ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 aprilie 2020  Având în vedere:– evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și situația epidemiologică de pe teritoriul României care indică o creștere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2;– necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care s-a aprobat ca, în anul 2020, promovarea rectificării bugetare să se realizeze în primul semestru al anului;– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;– necesitatea asigurării sumelor pentru plata indemnizației care se acordă, potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;– necesitatea asigurării sumelor pentru plata indemnizației pentru șomaj și a indemnizației care se suportă, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul asigurărilor pentru șomaj;– prevederile art. 94 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit cărora Guvernul României efectuează, în regim de urgență, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare,și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– neasigurarea fondurilor necesare pentru siguranța socială și economică a populației pe perioada stării de urgență decretate;– neasigurarea sumelor pentru plata indemnizației care se acordă unuia dintre părinți pentru supravegherea copilului pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ, cu impact negativ asupra bunăstării persoanelor afectate de măsurile luate pentru limitarea infectării populației cu coronavirusul SARS-CoV-2;– neasigurarea sumelor pentru plata indemnizației de care beneficiază angajații pe perioada întreruperii temporare a contractului individual de muncă, cu impact deosebit de grav asupra activității economice a țării noastre;– riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie;– riscul unui impact negativ asupra ocupării forței de muncă ceea ce ar putea conduce în perioada următoare la creșterea numărului de șomeri în căutarea unui loc de muncă,în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul general public și definesc un context excepțional care nu putea fi previzionat și a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al prevederilor art. IX alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2Influențele asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 6.042.376 mii lei, subvenția acordată de la bugetul de stat majorându-se cu aceeași sumă.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 13.541 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeași sumă.  +  Articolul 4Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 1.346.270 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 4.091.500 mii lei la credite de angajament și credite bugetare.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 3.323 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 1.500.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(3) Sistemul asigurărilor pentru șomaj se stabilește cu un deficit de 2.488.300 mii lei, iar Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu un deficit de 256.131 mii lei.  +  Articolul 6(1) Deficitul sistemului asigurărilor pentru șomaj se acoperă din disponibilitățile înregistrate de acest sistem în anii precedenți.(2) Deficitul Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se acoperă din disponibilitățile înregistrate în anii precedenți, conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Influența de 1.500.000 mii lei prevăzută la cap. 64.04 „Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, este aferentă plății indemnizației prevăzute de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru angajatorii care nu sunt instituții publice, plata sumelor aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se realizează în conturi deschise la instituții de credit.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj să introducă în cursul anului 2020 la capitolul 64.04 „Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ titlul 30 „Dobânzi“ și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la alte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol.  +  Articolul 8Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.  +  Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020:a) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 6.629 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 este de -2.744,4 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 10,9 milioane lei.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 15 aprilie 2020.Nr. 51.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
  pe anul 2020
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL-13.541
  000203I. VENITURI CURENTE-6.055.917
  200003B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-6.050.341
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR12.574
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori26.097
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale-13.523
  2103CONTRIBUTIILE ASIGURAȚILOR-6.062.915
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați-6.241.051
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare-66.841
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)611.567
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală-4.333
  14Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent144
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă-2.386
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor-356.377
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice-3.638
  290003C.VENITURI NEFISCALE-5.576
  300003Cl.VENITURI DIN PROPRIETATE-57
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI-57
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat-39
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale-18
  330003C2.VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-5.519
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI-14
  08Venituri din prestări de servicii-14
  3603DIVERSE VENITURI-5.505
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-461
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite-2.060
  50Alte venituri-2.984
  410003IV. SUBVENȚII6.042.376
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE6.042.376
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT6.042.376
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat6.042.376
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale-13.541
  9903EXCEDENT/DEFICIT-13.541
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă si boli profesionale-13.541
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj
  pe anul 2020
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolPararafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluente
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL1.342.947
  000204I. VENITURI CURENTE-118.264
  200004B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-116.013
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR-116.013
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj-114.941
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plată creanțelor salariale-1.072
  290004C.VENITURI NEFISCALE-2.251
  300004C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI-2.251
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI-2.251
  04Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale-2.251
  410004IV.SUBVENȚII9.211
  420004SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE9.211
  4204SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT9.211
  25Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj9.211
  4604ALTE SUME PRIMITE DE LA UE1.452.000
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-20201.452.000
  490401Venituri sistem asigurări pentru șomaj1.346.270
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale-3.323
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament5.591.500
  II. Credite bugetare5.591.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.592.000
  II. Credite bugetare5.592.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000.000
  II. Credite bugetare4.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ
  I. Credite de angajament5.591.500
  II. Credite bugetare5.591.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.592.000
  II. Credite bugetare5.592.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-8.000
  Il.Credite bugetare-8.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000.000
  II. Credite bugetare4.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament5.591.500
  II. Credite bugetare5.591.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.592.000
  II. Credite bugetare5.592.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000.000
  II. Credite bugetare4.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  6504INVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.099.500
  II. Credite bugetare4.099.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament4.100.000
  II. Credite bugetare4.100.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000.000
  II. Credite bugetare4.000.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament4.091.500
  II. Credite bugetare4.091.500
  890402Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  9904EXCEDENT/DEFICIT-4.248.553
  990410Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj-2.745.230
  990411Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale-1.503.323
  ------