ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 30 aprilie 2020privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 12 mai 2020  Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 212 de țări, precum și declararea „Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020,luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice,ținând cont de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,pornind de la necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență care instituie măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun participarea unui număr mare de persoane, prin utilizarea unor modalități alternative pentru desfășurarea activităților autorităților administrației publice locale,având în vedere prevederile art. 50 și 51 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență, respectiv prevederile art. 83 și 84 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,ținând cont de necesitatea reglementării modalității de depunere și on-line a cererilor de recepție și/sau înscriere în cartea funciară formulate de persoanele interesate,luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și a persoanelor fizice și juridice beneficiare ale serviciilor oferite în domeniul cadastrului și al publicității imobiliare,astfel, aceste elemente antemenționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru siguranța socială și economică a populației, precum și reglementarea unor măsuri de protejare a persoanelor pe perioada stării de urgență decretate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă articolul 28 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 28^1(1) Cererea de înscriere, recepție sau avizare se poate depune online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi însoțită de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială, caz în care certificarea nealterării conținutului odată cu redarea pe suport informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată. În acest caz se prezumă, până la proba contrarie, că redarea pe suport informatic s-a făcut după înscrisul original sau copia legalizată, sub sancțiunea nulității absolute a înscrierii.(3) Înregistrarea cererii în sistemul informatic se face pe baza unui mecanism de acces, care prezintă garanții pentru a face deplină credință în privința identității persoanei care face înregistrarea, iar răspunderea pentru corectitudinea datelor astfel introduse revine celui care face înregistrarea.(4) Răspunderea pentru corectitudinea și autenticitatea datelor în format electronic introduse în bazele de date revine persoanei care a introdus aceste date, iar răspunderea pentru verificarea și validarea datelor în format electronic revine persoanei care a verificat și validat aceste date.(5) Certificarea autenticității și forța juridică a înscrisului în format electronic generat, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, fără intervenția vreunei persoane sunt date de sigiliul electronic calificat al Agenției Naționale.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 134 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) data și ora desfășurării;2. La articolul 134 alineatul (5), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) modalitatea de desfășurare;a^2) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice;3. La articolul 137, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.4. La articolul 141, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor. Prevederile art. 137 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.5. La articolul 180, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Ședințele consiliului județean se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor județeni în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii județeni care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.  +  Articolul IIIPe perioada instituirii stării de asediu sau a stării de urgență, după caz, termenele prevăzute la art. 289 alin. (10), (11) și (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se întrerup.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Președintele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Alexandru Laurențiu Blaga
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 61.-----