ORDIN nr. 3.277 din 17 februarie 2020privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2020  În temeiul art. 23 și 29 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală infrastructură, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 17 februarie 2020.Nr. 3.277.  +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
  pentru anul școlar 2020-2021
  25 mai 2020Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la ordin) pentru evaluarea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, care nu au fost evaluați până la data instituirii stării de urgență și care:● nu au frecventat grădinița;● s-au întors din străinătateAfișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAEPostarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2) pentru evaluarea copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv și care nu au fost evaluați
  26 mai-30 iunie 2020Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primarPentru copiii care au frecventat grădinița● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare● Eliberarea/Transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după cazPentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate● Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;● Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare● Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE● Eliberarea/transmiterea de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz
  3 iulie 2020Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București
  Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar
  4 martie-7 iulie 2020Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legali instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilorDepunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare, în copie simplăValidarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică
  Prima etapă de înscriere în învățământul primar
  8 iulie 2020Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție
  9 iulie-15 iulie 2020Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fazăMarcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
  16 iulie 2020Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție
  20 iulie 2020Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a copiilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere
  A doua etapă de înscriere în învățământul primar
  21 iulie 2020Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlarInformarea Ministerului Educației și Cercetării de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.
  22-28 iulie 2020Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapăValidarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor
  29 iulie-30 iulie 2020Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibileCompletarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă
  31 iulie 2020Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare
  1-4 septembrie 2020Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământSoluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului
  (la 14-05-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. 1 din ORDINUL nr. 4.244 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 2METODOLOGIEde înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021