ORDIN nr. 816 din 14 mai 2020pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 14 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 2.364/2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere:– dispozițiile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare;– prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional (2005), pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,ținând cont de prevederile art. 25 alin. (2), ale art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Fac excepție de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;c) conducătorii auto care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă/persoane sau prin mijloace individuale sau în cont propriu, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar care intră în România în interesul exercitării profesiei;e) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidența codului «zonă GALBENĂ» sau fără risc epidemiologic;f) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidența codului «zonă ROȘIE» sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri sau poartă echipament de protecție, pe timpul zborului, dacă între zboruri coboară din aeronavă;g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă la intrarea în țară nu prezintă simptome asociate infecției cu SARS-CoV-2 și prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă nu prezintă simptome asociate infecției cu SARS-CoV-2 și prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020.(2) Pentru evidența deplasărilor, categoriile de persoane menționate la alin. (1) lit. a)-c) completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. g) completează o declarație pe propria răspundere privind utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locația unde poate fi contactat în următoarele 14 zile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane care tranzitează teritoriul României nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația prevăzută la alin. (2), dacă respectă următoarele condiții minimale:a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (4), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.2. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 și 5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 14 mai 2020.Nr. 816.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 414/2020)
  DECLARAȚIE
  pentru conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone,
  precum și ai autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto
  Măsura dispusă de D.S.P.:  trimitere spre spital;  carantinare instituționalizatăSemnătură D.S.P.
  Numele ......................................................., prenumele .........................................................Data nașterii: anul ............., luna ....................................., ziua ..........Locul nașterii: ..........................................................................Adresa de domiciliu (potrivit actului de identitate): localitatea ................................................................str. ............................................................... nr. ........., bl. ..........., ap. ........, sectorul/județul ......................................
  Țara/Țările din care am plecat/tranzitat: ...................................................................Localitatea/Localitățile din care am plecat: ............................................Data plecării: anul ..............., luna ..................................., ziua ...........
  Declar pe propria răspundere că:a) am luat cunoștință de faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a COVID-19, am obligația de a mă supune procedurilor în vigoare;b) pentru punerea în aplicare a măsurii, după efectuarea cursei mă voi deplasa pe cea mai scurtă rută la:[] adresa de domiciliu sau[] următoarea adresă: localitatea ..................., str. ...................... nr. ......., bl. ......., ap. ......., sectorul/județul ...................
  Se completează corespunzător operațiunii de transport efectuate:1. adresa pentru formalitățile vamale: localitatea ............................, str. ............................... nr. ......., sectorul/județul ............................2. adresa pentru livrare marfă: localitatea ................................., str. ............................ nr. ......., sectorul/județul .......................3. adresa pentru garare autovehicul: localitatea ..............................., str. ............................ nr. ......., sectorul/județul ...........................
  În cazul transportului de persoane:1. adresa pentru debarcarea pasagerilor: localitatea .........................., str. ........................... nr. ......., sectorul/județul ....................2. adresa pentru garare autovehicul: localitatea .........................., str. .......................... nr. ......., sectorul/județul ..........................
  Deplasarea se va efectua cu: ...................................................... .Sunt de acord ca datele cu caracter personal și informațiile furnizate să fie prelucrate de către autoritățile competente.Am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații și cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.Pe perioada șederii în România pot fi contactat la:– telefon: .................................– e-mail: .....................................Semnătura................................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 414/2020)
  DECLARAȚIE
  pentru personalul navigant maritim și fluvial român care se repatriază
  Măsura dispusă de D.S.P.:  trimitere spre spital;  carantinare instituționalizatăSemnătură D.S.P.
  Numele ................................................., prenumele ...............................................Data nașterii: anul ............., luna ....................................., ziua ..........Locul nașterii: ..........................................................................Adresa de domiciliu (potrivit actului de identitate): localitatea .................................................,str. .............................. nr. ........., bl. ..........., ap. ........, sectorul/județul .................................
  Țara din care am plecat: ...............................................................Țara tranzitată/Țările tranzitate: ....................................................................Localitatea din care am plecat: ...........................................................................Localitatea tranzitată/Localitățile tranzitate: .......................................................Data plecării: anul ..............., luna ......................., ziua ...........
  Declar pe propria răspundere că:a) am luat cunoștință de faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a COVID-19, am obligația de a mă supune procedurilor în vigoare;b) am utilizat continuu echipament individual de protecție împotriva COVID-19 pe perioada deplasării de la navă la locația unde pot fi contactat în următoarele 14 zile;c) pentru punerea în aplicare a măsurii, de la intrarea în România mă voi deplasa pe cea mai scurtă rută la următoarea locație:[] adresa de domiciliu sau[] următoarea adresă: localitatea …………, str. …………………nr. ………, bl. ……………, ap. ………, sectorul/județul ……………………Deplasarea se va efectua cu: ………………......................................................................................………………………. .Sunt de acord ca datele cu caracter personal și informațiile furnizate să fie prelucrate de către autoritățile competente.Am luat la cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații și cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.Pe perioada următoarelor 14 zile pot fi contactat la:– telefon: .................................– e-mail: ......................................Semnătura................................
  ------