ORDIN nr. 5.259 din 12 noiembrie 2019pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019    În temeiul prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 93^1, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 254, 254^1, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10) și ale art. 268, 279, 280, 281, 282, 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 8 și ale art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile generale, direcțiile de specialitate și instituțiile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 12 noiembrie 2019.Nr. 5.259.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUprivind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitarîn anul școlar 2020-2021