ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 26 mai 2000privind Statutul personalului silvic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 30 mai 2000  Notă
  Conform pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „personal silvic contractual“ se înlocuiește cu sintagma „personal silvic angajat cu contract individual de muncă“.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, precum și ale art. 11 alin. (4) și ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învățământ/formare profesională a adulților recunoscută în România și care își desfășoară activitatea profesională în domeniul silviculturii.(2) Domeniul silvicultură cuprinde activitățile care au ca obiective:a) îndeplinirea rolului de autoritate de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control de stat în silvicultură și cinegetică;b) realizarea politicii la nivel național în silvicultură și cinegetică;c) administrarea fondului forestier național și asigurarea serviciilor silvice pentru acesta;d) gestionarea fondului forestier național și a fondului cinegetic național;e) educația și formarea profesională prin învățământ și formare continuă în domeniul silvicultură;f) promovarea și dezvoltarea cercetării științifice, ingineriei și dezvoltării tehnologice;g) managementul proiectelor/unităților de implementare a proiectelor aferente domeniului silvicultură, indiferent de programul de finanțare;h) managementul ariilor naturale protejate;-i) exploatările și construcțiile forestiere;j) reprezentarea intereselor profesionale și sindicale ale personalului silvic; k) conservarea fondului forestier național și a fondului cinegetic național și gestionarea acestora;l) aplicarea strategiei și implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului, creșterea, ameliorarea, calificarea și exploatarea efectivelor de cabaline din secțiile proprii. (la 16-12-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 2Personalul silvic își poate desfășura activitatea, după caz, în:a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și de vânătoare, precum și în structurile teritoriale de specialitate ale acesteia;b) structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului și bazele experimentale;c) ocoalele silvice de regim;d) structurile silvice de rang superior prevăzute la art. 13 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) structurile de gestionare a faunei cinegetice;f) administrațiile ariilor naturale protejate;g) forurile științifice, institutele/unitățile de cercetare științifică, inginerie și dezvoltare tehnologică în silvicultură;h) unitățile/instituțiile de învățământ care școlarizează în domeniul silvicultură;i) organizațiile și asociațiile sindicale și profesionale din domeniul silvicultură;j) unitățile de management al proiectului/unitățile de implementare a proiectului aferente domeniului silvicultură, indiferent de sursa/programul de finanțare;k) persoanele juridice de drept public care au în proprietate fond forestier;l) persoanele juridice și fizice atestate/autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități și/sau să presteze servicii în domeniul silvicultură;m) organizațiile nonguvernamentale care au în obiectul de activitate conservarea și dezvoltarea fondului forestier național și/sau a fondului cinegetic național;n) unitățile și subunitățile din structurile administratorului fondului forestier proprietate publică a statului care gestionează activitățile de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului. (la 16-12-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 3În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind paza fondului forestier, a fondului cinegetic, a fondului piscicol și a ariilor naturale protejate, în constatarea contravențiilor și în aplicarea sancțiunilor corespunzătoare, precum și în constatarea faptelor ce constituie infracțiuni, potrivit legii, personalul silvic care își desfășoară activitatea în entitățile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) este învestit cu exercițiul autorității publice, în limitele competențelor stabilite de lege. (la 16-12-2019, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Capitolul IICategorii statutare ale personalului silvic (la 23-07-2001, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. )  +  Articolul 4(1) În funcție de modul prin care se stabilește raportul de muncă, personalul silvic se diferențiază în următoarele categorii:a) personal silvic cu statut de funcționar public - personalul silvic numit în funcție printr-un act administrativ și care se află într-un raport de serviciu cu autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau cu autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare sau cu structurile teritoriale de specialitate ale acestora, cu alte autorități și instituții publice centrale sau cu structurile teritoriale ale acestora; personalul silvic ales sau numit într-o funcție de demnitate publică;b) personal silvic angajat cu contract individual de muncă - personalul silvic care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, încheiat în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza unui contract de mandat, încheiat în condițiile legii;c) personal didactic - personal silvic care își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) În funcție de nivelul pregătirii profesionale, personalul silvic poate fi:a) personal silvic absolvent al învățământului superior de lungă durată cu diplomă de licență și completată, după caz, cu masterat/doctorat în științe inginerești din domeniul silvicultură;b) personal silvic absolvent, cu diplomă, al învățământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură;c) personal silvic cu studii postliceale absolvent al școlilor postliceale cu calificări în domeniul silvicultură;d) personal silvic absolvent al învățământului liceal tehnologic, al învățământului profesional tehnic și al învățământului postliceal tehnic organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură;e) personal silvic absolvent al învățământului secundar superior organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură;f) personal silvic absolvent al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesională a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor.(3) Pentru promovarea profesională și pentru sancționarea personalului silvic cu statut de funcționar public, a personalului silvic angajat cu contract individual de muncă din sectorul bugetar plătit din fonduri publice la ocuparea unui post din cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și pe timpul cât se află în raporturi de serviciu/muncă cu acestea nu se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-12-2019, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 5(1) Încadrarea în muncă a personalului silvic se face potrivit legii și prezentului statut.(2) Pentru a fi încadrat în muncă și a dobândi calitatea de personal silvic, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie cetățean român;b) să cunoască limba română, scris și vorbit;c) să aibă vârsta minimă de 18 ani;d) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;e) să aibă studiile și pregătirea adecvate pentru ocuparea funcției pe care se încadrează;f) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție în domeniul silvic, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.(3) Personalul silvic se bucură de stabilitate și continuitate în serviciu, conform dispozițiilor prezentului statut. (la 16-12-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 23-07-2001, Art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. )  +  Articolul 7(1) În funcție de nivelul pregătirii profesionale prevăzut la art. 4 alin. (2), personalul silvic este încadrat pe grade profesionale după cum urmează:a) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) se încadrează, după caz, în gradele profesionale: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-șef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic și inginer consilier silvic;b) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) se încadrează, după caz, în gradele: inginer silvic colegiu debutant sau subinginer silvic debutant, inginer silvic colegiu sau subinginer silvic, inginer silvic colegiu principal sau subinginer silvic principal;c) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) se încadrează, după caz, în gradele: tehnician silvic debutant, tehnician silvic și tehnician silvic principal;d) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d), e) și f) se încadrează, după caz, în gradele: pădurar debutant, pădurar și pădurar principal.(2) Fiecărui grad profesional prevăzut la alin. (1) îi corespund câte 3 gradații: I, II și III, gradația I fiind cea superioară.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) gradele profesionale de: inginer consilier silvic, inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant și pădurar debutant care nu au gradații.(4) Gradul profesional de debutant se dobândește odată cu angajarea pe post și are durata de un an de la data încadrării pe respectivul post. (la 16-12-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 7^1(1) Personalul silvic beneficiază de încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații.(2) Încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații se fac la cerere, pe baza îndeplinirii următoarelor cerințe:a) vechimea minimă în domeniul silvicultură și nivelul studiilor necesare personalului silvic pentru încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații, potrivit anexei nr. 1;b) calificativele «satisfăcător», «bine» și «foarte bine» obținute la evaluările profesionale din ultimii 2 ani;c) funcțiile de conducere și de reprezentare în domeniul silvicultură;d) titlurile științifice și gradele didactice;e) lucrările tehnico-științifice publicate;f) invențiile și inovațiile în domeniul silvicultură.(3) Pentru gradele profesionale de: inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant și pădurar debutant nu este necesară dovada vechimii în domeniul silvicultură.(4) Promovarea în grad profesional se face prin îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), iar promovarea în gradații se face o dată la 2 ani dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii cumulative a cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b).(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), promovarea în grad profesional și în gradație se face la un an, dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii în mod cumulativ a cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) și cel puțin a uneia din cerințele prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).(6) Pentru personalul silvic la încadrarea și promovarea în gradul profesional superior și/sau gradația superioară, la vechimea în domeniul silvicultură nu se ia în considerare anul în care a obținut calificativul «nesatisfăcător».(7) Promovarea în gradul profesional superior se face după îndeplinirea condiției minime de vechime prevăzute în anexa nr. 1, cu luarea în considerare a cerințelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.(8) Încadrarea în grade profesionale și gradații pentru personalul silvic care nu deține un grad profesional se face cu luarea în considerare a cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) și alin. (6). (la 16-12-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 7^2(1) Dosarul pentru încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații a personalului silvic se întocmește de către angajator și cuprinde:a) curriculum vitae;b) documentul de atestare a studiilor;c) actul de numire în funcție;d) documentele privind evaluarea anuală a activității acestuia, avansările în funcții, încadrarea și promovarea în grad profesional și în gradația aferentă acestuia, titlul științific și/sau gradul didactic, invențiile și inovațiile, atestatele de specialitate, aprecierea și recunoașterea apartenenței la organizații și/sau organisme profesionale și științifice naționale și/sau internaționale, distincțiile sau actele de mulțumire acordate, precum și sancțiunile ce i-au fost aplicate;e) documentul privind vechimea în domeniul silviculturii pe un post corespunzător pregătirii profesionale.(2) Este interzisă introducerea în dosar a documentelor referitoare la opiniile politice, sindicale, religioase sau de orice altă natură ale personalului silvic. (la 16-12-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Capitolul III Încadrarea personalului silvic pe grade profesionale (la 23-07-2001, Cap. III a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001, după art. 7. În forma inițială, cap. 3 începea de la art. 9. )  +  Articolul 8(1) Angajarea personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare și gradații se face în baza dosarului profesional, pentru încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații.(2) Încadrarea personalului silvic în grad de debutant se face pe baza dosarului de concurs depus la angajare. (la 16-12-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 9 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 10(1) Salarizarea va fi corelată cu gradul profesional în care se află încadrat fiecare angajat.(2) Personalului silvic care a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune în legătură cu serviciul sau pentru o infracțiune silvică îi încetează de drept raportul de serviciu/de muncă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare, iar reîncadrarea se poate face numai după radierea faptei din cazierul judiciar. (la 16-12-2019, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 11(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare și pentru acordarea de gradații potrivit prevederilor art. 7^1 și 7^2 se înființează comisiile de încadrare și promovare în grade profesionale și gradații, denumite în continuare comisii de încadrare și promovare, după cum urmează:a) în cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a), g), h) și j) și personalul silvic căruia i se acordă gradul de inginer consilier silvic și gradul și gradațiile de inginer inspector general silvic. Comisia de încadrare și promovare este formată din 3 membri numită prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;b) în cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. e), f), i), l) și m). Fiecare comisie de încadrare și promovare este formată din 3 membri și este numită prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial;c) în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și al celorlalți administratori de fond forestier proprietate publică a statului, pentru personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. a) și b) din unitățile și/sau subunitățile silvice din subordine. Comisia de încadrare și promovare este formată din 3 membri și este numită prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului;d) în cadrul unităților sau, după caz, al entităților din subordinea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și a celorlalți administratori de fond forestier proprietate publică a statului, pentru personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c)-f). Fiecare comisie de încadrare și promovare este formată din 3 membri și este numită prin decizie a conducătorului unității sau, după caz, al entității;e) în cadrul Asociației Administratorilor de Păduri din România, pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. c), d) și k). Comisia de încadrare și promovare este formată din 3 membri și este numită prin decizie a președintelui Asociației Administratorilor de Păduri din România.(2) Constituirea, funcționarea și atribuțiile ce revin comisiilor de încadrare și promovare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 16-12-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 14 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 15 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 17Funcțiile de conducere din unitățile silvice care administrează fondul forestier național se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puțin următoarele grade profesionale și gradații:a) la Regia Națională a Pădurilor Romsilva, la autoritățile publice centrale, precum și la celelalte unități care administrează fondul forestier proprietate publică a statului:(i) pentru funcția de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradația a II-a;(ii) pentru funcția de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradația a III-a;(iii) pentru funcția de director tehnic/director departament: gradul de inginer inspector silvic, gradația I;b) la direcția silvică/structura de rang superior:(i) pentru funcția de director: gradul de inginer inspector silvic, gradația a III-a;(ii) pentru funcția de director tehnic: gradul de inginer-șef silvic, gradația a II-a;c) la ocolul silvic de stat/ocolul silvic de regim:(i) pentru funcția de șef ocol: gradul de inginer silvic, gradația I sau 5 ani vechime, ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii;(ii) pentru funcția de șef district: gradul de tehnician silvic debutant; (la 16-12-2019, Articolul 17 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 18 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Capitolul IV Drepturi și îndatoriri  +  Secţiunea 1Prevederi generale (la 23-07-2001, Titlul secț. 1 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. )  +  Articolul 20(1) Personalul silvic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și pe cele stabilite prin contractele individuale și/sau colective de muncă și contractele de mandat încheiate în condițiile legii.(2) Locurile de muncă din domeniul silvicultură, care presupun desfășurarea a cel puțin uneia dintre următoarele activități: paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice și piscicole și a ariilor naturale protejate; control silvic și cinegetic; exploatări forestiere; construcții forestiere; lucrări specifice de teren în activitatea de fond forestier și împăduriri, reprezintă locuri de muncă în condiții speciale, conform reglementărilor legale. Notă
  Începând cu data de 01-09-2024, conform literei e) a alineatului (1) al articolului 168, Capitolul II, Titlul VI din LEGEA nr. 360 din 29 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023, coroborată cu dispozițiile articolului 167, din același act normativ, alineatul (2) al articolului 20 din Ordonanța de urgență nr. 59/2000, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  (3) Perioadele în care personalul silvic a desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale conform prezentei ordonanțe de urgență reprezintă stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă, determină reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an pentru fiecare 5 ani în care și-a exercitat profesia în locurile de muncă prevăzute la alin. (2), precum și majorarea punctajelor lunare de pensie. Notă
  Începând cu data de 01-09-2024, conform literei e) a alineatului (1) al articolului 168, Capitolul II, Titlul VI din LEGEA nr. 360 din 29 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023, coroborată cu dispozițiile articolului 167, din același act normativ, alineatul (3) al articolului 20 din Ordonanța de urgență nr. 59/2000, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  (4) Perioada de vechime în muncă realizată în condiții speciale de muncă se înregistrează de către angajator, iar dovada se face cu adeverințe eliberate de către angajatori sau de către deținătorii legali de arhive. Notă
  Începând cu data de 01-09-2024, conform literei e) a alineatului (1) al articolului 168, Capitolul II, Titlul VI din LEGEA nr. 360 din 29 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023, coroborată cu dispozițiile articolului 167, din același act normativ, alineatul (4) al articolului 20 din Ordonanța de urgență nr. 59/2000, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  (la 16-12-2019, Articolul 20 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
  Notă
  Decizie de admitere: HP. nr. 36/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 580 din 27 iunie 2023:
  Locurile de muncă din domeniul silvicultură, în care se desfășoară activitățile menționate la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000, se încadrează ope legis în condiții speciale.
  Personalul silvic care a desfășurat activitățile indicate la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 234/2019, beneficiază de încadrarea locului de muncă în condiții speciale și de drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000.
   +  Articolul 21(1) Angajatorul are obligația ca, în prima lună a fiecărui an, să evalueze activitatea pe care a desfășurat-o personalul silvic în anul precedent, întocmind în acest sens un document de evaluare specific fiecărei categorii de personal prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) și c).(2) Evaluarea anuală a activității personalului silvic angajat cu contract individual de muncă se realizează în baza următoarelor criterii:a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului;b) nivelul cunoștințelor și deprinderilor specifice, raportat la cerințele postului;c) aptitudinile personale și respectarea normelor de etică și deontologie profesională;d) aptitudinile organizatorice sau capacitățile manageriale, exclusiv pentru personalul care ocupă funții de conducere.(3) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (2), angajatorul stabilește în fișa de evaluare indicatorii de performanță și punctajele aferente fiecărui indicator.(4) În funcție de punctajul general obținut, angajatorul stabilește următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».(5) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările și concluziile evaluării și calificativul se consemnează în documentul de evaluare a activității.(6) Personalul silvic nemulțumit de evaluarea anuală poate face contestație în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, sub semnătură. Contestația va fi soluționată în termen de 30 de zile de la înregistrare de către organul ierarhic superior celui care a aprobat rezultatul evaluării anuale.(7) Personalul silvic nemulțumit de răspunsul la contestație se poate adresa instanțelor judecătorești competente, conform legii. (la 16-12-2019, Articolul 21 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 22(1) La stabilirea drepturilor salariale pentru personalul silvic se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor, funcția, titlul științific, vechimea în muncă, vechimea în domeniul silviculturii, locul și condițiile în care își exercită profesia.(2) Indemnizația de grad profesional și sporul de risc reprezintă componente ale drepturilor salariale și se acordă lunar personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (3)-(5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele necesare pentru acordarea indemnizației de grad profesional prevăzute la alin. (2) se calculează, anual, prin înmulțirea valorii salariului minim brut garantat în plată la nivel național cu coeficientul k prevăzut pentru fiecare grad și pentru fiecare gradație.(4) Valorile coeficientului k sunt prevăzute în anexa nr. 2.(5) Sumele necesare pentru acordarea indemnizației de grad profesional prevăzute la alin. (2) se asigură de către angajator din bugetul propriu.(6) În situația în care personalul silvic se află în raporturi de muncă cu două sau mai multe entități din cele prevăzute la art. 2, beneficiază de o singură indemnizație de grad profesional care se acordă de angajatorul la care are funcția de bază.(7) În unitățile și subunitățile care administrează fondul forestier național, salarizarea pentru funcția de bază pădurar, salariul de bază va fi mai mare de 1,5 ori față de salariul minim brut pe țară garantat în plată. (la 16-12-2019, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 23(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuții de pază a fondului forestier național, a fondului cinegetic național, a fondului piscicol și a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, și poate face uz de armă, în condițiile reglementărilor privind regimul armelor și munițiilor.(2) Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică și viața. (la 16-12-2019, Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
   +  Secţiunea a 2-a Drepturile personalului silvic  +  Articolul 24(1) Personalul silvic cu rezultate foarte bune în activitatea profesională poate primi distincții, acte de multumire și premii. (la 23-07-2001, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. ) (2) Conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultura va acorda, pentru merite deosebite, următoarele distincții sau acte de multumire:a) Diploma "Marin Dracea", cu 3 clase, respectiv:– clasa I pentru personalul silvic cu pregătire superioară;– clasa a II-a pentru personalul silvic cu pregătire medie;– clasa a III-a pentru personalul silvic cu pregătire de baza;b) scrisoare de multumire publică.(3) Acordarea de distincții sau de acte de multumire și premii se face pentru personalul din structurile prevăzute la art. 2, la propunerea direcției de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultura sau a conducerii Regiei Naționale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine. (la 23-07-2001, Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. ) (4) Premiul poate fi până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat și se acordă de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens. (la 23-07-2001, Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. ) (5) Distincțiile și premiile prevăzute la alin. (2), (3) și (4) se acordă anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei silvicultorului.(6) Conducătorul entității angajatoare acordă pentru merite deosebite diplome, distincții și premii, conform procedurilor proprii. (la 16-12-2019, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 25Personalul silvic care nu deține locuință personală în localitatea în care își desfășoară activitatea beneficiază de locuință de serviciu, de protocol sau de intervenție, după caz. În cazul în care acest lucru nu este posibil, personalul silvic beneficiază de o indemnizație lunară neimpozabilă în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie. (la 16-12-2019, Articolul 25 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 42/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 24 august 2023:
  În interpretarea art. 25 teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000, dreptul la acordarea indemnizației lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau unor norme metodologice referitoare la condițiile și criteriile de acordare a locuințelor de serviciu pentru personalul silvic.
  În interpretarea și aplicarea art. 25 teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000, sintagma „în localitatea în care își desfășoară activitatea“ se referă la localitatea în care se află sediul structurii organizatorice din cadrul instituției angajatoare nominalizate ca loc de muncă.
   +  Articolul 26În cazul în care reședința sau domiciliul personalului silvic de teren - padurari, brigadieri silvici, ajutori șef district, șefi district - se afla în afară perimetrului unei localități, acesta beneficiază de un spor de izolare, care variaza, în funcție de distanta, între 10% și 30% din salariul negociat, în condiții negociate cu angajatorul.  +  Articolul 27(1) Personalul silvic poate fi transferat în interesul serviciului la o altă unitate silvică situată în altă localitate.(2) La cerere, personalul silvic poate fi transferat la o altă unitate silvică, pe un post similar sau echivalent, vacant, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unității silvice unde se solicită transferul.(3) În cazul transferului în interesul serviciului, personalul silvic are dreptul la plata unei indemnizații impozabile egale cu salariul brut pe 3 luni și decontarea cheltuielilor de transport pentru el și membrii familiei, precum și pentru bunurile personale. (la 16-12-2019, Articolul 27 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 28(1) Personalul silvic de execuție poate fi detașat la un alt loc de muncă din aceeași sau din alta unitate silvică teritorială pentru executarea unor lucrări care necesita urgenta, specifice funcției și pregătirii sale profesionale, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.(2) Pe perioada detașării personalul silvic își păstrează funcția și drepturile salariale. Dacă salariul corespunzător funcției pe care este detașat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe perioada detașării în alta localitate unitatea silvică beneficiara este obligată sa îi suporte costul legal al transportului, dus și întors, cel puțin o dată pe luna, al cazării și al indemnizației de detașare.(3) Detașarea poate fi refuzată de cel în cauza, dacă unitatea nu respecta prevederile alin. (1) și (2).  +  Articolul 29(1) Personalul silvic cu studii superioare, prevăzut la art. 4 alin. (1), poate presta, prin cumul, activități specifice în învățământ, cu condiția de a nu a afecta îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1) personalul silvic poate presta și alte servicii și/sau activități specifice domeniului silvicultură pentru care deține atestat/autorizație, dar numai în situația în care acestea nu se află în domeniul de autoritate al angajatorului și dacă nu este prevăzut în fișa postului. (la 16-12-2019, Articolul 29 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 30(1) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) și cei care ocupă o funcție de demnitate publică, urmează cursuri de masterat/postuniversitare/doctorat în domeniul silvicultură, forma de zi, beneficiază de rezervarea postului pe care îl ocupă, pe perioada în care ocupă funcția de demnitate publică sau urmează cursurile respective.(2) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) poate urma cursuri de masterat/postuniversitare/doctorat cu frecvență, cursuri de zi, cu condiția de a nu afecta îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; personalul silvic în cauză, pe toată durata efectuării studiilor, are dreptul la suspendarea raporturilor de serviciu pe o perioadă de maximum 3 luni pe an.(3) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are dreptul de a fi înscris și de a frecventa o formă de învățământ, cursuri de zi, cu condiția de a nu a afecta îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. (la 16-12-2019, Articolul 30 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 31Inginerii silvici care își exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 au dreptul de a executa măsurători topografice, expertize și lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum și hotarnicii, potrivit reglementărilor legale. (la 23-07-2001, Art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. )  +  Articolul 32(1) Personalul silvic de teren - șefi district, ajutori șef district, brigadieri și padurari - are dreptul, pe durata angajării la o unitate silvică, sa folosească gratuit un teren apt pentru culturi agricole - arabil sau fâneața cu suprafața de maximum 5.000 mp, în limita terenurilor existente în fondul forestier, destinat unor asemenea culturi.(2) Este interzisă defrișarea de pădure pentru crearea de terenuri agricole, care să fie date în folosința personalului silvic.(3) Terenurile atribuite personalului menționat la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu cultivate, folosindu-se tehnologii de lucru care să asigure protecția solului.(4) Terenurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi arendate sau închiriate.(5) În situația în care nu se acoperă necesarul de terenuri pentru personalul prevăzut la alin. (1), se poate acorda în schimb o cantitate de material lemnos pentru construcții sau pentru foc, care să echivaleze valoric producția medie a principalelor culturi agricole din zona.  +  Articolul 33(1) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are dreptul să primească, anual, gratuit, un volum de 6 mc lemn fasonat de foc. Contravaloarea lemnului, la nivelul ultimului preț al lemnului fasonat de foc, stabilit de Institutul Național de Statistică, se suportă de angajator și se prevede în bugetul de venituri și cheltuieli.(2) Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) se face în baza contractului colectiv de muncă negociat la nivel de unitate sau sector de activitate.(3) Dreptul prevăzut la alin. (1) se poate acorda și din alte sortimente de lemn fasonat destinat valorificării la populație, în condițiile legii, în echivalent valoric lemn fasonat de foc.(4) În situația în care angajatorul nu poate asigura volumul de lemn fasonat prevăzut la alin. (1), dreptul se acordă în bani personalului silvic, în cuantum reprezentând contravaloarea lemnului de foc.(5) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază și persoanele care au avut cel puțin 15 ani calitatea de angajat la una din entitățile prevăzute la art. 2 și s-au pensionat de la una din acestea. Acesta va fi asigurat de către ultimul angajator de la care s-au pensionat. În cazul în care ultimul angajator nu mai există, se află în organizare judiciară sau faliment, dreptul prevăzut la alin. (1) se asigură de către structura silvică de stat care administrează pădurile pe raza domiciliului solicitantului.(6) În cazul decesului titularului, de dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază soțul supraviețuitor sau, după caz, copiii aflați în întreținere. (la 16-12-2019, Articolul 33 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 34(1) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), cu o vechime minimă de 5 ani în domeniul silvicultură, are dreptul să primească pentru nevoi proprii, o singură dată pe perioada derulării contractului de muncă, un volum de 10 mc lemn de lucru fasonat. Contravaloarea lemnului, la nivelul ultimului preț al lemnului de lucru fasonat stabilit de Institutul Național de Statistică, se suportă de angajatorul beneficiarului. Acordarea acestui drept se face în baza contractului colectiv de muncă negociat la nivel de unitate sau sector de activitate. În cazul decesului titularului, de dreptul prevăzut în prezentul alineat beneficiază soțul supraviețuitor sau, după caz, copiii aflați în întreținere.(2) De dreptul prevăzut la alin. (1) nu se mai poate beneficia după încetarea contractului individual de muncă/contractului de mandat.(3) În situația în care angajatorul nu poate asigura volumul de lemn fasonat de lucru prevăzut la alin. (1), dreptul se acordă în bani în cuantum egal cu contravaloarea lemnului. (la 16-12-2019, Articolul 34 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
   +  Secţiunea a 3-a Îndatoririle personalului silvic  +  Articolul 35Personalul silvic este obligat sa cunoască și să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum și cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii. (la 23-07-2001, Art. 35 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. )  +  Articolul 36(1) În executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic din cadrul unităților silvice care administrează și gestionează fondul forestier național, proprietate publică a statului, are obligația sa cunoască și să respecte dispozițiile prevăzute la art. 35, precum și prevederile actelor cu caracter normativ emise de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. Personalul silvic angajat al Regiei Naționale a Pădurilor este obligat sa cunoască și să aplice întocmai deciziile conducerii acesteia.(2) Personalul silvic angajat în unitățile menționate la alin. (1) este obligat sa păstreze secretul de serviciu.  +  Articolul 37Principiile care stau la baza exercitării funcției și/sau profesiei de către personalul silvic sunt:a) legalitate, imparțialitate și obiectivitate;b) transparență;c) profesionalism;d) eficiență și eficacitate;e) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;f) orientare către pădure și către cetățean;g) stabilitate și continuitate în exercitarea profesiei;h) subordonare ierarhică, în condițiile legii. (la 16-12-2019, Articolul 37 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 38(1) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are obligația de a participa la formele și la programele de perfecționare a pregătirii profesionale care se desfășoară periodic, în funcție de evoluția activităților din silvicultură, precum și de necesitățile și interesele proprii de perfecționare ale salariatului.(2) Angajatorii au obligația de a organiza, cel puțin anual, activități de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului silvic propriu. Asigurarea participării personalului silvic la formele și la programele de perfecționare a pregătirii profesionale, precum și suportarea costurilor sunt în răspunderea angajatorului.(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizează, în sistem centralizat, stagii de perfecționare a pregătirii profesionale și a managementului pentru activitățile aflate în domeniul său de competență, atât pentru personalul silvic din entitățile din structura sa, cât și pentru cel din unitățile aflate în coordonarea și/sau sub autoritatea sa, precum și pentru cel din alte entități, cu suportarea costurilor de către fiecare angajator. (la 16-12-2019, Articolul 38 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 39(1) Personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a)-f) și n) este obligat să poarte, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, uniforma și însemnele distinctive stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; pentru personalul silvic din ocoalele silvice de regim, modelul uniformei și însemnele distinctive se aprobă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură la propunerea Asociației administratorilor de păduri.(2) Uniforma și însemnele prevăzute la alin. (1) se asigură gratuit de angajator, iar pentru personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură se asigură prin bugetul acesteia. Valoarea uniformei nu se impozitează.(3) În situația în care angajatorul nu asigură uniforma, este obligat să acorde personalului silvic o indemnizație anuală netă la nivelul unui salariu minim brut garantat în plată pentru achiziționarea uniformei.(4) Personalul silvic care desfășoară activități de pază a fondului forestier, de pază a fondurilor cinegetice/piscicole și/sau de pază a ariilor naturale protejate, precum și activități de control este dotat cu mijloace de transport și de comunicații și poartă echipamente de autoapărare și de protecție specifice, în condițiile legii.(5) Cheltuielile privind dotările prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul propriu al angajatorului. Valoarea acestuia nu se impozitează. (la 16-12-2019, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 40(1) Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea atribuțiilor de serviciu sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.(2) Personalul angajat cu contract individual de muncă se află în conflict de interese în situația în care, în exercitarea funcției, acesta are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea, cu obiectivitate, a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative, contractului colectiv de muncă și/sau contractului individual de muncă, fișei postului sau contractului de mandat, după caz.(3) Personalul silvic angajat cu contract individual de muncă este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu persoane care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției.(4) Calitatea de personal silvic angajat în structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăți comerciale care desfășoară activitate concurențială sau cu care sunt stabilite relații contractuale. Incompatibilitatea are loc și atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situațiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăți comerciale. În sensul prezentei legi, prin familie se înțelege: soțul, soția, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.(5) În cazul existenței unui conflict de interese, așa cum este definit la alin. (3) și (4), salariatul în cauză, care are calitatea de personal silvic angajat cu contract individual de muncă, este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să îl informeze, de îndată, pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință.(6) În cazurile prevăzute la alin. (5), conducătorul entității, la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat, care are competența necesară.(7) Încălcarea dispozițiilor alin. (5) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. (la 16-12-2019, Articolul 40 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
   +  Capitolul V Protecția personalului silvic  +  Articolul 41Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 41 a fost abrogat de pct. 1 al art. 85 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 42Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 42 a fost abrogat de pct. 1 al art. 85 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 43 a fost abrogat de pct. 1 al art. 85 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 44Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 44 a fost abrogat de art. 45 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 45Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 45 a fost abrogat de pct. 1 al art. 85 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 46(1) Personalul silvic care în timpul sau în legătură cu serviciul și-a pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a săvârșirii împotriva sa a unei infracțiuni contra vieții, integrității corporale și sănătății sau ca urmare a unei boli profesionale primește pensie de invaliditate, în condițiile legii.(2) Pierderea capacității de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) se asimilează cu accidentul de muncă.(3) Personalul silvic pensionat în condițiile alin. (1) și (2) va beneficia, pe lângă pensia de invaliditate, și de o gratificație egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.(4) Personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificație egală cu de minimum 5 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.(5) Personalul silvic beneficiază de asigurare de răspundere profesională, de asigurare de sănătate și asigurare de risc de accidente suportate de angajator pe toată durata contractului de muncă.(6) În cazul în care personalul silvic este parte în plângeri promovate de terțe persoane în instanțe împotriva acestuia, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu, angajatorul este obligat să îi asigure asistența juridică și apărarea în respectivul proces, până la pronunțarea soluției definitive.(7) În situația în care personalul silvic aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu este supus amenințărilor, ultrajului, vătămării corporale, lovirii sau șantajului, unitatea angajatoare este obligată să sesizeze organele de cercetare penală.(8) Personalul silvic nu răspunde patrimonial pentru pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului sau în riscul profesional. (la 16-12-2019, Articolul 46 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 47(1) Soțului supraviețuitor și copiilor aflați în întreținere ai personalului silvic decedat ca urmare a exercitării profesiei li se acordă o pensie de urmaș egală cu venitul net lunar pe care salariatul l-a avut la data producerii evenimentului, aceștia beneficiind și de facilitățile prevăzute la art. 33 și 34.(2) În cazul în care nu există urmași și nici soț, respectiv soție, vor beneficia, în condițiile legii, de jumătate din pensia de urmaș, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), părinții celui decedat, dacă acesta avea calitatea de întreținător. (la 16-12-2019, Articolul 47 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Capitolul VI Măsuri disciplinare. Sancțiuni  +  Articolul 48(1) Personalul silvic răspunde disciplinar pentru încălcarea prevederilor legale, regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor și dispozițiilor legale ale conducătorului ierarhic, precum și pentru nerespectarea codului de etică și deontologie profesională al personalului silvic.(2) Pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (1), personalului silvic angajat cu contract individual de muncă i se aplică una dintre următoarele sancțiuni:a) mustrare;b) avertisment scris;c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni, cu 5-10%;d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizației de conducere, pe o perioadă de 1-3 luni, cu 5-10%;e) prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradații sau de promovare în grad profesional;f) retrogradarea din funcție, în cazul funcțiilor de conducere, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;g) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.(3) Constatarea abaterilor disciplinare se face de șeful ierarhic sau de personalul cu atribuții de control al activității pe care o desfășoară personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conține toate datele necesare în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancțiunii se va face numai în urma cercetării și analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară și a audierii salariatului în cauză.(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de răspundere prevăzute de lege și nu înlătură obligația despăgubirii pentru pagubele produse. (la 16-12-2019, Articolul 48 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 49(1) Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, în cadrul procedurii privind sancționarea acestuia, se stabilesc următoarele reguli:a) analizarea faptei/faptelor și aplicarea sancțiunii, în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sancțiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a)-d), se fac de conducătorul entității la care este angajată persoana în cauză;b) în cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancțiunile menționate la art. 48 alin. (2) lit. e)-g) se constituie consilii de disciplină, care analizează fapta/faptele săvârșită/săvârșite, în vederea adoptării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancțiunile respective;c) consiliul de disciplină analizează fapta/faptele și comunică conducătorului angajatorului hotărârea privind sancționarea personalului silvic, în maximum 5 zile de la pronunțarea acesteia; prin hotărârea adoptată, consiliul de disciplină propune conducătorului entității angajatoare aplicarea sancțiunii disciplinare;d) sancțiunea se stabilește și se aplică de conducătorul angajatorului prin decizie/ordin al acestuia și se comunică persoanei în cauză în maximum 5 zile;e) conducătorul angajatorului poate stabili și aplica și altă sancțiune decât cea propusă prin hotărârea consiliului de disciplină, caz în care acesta prezintă justificarea și își asumă răspunderea.(2) Împotriva sancțiunii aplicate, persoana în cauză poate face contestație la instanța competentă teritorial în termen de 30 de zile de la data comunicării sancțiunii.(3) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a) și b) se radiază de drept în termen de 6 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen.(4) Radierea sancțiunilor disciplinare se face prin ordin/ decizie emis(ă), în formă scrisă, de conducătorul angajatorului. (la 16-12-2019, Articolul 49 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 50(1) În cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului și al ocoalelor silvice de regim se constituie și funcționează consilii de disciplină pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului silvic angajat cu contract individual de muncă prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b).(2) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot înființa consilii de disciplină și la nivelul structurilor din subordine.(3) Consiliile de disciplină prevăzute la alin. (1) sunt organizate și își desfășoară activitatea conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(4) Consiliile de disciplină prevăzute la alin. (1) sunt compuse din 3-5 membri titulari, din care un reprezentant al organizației sindicale reprezentative și cel mult 2 membri supleanți, pentru situațiile în care membrii titulari sunt indisponibili, nominalizați prin decizie a conducătorului entității pe o perioadă de 4 ani. (la 16-12-2019, Articolul 50 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 51Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 51 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 52Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), constituie abateri disciplinare:a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului domeniului silvicultură, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu;b) nerespectarea codului de etică și de deontologie profesională a personalului silvic;c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, personalul subordonat, proprietarii terenurilor forestiere, reprezentanții entităților prevăzute la art. 2 ori ai altor instituții sau autorități;d) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;e) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;f) nerespectarea dispozițiilor scrise date de șeful ierarhic superior, cu excepția cazului în care acestea sunt abuzive și ilegale;g) nerespectarea, în mod repetat și din motive imputabile salariatului, a dispozițiilor legale ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile acestuia;h) nerespectarea secretului de serviciu sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii;i) absențe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau prin care se afectează în mod direct activitatea entității în care își desfășoară activitatea;j) nerespectarea, în mod nejustificat, a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse de conducătorul entității în care își desfășoară activitatea ori a altor obligații cu caracter administrativ stabilite de lege sau regulamente;k) exercitarea atribuțiilor de serviciu cu rea-credință sau gravă neglijență. (la 16-12-2019, Articolul 52 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 53 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 54Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 54 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 55(1) Personalul silvic ales în funcții la nivelul organizațiilor sindicale, organizațiilor profesionale din domeniile silvicultură, administrației publice locale și centrale, Parlamentului României, precum și cel numit în funcții de demnitate publică beneficiază de aceleași drepturi ca și personalul silvic angajat în cadrul entităților prevăzute la art. 2.(2) Perioada de activitate desfășurată, cu remunerare, într-o funcție eligibilă și/sau de demnitate publică de către o persoană care îndeplinește condițiile de la alin. (1) se consideră vechime în domeniul silvicultură.(3) Personalul silvic și membrii familiei acestuia au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care sunt și/sau ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acesta.(4) Daunele materiale suferite în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu de personalul silvic sau de membrii familiei se vor suporta de unitățile angajatoare, urmând a fi recuperate de către acestea de la cei vinovați, potrivit legii. (la 16-12-2019, Articolul 55 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 56Ziua Silvicultorului, zi aniversară a întregului personal silvic din țară, se organizează anual, în a doua săptămână din luna iunie, la nivel național, și în a treia săptămână din luna iunie, la nivelul entităților prevăzute la art. 2. (la 16-12-2019, Articolul 56 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 57Abrogat. (la 23-07-2001, Art. 57 a fost abrogat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 427 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001. )  +  Articolul 58Abrogat. (la 16-12-2019, Articolul 58 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 59Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 16-12-2019, Capitolul VII a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
  p. PRIM-MINISTRU,
  VALERIU STOICA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor,
  pădurilor și protecției mediului,
  Anton Vlad,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Smaranda Dobrescu
  p. Ministrul funcției publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
   +  Anexa nr. 1
  VECHIMEA MINIMĂ
  în domeniul silvicultură și nivelul studiilor necesare personalului silvic
  pentru încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații
  Nr. crt.Gradul profesionalGradațiaVechimea minimă în domeniul silvicultură*) - ani -
  A. Personal silvic cu studii superioare, absolvenți cu diplomă ai învățământului superior de lungă durată, de licență/ masterat/doctorat în științe inginerești din domeniul silvicultură
  1Inginer consilier silvic-25
  2Inginer inspector general silvicI23
  II21
  III19
  3Inginer inspector silvicI17
  II15
  III13
  4Inginer-șef silvicI11
  II9
  III7
  5Inginer silvicI5
  II3
  III1
  6Inginer silvic debutant--
  B. Personal silvic absolvent cu diplomă al învățământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură
  7Subinginer silvic principal/inginer silvic colegiu principalI16
  II13
  III10
  8Subinginer silvic/inginer silvic colegiuI7
  II4
  III1
  9Subinginer silvic debutant/inginer silvic colegiu debutant--
  C. Personal silvic cu studii postliceale și de maiștri - absolvenți cu diplomă ai școlilor postliceale și ai școlilor de maiștri cu calificări în domeniul silvicultură
  10Tehnician silvic principalI16
  II13
  III10
  11Tehnician silvicI7
  II4
  III1
  12Tehnician silvic debutant--
  D1. Personal silvic absolvent cu diplomă al învățământului secundar superior organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silviculturăD2. Personal silvic absolvent cu diplomă al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formări profesionale a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor
  13Pădurar principalI16
  II13
  III10
  14PădurarI7
  II4
  III1
  15Pădurar debutant--
  *) Vechimea minimă în desfășurarea activității se diminuează corespunzător, în condițiile art. 7^1 alin. (5). (la 16-12-2019, Anexă a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  Valorile coeficientului „K“ pentru calculul valorii indemnizației de grad profesional
  Nr. crt.Gradul profesionalGradațiaCoeficient K
  A. Personal silvic cu studii superioare, absolvenți cu diplomă ai învățământului superior de lungă durată, de licență/ masterat/doctorat în științe inginerești din domeniul silvicultură
  1Inginer consilier silvic-1,00
  2Inginer inspector general silvicI0,98
  II0,96
  III0,94
  3Inginer inspector silvicI0,92
  II0,90
  III0,88
  4Inginer-șef silvicI0,86
  II0,84
  III0,82
  5Inginer silvicI0,80
  II0,78
  III0,76
  6Inginer silvic debutant-0,74
  B. Personal silvic absolvent, cu diplomă, al învățământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură
  7Subinginer silvic principal/inginer silvic colegiu principalI0,75
  II0,70
  III0,65
  8Subinginer silvic/inginer silvic colegiuI0,60
  II0,55
  III0,50
  9Subinginer silvic debutant/inginer silvic colegiu debutant-0,45
  C. Personal silvic cu studii postliceale și de maiștri - absolvenți cu diplomă ai școlilor postliceale și ai școlilor de maiștri cu calificări în domeniul silvicultură
  10*) Tehnician silvic principalI0,60
  II0,55
  III0,50
  11*) Tehnician silvicI0,45
  II0,40
  III0,35
  12*) Tehnician silvic debutant-0,30
  D1. Personal silvic absolvent cu diplomă al învățământului secundar superior organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silviculturăD2. Personal silvic absolvent cu diplomă al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesională a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor
  13Pădurar principalI0,45
  II0,40
  III0,35
  14PădurarI0,30
  II0,25
  III0,20
  15Pădurar debutant-0,17
  *) Prin tehnician se înțeleg următoarele calificări profesionale: tehnician în silvicultură și exploatări forestiere; tehnician silvic; tehnician exploatări forestiere; maistru exploatări forestiere; maistru silvic; maistru de vânătoare. (la 16-12-2019, Actul a fost completat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 9 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
  -----------