ORDIN nr. 5.567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011    În conformitate cu prevederile art. 81 și 100 din Legea educației naționale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 3Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, inspectoratele școlare județene și al municipiului București și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    București, 7 octombrie 2011.Nr. 5.567  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară