HOTĂRÂRE nr. 306 din 15 aprilie 2020pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 15 aprilie 2020.Nr. 306.  +  ANEXĂMINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEIOperatorul economic: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureștiCod unic de înregistrare RO14273221
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2020
     mii lei
   INDICATORINr. rd.Propuneri an curent 2020
  01234
  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)153.720,00
   1 Venituri totale din exploatare, din care:251.510,00
    a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare30,00
    b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare40,00
  2 Venituri financiare52.210,00
  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)642.875,69
   1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:742.874,69
   A.cheltuieli cu bunuri și servicii89.413,79
  B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate9603,28
  C.cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:1032.492,91
  C0Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)1131.207,07
  C1ch. cu salariile1229.844,07
  C2bonusuri131.363,00
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140,00
   cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150,00
  C4Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete16583,68
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator17702,16
  D.alte cheltuieli de exploatare18364,70
  2 Cheltuieli financiare191,00
  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)2010.844,31
  IV1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT212.112,85
   2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT220,00
   3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT230,00
   4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI240,00
   5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250,00
  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:268.731,46
   1 Rezerve legale27 
  2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege28 
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți295.156,06
  4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi30 
  5 Alte repartizări prevăzute de lege31 
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) ≥ 0)323.575,40
  7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință33 
  8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:341.787,70
   a)- dividende cuvenite bugetului de stat35 
   b)- dividende cuvenite bugetului local36 
   c)- dividende cuvenite altor acționari371.787,70
  9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33-Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare381.787,70
  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE390,00
  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care400,00
    a)cheltuieli materiale410,00
    b)cheltuieli cu salariile420,00
    c)cheltuieli privind prestările de servicii430,00
    d)cheltuieli cu reclamă și publicitate440,00
    e)alte cheltuieli450,00
  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:461.076.843,91
   1 Alocații de la buget471.068.590,00
     alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori480,00
  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII491.074.066,42
  X  DATE DE FUNDAMENTARE  
   1 Nr. de personal prognozat la finele anului50215,00
  2 Nr. mediu de salariați total51215,00
  3 Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială5212.035,69
  4 Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat539.114,96
  5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54239,58
  6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat55239,58
  7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)56-
  8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)57798,13
  9 Plăți restante58 
  10 Creanțe restante59 
  ----