REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 21 aprilie 2020privind emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României - RACR-AVZ, ediția 2/2020
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 29 aprilie 2020



    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 893 din 21 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 din 29 aprilie 2020.
     +  Introducere1. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) are ca obiect de activitate exercitarea, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare. 2. În calitatea sa de autoritate națională de supervizare a siguranței zborului, potrivit Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național, AACR exercită toate competențele ce revin, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organismului tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, precum și alte competențe ce revin, conform legii, Ministerului Transporturilor și care i-au fost delegate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.185/2006, inclusiv avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servituților de aeronautică civilă. 3. Luând în considerare art. 2 lit. (f) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului, statele membre asigură protejarea zonelor din vecinătatea aerodromurilor fără a aduce atingere dreptului Uniunii și dreptului intern din domeniul mediului și al amenajării teritoriului.4. Luând în considerare art. 8 și 9, precum și ADR.AR.C.005 lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, AACR, în calitatea sa de autoritate națională de supervizare, este autoritatea competentă responsabilă cu protejarea și monitorizarea împrejurimilor aerodromului și în acest scop solicită aprobare prealabilă pentru toate obstacolele, amenajările și alte activități din zonele monitorizate de operatorul de aerodrom în conformitate cu ADR.OPS.B.075 care pot pune în pericol siguranța și pot afecta funcționarea unui aerodrom.  +  Capitolul I Generalități1.1. Scop Prezenta reglementare stabilește cadrul reglementat necesar pentru aplicarea:a) prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 405/1993, cu modificările și completările ulterioare, referitor la avizarea obiectivelor amplasate în zonele supuse servituților de aeronautică civilă aferente aerodromurilor și mijloacelor CNS și meteorologice din aviația civilă sau în alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană ori pot afecta siguranța zborului;b) prevederile art. 38 și ale anexei VII din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului;c) prevederilor art. 8 și 9, precum și ADR.AR.C.005 lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.1.2. Domeniul de aplicare Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru: a) persoanele fizice și juridice care solicită avize AACR la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană ori pot afecta siguranța zborului; b) orice persoană fizică și juridică care realizează obiective în zonele cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană ori pot afecta siguranța zborului;c) personalul AACR implicat în procesul de analiză, evaluare, inspecție, avizare, emitere avize (în funcție de complexitatea și particularitățile fiecărei documentații tehnice). 1.3. Documente de referință 1. Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului;2. Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare;4. Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;5. Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național; 6. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 281/2002*) privind avizarea în prealabil de către AACR a studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor de execuție, celorlalte documente tehnice solicitate de legislația națională în vigoare, aferente strategiilor și programelor de dezvoltare/modernizare a aeroporturilor și serviciilor de trafic aerian;*) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 281/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 9. Decizia nr. 2014/012/R a directorului executiv al EASA de adoptare a AMC/GM la Regulamentul (UE) nr. 139/2014, cu modificările și completările ulterioare; 10. Decizia nr. 2014/013/R a directorului executiv al EASA de adoptare a CS/GM pentru proiectarea aerodromurilor, cu modificările și completările ulterioare; 11. Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic European;12. RACR-ZSAC: Stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României, ediția curentă; 13. RACR-WGS-84: Măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84), ediția curentă; 14. RACR-AD-PETA: Proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor, ediția curentă; 15. RACR-AD-PETH: Proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor, ediția curentă;16. Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare; 17. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare;18. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016.1.4. Noțiuni, termeni și abrevieri 1.4.1. Noțiuni și termeni În sensul prezentei reglementări, noțiunile și termenii relevanți au următoarele semnificații: 1. administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică având ca obiect de activitate, în temeiul legislației sau reglementărilor aplicabile, administrarea și gestionarea infrastructurilor unui aerodrom sau a unui grup de aerodromuri, precum și coordonarea și/sau controlul activităților diferiților operatori prezenți în aerodromul sau în grupul de aerodromuri în cauză;2. administrator al mijloacelor CNS și meteorologice - persoană fizică sau juridică având ca obiect de activitate, în temeiul legislației sau al reglementărilor aplicabile, administrarea și operarea de mijloace CNS și meteorologice; 3. aviz - document scris, emis de AACR pe baza unei solicitări, referitor la o documentație tehnică, prin care se stabilesc condițiile pentru realizarea, extinderea, dezvoltarea sau utilizarea unui obiectiv amplasat în zone cu servituți aeronautice civile ori în afara acestor zone și care poate afecta siguranța zborului; 4. evaluare - examinare, realizată de AACR pe baze analitice, a compatibilității caracteristicilor constructive și a parametrilor operaționali ai unui anumit obiectiv cu rigorile servituților aeronautice;5. mijloc CNS - echipament/sistem amplasat la sol, utilizat pentru furnizarea serviciilor de comunicații (COM), navigație (NAV) sau supraveghere (SUR) și care din punct de vedere tehnic îndeplinește cerințele aplicabile, inclusiv pe cele specificate în anexa 10 OACI așa cum este transpusă în legislația națională; 6. mijloc meteorologic - echipament/sistem amplasat la sol sau pe construcții existente, utilizat pentru efectuarea observațiilor meteorologice aeronautice sau furnizarea serviciilor de asistență meteorologică pentru navigația aeriană și care îndeplinește cerințele aplicabile specificate în anexa 3 OACI așa cum este transpusă în legislația națională; 7. obiectiv - termen generic utilizat pentru lucrare, activitate, amenajare, echipament, construcție, orice alt obiect, inclusiv turbină eoliană, care poate constitui obstacol geometric, radioelectric și/sau operațional pentru navigația aeriană sau care poate afecta siguranța zborului; 8. obstacol - orice obiect fix (natural sau artificial, temporar ori permanent) sau mobil sau părțile acestora, care prin localizare, proprietăți fizice, caracteristici constructive și/sau funcționale (zonă, amplasament, depășire suprafețe definite destinate să protejeze aeronavele în zbor etc.) afectează sau pot afecta siguranța zborului; 9. servitute aeronautică - condiții, restricții, obligații impuse de reglementările naționale și/sau internaționale, în interesul siguranței zborului;10. siguranța - starea în care riscurile asociate activităților aeronautice, în legătură directă cu operarea aeronavelor sau în sprijinul operării aeronavelor, sunt reduse și controlate la un nivel acceptabil;11. solicitant - persoana fizică sau entitate cu sau fără personalitate juridică care solicită un aviz la documentația tehnică aferentă unui obiectiv; 12. turbină eoliană - sistem/echipament care captează energia cinetică a vântului și o furnizează apoi sub formă de energie mecanică/electrică; obiectiv compus de obicei, dar nu exclusiv, din pilon, nacelă și pale; 13. zone supuse servituților aeronautice - zone aferente aerodromurilor civile certificate, aerodromurilor militare sau echipamentelor serviciilor de navigație aeriană, aflate sub incidența servituților aeronautice.1.4.2. Abrevieri AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;AD - aerodrom; CNS - comunicații, navigație, supraveghere (COM - Communications, NAV - Navigation, SUR - Surveillance);DT - documentație tehnică;DALI - documentație de avizare a lucrărilor de intervenție;DTAC - DT pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;DTAD - DT pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare;DTOE - DT pentru organizarea execuției lucrărilor;OACI/ICAO - Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation Organization);MTIC - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;PUG - plan urbanistic general;PUZ - plan urbanistic zonal;PUD - plan urbanistic de detaliu;PATN - plan de amenajare a teritoriului național;PATZR - plan de amenajare a teritoriului zonal regional;PATJ - plan de amenajare a teritoriului județean;PMU - plan de mobilitate urbană;PATZ - plan de amenajare a teritoriului zonal;RACR - reglementare aeronautică civilă română;ROMATSA - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian;SF - studiu de fezabilitate;WGS - sistem geodezic global (World Geodetic System).  +  Capitolul II Cerințe de înregistrare și trasabilitate a documentelor2.1. AACR emite avize pentru:2.1.1. Documentații de amenajare a teritoriului:a) planul de amenajare a teritoriului național (PATN);b) planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ);c) planul de amenajare a teritoriului județean (PATJ);d) planul de amenajare a teritoriului zonal regional (PATZR).2.1.2. Documentații de urbanism:a) planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia (PUG);b) planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia (PUZ);c) planul urbanistic de detaliu (PUD);d) planuri de mobilitate urbană (PMU).2.1.3. Documentații tehnice pentru amplasarea noilor obiective de investiții și modificarea celor existente:a) documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (DTAC);b) documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (DTAD);c) studii de fezabilitate (SF);d) documentații de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI);e) documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE).2.2. AACR nu avizează materialele de construcții, studiile geotehnice, tehnologiile de reparații, determinările în domeniul construcțiilor, acestea trebuind să facă obiectul unor studii de specialitate, elaborate corespunzător cerințelor în domeniul construcțiilor privind structurile rutiere.2.3. În vederea emiterii avizului de către AACR, solicitantul, în nume propriu sau prin împuterniciți legal, cu respectarea prevederilor legale, depune în condițiile stabilite de AACR și publicate pe pagina proprie de internet, inclusiv afișare la sediu, o documentație.2.4. Conținutul și structura documentației care se depune la AACR în vederea emiterii avizului se aprobă prin decizie a directorului general al AACR, care se publică pe site-ul propriu, www.caa.ro. 2.5. (1) Documentațiile tehnice - DT și proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însușesc și se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, astfel:a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părții de arhitectură pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane și a celor subterane; b) de ingineri constructori și de instalații, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părțile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane și subterane, precum și la instalațiile aferente acestora; c) de conductor arhitect, urbanist și/sau de subinginer de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanță redusă și aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru documentația de execuție. (3) Semnarea documentațiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează răspunderea acestora în condițiile legii.2.6. Proiectele tehnice pentru obiective din perimetrul aerodromului vor fi susținute de către proiectant, consultant și/sau beneficiar (după caz), la sediul AACR, în fața comisiilor de specialitate constituite pentru evaluarea documentațiilor tehnice în cauză.  +  Capitolul III Etapele procesului de avizare tehnică3.1. Documentația tehnică depusă în condițiile prezentei reglementări va fi evaluată din punctul de vedere al caracterului complet al documentelor furnizate, geometric, operațional (navigație aeriană) și din punctul de vedere al impactului asupra mijloacelor CNS și meteorologice (propagare în spațiu a radiației electromagnetice emise/recepționate, compatibilitate electromagnetică, perturbații electromagnetice, zone de protecție, zone de dezvoltare). Documentația tehnică pentru obiectivele din perimetrul aerodromului va fi analizată și din punctul de vedere al respectării cerințelor reglementărilor ce au stat la baza certificării/autorizării aerodromului respectiv.3.2. În procesul de evaluare a documentațiilor tehnice prevalează întotdeauna siguranța zborului, în sensul păstrării condițiilor operaționale existente sau preconizate prin programele de dezvoltare adoptate (altitudini/înălțimi de trecere a obstacolelor în procedurile de apropiere instrumentală, altitudini minime segmente rute ATS, altitudini minime de sector, altitudini minime de vectorizare radar, altitudini minime de zonă etc.).3.3. Evaluarea documentațiilor tehnice se realizează prin raportarea conținutului acestora la prevederile actelor normative și reglementărilor aeronautice aplicabile la data înregistrării cererii. Se vor utiliza permanent edițiile actualizate ale reglementărilor aplicabile.3.4. În situația în care sunt necesare completări ale documentației tehnice, AACR le va solicita în scris solicitantului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației tehnice la AACR. În acest caz, termenul de emitere a avizului se calculează de la data completării documentației tehnice de către solicitant.3.5. Termenul legal de emitere a avizelor este cel prevăzut de legislația specifică în vigoare.3.6. (1) În cazul în care solicitantul nu depune integral completările la documentația tehnică, solicitate de AACR, în termen de 60 de zile calendaristice, AACR sistează procesul de evaluare, iar tariful încasat nu se returnează.(2) Reluarea procesului de evaluare este condiționată de depunerea unei noi cereri însoțite de documentația tehnică integrală, în condițiile pct. 2.4, actualizată și de plata unui nou tarif.3.7. (1) AACR emite AVIZ FAVORABIL dacă documentația tehnică respectă toate cerințele reglementărilor aeronautice în vigoare sau AVIZ NEGATIV în cazul în care documentația tehnică nu respectă toate cerințele reglementărilor aeronautice în vigoare, datele/informațiile din documentația tehnică evaluate nu sunt corecte, actuale, corelate etc. În acest caz tariful încasat nu se returnează.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul obiectivelor ce țin de dezvoltarea și modernizarea aerodromului, dacă documentația tehnică nu respectă toate cerințele reglementărilor aeronautice în vigoare, AACR va emite o adresă pentru conformare în urma căreia operatorul de aerodrom poate efectua un studiu de impact cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru menținerea nivelului de siguranță, în condițiile edificării obiectivului. (la 07-04-2022, Punctul 3.7. din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 338 din 29 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 07 aprilie 2022 ) (2) Reluarea procesului de evaluare în situațiile prevăzute la alin. (1) și (1^1) este condiționată de depunerea unei noi cereri însoțite de documentația tehnică integrală, în condițiile pct. 2.4, actualizată și de plata unui nou tarif. (la 07-04-2022, Alineatul (2) din Punctul 3.7. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 338 din 29 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 07 aprilie 2022 ) 3.8. (1) În funcție de gradul de conformitate cu prevederile actelor normative și reglementărilor aeronautice, AACR, prin AVIZUL NEGATIV, stabilește, dacă este cazul, condițiile (limitări, restricții etc.) în care este posibilă realizarea unui anumit obiectiv pe amplasamentul ales.(2) În cazul în care solicitantul acceptă sau nu restricțiile, limitările etc., reluarea procesului de evaluare este condiționată de depunerea unei noi cereri însoțite de documentația tehnică integrală, în condițiile pct. 2.4, actualizată și de plata unui nou tarif. 3.9. Pentru obiective, termenul de valabilitate al avizului emis de AACR este de 12 luni de la data emiterii. Prelungirea valabilității avizului se poate acorda o singură dată și pentru o perioadă de 12 luni dacă nu au fost modificate condițiile inițiale ce au stat la baza emiterii avizului (documentație tehnică, inclusiv certificatul de urbanism, legislație, reglementări aeronautice specifice, modificări ale infrastructurii aerodromurilor, ale echipamentelor CNS și meteorologice, ale condițiilor de operare și funcționare a acestora, ale procedurilor de zbor aprobate, ale programelor/proiectelor de dezvoltare aferente aerodromurilor și echipamentelor CNS și meteorologice).3.10. În situația în care, în conținutul avizului emis de AACR, se constată o eroare materială, AACR va emite, fie la cererea scrisă a solicitantului, fie din oficiu, atunci când constatarea erorii materiale îi aparține, un alt aviz care înlocuiește avizul inițial și păstrează același termen de valabilitate.3.11. La depunerea cererii, fiecare solicitant va achita tariful minim prevăzut, declanșarea procesului de evaluare fiind condiționată de plata acestuia. În funcție de complexitatea evaluării de specialitate, AACR va comunica ulterior, în scris, tariful final. Pentru diferența de tarif solicitantul trebuie să facă dovada achitării diferenței corespunzătoare, înainte de eliberarea avizului. 3.12. După emiterea avizului, acesta e transmis solicitantului prin poștă, poșta electronică sau se poate ridica personal sau prin împuternicit de la sediul AACR.3.13. Avizul se eliberează numai după confirmarea achitării integrale a tarifului pentru serviciile prestate de AACR. Avizul AACR se emite în două exemplare: a) 1 exemplar - original, pentru beneficiarul/titularul obiectivului; b) 1 exemplar pentru evidența AACR. Suplimentar, dacă este necesar, se va emite câte un exemplar - spre știință - pentru fiecare organizație implicată/interesată (administratori ai terenurilor de aeronautică civilă, R.A. ROMATSA, autorități ale administrației publice locale etc.). 3.14. AACR are obligația de a înregistra, de a ține evidența tuturor documentelor intrate/ieșite, care atestă activitățile de evaluare pe care le desfășoară, inclusiv a celor întocmite pentru uz intern a căror păstrare este obligatorie conform legislației în materie de arhivare.3.15. În cazurile în care sunt necesare date/informații particulare referitoare la amplasamente și vecinătăți, AACR poate efectua inspecții pe teren, în amplasamentele respective. AACR va notifica în acest sens beneficiarii/titularii implicați.  +  Capitolul IV Drepturi, obligații și responsabilități4.1. La depunerea cererii pentru eliberarea avizului AACR, titularul/beneficiarul obiectivului este informat și declară sub semnătura proprie că a luat cunoștință și își asumă disconfortul/inconvenientele potențial(e) generat(e) de operațiunile/activitățile de aviație civilă specifice din zonă. 4.2. Responsabilitatea autenticității datelor/informațiilor conținute în documentațiile tehnice prezentate revine în exclusivitate solicitantului, respectiv beneficiarului/titularului obiectivului; datele/informațiile furnizate trebuie să fie corecte, complete și actuale. 4.3. Precizările și completările suplimentare furnizate de solicitant la cererea AACR trebuie făcute în scris, documentat. 4.4. Beneficiarul/Titularul obiectivului are următoarele obligații: a) să respecte integral conținutul documentației tehnice depuse la AACR; b) să se conformeze integral condițiilor și limitărilor/restricțiilor impuse de AACR prin aviz; c) să comunice AACR, în scris, eventualele modificări (de proprietar, de amplasament, soluții constructive, caracteristici tehnice, parametri funcționali, amenajări etc.) pe care intenționează să le aducă obiectivului, caz în care este obligat să solicite un nou aviz al AACR. Cererea de aviz va fi însoțită de o documentație tehnică actualizată și se va tarifa ca un aviz nou;d) dacă este cazul, beneficiarul/solicitantul obiectivului trebuie să înștiințeze viitorii proprietari/chiriași/locatari cu privire la limitările/restricțiile cuprinse în aviz și obligația respectării acestora, precum și la disconfortul și/sau alte inconveniente generate de operațiunile/activitățile de aviație civilă specifice din zonele implicate;e) pentru emiterea avizelor AACR la documentații tehnice aferente unor obiective din perimetrul terenurilor de aeronautică civilă este necesar acordul prealabil al administratorilor terenurilor respective, însoțit de o evaluare a implicațiilor/ efectelor asupra siguranței zborului.4.5. (1) În cazul în care sunt necesare date/informații suplimentare de la beneficiar, de la alte unități de aviație civilă sau de la alte organizații/instituții implicate, AACR va comunica solicitantului acest fapt, cu precizarea că perioada de emitere a avizului va fi prelungită cu durata aferentă obținerii datelor suplimentare necesare.(2) Solicitarea datelor/informațiilor suplimentare menționate la alin. (1) se realizează de către AACR.  +  Capitolul V Dispoziții finale5.1. Încălcarea oricărei condiții impuse în avizele AACR sau realizarea de obiective fără avize prealabile ale AACR afectează interesul public al siguranței zborului, atrăgând anularea avizelor în cauză, precum și responsabilitatea juridică și materială, după caz, a titularilor/beneficiarilor implicați. 5.2. AACR, administratorii aerodromurilor civile și administratorii mijloacelor CNS și meteorologice sunt exonerați de orice răspundere față de titularii/beneficiarii obiectivelor cu privire la modificarea în timp (ulterioară datelor de emitere a avizelor AACR) a regimului juridic al terenurilor pe care sunt amplasate obiectivele respective. 5.3. AACR, administratorii aerodromurilor civile și administratorii mijloacelor CNS și meteorologice sunt exonerați de orice răspundere față de titularii/beneficiarii și/sau utilizatorii obiectivelor cu privire la disconfortul și/sau alte inconveniente generate de operațiunile/activitățile de aviație civilă specifice din zonele implicate.