REGULAMENT din 4 martie 2009 de organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 229 din 4 martie 2009, publicată prin Monitorul Oficial nr. 162 din 16 martie 2009.
     +  Capitolul I Scopul și obiectul de activitate  +  Articolul 1(1) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, are ca scop principal gestionarea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publică a statului.(2) Activitatea principală desfășurată de către Romsilva este "Silvicultură și alte activități forestiere", clasa CAEN 0210.(3) Romsilva desfășoară și alte activități, astfel:1. vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii - 0170;2. prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite - 16;3. pescuitul și acvacultura - 03;4. prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor - 1039;5. activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea - 711;6. activități de management și de consultanță în management - 702;7. cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie - 721;8. elaborarea de studii de impact asupra mediului, bilanțuri de mediu, studii pedo-staționale, condiționarea, conservarea și testarea calității semințelor forestiere, testarea în vederea omologării de substanțe utile pentru silvicultură (pesticide, erbicide, îngrășăminte, stimulatori etc.) și altele - 7010;9. alte activități profesionale, științifice și tehnice - 74;10. activități de testări și analize tehnice - 712;11. cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase - 0111;12. cultivarea plantelor pentru înmulțire - 0130;13. cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră - 0113;14. cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii - 0125 și 0127;15. creșterea cailor - 0143;16. creșterea altor animale - 0149;17. activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră) - 8130;18. activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) - 0150;19. activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare - 016;20. activități veterinare - 75;21. tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor - 1511;22. fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - 1091;23. tăierea, fasonarea și finisarea pietrei - 237;24. exploatarea, repararea și întreținerea navelor și bărcilor - 3315;25. construcții de clădiri - 41;26. lucrări de geniu civil - 42;27. lucrări speciale de construcții - 43;28. extracția pietrei, nisipului și argilei - 081;29. comerț cu ridicata și cu amănuntul - 45;30. transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare - 494;31. alte transporturi terestre de călători - 493;32. depozitări - 521;33. activități anexe pentru transporturi - 522;34. hoteluri și alte facilități de cazare - 55;35. activități ale agențiilor turistice și ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică - 79;36. activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare - 581;37. activități de servicii informatice - 63;38. tranzacții imobiliare - 68;39. administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract - 6832;40. publicitate și activități de studiere a pieței - 73;41. activități de închiriere și leasing - 77;42. activități de peisagistică și servicii pentru clădiri - 81;43. alte forme de învățământ - 855;44. activități de servicii-suport pentru învățământ - 856;45. activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale - 91;46. activități sportive, recreative și distractive - 93;47. activități ale grădinilor botanice și zoologice și ale rezervațiilor - 9104.(4) Produsele specifice fondului forestier, precum și celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează și se valorifică de Romsilva sunt:a) lemnul pe picior și sub formă de sortimente, precum și produsele rezultate prin prelucrarea lemnului;b) arbori și arbuști ornamentali, pomi de Crăciun, puieți forestieri, răchită și împletituri din răchită, mangal de bocșă și altele de această natură;c) animale de interes cinegetic din crescătorii și din cuprinsul fondurilor de vânătoare, carnea de vânat, trofeele de vânat și coarnele căzute în mod natural, peștele din apele de munte, din păstrăvării, bălți și iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, semințele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromatice, cultivate și din flora spontană, rășina și altele similare.(5) Romsilva poate recolta, exploata, prelucra și valorifica și alte produse nespecifice fondului forestier.(6) Romsilva poate exploata în regie proprie lemn din fondul forestier proprietate publică a statului.(7) Romsilva poate administra sau poate presta servicii silvice, pe bază de contract sau comandă, după caz, și pentru suprafețe de fond forestier proprietate privată sau aparținând unităților administrativ-teritoriale, perdele forestiere și vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național.(8) Romsilva poate desfășura activități de creștere a cabalinelor și a animalelor de blană, acțiuni de silvoturism și agrement, de echitație și turism ecvestru, precum și acțiuni pe hipodromuri.(9) Romsilva poate obține venituri și din vânzările de cabaline și de animale de blană, la intern și extern, din vânzările de produse agricole excedentare, precum și din alte activități și servicii.  +  Capitolul II Atribuții și competențe  +  Articolul 2Romsilva are următoarele atribuții și competențe principale:A. în domeniul silviculturii, exploatării și prelucrării lemnului:1. asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum și a celui aparținând altor deținători, pe care îl are în administrare sau pentru care prestează servicii silvice, și gestionează durabil pădurile din cuprinsul acestuia;2. asigură finanțarea lucrărilor necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului și desfășurării normale a activității;3. organizează și realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului;4. ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier și de corectare a perimetrului pădurilor;5. propune și/sau avizează, după caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier;6. îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune în cazul tuturor vânzărilor, de bunăvoie sau silite, de terenuri forestiere;7. poate cumpăra, în numele statului, terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu fonduri bănești alocate de la bugetul de stat și din fondul de conservare și regenerare a pădurilor; terenurile achiziționate de către Romsilva din fonduri publice și din fondul de conservare și regenerare devin fond forestier proprietate publică a statului și se intabulează ca atare;8. preia în administrare terenuri degradate din domeniul privat și public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare și prevăzute a fi împădurite; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, din alocații de la bugetul de stat sau din alte surse;9. organizează și efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, pășunatului, braconajului și altor fapte păgubitoare, precum și măsurile de prevenire și de stingere a incendiilor de păduri în fondul forestier pe care îl administrează, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară;10. organizează și execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevăzute de lege, lucrările de regenerare și de reconstrucție ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum și cele de îngrijire a arboretelor tinere și de întreținere a regenerărilor;11. asigură realizarea compozițiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice și studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează;12. gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administrează;13. asigură producerea și utilizarea de materiale forestiere de reproducere;14. poate realiza împăduriri în afara fondului forestier, precum și perdele forestiere de protecție;15. asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii și altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând și coordonând lucrări de corectare a torenților pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanțate de la bugetul de stat sau din alte surse;16. asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acțiunile necesare pentru depistarea, prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor;17. amplasează și pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice;18. exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează;19. controlează proveniența materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier și legalitatea circulației acestora;20. valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le administrează;21. execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestați, lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează;22. prelucrează lemn în instalații proprii sau prin încheierea de contracte cu societăți comerciale și valorifică produsele rezultate;23. achiziționează lemn pe picior și în sortimente;24. asigură realizarea rețelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier proprietate publică a statului;25. execută lucrări de construire, întreținere și reparații ale drumurilor și căilor ferate forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin operatori de specialitate;26. poate deține nave fluviale în scopul administrării pădurilor situate în zona Dunării și a unor râuri interioare;27. administrează sau prestează servicii de specialitate, pe bază de comandă sau contract, pentru terenuri forestiere proprietate privată sau aparținând unităților administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau terenuri din afara fondului forestier;28. sprijină, în condițiile legii, deținătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantații și de perdele forestiere;29. gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite;30. gestionează fondul piscicol din apele de munte încredințate spre administrare, în condițiile legii;31. organizează acțiuni de vânătoare și de pescuit;32. organizează acțiuni de silvoturism, precum și de filmare și fotografiere a vânatului și a peisajului natural;33. organizează creșterea intensivă a vânatului în spații special amenajate;34. utilizează terenuri forestiere proprietate publică a statului, pe care le administrează pentru înființarea de crescătorii de vânat și complexuri de vânătoare, în condițiile legii;35. poate îndeplini orice alte atribuții prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare și a celor de pescuit din apele de munte;36. valorifică în condițiile legii materialul lemnos confiscat, sumele obținute având destinația prevăzută de lege;37. participă cu produse la expoziții și târguri din țară și din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări;B. în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în silvicultură:a) organizează și desfășoară activități de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică în domeniul științelor naturale, precum și cercetări și dezvoltări multidisciplinare; prin dezvoltare tehnologică în silvicultură se înțelege activități de amenajarea pădurilor, elaborarea studiilor și a proiectelor de îmbunătățiri funciare în silvicultură și cadastru forestier;b) desfășoară activitate sistematică, bazată pe cunoștințele existente dobândite din cercetare și/sau experiența practică, îndreptată spre realizarea de materiale, produse, tehnologii și dispozitive noi, sisteme și servicii noi și modernizarea celor deja produse sau instalate, pentru silvicultură și alte domenii;c) întreprinde investigații originale în scopul dobândirii de cunoștințe noi, dirijate către scopuri practice sau obiective specifice;d) inițiază și organizează acțiuni de cooperare tehnicoeconomică și științifică cu operatori economici și instituții din țară și din străinătate;e) asigură realizarea cercetărilor științifice de specialitate și a lucrărilor de amenajare a pădurilor prin unități specializate autorizate, în pădurile pe care le administrează;f) asigură realizarea proiectelor de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic și a proiectelor de drumuri forestiere, precum și realizarea asistenței tehnice de specialitate prin unitățile de profil atestate;g) gestionează, valorifică și implementează rezultatele cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice în pădurile administrate;h) elaborează, aprobă, după caz, atribuie sau contractează și evaluează programele de cercetare științifică, de asistență tehnică și de proiectare și dezvoltare tehnologică finanțate din bugetul propriu;i) urmărește creșterea capacității, calității și competitivității activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în silvicultură, prin perfecționarea permanentă a personalului de cercetare-dezvoltare, prin dotarea cu echipamente de testare și de lucru moderne, promovarea participării specialiștilor români în cadrul programelor, proiectelor și grupurilor de lucru internaționale;j) urmărește promovarea cercetării și dezvoltării tehnologiei silvice în domenii prioritare, de importanță națională și internațională;k) elaborează studii de impact asupra mediului, bilanțuri de mediu, studii pedo-staționale;l) constituie, testează și certifică sursele de materiale forestiere de reproducere;m) condiționează, conservă și testează calitatea semințelor forestiere;n) organizează activitatea de cercetare-dezvoltare, de testare și validare a rezultatelor cercetării în rețeaua de suprafețe experimentale de lungă durată, în vederea extinderii și aplicării lor în practica silvică;C. în domeniul ariilor naturale protejate:a) administrează, prin subunitățile sale cu personalitate juridică constituite în acest scop, sau asigură custodie pentru arii naturale protejate din rețeaua națională de arii naturale protejate;b) supraveghează realizarea de către unitățile sale a activității de administrare/custodie a ariilor naturale protejate;c) asigură dotarea cu mijloace tehnice și administrative a structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridică, sau a custozilor ariilor naturale protejate;d) poate crea, folosi și gestiona o bază de date necesară activității de administrare a ariilor naturale protejate;e) urmărește respectarea prevederilor contractelor de administrare/custodie;f) supraveghează modul de aplicare a acordurilor de colaborare sau a contractelor ce vizează ariile naturale protejate, încheiate de structurile de administrare special constituite ori de custozi;g) analizează și propune avizarea documentației necesare în vederea instituirii sau încetării regimului de arie naturală protejată din fondul forestier;h) coordonează și asigură respectarea prevederilor bugetului necesar funcționării structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordine, și a lucrărilor necesare gospodăririi ariilor naturale protejate pe care le administrează;i) colaborează cu Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu autoritățile publice centrale și locale, cu reprezentanții unor instituții, organizații și organisme interne și internaționale cu responsabilități în domeniul conservării și ocrotirii naturii;j) participă la manifestări științifice în domeniul ariilor naturale protejate, propune și promovează documentații științifice în vederea desemnării ca MAB-UNESCO, sit al Patrimoniului mondial și sit RAMSAR a unor habitate naturale din fondul forestier național, unice sau extrem de rare în lume;k) participă la grupurile de lucru pentru elaborarea actelor normative în domeniul atribuirii în administrare/custodie a ariilor naturale protejate;l) asigură implementarea proiectelor și programelor privind ariile naturale protejate luate în custodie;m) supraveghează modul de implementare a programelor și proiectelor realizate de către administrațiile ariilor naturale protejate din subordine;n) supraveghează respectarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, elaborate de administratorii din subordine, și coordonează elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, aflate în custodie;o) coordonează constituirea bazei de date pentru ariile naturale protejate, aflate în custodie sau a căror administrare o asigură numai prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, din subordine, și asigură corelarea acesteia cu bazele de date ale autorității responsabile;p) propune promovarea de proiecte de conservare a naturii cu finanțare internă sau internațională și inițiază acțiuni de cooperare cu arii naturale protejate din alte țări;q) participă la implementarea politicilor guvernamentale în domeniul ariilor naturale protejate;r) cooperează cu unitățile interesate din țară și din străinătate la schimbul de informații în domeniul conservării și ocrotirii naturii, în general, și a pădurii, în special;s) participă la simpozioane, întâlniri tematice de lucru, conferințe, manifestări tradiționale din silvicultură și activități similare din țară și din străinătate privind ocrotirea naturii, conștientizare publică și relații cu comunitățile locale;t) analizează și propune avizarea programelor anuale și de perspectivă privind cercetarea științifică în domeniul ariilor naturale protejate și conservării naturii și a referatelor științifice din acest domeniu;u) verifică și propune avizarea sau respingerea, după caz, a solicitărilor de ocupare definitivă sau temporară, respectiv de schimbare a categoriei de folosință forestieră a unor terenuri din ariile naturale protejate;v) analizează și propune, spre avizare, Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române derogări de la prevederile amenajamentelor silvice din zona ariilor naturale protejate;D. în domeniul creșterii, exploatării și ameliorării cabalinelor:a) organizează și coordonează activități de reproducție, creștere și sanitare veterinare în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în secțiile proprii;b) stabilește profilul secțiilor sale, pe termen scurt, mediu și lung, menținând rasele de importanță ca depozite de gene;c) organizează și desfășoară activități de cercetare științifică direct sau în colaborare cu celelalte unități din domeniul cercetării zootehnice;d) coordonează mișcările de reproducători și ale altor categorii de cabaline între secții;e) ține registrele genealogice pentru efectivele de cai de rasă din secțiile proprii și sistematizează informațiile privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducție, activitatea de reproducție și mișcările reproducătorilor între herghelii;f) organizează baza materială pentru realizarea programelor economice, de cercetare și sport pentru secțiile sale privind materialul de reproducție, medicamentele, vaccinurile, precum și a propunerilor de investiții;g) participă la activitatea organismelor internaționale din domeniu și realizează operațiunile de cooperare economică internațională în domeniul său de activitate;h) organizează dresajul, antrenamentul și testează cabalinele prin curse cu public, pe hipodromurile proprii și pe alte hipodromuri din țară și din străinătate, organizează activități sportive și efectuează investiții pentru sportul hipic;i) cultivă, în cele mai bune condiții, terenurile arabile, îmbunătățește pajiștile, exploatează pășunile împădurite și terenurile cu vegetație forestieră, în vederea obținerii cantităților de furaje necesare secțiilor sale și a altor produse destinate vânzării;j) stabilește, în urma lucrărilor de clasare, destinația cabalinelor pe categorii, inclusiv transferul la alte unități și subunități ale sale și comercializarea pentru intern și extern;k) organizează promovarea exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Romsilva, pe plan național și internațional, prin organizarea de competiții sportive, târguri și expoziții și prin participarea la acestea;l) are dreptul să închirieze cabaline, manejuri, hipodromuri, grajduri și alte bunuri;E. în domeniul creșterii animalelor de blană:a) întocmește, supune aprobării și aplică programele de conservare și utilizare a populațiilor de animale de blană pe care le deține, în conformitate cu principiile științifice;b) solicită finanțarea de la bugetul de stat a programelor de conservare și utilizare a populațiilor de animale de blană în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile și urmărește respectarea destinației sumelor alocate;c) propune necesarul de efective matcă care să fie prevăzut în programul de ameliorare;d) crește și întreține tineretul de animale de blană și efectuează bonitarea în vederea sacrificării sau trecerii la matcă;e) poate deveni membră a asociațiilor profesionale care au ca obiectiv conservarea și utilizarea resurselor genetice animale;f) efectuează cercetări în genetica, nutriția și tehnologia de creștere pentru animale de blană;g) efectuează cercetări în domeniul prelucrării și valorificării blănurilor;h) valorifică animale vii și blănuri rezultate din producția proprie;i) participă la expoziții și târguri de profil.  +  Articolul 3Alte atribuții și competențe ale Romsilva sunt:a) poate presta servicii, inclusiv de transport, și poate executa lucrări pentru terți, potrivit obiectului său de activitate;b) realizează operațiuni de comerț interior și exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier și a altor produse;c) desfășoară activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, precum și activități de testări și analize tehnice, în țară și în străinătate;d) stabilește relații specifice domeniului său de activitate cu alte persoane juridice și fizice, române sau străine;e) organizează și desfășoară acțiuni de silvoturism și turism ecvestru;f) asigură servicii hoteliere, de cazare și masă, pentru cetățenii români și străini, în spațiile cu asemenea destinație de care dispune, în acțiunile de silvoturism și turism ecvestru;g) închiriază, în condițiile legii, bunuri din patrimoniul propriu;h) stabilește tarife pentru lucrări, produse și servicii din domeniul său de activitate;i) realizează, pentru Romsilva, politica de credite și a altor surse de finanțare, de programare și executare a activității economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, urmărește execuția acestuia și asigură repartizarea profitului conform destinației aprobate;j) desfășoară activități de promovare a imaginii Romsilva, de ziaristică și publicitate, editează, tipărește și difuzează lucrări științifice, tehnice și de informare specifice domeniului său de activitate;k) are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor comisiilor județene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere și de a formula acțiuni în constatarea nulității absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-05-2015, Lit. k) a art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. )  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4Romsilva are în administrare fondul forestier proprietate publică a statului, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice și în cercetarea statistică "SILV 1", actualizat pe baza intrărilor și cedărilor de terenuri legal efectuate, terenurile aferente activității de creștere și ameliorare a cabalinelor și animalelor de blană, evidențiate în cercetarea statistică "AGR1", precum și fondul funciar atribuit conform legii și cabalinele proprietate publică a statului.  +  Articolul 5(1) Romsilva posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, în condițiile prevăzute de lege.(2) Bunurile proprietate publică a statului, administrate de Romsilva, se evidențiază în mod distinct în patrimoniul acesteia și au regimul prevăzut de lege.  +  Capitolul IV Structura organizatorică și funcțională  +  Articolul 6(1) Romsilva are o structură centrală de conducere, coordonare, îndrumare și control, organizată pe departamente, direcții, servicii, oficii, birouri și alte compartimente organizatorice și funcționale; denumirea, numărul, organizarea și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului de administrație. (la 08-05-2015, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. ) (2) Unitățile și subunitățile din structura Romsilva se organizează pe grade de mărime și complexitate, în conformitate cu metodologia aprobată de consiliul de administrație al acesteia.(3) Unitățile din structura Romsilva prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre sunt conduse de către un comitet director și un director.(4) Unitățile din structura Romsilva prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre au și un director economic, precum și, după caz, un director tehnic și un director comercial.(5) Unitățile Romsilva prevăzute la anexa nr. 3 la hotărâre funcționează ca filiale cu personalitate juridică și sunt conduse de un director numit de directorul general al Romsilva. (la 08-05-2015, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (6) Unitățile cu profil de cercetare-dezvoltare și proiectare din structura Romsilva pot avea și un director științific, respectiv un director tehnic responsabil cu activitatea de dezvoltare tehnologică și proiectare de investiții.(7) Componența, atribuțiile și competențele comitetului director al unităților din structura Romsilva se aprobă de Consiliul de administrație al Romsilva.(8) Coordonarea tehnico-științifică a unităților cu profil de cercetare-dezvoltare și a ariilor naturale protejate este exercitată de un consiliu științific numit potrivit prevederilor legale specifice.(9) Directorii unităților din structura Romsilva reprezintă interesele și îndeplinesc atribuțiile acesteia pe raza teritorială în care sunt organizate aceste unități.(10) În structura organizatorică a unităților din cadrul Romsilva pot funcționa următoarele subunități:a) ocoale silvice, secții și alte subunități pentru exploatarea pădurilor și prelucrarea primară a lemnului, precum și pentru întreținerea și repararea drumurilor și căilor ferate forestiere;b) secții, stațiuni, laboratoare de cercetare științifică, ateliere de dezvoltare tehnologică, ocoale silvice experimentale, baze experimentale;c) pepiniere silvice;d) crescătorii de vânat;e) păstrăvării;f) secții de producție pentru împletituri din nuiele de răchită și centre pentru recoltarea, prelucrarea și valorificarea lemnului, a fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile din flora spontană, a plantelor medicinale și a cărnii de vânat;g) magazine proprii de prezentare și desfacere a produselor specifice obiectului său de activitate;h) herghelii și depozite de armăsari, ferme de animale de blană, cluburi sportive, fabrici, ateliere, sucursale, cluburi hipice, baze hipice, centre de prezentare a cabalinelor, hipodromuri și alte subunități fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate, care funcționează ca puncte de lucru.(11) Înființarea și încetarea activității subunităților se fac la propunerea comitetelor directoare ale unităților din structura Romsilva, prin hotărâre a consiliului de administrație al acesteia.(12) Gradarea unităților și subunităților din structura Romsilva, precum și dimensionarea numărului de personal se aprobă de consiliul de administrație al acesteia.  +  Capitolul V Structura de conducere  +  Articolul 7Structura de conducere a Romsilva este constituită din:a) consiliul de administrație;b) directorul general.  +  Articolul 8(1) Consiliul de administrație al Romsilva este numit, în condițiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și are un număr de 7 membri.(2) Președintele consiliului de administrație este unul dintre administratori și este ales prin vot secret de către aceștia.(3) Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general. (la 08-05-2015, Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. )  +  Articolul 9Consiliul de administrație al Romsilva își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea Romsilva, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.  +  Articolul 10Consiliul de administrație al Romsilva are următoarele atribuții principale:a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;b) aprobă structura organizatorică și funcțională de la nivelul central al Romsilva, precum și a unităților și subunităților din cadrul acesteia;c) aprobă modalitățile juridice de organizare, funcționare, coordonare și îndrumare ale unităților și subunităților din structura Romsilva;d) aprobă metodologia privind gradarea unităților și subunităților din structura Romsilva, condițiile minime pentru înființarea, organizarea și funcționarea structurilor acestora și dimensionarea numărului de personal;e) aprobă gradarea unităților și subunităților din Romsilva, structura și numărul de personal al acestora;f) aprobă regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile din structura Romsilva;g) aprobă înființarea sau, după caz, desființarea subunităților și a punctelor de lucru din structura Romsilva;h) analizează și aprobă programele de activitate economică, de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pe termen scurt, mediu și lung, pentru care finanțarea este asigurată din sursele proprii ale Romsilva;i) stabilește competențele în domeniile tehnic, economicofinanciar, juridic și de personal pentru unitățile din structura sa;j) hotărăște asocierea Romsilva cu persoane fizice și juridice, din țară sau din străinătate, pentru realizarea unor activități de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate;k) hotărăște înființarea de asociații sau fundații;l) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și aprobă situațiile financiare;m) aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează și solicită alocații și subvenții pentru investiții și alte activități specifice;n) hotărăște cu privire la investițiile care urmează să fie realizate potrivit obiectului său de activitate și care se finanțează din surse proprii și din credite bancare, potrivit legii;o) stabilește și aprobă patrimoniul propriu și/sau dat în folosința unităților din structura Romsilva;p) aprobă scoaterea la privatizare a activelor Romsilva, în condițiile legii;q) stabilește clauzele, încheie și revocă contractul de mandat cu directorul general;r) mandatează reprezentanții conducerii Romsilva la negocierea contractului colectiv de muncă.s) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Romsilva; (la 08-05-2015, Lit. s) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. ) ș) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare; (la 08-05-2015, Lit. ș) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. ) t) numește și revocă directorul general, căruia îi deleagă atribuțiile conducerii executive, în condițiile legii, și stabilește remunerația acestuia, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; (la 08-05-2015, Lit. t) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. ) ț) evaluează activitatea directorului general și verifică execuția contractului de mandat al acestuia; (la 08-05-2015, Lit. ț) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. ) u) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea Romsilva, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare; (la 08-05-2015, Lit. u) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. ) v) constituie comitetul de audit format din trei administratori neexecutivi. (la 08-05-2015, Lit. v) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. )  +  Articolul 11Consiliul de administrație al Romsilva se întrunește în ședință ordinară lunar, la convocarea președintelui acestuia, și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.  +  Articolul 12(1) Consiliul de administrație poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialiști din diferite domenii de activitate.(2) Activitatea membrilor consiliului de administrație, precum și a specialiștilor atrași pentru soluționarea unor probleme complexe este compensată material, în condițiile legii.  +  Articolul 13Consiliul de administrație prezintă, potrivit reglementărilor în vigoare, autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la începutul fiecărui semestru, un raport asupra activității Romsilva desfășurate în semestrul precedent. Totodată, la începutul fiecărui an, prezintă autorității publice centrale care răspunde de silvicultură programul de activitate al Romsilva, pe anul în curs. (la 08-05-2015, Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 08-05-2015, Art. 14 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. )  +  Articolul 15Atribuțiile principale ale directorului general sunt:a) asigură organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Romsilva;b) răspunde de ducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță managerială stabilite pentru Romsilva;c) selectează și angajează direct, în condițiile legii, personalul din structura centrală, directorii, directorii economici, contabilii șefi și ceilalți directori de la nivelul unităților Romsilva. (la 08-05-2015, Lit. c) a art. 15 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. ) d) stabilește măsuri pentru angajarea răspunderii disciplinare, patrimoniale, civile, penale sau contravenționale a personalului din structurile Romsilva, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu;e) reprezintă și angajează Romsilva prin semnătură, în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice din țară ori din străinătate, în limita competențelor aprobate de consiliul de administrație și în condițiile legii.  +  Articolul 16Directorul general este ordonator de credite, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri și cheltuieli. Activități financiare  +  Articolul 18Romsilva asigură acoperirea cu venituri, din activitatea proprie, a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor și amortizării investițiilor, precum și obținerea de profit.  +  Articolul 19(1) Romsilva întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, precum și situații financiare, în condițiile legii.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare se supun spre aprobare consiliului de administrație, potrivit legii.  +  Articolul 20Romsilva constituie fonduri necesare realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 21(1) Romsilva beneficiază de alocații de la bugetul de stat, de finanțări din fonduri speciale extrabugetare, de finanțări externe și poate contracta credite bancare, în condițiile prevăzute de lege.(2) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Națională, patrimoniu genetic național, precum și cheltuielile pentru promovarea în categoria Herghelia Națională a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) În îndeplinirea atribuțiilor de interes public de conservare a naturii, pentru efectuarea activităților prioritare de conservare a naturii, stabilite în baza strategiilor și planurilor naționale de acțiune pentru arii naturale protejate, administrațiile/custozii ariilor naturale protejate din structura Romsilva pot beneficia de finanțare din bugetul autorității publice centrale care răspunde de arii naturale protejate.  +  Articolul 22(1) Operațiunile de încasări și plăți ale Romsilva se efectuează în conturi deschise la bănci, în limitele stabilite de Banca Națională a României.(2) Pentru necesități curente Romsilva poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută, în condițiile legii, prin casieriile proprii.(3) Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua prin unitățile bancare.  +  Articolul 23Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Articolul 24Controlul intern al activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Romsilva, iar auditul extern de către auditori autorizați.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 25(1) Romsilva se poate asocia cu persoane juridice și cu persoane fizice, române sau străine, pentru realizarea unor activități de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate.(2) Romsilva poate constitui asociații sau fundații, persoane juridice fără scop patrimonial, în condițiile legii.  +  Articolul 26Relațiile cu alte terțe persoane, juridice și fizice, se vor desfășura pe baze contractuale, în condițiile legii.  +  Articolul 27Angajarea și salarizarea personalului Romsilva se vor face în condițiile prevăzute în contractul colectiv de muncă, încheiat conform legii, și ale Statutului personalului silvic.  +  Articolul 28Activele fixe corporale și necorporale, care s-au procurat/realizat până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale destinate administrării ariilor naturale protejate aflate în administrarea/ custodia Romsilva, vor fi inventariate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, introduse în domeniul public al statului și date în administrarea unităților cu personalitate juridică prevăzute la pct. 1-22 din anexa nr. 3 la hotărâre. (la 08-05-2015, Art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 29Prezentul regulament se completează cu dispozițiile și cu reglementările legale în domeniu.------