ANEXE din 16 aprilie 2020privind stabilirea conținutului raportărilor către A.S.F.
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 bis din 24 aprilie 2020  Notă
  Conținute de REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 24 aprilie 2020.
   +  Anexa nr. 1
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al contractului de societate al unui F.I.A. de tip contractual
  destinat investitorilor de retail
  Contractul de societate va avea următorul conținut minim:1. Denumirea F.I.A.2. Fundamentarea legală a constituirii F.I.A.3. Durata F.I.A.4. Obiectivele F.I.A.5. Caracteristicile unității de fond - definiție; descriere; valoare nominală.6. Limita maximă a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A. pentru administrarea F.I.A.C.;7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare.8. Forța majoră - definire.9. Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor.10. Lichidarea și fuziunea fondului - cauze procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.11. Litigii; mod de soluționare; competență12. Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în codul civil român.13. Drepturile și obligațiile părților.14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.
   +  Anexa nr. 2
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al documentului de ofertă al unui F.I.A.
  de tip contractual destinat investitorilor de retail
  1. Informații despre administratorul F.I.A.(A.F.I.A.)1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:a) denumirea societății;b) nr. și data înmatriculării la ONRC;c) sediul social și sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.e) codul unic de înregistrare;f) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;g) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;h) numărul și data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.1.2. Valoarea capitalului social subscris și vărsat de către A.F.I.A..1.3. Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. și experiența profesională a acestora precum și persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.2. Informații despre depozitar2.1. Datele de identificare ale depozitarului:a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operațiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine.2.3. Dacă există subcustozi sau terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:a) denumirea subcustodelui sau a terței părți delegate;b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;c) activitățile care au fost delegate.3. Informații cu privire la F.I.A.3.1. Denumirea F.I.A. și denumirea și statul de origine al F.I.A. de tip master, în cazul în cazul F.I.A. de tip feeder, dacă este cazul.3.2. Durata de funcționare, în cazul F.I.A. de tip închis definit la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015.3.3. Datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unitățile de fond deținute, în cazul F.I.A. de tip deschis definit la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.3.4. Durata ofertei inițiale, precum și alte oferte ulterioare de unități de fond, dacă este cazul.3.5. Obiectivele, strategia de investiții ale F.I.A. (cu menționarea activelor eligibile pentru tipul respectiv de F.I.A.) și profilul de risc-randament al F.I.A. (cu menționarea nivelului utilizat de efect de levier).3.6. O descriere a caracteristicilor unităților de fond.3.7. Informații cu privire la emiterea de noi unități de fond și răscumpărarea unităților de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea unităților de fond, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unități de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informații privind numărul maxim de unități de fond emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unități de fond dacă F.I.A. are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea unităților de fond etc.).3.8. Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiții.3.9. Comisioanele și cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societății de servicii de investiții financiare, comisioane de rulaj și alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.3.10. Fuziunea, lichidarea F.I.A.: circumstanțele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt F.I.A., circumstanțele în care se lichidează, etc.3.11. Distribuții către investitori din diferențele de valoare a unității de fond (câștigul) înregistrată între data subscrierii inițiale/ulterioare a unității de fond și data stabilită în documentul de ofertă al F.I.A.C., în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.3.12. Numele brokerului principal utilizat, definit la art. 3 pct. 10 din Legea nr. 74/2015, după caz, cu menționarea faptului că sunt îndeplinite cerințele art. 14 alin. (5) din aceeași lege.3.13. Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași regulament.4. Regimul Fiscal:a) impozitele suportate de investitorii F.I.A.;b) modalitatea de reținere a impozitelor.5. Grupul din care face parte A.F.I.A. așa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv a eventualelor conflicte de interese existente sau potențiale6. Distribuitorii F.I.A. (dacă este cazul)7. În cazul în care prospectele F.I.A. autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale F.I.A., se va preciza că performanțele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare8. Prevederi diverse Prospectul trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:8.1. data întocmirii prospectului;8.2. locul de unde se pot obține informații relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice;8.3. adresa de web și e-mail ale F.I.A. și ale A.F.I.A. care îl administrează.9. Publicație periodică națională cu apariție zilnică sau site-ul A.F.I.A. în cadrul cărora se vor publica notificările referitoare la modificarea documentelor F.I.A..10. Drepturile investitorilor atașate deținerii de unități de fond sau clasă de unități de fond.11. Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către investitori ("redemption in kind"), cu aplicarea legislației civile în materie, în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire;12. Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite utilizarea de buzunare laterale ("side-pockets"), în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire13. Suplimentar față de conținutul stabilit la punctele 1-12, documentul de ofertă poate conține, incluse în text, următoarele:13.1. alte mențiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexă;13.2. indicarea perioadelor sau zilelor calendaristice în care A.F.I.A. și/sau distribuitorii nu înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare.14. Menționarea, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta documentului de ofertă, a faptului că:14.1. investițiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master nu sunt depozite bancare, iar băncile, în situația în care dețin calitatea lor de acționar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepția cazului în care documentul de ofertă al F.I.A.C. conține prevederi contrare;14.2. inițierea și derularea ofertei publice de unități de fond de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 și ale prezentului regulament;14.3. investițiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar și riscuri asociate cu realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiții și a obiectivului investițional al F.I.A.C., inclusiv riscul asumării unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul asumat.
   +  Anexa nr. 3
  CONȚINUTUL MINIM AL REGULILOR
  unui F.I.A. de tip contractual
  1. Informații despre A.F.I.A. și relația dintre A.F.I.A. și investitori1.1. Datele de identificare ale A.F.I.A.:a) denumirea A.F.I.A.;b) nr. și data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului;c) sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;d) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;e) numărul și data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.1.2. Obiectul și obiectivul administrării.1.3. Lista comisioanelor percepute de A.F.I.A. investitorilor.1.4. Cheltuielile pe care A.F.I.A. este împuternicită să le efectueze pentru F.I.A. și modalitatea de calcul al acestora.1.5.6. Responsabilitatea A.F.I.A. în desfășurarea activității de administrare a activelor F.I.A.C..2. Informații despre depozitar, relația dintre A.F.I.A. și depozitar2.1. Datele de identificare a depozitarului:a) denumirea societății și forma juridică;b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între A.F.I.A. și depozitar.2.3. Durata contractului încheiat între A.F.I.A. și depozitar.2.4. Tipurile de instrucțiuni primite de depozitar de la A.F.I.A..2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A.C. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operațiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A.C. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine;2.6. Responsabilitățile depozitarului față de A.F.I.A. și față de investitorii F.I.A.C. pentru care desfășoară activitatea de depozitare.2.7. Încetarea contractului de depozitare.2.8. Forța majoră în cazul contractului de depozitare.3. Informații cu privire la F.I.A.C.3.1. Denumire3.2. Moneda utilizată pentru denominare3.3. O descriere a obiectivelor F.I.A.C., inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategii de acoperire a riscurilor;e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura societății de investiții;f) factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții;g) limitele investiționale aplicabile cu respectarea Legii nr. 243/2019, modalitatea de calcul al activului F.I.A.C., a prețului de subscriere și a celui de răscumpărare a unităților de fond ale F.I.A.C.;h) Metodele de evaluare utilizate pentru fiecare tip de plasament.3.4. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât membrii conducerii superioare a A.F.I.A..3.5. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond într-un F.I.A.C.:a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;b) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.F.I.A. sau de către A.S.F.;c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;d) numele și adresa distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul;e) mecanismele de administrare a lichidității în condiții extreme conform art. 110 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, în cazul F.I.A.C. de tip deschis.3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui F.I.A.C.:a) regulile de evaluare a activelor;b) metoda de calcul al valorii activului net;c) frecvența calculării valorii activului net;d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;e) valoarea inițială a unei unități de fond.3.7. Condiții de înlocuire a A.F.I.A. și a depozitarului:a) enumerarea situațiilor în care poate fi înlocuită A.F.I.A. și depozitarul;b) regulile pentru asigurarea protecției investitorilor.3.8. Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului).3.9. Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași regulament.4. Informații particulare cu privire la fiecare compartiment de investiții (se completează doar de către F.I.A.C. constituite din mai multe compartimente de investiții)4.1. O descriere a obiectivelor fiecărui sub-fond, inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategiile de acoperire a riscurilor;e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura sub-fondului;f) factorii de risc derivând din politica de investiții a sub-fondului.5. Regulile fondului trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil data întocmirii acestora.
   +  Anexa nr. 4
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al contractului de societate al unui F.I.A.
  de tip contractual destinat investitorilor
  de retail constituit din mai multe compartimente de investiții
  Contractul de societate va avea următorul conținut minim:1. Denumirea F.I.A.2. Fundamentarea legală a constituirii F.I.A.3. Durata F.I.A..4. Obiectivele F.I.A.5. Caracteristicile unității de fond - definiție; descriere; valoare nominală.6. Limita maximă a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A. pentru administrarea F.I.A.C.;7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare.8. Forța majoră - definire.9. Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor.10. Lichidarea și fuziunea fondului - cauze; procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.11. Litigii; mod de soluționare; competență.12. Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în codul civil român.13. Drepturile și obligațiile părților.14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.
   +  Anexa nr. 5
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al documentului de ofertă al unui F.I.A.
  de tip contractual destinat investitorilor de retail
  constituit din mai multe compartimente de investiții
  1. Informații despre administratorul F.I.A. (A.F.I.A.)1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:a) denumirea societății;b) nr. și data înmatriculării la ONRC;c) sediul social și sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.e) codul unic de înregistrare;f) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;g) numărul și data autorizației eliberată de A.S.r., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;h) numărul și data de înregistrării în Registre A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.1.2. Valoarea capitalului social subscris și vărsat de către A.F.I.A..1.3. Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. și experiența profesională a acestora precum și persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.2. Informații despre depozitar2.1. Datele de identificare ale depozitarului:a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operațiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine;2.3. Dacă există subcustozi sau terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:a) denumirea subcustodelui sau a terței părți delegate;b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;c) activitățile care au fost delegate.3. Informații cu privire la F.I.A.3.1. Denumire3.2. Durata de funcționare, în cazul F.I.A. de tip închis definit la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015;3.3. Datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unitățile de fond deținute, în cazul F.I.A. de tip deschis definit la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 74/2015;3.4. Durata ofertei inițiale, precum și alte oferte ulterioare de unități de fond, dacă este cazul;3.5. Obiectivele, strategia de investiții ale F.I.A. (cu menționarea activelor eligibile pentru tipul respectiv de F.I.A.) și profilul de risc-randament al F.I.A. (cu menționarea nivelului utilizat de efect de levier)3.6. O descriere a caracteristicilor unităților de fond3.7. Informații cu privire la emiterea de noi unități de fond și răscumpărarea unităților de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea unităților de fond, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unități de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informații privind numărul maxim de unități de fond emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unități de fond dacă fondul închis de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea răscumpărarea unităților de fond etc.)3.8. Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiții3.9. Comisioanele și cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăților de servicii de investiții financiare, comisioane de rulaj și alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.3.10. Fuziunea, lichidarea unui F.I.A.: circumstanțele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt AOPC, circumstanțele în care se lichidează etc.3.11. Distribuții către investitori din diferențele de valoare a unității de fond (câștigul) înregistrată între data subscrierii inițiale/ulterioare a unității de fond și data stabilită în documentul de ofertă al F.I.A.C., în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.3.12. Numele brokerului principal utilizat, definit la art. 3 pct. 10 din Legea nr. 74/2015, după caz, cu menționarea faptului că sunt îndeplinite cerințele art. 14 alin. (5) din aceeași lege.3.13. Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași regulament.4. Informații particulare cu privire la fiecare subfond4.1. Identitatea sub-fondului:a) denumirea;b) data înființării;c) durata de existență;d) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;e) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.4.2. O descriere a obiectivelor sub-fondului, inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit, etc.;b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategiile de acoperire a riscurilor;e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura sub-fondului;f) factorii de risc derivând din politica de investiții a sub-fondului.g) profilul investitorului căruia se adresează sub-fondul.4.3. O descriere a caracteristicilor unei unități de fond în fiecare sub-fond:a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;b) mijloace de evidență a unității de fond - dematerializate;c) caracteristicile unității de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;d) dacă sub-fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea, răscumpărarea sau conversia de unități de fond;e) valoarea inițială a unei unități de fond.4.4. Comisioane suportate de investitori unui sub-fond:a) comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;c) comisioane de conversie (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor.4.5. În cazul în care documentul de ofertă al F.I.A.C. autorizat include date privind performanțele anterioare ale sub-fondurilor, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.4.6. Dacă este cazul, pentru fiecare sub-fond se vor preciza clasele de unități de fond emise și caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili, etc.5. Regimul fiscal:a) impozitele suportate de investitorii F.I.A.;b) modalitatea de reținere a impozitelor.6. Grupul din care face parte A.F.I.A. așa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv eventualele conflicte de interese existente sau potențiale7. Distribuitorii F.I.A.C. (dacă este cazul)8. În cazul în care documentele de ofertă ale F.I.A.C. autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale F.I.A.C., se va preciza că performanțele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare9. Prevederi diverse Documentul de ofertă trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:9.1. data întocmirii documentului de ofertă;9.2. locul de unde se pot obține informații relevante, cum ar fi: documentul de ofertă, rapoartele periodice;9.3. adresa de web și e-mail ale F.I.A.C. și ale A.F.I.A. care îl administrează.10. Publicație periodică națională cu apariție zilnică sau site-ul A.F.I.A. în cadrul cărora se vor publica notificările referitoare la modificarea documentelor F.I.A.C..11. Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către investitori ("redemption in kind"), cu aplicarea legislației civile în materie, în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire;12. Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite utilizarea de buzunare laterale ("side-pockets"), în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire
   +  Anexa nr. 6
  CONȚINUTUL MINIM AL CONTRACTULUI DE SOCIETATE
  al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor profesionali
  1. Date de identificare a membrilor (investitorilor fondului), dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul constituirii:a) persoane fizice - datele de identificare: numele; prenumele; cetățenia; domiciliul; actul de identitate (serie, număr, organ emitent, data emiterii);b) persoane juridice - datele de identificare a persoanei juridice: denumirea; sediul; numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului; datele de identificare a persoanei fizice împuternicite să reprezinte societatea și să semneze în numele acesteia contractul de societate; calitatea pe care o are această persoană în cadrul persoanei juridice pe care o reprezintă; împuternicire specială din partea consiliului de administrație al societății - membru inițial - pentru semnarea contractului de societate în numele ei.2. Denumirea fondului.3. Fundamentarea legală a constituirii fondului.4. Durata fondului.5. Obiectivele fondului.6. Capitalul depus de investitori la momentul constituirii; cota de participare a fiecărui membru inițial la constituirea capitalului social - dacă este cazul.7. Titluri de participare: definiția; descrierea lor; valoarea; numărul titlurilor de participare deținute de fiecare investitor.8. A.F.I.A. și limita maximă a comisionului de administrare;9. Împuternicirea A.F.I.A. să încheie contractul cu societatea de depozitare și limita maximă a comisionului de depozitare.10. Cheltuielile pe care le suportă fondul.11. Forța majoră - definire12. Clauzele de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor inițiali sau cu membri rămași în viață.13. Lichidarea, transformarea, fuziunea - cauze; procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.14. Litigii; mod de soluționare; competență.15. O clauză prin care să se specifice că investitorii ulterior atrași de respectivul F.I.A.C. devin parte la contractul de societate/actul constitutiv și își asumă prevederile reglementărilor interne ale respectivului F.I.A.C. prin subscrierea de titluri de participare.
   +  Anexa nr. 7A
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al documentului de ofertă al unui F.I.A.
  de tip contractual destinat investitorilor profesionali
  1. Informații despre A.F.I.A.1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:a) denumirea societății;b) nr. și data înmatriculării la ONRC;c) sediul social și sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.e) codul unic de înregistrare;f) durata (dacă este limitată);g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație în acest sens), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;h) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;i) numărul și data de înregistrării în Registru) A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.;1.2. Valoarea capitalului social subscris și vărsat de către A.F.I.A..1.3. Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. și experiența profesională a acestora precum și persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.2. Informații despre depozitar2.1. Datele de identificare a depozitarului:a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.2.3. Dacă există subcustozi/terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:a) denumirea subcustodelui/terței părți;b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;c) responsabilitățile care au fost delegate.3. Informații cu privire la F.I.A.C.3.1. Denumirea F.I.A.C. și denumirea și statul de origine al F.I.A.C. de tip master, în cazul în cazul F.I.A.C de tip feeder, dacă este cazul3.2. Durata de funcționare.3.3. Durata ofertei inițiale.3.4. Obiectivele de investiții ale F.I.A.C..3.5. O descriere a caracteristicilor unităților de fond.3.6. Informații cu privire la emiterea de noi unități de fond și răscumpărarea unităților de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea unităților de fond, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unități de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informații privind numărul maxim de unități de fond emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unități de fond dacă fondul închis de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea unităților de fond etc.).3.7. Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași regulament.3.8. Metoda de evaluare a activului net al F.I.A.C..3.9. Comisioanele și cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăților de servicii de investiții financiare, comisioane de rulaj și alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.4. Fuziunea, lichidarea F.I.A.C.: circumstanțele în care un fond închis de investiții poate fuziona cu un alt F.I.A.C., circumstanțele în care se lichidează, etc.5. Regimul fiscal:a) impozitele suportate de investitorii F.I.A.;b) modalitatea de reținere a impozitelor.6. Grupul din care face parte A.F.I.A. așa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019.7. Prevederi diverse Documentul de ofertă trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:7.1. data întocmirii documentului de ofertă;7.2. adresa de web și e-mail ale F.I.A.C. și ale A.F.I.A. care îl administrează.8. Suplimentar față de conținutul stabilit la punctele 1-7, documentul de ofertă poate conține, incluse în text, următoarele:8.1. alte mențiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexă;8.2. indicarea perioadelor sau zilelor calendaristice în care A.F.I.A. și/sau distribuitorii nu înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare.9. Menționarea, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta documentul de ofertă, a faptului că:9.1. investițiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master nu sunt depozite bancare, iar băncile, în situația în care dețin calitatea lor de acționar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepția cazului în care documentul de ofertă al F.I.A.C. conține prevederi contrare;9.2. inițierea și derularea ofertei publice de unități de fond de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 și ale Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative;9.3. investițiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar și riscuri asociate cu realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiții și a obiectivului investițional al F.I.A.C., inclusiv riscul asumării unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul asumat.
   +  Anexa nr. 7B
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al documentului de ofertă al unui F.I.A.
  de tip contractual destinat investitorilor profesionali
  constituit din mai multe compartimente de investiții
  1. Informații despre A.F.I.A.1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:a) denumirea societății;b) nr. și data înmatriculării la ONRC;c) sediul social și sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.e) codul unic de înregistrare;f) durata (dacă este limitată);g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizate în acest sens), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;h) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;i) numărul și data de înregistrării în Registru A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.;1.2. Valoarea capitalului social subscris și vărsat de către A.F.I.A..1.3. Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. și experiența profesională a acestora precum și persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.2. Informații despre depozitar2.1. Datele de identificare ale depozitarului:a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.2.3. Dacă există subcustozi/terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activitățile sate, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:a) denumirea subcustodelui/terței părți;b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;c) responsabilitățile care au fost delegate.3. Informații particulare cu privire la fiecare subfond3.1. Identitatea sub-fondului:a) denumirea;b) data înființării;c) durata de existență;d) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;e) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.3.2. O descriere a obiectivelor sub-fondului, inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit, etc.;b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategiile de acoperire a riscurilor;e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura sub-fondului;f) factorii de risc derivând din politica de investiții a sub-fondului.g) profilul investitorului căruia se adresează sub-fondul.3.3. O descriere a caracteristicilor unei unități de fond în fiecare sub-fond:a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;b) mijloace de evidență a unității de fond-dematerializate;c) caracteristicile unității de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;d) dacă sub-fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea, răscumpărarea sau conversia de unități de fond;e) valoarea inițială a unei unități de fond.3.4. Comisioane suportate de investitori unui sub fond:a) comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;c) comisioane de conversie (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor.3.5. În cazul în care documentul de ofertă al F.I.A.C. autorizat include date privind performanțele anterioare ale sub-fondurilor, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.3.6. Dacă este cazul, pentru fiecare sub-fond se vor preciza clasele de unități de fond emise și caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili, etc.4. Regimul fiscala) impozitele suportate de investitorii F.I.A.C.;b) modalitatea de reținere a impozitelor.5. Grupul din care face parte A.F.I.A. așa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv eventualele conflicte de interese existente sau potențiale6. Prevederi diverse Documentul de ofertă trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:6.1. data întocmirii documentului de ofertă;6.2. adresa de web și e-mail ale F.I.A.C. și ale A.F.I.A. care îl administrează.
   +  Anexa nr. 8
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip societate
  care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali
  1. Informații despre administratorul F.I.A.S. (în cazul în care F.I.A.S. nu se administrează intern)1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:a) denumire;b) nr. și data înmatriculării la ONRCc) sediul social și sediul central al A.F.I.A., dacă acesta este diferit de sediul social, telefon, fax, adresă de web;d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.;e) codul unic de înregistrare;f) durata (dacă este limitată);g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;h) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;i) numărul și data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.;1.2. Valoarea capitalului social subscris și vărsat de către A.F.I.A..1.3. Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. și experiența profesională a acestora precum și persoanele care îi înlocuiesc pe conducători.2. Informații despre depozitar2.1. Datele de identificare ale depozitarului:a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.2.3. Dacă există subcustozi/terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:a) denumirea subcustodelui/terței părți;b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;c) responsabilitățile care au fost delegate.3. Informații cu privire la F.I.A.S care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali.3.1. Identitatea F.I.A.S.:a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, și numărul de înregistrare la ONRC a membrilor fondatori persoane juridice (exclusiv române);b) forma (F.I.A.S. de tip deschis sau F.I.A.S. de tip închis), denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății, precum și sediile filialelor dacă acestea există, telefonul, fax, adresa de web;c) data înființării și durata F.I.A.S., dacă este cazul;d) obiectul de activitate al F.I.A.S.;c) capitalul social subscris și vărsat (după subscrierea inițială);f) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;g) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F..3.2. Conducerea F.I.A.S.:a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, garanția pe care administratorii sunt obligați să o depună, puterile ce li se conferă și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare și de administrare acordate unora dintre ei; experiența profesională;b) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor comitetului de direcție și ale conducătorilor, precum și pentru reprezentanții compartimentului de conformitate al A.F.I.A., (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experiența profesională;c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât administratorii societății de investiții (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experiența profesională;d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul și funcționarea F.I.A.S..3.3. Durata subscrierii inițiale.3.4. O descriere a obiectivelor societății de investiții, inclusiv: politica de investiții, principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi, descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura societății de investiții, factorii de risc derivând din politica de investiții a societății de investiții.3.5. O descriere a caracteristicilor acțiunilor societății de investiții: natura drepturilor conferite de o acțiune, caracteristicile acțiunilor, datele pentru distribuirea rapoartelor privind informarea investitorilor.3.6. Informații cu privire la emiterea de noi acțiuni și răscumpărarea acțiunilor: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea acțiunilor, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de acțiuni, condițiile în care se poate suspenda emisiunea acțiunilor, modalitatea de realizarea a emisiunilor (de exemplu informații privind numărul maxim de acțiuni emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de acțiuni, procedurile pentru răscumpărarea acțiunilor, dacă societatea de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea acțiunilor etc.).3.7. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăți de investiții: metoda de calcul al valorii activului net, frecvența calculării valorii activului net, mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net, valoarea inițială de emisiune a unei acțiuni.3.8. Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului).3.9. Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului). A.F.I.A. completează dacă utilizează opțional și metoda Value at Risk (în special pentru F.I.A.S. de tip speculativ).3.10. Comisioane și alte cheltuieli: comisionul de administrare (dacă este cazul), comisionul de depozitare, comisioane datorate societăților de servicii de investiții financiare, comisioane de rulaj și alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.3.11. Menționarea faptului dacă se intenționează la un anumit termen ca acțiunile F.I.A.S. să atragă în mod public resurse, prin admitere la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau în cadrul unei burse dintr-un stat terț.3.12. Divizarea, fuziunea, lichidarea F.I.A.S.: circumstanțele în care F.I.A.S. poate fuziona cu un alt F.I.A.S., poate fi divizată sau lichidată.3.13. Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași regulament.4. Regimul fiscal:a) impozitele suportate de acționar;b) modalitatea de reținere a impozitelor.5. Grupul din care face parte F.I.A.S. sau A.F.I.A. care o administrează, după caz, așa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, și care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.6. În cazul în care documentele de ofertă ale F.I.A.S. autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale acestora, se va preciza că performanțele anterioare în cauză nu reprezintă o garanție pentru randamente similare viitoare.7. Prevederi diverse Documentul de ofertă trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:7.1. Data întocmirii.7.2. Adresa de web și e-mail a F.I.A S. sau a A.F.I.A. extern care administrează activele F.I.A.S..
   +  Anexa nr. 9
  Raport aferent F.I.A.
  de tip contractul destinate investitorilor de retail
  Denumire element Începutul perioadei de raportareSfârșitul perioadei de raportareDiferențe(lei)
  % din activul net % din activul total ValutăLei % din activul net% din activul netValutăLei
  1. Total active
  1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetaredin care:
  1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționale pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
  1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare(pe categorii);
  1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare ( pe categorii).
  2. valori mobiliare nou emise.
  3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare
  4. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din care:
  4.1 Produse structurate admise sau tranzacționate pe opiață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România
  4.2 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru
  4.3 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț
  5. Depozite bancare din care:
  5.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;
  5.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;
  5.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.
  6. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:
  6.1 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;
  6.2 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;
  6.3 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;
  6.4 instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.
  7. Conturi curente și numerar.
  8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare
  9. Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.
  10. Dividende sau alte drepturi de încasat
  11. Părți sociale
  12. Active imobiliare
  13. Valută liber convertibilă
  14. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  15. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).
  II Total obligații
  1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.
  2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului
  3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor
  4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare
  5. Cheltuieli cu dobânzile
  6. Cheltuieli de emisiune
  7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.
  8. Cheltuielile cu auditul financiar
  9. Alte cheltuieli aprobate
  10. Răscumpărări de plătit
  III Valoarea activului net (I-II)

  Situația valorii unitare a activului net
  Denumire elementPerioada curentăPerioada corespunzătoare a anului precedentDiferențe
  Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)
  Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcate pe clase de unități de fond)
  Valoarea unitară a activului net (defalcate pe clase de unități de fond)

  SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE .....
  I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentSimbol acțiuneData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentSimbol acțiuneData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate.
  3. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere
  EmitentSimbol acțiuneData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare
  EmitentTipul de dreptSimbolData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. drepturi deținuteValoare dreptValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative
  EmitentSimbol obligațiuneData ședinței în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiData cuponData scadența cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)Preț piațăValoare totalăPondere în total obligațiuni emisiunePondere în activul total al F.I.A.
  %leileileileileilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață " se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominal sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
  6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale
  SerieData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiData cuponData scadența cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)Preț piațăValoare totalăBanca intermediarăPondere în total obligațiuni emisiunePondere în activul total al F.I.A.
  %leileileileilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
  7. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. valori mobiliarePreț de piațăValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  8. Produse structurate admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România
  EmitentSimbolValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%%
  TOTAL0,000,000
  9. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) în cadrul unui loc de tranzacționare din România
  EmitentSimbol acțiuneData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. de acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateValoare totalăPondere în capitalul social al emitentului/total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%%
  TOTAL0,000,000
  II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominală*Valoare acțiuneCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  valutăvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  * dacă este cazul
  2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentSimbol acțiuneData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate.
  3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiData cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)/Preț piațăCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în total obligațiuni ale unei emisiuniPondere în activul total al F.I.A.
  %valutăvalutăvalutăvalutăvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  4. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrală
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiData cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)/Preț piațăCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în total obligațiuni ale unei emisiuniPondere în activul total al F.I.A.
  %valutăvalutăvalutăvalutăvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– " valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  5. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. valori mobiliarePreț de piațăValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  – obligațiunile admise la tranzacționare corporative/emise de administrația publică centrală vor fi raportate similar obligațiunilor admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale;– în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;
  6. Produse structurate admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un alt stat membru
  EmitentSimbolValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateValoare totalăPondere în capitalul social ale emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%%
  TOTAL0,000,000
  7. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un alt stat membru
  EmitentSimbol acțiuneData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social ale emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateCurs valutar BNRValoare totalăPondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  III. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere in activul total al F.I.A.
  valutăvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  * dacă este cazul
  2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiData cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)/Preț piațăCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în total obligațiuni ale unei emisiuniPondere în activul total al F.I.A.
  %valutăvalutăvalutăvalutăvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
  3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrală
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiData cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)/Preț piațăCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în total obligațiuni ale unei emisiuniPondere în activul total al F.I.A.
  %valutăvalutăvalutăvalutăvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  4. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. valori mobiliarePreț de piațăValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  – obligațiunile admise la tranzacționare corporative/emise de administrația publică centrală vor fi raportate similar obligațiunilor admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale;– în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;
  5. Produse structurate admise sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un alt stat terț
  EmitentSimbolValoare unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateValoare totalăPondere în capitalul social ale emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%%
  TOTAL0,000,000
  6. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de pe bursă dintr-un alt stat terț
  EmitentSimbol acțiuneData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  7. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateCurs valutar BNRValoare totalăPondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România
  EmitentSimbol/serie instrumentData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. instrumente deținuteData achizițieData scadențaValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)/Preț piațăValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  leileileileileilei%%
  TOTAL0,000,000
  Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România
  EmitentSimbol/serie instrumentValoarea unitarăNr. instrumente tranzacționateValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%%
  TOTAL0,000,000
  V. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. instrumente deținuteData achizițieiData scadențaValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat/(ă)Preț piațăCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  valutăvalutăvalutăvalutăvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;– "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumental a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;– în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus; Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru
  EmitentCod ISINValoarea unitarăNr. instrumente tranzacționateCurs valutar BNRValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  VI. Instrumentele pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. instrumente deținuteData achizițieiData scadențaValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat/(ă)Preț piațăCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  valutăvalutăvalutăvalutăvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;– "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;– în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus; Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o bursă dintr-un stat terț
  EmitentCod ISINValoarea unitarăNr. instrumente tranzacționateCurs valutar BNRValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  VII. Valori mobiliare nou emise1. Acțiuni nou emise
  EmitentNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  2. Obligațiuni nou emise
  EmitentNr. obligațiuni deținuteData achizițieData cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat/(ă)Valoare totalăPondere în total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  %leileileileilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
  3. Drepturi de preferință (ulterior înregistrării 1a depozitarul central, anterior admiterii la tranzacționare)
  Emitent acțiuniSimbol acțiuneNr. drepturi de preferințăValoare teoretică drept de preferințăValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  VIII. Alte valori mobiliare1. Acțiuni neadmise la tranzacționare
  EmitentNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate.
  2. Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero
  EmitentNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  3. Obligațiuni neadmise la tranzacționare
  EmitentNr. obligațiuni deținuteData achizițieData cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscoun/prima cumulat/(ă)Valoare totalăPondere în total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al F.I.A.
  %leileileileilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
  IX. Disponibil în conturi curente și numerar1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei
  Denumire bancaValoare curentăPondere în activul total al F.I.A.
  Lei/valută%
  TOTAL0,000,000
  2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în......
  Denumire bancaValoare curentăCurs valutar BNRValoare actualizată leiPondere în activul total al F.I.A.
  valută%
  TOTAL0,0000,000
  X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la instituții de credit din România/din alt stat membru/într-un stat terț1. Depozite bancare denominate în lei
  Denumire bancăData constituiriiData scadențeiRata dobânziiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  %leileileilei%
  TOTAL0,000,000
  2. Depozite bancare denominate în valută
  Denumire bancăData constituiriiData scadențeiRata dobânziiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  %valutăvalutăvalutăleilei%
  TOTAL0,000,000
  XI. Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare– pe categorii distincte: pe o piață reglementată din România/într-un stat membru/dintr-un stat terț1. Contracte futures
  ContractNr. ContracteTip contractScadențaPreț mediu vânzare/cumpărareCotareValoare marjaProfit/PierdereValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leileileileilei%
  TOTAL0,000,000
  2. Opțiuni
  ContractData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. contracteTip opțiuneTip contractScadențaPreț de exercitarePrima plătităValoare prima închidereValoare totalăPondere în activul total al F.I.A
  leileileilei%
  TOTAL0,000,000
  3. Sume în curs de decontare pentru instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare
  ContractValoarea unitarăNr. contracte tranzacționateValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,00
  XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate1. Contracte forward
  ContraparteCantitateTip contractData achizițieiData scadențeiPreț de exercitareCurs valutar BNR…/RONCurs forwardProfit/pierdereValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leileileileilei%
  TOTAL0,000,000
  2. Contracte swap– evaluare în funcție de cotație:
  ContraparteCapital initial (Notional)Data achizițieData scadențeiData cotațieCotație contraparteValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  %lei%
  TOTAL0,000,000
  – evaluare în funcție de determinarea valorii prezente a plăților din cadrul contractului
  ContraparteCapital initial (Notional)Data achizițieData scadențeiValoare actualizată a plăților de efectuat către FondValoare actualizată a plăților de efectuat de FondValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%
  TOTAL0,000,000
  3. Contracte pe diferență
  ContractNr. contracteTip contractPreț mediu vânzare/cumpărarePreț cotareProfit poziții deschiseMarjaCurs valutar BNR…/RONValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  valutăvalutăvalutăvalutăleilei%
  TOTAL0,000,000
  4. Alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari/alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți
  ContractNr. contracteTip contractPreț vânzare/cumpărarePreț cotareValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  %
  TOTAL0,000,000
  XIII. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.1. Titluri de participare denominate în lei
  Denumire fondData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. unități de fond deținuteValoare unitate de fond (VUAN)Preț piațăValoare totalăPondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.Pondere în activul total al F.I.A.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piața" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;
  2. Titluri de participare denominate în valută
  Denumire FondCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. unități de fond deținuteValoare unitate de fond (VUAN)Preț piațăCurs valutar BNR RON/…Valoare totalăPondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.Pondere în activul total al F.I.A.
  Valuta VUANvalutăleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piața" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;
  3. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate în lei
  Denumire fondValoarea unitară de piațăNr. titluri de participare tranzacționateValoare totalăPondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.Pondere în activul total al F.I.A.
  leilei%%
  TOTAL0,000,000
  4. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate în valută
  Denumire fondValoarea unitară de piațăNr. titluri de participare tranzacționateCurs valutar BNRValoare totalăPondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.Pondere în activul total al F.I.A.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  XIV. Dividende sau alte drepturi de primit1. Dividende de încasat
  EmitentSimbol acțiuneData ex-dividendNr. acțiuni deținuteDividend brutSuma de încasatPondere în acitvul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani
  EmitentSimbol acțiuneData ex-dividendNr. acțiuni Valoare acțiuneValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani
  EmitentSimbol acțiuneData ex-dividendNr. acțiuni deținuteValoare acțiuneValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  4. Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani
  EmitentSimbol acțiuneData ex-dividendNr. acțiuni deținutePreț subscriereValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  5. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)
  Emitent acțiuniSimbol acțiuneData ex-dividendNr. drepturi de preferințăValoare teoretică drept de preferințăValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  6. Principal și cupoane de încasat denominate în lei
  EmitentCod ISINValoarea curentăPondere în activul total al F.I.A.
  lei%
  TOTAL0,000
  7. Principal și cupoane de încasat denominate în valută
  EmitentCod ISINValoarea curentăCurs valutarPondere în activul total al F.I.A.
  --%
  -
  -
  TOTAL-0,000
  8. Diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale
  EmitentSimbol acțiuneData ex-dividendNr. acțiuniValoare acțiuneSumă de încasatPondere în activul total al F.I.A.
  lei%%
  TOTAL0,000,000
  9. Diminuare de capital social prin reducerea numărului de acțiuni
  EmitentSimbol acțiuneData ex-dividendNr. acțiuniValoare acțiuneValoare totalăPondere în activul total al F.I.A.
  lei%%
  TOTAL0,000,000
  XV. Părți sociale
  EmitentNr. părți socialeData achizițieiPreț unitar de achizițieValoare evaluatăData ultimei evaluăriPondere în activul net al F.I.A.
  TOTAL
  XVI. Active imobiliare
  AdresăNr. părți socialeData achizițieiPreț unitar de achizițieValoare evaluatăData ultimei evaluăriAlte proprietăți cu destinație economică interconectată (da/nu)Ponderea în activul net al F.I.A.
  TOTAL
  XVII. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  EmitentNr. certificateData achizițieiData expirăriiPreț unitar de achizițieValoare evaluatăData ultimei evaluăriPondere în activul net al F.I.A.
  TOTAL
  NOTĂ EXPLICATIVĂ: Se vor detalia metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), nivelul levierului și valoarea expunerii F.I.A.I.R. calculată conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013 (conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019).
   +  Anexa nr. 10
  Raportul aferent F.I.A. de tip societate destinat
  investitorilor de retail sau distribuit
  inclusiv către investitori de retail

  SITUAȚIA
  activelor și datoriilor unui F.I.A.I.R. înființată prin act constitutiv
  1. Active imobilizate1.1. Imobilizări necorporale1.2. Imobilizări corporale1.3. Imobilizări financiare1.3.1. Acțiuni cotate1.3.2. Acțiuni necotate1.3.3. Titluri de stat1.3.4. Certificate de depozit1.3.5. Depozite bancare1.3.6. Obligațiuni municipale1.3.7. Obligațiuni corporative1.3.8. Valori mobiliare nou emise1.3.9. Titluri de participare ale OPCVM și/sau VJPC/F.I.A.1.3.10. Alte imobilizări financiare2. Active circulante2.1. Stocuri2.2. Creanțe, din care efecte de comerț;2.3. Disponibilități2.4. Investiții financiare pe termen scurt2.4.1. Acțiuni cotate2.4.2. Acțiuni necotate2.4.3. Obligațiuni municipale2.4.4. Obligațiuni corporative2.4.5. Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC/F.I.A.2.5. Valori mobiliare nou emise2.6. Titluri de stat2.7. Părți sociale2.8. Depozite bancare2.9. Certificate de depozit2.10. Active imobiliare2.11. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră2.12. Alte active circulante3. Instrumente financiare derivate4. Cheltuieli înregistrate în avans5. Total activ6. Total datorii6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni6.2. Sume datorate instituțiilor de credit6.3. Avansuri încasate în contul clienților6.4. Datorii comerciale6.5. Sume datorate societăților din cadrul grupului6.6. Sume datorate privind interesele de participare6.7. Datorii privind impozitul pe profit amânat6.8. Alte datorii7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli8. Venituri înregistrate în avans, din care:8.1. Subvenții pentru investiții8.2. Venituri înregistrate în avans9. Capital propriu, din care:9.1. Capital social9.2. Prime legate de capital9.3. Diferențe din reevaluare9.4. Rezerve9.5. Rezultatul reportat9.6. Rezultatul exercițiului9.7. Repartizarea profitului (câștigului)10. Total Pasiv11. Activul Net12. Număr de acțiuni emise13. Valoarea unitară a activului net14. Număr societăți din portofoliu, din care:14.1. Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE14.2. Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintre-un stat terț14.3. Societăți neadmise la tranzacționareNOTĂ EXPLICATIVĂ: Se vor detalia metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), nivelul levierului și valoarea expunerii F.I.A.I.R. calculată conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013 (conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019).
   +  Anexa nr. 11
  SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR
  realizate de F.I.A. de tip societate destinat
  investitorilor de retail aferente perioadei de raportare
  Denumire elem