HOTĂRÂRE nr. 370 din 7 mai 2020privind aprobarea Programului național "Școala de acasă" și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020  În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată, al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul național „Școala de acasă“ în vederea achiziționării de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea facilitării activităților didactice la distanță pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi derulat de către Ministerul Educației și Cercetării în anul 2020.(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2020 cu suma de 150.000 mii lei, la capitolul 65.01 „Învățământ“, la titlul 20 „Bunuri și servicii“ din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.(3) Suma prevăzută la alin. (2) va fi utilizată pentru finanțarea Programului național „Școala de acasă“ prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2(1) Achiziția bunurilor menționate la art. 1 se realizează de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, potrivit prevederilor art. 3 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018, prin încheierea de acorduri-cadru, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării în baza fundamentării necesarului de către inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București.(2) Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza propunerilor unităților de învățământ preuniversitar de stat, centralizate de inspectoratele școlare.(3) Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate necesitățile, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, caietul de sarcini și specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire, precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, în termen de maximum 3 zile de la solicitarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate.(4) În cazul în care acordul-cadru centralizat este încheiat cu mai mulți operatori economici, după caz, reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se realizează de către Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate.(5) Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate va pune la dispoziția Ministerului Educației și Cercetării acordurile-cadru atribuite, în termen de 2 zile lucrătoare de la semnare.(6) Monitorizarea acordurilor-cadru și încheierea contractelor subsecvente pentru achizițiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul Educației și Cercetării.  +  Articolul 3(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2020.(2) Ministerul Educației și Cercetării răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 7 mai 2020.Nr. 370.----