentTipul înregistrării: a) inițialăb) rectificarec) ștergere II.1.1. Raportare conform art. 291^4 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare - se completează dacă există un aranjament comercializabil raportat anterior.II.1.2. Stadiul - se completează proiect sau final, reprezentând stadiul aranjamentului transfrontalier în momentul raportării.II.1.3. Număr unic de identificare - (NNNNN, cinci caractere alfanumerice A-Z 0-9) - se completează numărul unic de identificare pentru fiecare aranjament, acordat de către declarant. În cazul raportării prevăzute de către art. 291^4 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a unei înregistrări rectificative sau a unei ștergeri, se completează numărul aranjamentului inițial.II.1.4. Data implementării aranjamentului - se completează cu data la care prima etapă sau primul pas pentru implementarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării a fost efectuată sau urmează a fi efectuată.II.1.5. Aranjamentul este comercializabil (DA/NU) - se completează DA/NU.II.2. Derogare de la depunere - se bifează DA/NU.DA - se completează codul statului membru în care intermediarul este exceptat de la obligația de declarare.II.3. Motivul care a declanșat obligația de raportare - se completează motivul care a declanșat obligația de raportare a aranjamentului transfrontalier.II.3.1. Motivul care a declanșat obligația de raportare în cazul în care calitatea declarantului este intermediar - se completează în conformitate cu prevederile art. 291^4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.II.3.2. Motivul care a declanșat obligația de raportare în cazul în care calitatea declarantului este contribuabil relevant - se completează în conformitate cu prevederile art. 291^4 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.II.4. Denumirea aranjamentului transfrontalier - se completează denumirea aranjamentului transfrontalier.II.5. Descrierea aranjamentului transfrontalier - se va descrie aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării în limba română. Suplimentar și opțional se poate adăuga descrierea aranjamentului și în limba engleză.II.6. Prevederi naționale - se completează cu prevederile legale naționale care constituie baza aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării.II.7. Suma - se completează cu valoarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării.II.8. Moneda - se completează moneda.II.9. Statul membru UE al contribuabilului (contribuabililor) relevant(ți) și alte state membre UE care ar putea fi implicate în aranjament - se completează statul membru UE al contribuabilului relevant și oricare alte state membre UE care este probabil să fie vizate de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării.II.10. Testul beneficiului principal - se completează dacă aranjamentul transfrontalier prezintă cel puțin un semn distinctiv aparținând următoarelor categorii de semne distinctive: A, B, Cb, Cbi, Cc sau Cd, așa cum sunt prevăzute la pct. IV. Semne distinctive (Nomenclator) din prezentul formular.II.11. Categorii de semne distinctive privind testul beneficiului principal - se completează cu semnele distinctive din categoriile A, B, Cb, Cbi, Cc sau Cd prevăzute la pct. IV. Semne distinctive (Nomenclator) din prezentul formular.III. Schema aranjamentuluiIII.1. Contribuabil relevant III.1.1. Persoană fizicăIII.1.1.1. Nume și prenume - se completează numele și prenumele persoanei fizice care are calitatea de contribuabil relevant.III.1.1.2. Data și locul nașterii - se completează data și locul nașterii persoanei fizice care are calitatea de contribuabil relevant.III.1.1.3. Număr de identificare fiscală - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice care are calitatea de contribuabil relevant.III.1.1.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăIII.1.2. Persoană juridicăIII.1.2.1. Denumire - se completează denumirea persoanei juridice care are calitatea de contribuabil relevant.III.1.2.2. Numărul de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice care are calitatea de contribuabil relevant.III.1.2.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăIII.1.3. AdresaIII.1.3.1. Țară, oraș - se completează țara și localitatea în care persoana juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de contribuabil relevant.III.1.3.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poștal - se completează adresa sediului social pentru persoanele juridice sau adresa de domiciliu pentru persoanele fizice care au calitatea de contribuabil relevant.III.1.4. Date de contactTelefonFaxE-mailIII.1.5. Rezidența fiscală a contribuabilului relevant - se completează statul de rezidență fiscală.III.1.6. Cotă-parte - se completează (în procente) cota-parte deținută la entitatea care prezintă relevanță pentru aranjamentul transfrontalier.III.1.7. Valoarea investiției - se completează cu valoarea investiției în entitatea care prezintă relevanță pentru aranjamentul transfrontalier.III.1.8. Moneda - se completează moneda.III.1.9. Alte informații - se completează cu alte informații considerate relevante.III.2. Intermediar - se completează datele de identificare ale intermediarului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.2.1. Persoană fizicăIII.2.1.1. Nume și prenume - se completează numele și prenumele persoanei fizice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.2.1.2. Data și locul nașterii - se completează data și locul nașterii persoanei fizice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.2.1.3. Număr de identificare fiscală - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.2.1.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăIII.2.2. Persoană juridicăIII.2.2.1. Denumire - se completează denumirea persoanei juridice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.2.2.2. Numărul de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.2.2.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăIII.2.3. AdresaIII.2.3.1. Țară, oraș - se completează țara și localitatea în care persoana juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.2.3.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poștal - se completează adresa sediului social pentru persoanele juridice sau adresa de domiciliu pentru persoanele fizice care au calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.2.4. Date de contactTelefonFaxE-mailIII.2.5. Rezidența fiscală a intermediarului - se completează statul de rezidență fiscală al intermediarului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situația în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.III.3. Întreprinderi asociate DA/NU - se completează în cazul în care există o întreprindere asociată.III.3.1. Persoană fizică - se completează persoana care se află în legătură cu altă persoană în condițiile prevăzute de art. 286 lit. p) subpct. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.III.3.1.1. Nume și prenume - se completează numele și prenumele persoanei fizice.III.3.1.2. Data și locul nașterii - se completează data și locul nașterii persoanei fizice.III.3.1.3. Număr de identificare fiscală - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice.III.3.1.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăIII.3.2. Persoană juridică - se completează persoana care se află în legătură cu altă persoană în condițiile prevăzute de art. 286 lit. p) subpct. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.III.3.2.1. Denumire - se completează denumirea persoanei juridice.III.3.2.2. Numărul de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice.III.3.2.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăIII.3.3. AdresaIII.3.3.1. Țară, oraș - se completează țara și localitatea în care persoana juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică.III.3.3.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poștal - se completează adresa sediului social pentru persoanele juridice sau adresa de domiciliu pentru persoanele fizice.III.3.4. Date de contactTelefonFaxE-mailIII.3.5. Rezidența fiscală a întreprinderii asociate - se completează codul statului de rezidență fiscală.III.3.6. Persoană afectată în cadrul întreprinderii asociate DA/NU - se completează DA/NU, în funcție de situația în care persoana asociată are sau nu și calitatea de persoană afectată.III.3.7. Cotă-parte - se completează (în procente) cota-parte deținută la entitatea care prezintă relevanță pentru aranjamentul transfrontalier.III.3.8. Valoarea investiției - se completează cu valoarea investiției în entitatea care prezintă relevanță pentru aranjamentul transfrontalier.III.3.9. Moneda - se completează moneda.III.3.10. Alte informații - se completează cu alte informații considerate relevante.III.4. Persoană afectată (DA/NU) - dacă opțiunea este DA, se completează datele de identificare ale oricărei alte persoane dintr-un stat membru UE care este probabil să fie afectată de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării, indicând care sunt statele membre UE de care este legată o astfel de persoană.III.4.1. Persoană fizicăIII.4.1.1. Nume și prenume - se completează numele și prenumele persoanei fizice care are calitatea de persoană afectată.III.4.1.2. Data și locul nașterii - se completează data și locul nașterii persoanei fizice care are calitatea de persoană afectată.III.4.1.3. Număr de identificare fiscală - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice care are calitatea de persoană afectată.III.4.1.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăIII.4.2. Persoană juridicăIII.4.2.1. Denumire - se completează denumirea persoanei juridice care are calitatea de persoană afectată.III.4.2.2. Numărul de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice care are calitatea de persoană afectată.III.4.2.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscalăIII.4.3. AdresaIII.4.3.1. Țară, oraș - se completează țara și localitatea în care o persoană juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de persoană afectată.III.4.3.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poștal - se completează adresa sediului social pentru persoana juridică sau adresa de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de persoană afectată.III.4.4. Date de contactTelefonFaxE-mailIII.4.5. Rezidența fiscală a persoanei afectate - se completează statul de rezidență fiscală al persoanei afectate.IV. Semne distinctive (Nomenclator)DAC6A1 - un aranjament transfrontalier în cazul căruia contribuabilul relevant sau un participant la aranjamentul transfrontalier acceptă să respecte o clauză de confidențialitate care îi poate impune să nu comunice modul în care aranjamentul respectiv ar putea duce la obținerea unui avantaj fiscal către alți intermediari sau către autoritățile fiscale;DAC6A2a - un aranjament transfrontalier pentru care intermediarul este îndreptățit să primească un comision sau o dobândă, o remunerație aferentă costurilor financiare și altor cheltuieli pentru aranjamentul respectiv, stabilite prin referire la cuantumul avantajului fiscal care rezultă din aranjamentul respectiv;DAC6A2b - un aranjament transfrontalier pentru care intermediarul este îndreptățit să primească un comision sau o dobândă, o remunerație aferentă costurilor financiare și altor cheltuieli pentru aranjamentul respectiv, stabilite prin referire la un avantaj fiscal care derivă sau nu din aranjamentul respectiv. Aceasta ar include obligația intermediarului să restituie parțial sau integral comisioanele, în cazul în care avantajul fiscal urmărit ce derivă din aranjamentul respectiv nu a fost obținut parțial sau integral;DAC6A3 - un aranjament transfrontalier care conține o documentație și/sau o structură puternic standardizată și care este disponibil pentru mai mult de un contribuabil relevant fără a fi necesară personalizarea substanțială a acestuia pentru implementare;DAC6B1 - un aranjament transfrontalier prin care un participant la aranjamentul respectiv ia măsuri artificiale, prin aceasta înțelegând inclusiv tranzacții transfrontaliere artificiale definite conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care constau în achiziționarea unei societăți care înregistrează pierderi, întreruperea activității principale a respectivei societăți și utilizarea pierderilor societății pentru a reduce obligațiile fiscale, inclusiv prin intermediul unui transfer al acestor pierderi către o altă jurisdicție sau prin accelerarea utilizării acestor pierderi;DAC6B2 - un aranjament transfrontalier care are ca efect conversia veniturilor în capital, donații sau alte categorii de venituri care sunt impozitate la un nivel mai redus sau sunt scutite de la plata impozitelor;DAC6B3 - un aranjament transfrontalier care include tranzacții circulare care au ca rezultat spălarea banilor, anume prin implicarea unor entități interpuse fără alt scop comercial primar sau prin tranzacții care se compensează ori se anulează reciproc sau care au alte caracteristici similare;DAC6C1a - un aranjament transfrontalier care implică plăți transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, în cazul în care destinatarul nu este rezident fiscal în nicio jurisdicție;DAC6C1bi - un aranjament transfrontalier care implică plăți transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, cu toate că destinatarul este rezident fiscal într-o jurisdicție, acea jurisdicție nu impune un impozit pe profit, impune un impozit pe profit la o cotă egală cu zero ori mai mică de 1%;DAC6C1bii - un aranjament transfrontalier care implică plăți transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, cu toate că destinatarul este rezident fiscal într-o jurisdicție, aceasta este inclusă într-o listă de jurisdicții ale unor țări terțe care au fost evaluate de statele membre, în mod colectiv sau în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și au fost calificate ca fiind necooperante;DAC6C1c - un aranjament transfrontalier care implică plăți transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, în cazul în care plata beneficiază de o scutire integrală de impozit în jurisdicția în care destinatarul este rezident fiscal;DAC6C1d - un aranjament transfrontalier care implică plăți transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, în cazul în care plata beneficiază de un regim fiscal preferențial în jurisdicția în care destinatarul este rezident fiscal;DAC6C2 - Deducerile pentru aceeași amortizare a activului sunt solicitate în mai multe jurisdicții;DAC6C3 - Scutirea de la dubla impunere cu privire la același element de venit sau de capital este pretinsă în mai mult de o jurisdicție;DAC6C4 - Există un aranjament transfrontalier care include transferuri de active și în cazul căruia există o diferență semnificativă în ceea ce privește suma tratată ca plătibilă pentru activele respective în jurisdicțiile implicate;DAC6D1a - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligației de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislația Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu țări terțe, sau care profită de absența unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ utilizarea unui cont, a unui produs sau a unei investiții care nu reprezintă sau despre care se pretinde că nu reprezintă un cont financiar, dar prezintă caracteristici care sunt similare în esență cu cele ale unui cont financiar;DAC6D1b - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligației de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislația Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu țări terțe, sau care profită de absența unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ transferul conturilor financiare sau al activelor către jurisdicții în care nu există obligația schimbului automat de informații privind conturile financiare cu statul de reședință al contribuabilului relevant sau utilizarea jurisdicțiilor respective;DAC6D1c - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligației de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislația Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu țări terțe, sau care profită de absența unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ reclasificarea veniturilor și a capitalului în produse sau plăți care nu fac obiectul schimbului automat de informații privind conturile financiare;DAC6D1d - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligației de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislația Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu țări terțe, sau care profită de absența unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ transferul sau conversia unei instituții financiare, a unui cont financiar sau a activelor acestora, într-o instituție financiară, un cont financiar sau active care nu fac obiectul raportării în cadrul schimbului automat de informații privind conturile financiare;DAC6D1e - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligației de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislația Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu țări terțe, sau care profită de absența unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ utilizarea entităților legale, aranjamentelor sau structurilor juridice care elimină sau despre care se pretinde că înlătură obligația de raportare a unuia sau mai multor titulari de cont sau persoane care exercită controlul, instituită potrivit normelor privind schimbul automat de informații privind conturile financiare;DAC6D1f - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligației de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislația Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu țări terțe, sau care profită de absența unor astfel de legi sau acorduri. Sunt incluse aranjamentele transfrontaliere care subminează sau exploatează slăbiciunile din cadrul procedurilor de diligență fiscală utilizate de instituțiile financiare pentru a-și respecta obligațiile de raportare a informațiilor privind conturi financiare, inclusiv utilizarea jurisdicțiilor cu regimuri inadecvate sau precare de asigurare a respectării legislației privind combaterea spălării banilor ori cu cerințe precare în materie de transparență cu privire la persoanele juridice sau construcțiile juridice;DAC6D1Altul – semn distinctiv specific ce privește schimbul automat de informații și beneficiarul real, dar care nu este menționat explicit în categoria D a semnelor distinctive. Astfel, lista semnelor distinctive enumerate la categoria D1 nu este exhaustivă. Va fi selectat semnul distinctiv DAC6D1Altul în cazul în care niciun alt semn distinctiv al categoriei D1 nu este aplicabil.DAC6D2 - acoperă semnele distinctive D2a, D2b and D2c.DAC6D2a - un aranjament transfrontalier care implică un lanț juridic sau de beneficiari reali netransparent, ce utilizează persoane, aranjamente juridice sau structuri care nu desfășoară o activitate economică semnificativă susținută de personal, echipamente, active și spații de lucru adecvate; șiDAC6D2b - un aranjament transfrontalier care implică un lanț juridic sau de beneficiari reali netransparent, ce utilizează persoane, aranjamente juridice sau structuri care sunt încorporate, gestionate, rezidente, controlate sau stabilite în orice altă jurisdicție decât cea de rezidență a unuia sau mai mulți dintre beneficiarii reali ai activelor deținute de aceste persoane, construcții juridice sau structuri; șiDAC6D2c - un aranjament transfrontalier care implică un lanț juridic sau de beneficiari reali netransparent, ce utilizează persoane, aranjamente juridice sau structuri în cazul în care beneficiarii reali ai acestor persoane, construcții juridice sau structuri, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, devin neidentificabili;DAC6E1 - un aranjament transfrontalier care implică utilizarea unor reglementări unilaterale privind „zona de siguranță“, potrivit înțelesului atribuit acestei noțiuni de Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale, cu modificările și completările ulterioare;DAC6E2 - acoperă semnele distinctive E2a și E2b;DAC6E2a - un aranjament transfrontalier care implică transferul de active necorporale greu de evaluat. Noțiunea „active necorporale greu de evaluat“ vizează activele necorporale sau drepturile asupra acestora pentru care, la momentul transferului lor între întreprinderi asociate, nu există elemente comparabile fiabile; șiDAC6E2b - un aranjament transfrontalier care implică transferul de active necorporale greu de evaluat. Noțiunea „active necorporale greu de evaluat“ vizează activele necorporale sau drepturile asupra acestora pentru care, la momentul transferului lor între întreprinderi asociate la data la care a fost încheiată tranzacția, previziunile privind viitoarele fluxuri de numerar sau veniturile preconizat a fi obținute din activul necorporal transferat sau ipotezele utilizate în evaluarea activului necorporal sunt incerte, generând dificultăți în preconizarea nivelului final de succes al activului necorporal la momentul transferului;DAC6E3 - un aranjament transfrontalier care implică un transfer transfrontalier de funcții și/sau riscuri și/sau de active în interiorul unui grup, dacă veniturile anuale preconizate, determinate înainte de a calcula impactul dobânzilor și al impozitelor asupra acestora (EBIT), în perioada de 3 ani ulterioară transferului, de către entitatea/entitățile între care se realizează transferul, sunt mai mici de 50% din EBIT anuale preconizate de către această entitate/aceste entități care efectuează transferul dacă transferul nu ar fi avut loc.
   +  Anexa nr. 2
  Caracteristici de editare, modul de difuzare,
  utilizare, păstrare și depunere a formularului
  1. Denumire: Formular utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.3. Se utilizează în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării.4. Se completează și se depune de către declarant.5. Circulă în format electronic la organul fiscal competent.6. Se arhivează, în format electronic, în arhiva electronică centralizată. Termenul de arhivare se stabilește prin Norme interne de arhivare electronică, elaborate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
  -----