ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020  Având în vedere:– Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit căruia Președintele României a prelungit cu 30 de zile starea de urgență și prin care se mențin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr. 195/2020;– Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit căruia Guvernul României efectuează, în regim de urgență, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare;– prevederile art. IX alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, potrivit cărora prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) și (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului;– necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– analiza evoluției indicatorilor macroeconomici pentru anul 2020, comunicați de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în contextul pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2;– menținerea locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;– asigurarea veniturilor angajaților pe perioada întreruperii temporare a activității angajatorului;– alocarea de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității unităților administrativ-teritoriale;– acordarea de sprijin sub forma garanțiilor de stat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2 astfel încât să se protejeze afacerile și sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă;– prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul imposibilității desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie;– riscul diminuării capacității de finanțare a cheltuielilor de către unitățile administrativ-teritoriale;– riscul întreruperii acordării beneficiilor de asistență socială destinate copiilor și tinerilor, care au drept condiție frecventarea cursurilor școlare, pe perioada instituirii măsurilor de urgență;– riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2;– riscul blocării activității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al art. IX alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 9.844,8 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 17.396,8 milioane lei creditele de angajament și cu suma de 16.933,9 milioane lei creditele bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 26.778,7 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 - 2023 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 24.742 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 - 2023 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“ la partea de venituri următoarele modificări:a) capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ se majorează cu suma de 42 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se diminuează cu suma de 8 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se diminuează cu suma de 220 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 3.801 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ se majorează cu suma de 1.400 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se majorează cu suma de 41 mii lei;c) capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“ se majorează cu suma de 6.000 mii lei;d) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se majorează cu suma de 80.095 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se majorează cu suma de 14.812 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se diminuează cu suma de 679 mii lei și subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se majorează cu suma de 20 mii lei;e) capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se majorează cu suma de 4.435 mii lei;f) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ se majorează cu suma de 560 mii lei.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2020, ca începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la sfârșitul exercițiului bugetar să introducă modificări la anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 - 2023“, în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.48 „Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și alte asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății“.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“ - „Pavilion de medicină operațională - politraumă în cazarma 1053 Craiova“, cod obiectiv 1227, creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ - „Extinderea pavilionului B1 și realizarea rețelelor de utilități aferente în cazarma 383 Galați“, cod obiectiv 1197, creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ - „Pavilion multifuncțional în cazarma 380 Sibiu“, cod obiectiv 1207, creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“, la partea de venituri, să suplimenteze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“, cu suma de 40.000 mii lei.  +  Articolul 8În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 340.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, care va fi utilizată de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru achiziționarea, în condițiile legii, a cantităților de produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, majorate potrivit propunerii „Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor contagioase pe teritoriul României“ și aprobate prin Hotărârea nr. 12 din data de 18.03.2020, respectiv prin Hotărârea nr. 43 din 27 august 2020 ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. (la 24-11-2020, Articolul 8 din Capitolul I a fost modificat de Articolul 30, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 24 noiembrie 2020 )  +  Articolul 9În bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din influența prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 6.051.587 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 6.042.376 mii lei este aferentă alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ și suma de 9.211 mii lei este aferentă alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“.  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anexa nr. 3/23/02 la capitolul 74.01 „Protecția mediului“ titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ să diminueze cu suma de 603 mii lei creditele bugetare și de angajament la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ și să majoreze corespunzător creditele bugetare și de angajament la alineatul 51.02.14 „Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor“ pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor“. Corespunzător se modifică și celelalte anexe la bugetul acestuia și se comunică Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 11(1) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 8.000 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 5.000 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 117.000 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 15.000 mii lei;e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 15.000 mii lei;f) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 40.000 mii lei;g) să suplimenteze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate si prefinanțări“ cu suma de 10.000 mii lei;h) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 190.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(3) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“ obiectivul de investiții nou „Centru Spiritual - Noul Local, Splaiul Independenței nr. 313, Universitatea Politehnică din București“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare pe anul 2020 în sumă de 120 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 12În bugetul Ministerului Sănătății, din influența prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 2.791.383 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 1.714.979 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și suma de 1.076.404 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.  +  Articolul 13Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, în anexa nr. 3/65/27 „Fișa programului“, să modifice descrierea programului cod 721 „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții“, astfel: „Prezentul program cumulează cele 9 scheme de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008, Hotărârea Guvernului nr. 753/2008, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2008, Hotărârea Guvernului nr. 797/2012, Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020“, precum și să majoreze, în anul 2020, creditele de angajament cu suma de 700.000 mii lei și creditele bugetare cu suma de 200.000 mii lei aferente acestui program.  +  Articolul 14Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu suma de 228.184 mii lei, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 15Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 16(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2020, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.(2) În cazul în care influențele negative prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență sunt mai mari decât prevederile bugetare exclusiv sumele reținute în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să reducă sumele reținute, până la concurența influențelor negative.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termenul prevăzut la alin. (1).(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la alte naturi de cheltuieli.(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să majoreze veniturile și cheltuielile prevăzute în anexa nr. 3/XX/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“ cu sumele încasate de structurile sportive potrivit prevederilor art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, precum și să introducă, la partea de venituri, subcapitolul „Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă“, cod 42.10.81.(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 17(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 18(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 24 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, către bugetul asigurărilor pentru șomaj aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj.(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (7) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. (la 18-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul II a fost modificat de Articolul 39, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 135 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2020 ) (3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale și în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (1) și (2).  +  Articolul 19(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății și în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (1).  +  Articolul 19^1La determinarea sumelor cu care pot fi majorate cheltuielile de natură salarială pentru anul 2020, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt condiționați de îmbunătățirea/menținerea rezultatului brut realizat în anul 2019, prevăzută la art. 48 alin. (1) lit. a)-d) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare. (la 11-07-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )  +  Articolul 20Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 15% la bugetul local al județului;b) 65% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;2. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se abrogă.3. La articolul 6, alineatul (9) se abrogă.3^1. La articolul 6, după alineatul (13) se introduc cinci noi alineate, alineatele (14)-(18), cu următorul cuprins:(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în vederea sprijinirii activității sportive pe diferite ramuri de sport, în cursul anului bugetar 2020, autoritățile administrației publice locale pot acorda în mod direct alocații cluburilor sportive de drept public sau privat ori asociațiilor județene, respectiv a municipiului București care își au sediul pe raza lor administrativ-teritorială. Autoritățile administrației publice locale pot acorda în aceleași condiții alocații pentru finanțarea programelor sportive organizate pe raza lor administrativ-teritorială de către aceste cluburi sau de către federațiile sportive naționale, direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București ori inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București. (15) Prin excepție de la prevederile art. 18^1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul bugetar 2020, autoritățile administrației publice locale, prin hotărârea autorităților deliberative, pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a structurilor sportive de drept public aflate în subordinea autorităților sau instituțiilor publice ale autorităților publice centrale care își au sediul pe raza lor administrativ-teritorială.(16) Hotărârile consiliilor locale sau județene privind acordarea sprijinului financiar vor avea caracter individual și în acestea autoritățile deliberative ale administrației locale vor preciza, alături de valoarea totală a sumei acordate, destinația acesteia, defalcarea pe capitole de cheltuieli, precum și modalitatea și termenele de decontare.(17) Hotărârile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității finanțate din fondurile publice.(18) Valoarea totală a finanțărilor acordate potrivit prevederilor alin. (14) și (15) pentru întregul an bugetar 2020 nu poate depăși 3% din suma reprezentând cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului local al unității administrativ-teritoriale respective. (la 11-07-2020, Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 ) 4. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației-cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 1.000 mii lei, cu respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», titlul 20 «Bunuri și servicii» pentru anul 2020, sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 1.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.000 mii lei.5. La articolul 48, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Cheltuielile de natură salarială reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și cele reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru întregul an 2020, determinat ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019, majorează cheltuielile de natură salarială determinate conform alin. (1) lit. a)-d). (la 11-07-2020, Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )  +  Articolul 21(1) Directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, prin decizie, procedează la o nouă repartizare a sumelor aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 5/2020, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din același act normativ, astfel cum au fost acestea modificate prin art. 20 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, majorate potrivit anexei nr. 3.(2) Sumele aflate în contul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020, încasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se alocă județelor, comunelor, orașelor și municipiilor proporțional cu planul stabilit potrivit prevederilor alin. (1).(3) Repartizarea prevăzută la alin. (1) se face utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și (5) din Legea nr. 5/2020.  +  Articolul 22Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot utiliza până la 5% din excedentul bugetului local și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, aflate în sarcina lor, precum și în sarcina instituțiilor publice subordonate.  +  Articolul 23Prin derogarea de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul poate aproba, prin memorandum, în situații temeinic justificate, utilizarea totală sau parțială a creditelor de angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 24Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să aprobe modificarea prevederilor trimestriale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul „Cheltuieli de personal“ fără îndeplinirea condiționalității prevăzute la alin. (4) și (5) ale aceluiași articol.  +  Articolul 25Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 59.431,9 milioane lei. (la 11-07-2020, Articolul 25 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )  +  Articolul 26Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-d),art. 17 alin. (2),art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2,art. 3 alin. (1),(2), (4),(5) și (6) din Legea nr. 238/2019:a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de - 6,79%; (la 11-07-2020, Litera a) din Articolul 26 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 ) b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 10,1% în anul 2020;c) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 381.325,9 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 208.487,3 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 78.916,9 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 42.181,9 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 33.514,2 milioane lei; (la 11-07-2020, Litera c) din Articolul 26 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 ) d) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 109.736,9 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 56.409,6 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 33.194,4 milioane lei și pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 18.487,0 milioane lei;e) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 73.430,7 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de – 75.230,5 milioane lei, al soldului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero și al soldului bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 1.761,8 milioane lei; (la 11-07-2020, Litera e) din Articolul 26 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 ) f) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2020, este de 41% din produsul intern brut;g) plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.800 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual;h) plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este de 18.000 milioane lei.  +  Articolul 26^1(1) Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale cu suma de 930.000 mii lei, potrivit anexei nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență, astfel:a) 373.639 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;b) 556.361 mii lei, pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor și sectoarelor municipiului București și municipiului București.(la 23-07-2020 Literele b) și c) din Alineatul (1) , Articolul 26^1 , Capitolul II au fost modificate de Litera A. din RECTIFICAREA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 iulie 2020(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2020. (la 11-07-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )  +  Articolul 27Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 11-07-2020, Articolul 27 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 15 aprilie 2020.Nr. 50.  +  Anexa nr. 1
  TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2020
  detaliate pe capitole și subcapitole
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL -9.844.765
  000201I. VENITURI CURENTE -12.221.817
  000301A. VENITURI FISCALE -11.146.643
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-2.549.111
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -2.454.778
  0101IMPOZIT PE PROFIT -2.279.574
  01Impozit pe profit de la agenții economici-1.806.556
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale -473.018
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -175.204
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului -83
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice-15.272
  04Impozitul pe reprezentanțe-599
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor -159.250
  0301IMPOZIT PE VENIT-1.543.721
  02Impozit pe venituri din salarii-1.395.489
  04Impozit pe venituri din dividende-176.074
  05Impozit pe venituri din dobânzi-8.385
  06Impozit pe venituri din pensii1.285
  07Impozit pe veniturile din premii-652
  10Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare8
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală-10.303
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate portivit Codului civil precum și a contractelor de agent-1.391
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal -4.210
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit-26.048
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole-3.312
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc-8.966
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică -54
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III – impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică-163
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016-8
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă-2.092
  50Impozit pe venituri din alte surse43.115
  51Impozit pe venit aferent declarației unice-5.613
  60Regularizări54.631
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)1.543.721
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)1.543.721
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-94.333
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL -94.333
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente-95.094
  50Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital761
  070001A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE -46.838
  0701IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE-46.838
  04Impozit pe construcții1.115
  05Taxa pe active-47.953
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -8.415.434
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ-5.598.055
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA -228.184
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -228.184
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII -188.509
  05Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei5
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.-170.073
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale-5.157
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan -13.284
  1401ACCIZE-2.688.908
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 288.222
  01Taxe pentru jocurile de noroc-390.023
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare701.779
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale-21.684
  06Taxa de timbre social asupra jocurilor de noroc-16
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional-1.637
  08Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România-82
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități -115
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE-128.064
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE -128.064
  01Taxe vamale -128.064
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE -7.196
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE -7.196
  07Impozitul specific-7.217
  50Alte impozite și taxe21
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI -436.464
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR -436.464
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate-167.495
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat-268.969
  290001C. VENITURI NEFISCALE -638.710
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE -774.477
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE -853.723
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome-109.943
  04Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României400.739
  05Venituri din concesiuni și închirieri -130.221
  08Venituri din dividende-851.009
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu effect de seră-163.289
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI79.246
  03Alte venituri din dobânzi79.246
  330001C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 135.767
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI -53.685
  02Taxe consulare 682
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale-457
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare -846
  05Taxe și alte venituri în învățământ -45
  06Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 6.533
  08Venituri din prestări servicii-32.709
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului-7.023
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa8
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și convenție profesională, specializare și perfecționare219
  23Venituri din timbrul judiciar1
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat648
  26Venituri din despăgubiri-11.145
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscal individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui accord de preț în avans429
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități-9.980
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE -8.905
  01Venituri din taxe pentru eliberări de premise și certificate-4
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise-8.901
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI-6.940
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 22.115
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe -149
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii -4.928
  04Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen-42
  05Amenzi judiciare1.132
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor176
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată5.133
  08Penalități de nedeclarare -43.772
  50Alte amenzi, penalități și confiscări13.395
  3601DIVERSE VENITURI 205.297
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive 86.302
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 458
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite-1.115
  04Venituri din producerea riscurilor asigurate-19
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice-708
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare14.653
  18Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri-29
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale-31
  20Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010-29
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate378
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri69.470
  26Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri conform OUG nr. 83/2014-1.430
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010438
  48Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum-3
  50Alte venituri36.962
  390001II. VENITURI DIN CAPITAL-2.208
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI-2.208
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice344
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului2.266
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare-3.463
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale-81
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri-1.274
  4601ALTE SUME PRIMITE DE LA UE2.468.400
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-20202.468.400
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020-89.140
   +  Anexa nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament18.310.967
  II. Credite bugetare17.749.967
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament17.021.088
  II. Credite bugetare17.291.630
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament128.170
  II. Credite bugetare128.170
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.177.054
  II. Credite bugetare1.177.054
  40 TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament135.000
  II. Credite bugetare135.000
  50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament3.000.000
  II. Credite bugetare3.000.000
  51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament9.512.976
  II. Credite bugetare10.413.918
  55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.093.186
  II. Credite bugetare293.186
  56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.865
  I. Credite de angajament5.865
  II. Credite bugetare5.865
  57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.891.210
  II. Credite bugetare1.891.210
  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament68.298
  II. Credite bugetare72.898
  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament- 40.671
  II. Credite bugetare - 40.671
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament 50.000
  II. Credite bugetare 215.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 1.189.879
  II. Credite bugetare 358.337
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 1.189.879
  II. Credite bugetare 358.337
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament 100.000
  II. Credite bugetare 100.000
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament 100.000
  II. Credite bugetare 100.000
  5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament 17.396.791
  II. Credite bugetare 16.933.947
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 16.614.763
  II. Credite bugetare 16.885.305
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 97.609
  II. Credite bugetare 97.609
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament 1.050.931
  II. Credite bugetare 1.050.931
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament 135.000
  II. Credite bugetare 135.000
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament 3.000.000
  II. Credite bugetare 3.000.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ȚNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 9.512.976
  II. Credite bugetare 10.413.918
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament 1.070.144
  II. Credite bugetare 270.144
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament - 4.135
  II. Credite bugetare - 4.135
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament 1.891.193
  II. Credite bugetare 1.891.193
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament -148.282
  II. Credite bugetare -143.682
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament - 40.673
  II. Credite bugetare - 40.673
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament 50.000
  II. Credite bugetare 215.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 682.028
  II. Credite bugetare -51.358
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 682.028
  II. Credite bugetare -51.358
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament 100.000
  II. Credite bugetare 100.000
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament 100.000
  II. Credite bugetare 100.000
  5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament 6.799
  II. Credite bugetare - 97.531
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 79.993
  II. Credite bugetare - 66.193
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament - 4.637
  II. Credite bugetare - 4.637
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament - 3.637
  II. Credite bugetare - 3.637
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament - 21.332
  II. Credite bugetare - 21.332
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament - 135
  II. Credite bugetare - 135
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament - 46.482
  II. Credite bugetare - 32.682
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament - 270
  II. Credite bugetare - 270
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 86.792
  II. Credite bugetare - 31.338
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 86.792
  II. Credite bugetare - 31.338
  5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament - 15.311
  II. Credite bugetare - 15.311
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 15.221
  II. Credite bugetare - 15.221
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament - 221
  II. Credite bugetare - 221
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament - 15.000
  II. Credite bugetare - 15.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament - 90
  II. Credite bugetare - 90
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament - 90
  II. Credite bugetare - 90
  5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament 3.005.200
  II. Credite bugetare 3.005.200
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 3.005.200
  II. Credite bugetare 3.005.200
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament 3.000.000
  II. Credite bugetare 3.000.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament 5.000
  II. Credite bugetare 5.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament 200
  II. Credite bugetare 200
  5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I. Credite de angajament 8.842.970
  II. Credite bugetare 8.842.970
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 8.842.970
  II. Credite bugetare 8.842.970
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 8.842.970
  II. Credite bugetare 8.842.970
  6001 APĂRARE
  I. Credite de angajament 531.798
  II. Credite bugetare - 46.639
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 493.923
  II. Credite bugetare 493.923
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 63.964
  II. Credite bugetare 63.964
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament 352.529
  II. Credite bugetare 352.529
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 77.430
  II. Credite bugetare 77.430
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 37.875
  II. Credite bugetare - 540.562
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 37.875
  II. Credite bugetare - 540.562
  6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament 656.495
  II. Credite bugetare 648.337
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 159.569
  II. Credite bugetare 159.569
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 1.967
  II. Credite bugetare 1.967
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament 260.272
  II. Credite bugetare 260.272
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 32.803
  II. Credite bugetare 32.803
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament 50
  II. Credite bugetare 50
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament - 4.000
  II. Credite bugetare - 4.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament - 96.000
  II. Credite bugetare - 96.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament - 35.523
  II. Credite bugetare - 35.523
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 496.926
  II. Credite bugetare 488.768
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 496.926
  II. Credite bugetare 488.768
  6501 ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament 79.423
  II. Credite bugetare - 14.905
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 60.097
  II. Credite bugetare - 7.642
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament - 14.890
  II. Credite bugetare - 14.890
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament - 8.355
  II. Credite bugetare - 8.355
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 83.851
  II. Credite bugetare 16.112
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament - 5
  II. Credite bugetare - 5
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament 106
  II. Credite bugetare 106
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament - 610
  II. Credite bugetare - 610
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 19.326
  II. Credite bugetare - 7.263
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 19.326
  II. Credite bugetare - 7.263
  6601 SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament 934.171
  II. Credite bugetare 1.057.012
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 922.199
  II. Credite bugetare 1.047.112
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 50.000
  II. Credite bugetare 50.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament 450.753
  II. Credite bugetare 450.753
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 362.246
  II. Credite bugetare 331.359
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 9.200
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament 50.000
  II. Credite bugetare 215.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 11.972
  II. Credite bugetare 9.900
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 11.972
  II. Credite bugetare 9.900
  6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament - 8.259
  II. Credite bugetare - 8.691
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 9.664
  II. Credite bugetare - 10.096
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 1.205
  II. Credite bugetare 1.205
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament - 2.410
  II. Credite bugetare - 2.410
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 1.020
  II. Credite bugetare 588
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament - 5.009
  II. Credite bugetare - 5.009
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament - 4.470
  II. Credite bugetare - 4.470
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 1.405
  II. Credite bugetare 1.405
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 1.405
  II. Credite bugetare 1.405
  6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament 2.053.968
  II. Credite bugetare 2.053.968
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 2.053.968
  II. Credite bugetare 2.053.968
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 81.441
  II. Credite bugetare 81.441
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament 81.440
  II. Credite bugetare 81.440
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament 1.891.087
  II. Credite bugetare 1.891.087
  7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament 300.000
  II. Credite bugetare 1.000.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 300.000
  II. Credite bugetare 1.000.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II. Credite bugetare 1.000.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament 300.000
  8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 744.518
  II. Credite bugetare 244.518
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 712.000
  II. Credite bugetare 212.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament 2.000
  II. Credite bugetare 2.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament 710.000
  II. Credite bugetare 210.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 32.518
  II. Credite bugetare 32.518
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 32.518
  II. Credite bugetare 32.518
  8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
  I. Credite de angajament 130.019
  II. Credite bugetare 130.019
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 34.715
  II. Credite bugetare 34.715
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament 34.715
  II. Credite bugetare 34.715
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament - 4.696
  II. Credite bugetare - 4.696
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament - 4.696
  II. Credite bugetare - 4.696
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament 100.000
  II. Credite bugetare 100.000
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament 100.000
  II. Credite bugetare 100.000
  8401 TRANSPORTURI
  I. Credite de angajament 135.000
  II. Credite bugetare 135.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 135.000
  II. Credite bugetare 135.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament 135.000
  II. Credite bugetare 135.000
  9901 DEFICIT - 26.778.712
  5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament 914.176
  II. Credite bugetare 816.020
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 406.325
  II. Credite bugetare 406.325
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 30.561
  II. Credite bugetare 30.561
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament 126.123
  II. Credite bugetare 126.123
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament 23.042
  II. Credite bugetare 23.042
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament10.000
  II. Credite bugetare 10.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament 17
  II. Credite bugetare 17
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 216.580
  II. Credite bugetare 216.580
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament 2
  II. Credite bugetare 2
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 507.851
  II. Credite bugetare 409.695
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 507.851
  II. Credite bugetare 409.695
  6010 APĂRARE
  I. Credite de angajament 13.222
  II. Credite bugetare 13.222
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 7.069
  II. Credite bugetare - 7.069
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament - 7.069
  II. Credite bugetare - 7.069
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 20.291
  II. Credite bugetare 20.291
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 20.291
  II. Credite bugetare 20.291
  6510 ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament 660.830
  II. Credite bugetare 593.591
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 243.726
  II. Credite bugetare 243.726
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 6.858
  II. Credite bugetare 6.858
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament 10.288
  II. Credite bugetare 10.288
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament10.000
  II. Credite bugetare 10.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 216.580
  II. Credite bugetare 216.580
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 417.104
  II. Credite bugetare 349.865
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 417.104
  II. Credite bugetare 349.865
  6610 SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament 175.928
  II. Credite bugetare 145.011
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 145.972
  II. Credite bugetare 145.972
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 22.503
  II. Credite bugetare 22.503
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament 123.450
  II. Credite bugetare 123.450
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament 17
  II. Credite bugetare 17
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament 2
  II. Credite bugetare 2
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 29.956
  II. Credite bugetare - 961
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 29.956
  II. Credite bugetare - 961
  6710 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament - 546
  II. Credite bugetare - 546
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 546
  II. Credite bugetare - 546
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament - 546
  II. Credite bugetare - 546
  7010 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament 24.742
  II. Credite bugetare 24.742
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament 24.242
  II. Credite bugetare 24.242
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 1.200
  II. Credite bugetare 1.200
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament 23.042
  II. Credite bugetare 23.042
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 500
  II. Credite bugetare 500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 500
  II. Credite bugetare 500
  8010 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 40.000
  II. Credite bugetare 40.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament 40.000
  II. Credite bugetare 40.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament 40.000
  II. Credite bugetare 40.000
   +  ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 01
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament- 4.000
  II. Credite bugetare- 4.000
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament- 4.000
  II. Credite bugetare- 4.000
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament- 3.348
  II. Credite bugetare- 3.348
  51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament- 652
  II. Credite bugetare- 652
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament- 4.000
  II. Credite bugetare- 4.000
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament- 4.000
  II. Credite bugetare- 4.000
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament- 3.348
  II. Credite bugetare- 3.348
  51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament- 652
  II. Credite bugetare- 652
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament- 3.348
  II. Credite bugetare- 3.348
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament- 3.348
  II. Credite bugetare- 3.348
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament- 3.348
  II. Credite bugetare- 3.348
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament- 652
  II. Credite bugetare - 652
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 652
  II. Credite bugetare - 652
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament - 652
  II. Credite bugetare - 652
   +  SENATUL ROMÂNIEI
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 02
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament - 3.500
  II. Credite bugetare - 3.500
   +  ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 04
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare50
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament- 50
  II. Credite bugetare- 50
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare50
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare50
  55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare50
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament- 50
  II. Credite bugetare- 50
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament- 50
  II. Credite bugetare- 50
  57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament- 50
  II. Credite bugetare- 50
   +  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 05
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament- 500
  II. Credite bugetare- 500
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament- 500
  II. Credite bugetare- 500
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament- 400
  II. Credite bugetare- 400
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament- 100
  II. Credite bugetare- 100
  5001CHELTUIELI- BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament- 500
  II. Credite bugetare- 500
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament- 500
  II. Credite bugetare- 500
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament- 400
  II. Credite bugetare- 400
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament- 100
  II. Credite bugetare- 100
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament- 500
  II. Credite bugetare- 500
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament- 500
  II. Credite bugetare- 50 0
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament- 400
  II. Credite bugetare- 400
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament- 100
  II. Credite bugetare- 100
   +  CONSILIUL LEGISLATIV
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 06
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-130
  II. Credite bugetare-130
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare-100
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare-100
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-30
  II. Credite bugetare-30
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-30
  II. Credite bugetare-30
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament-130
  II. Credite bugetare-130
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare-100
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare-100
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-30
  II. Credite bugetare-30
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-30
  II. Credite bugetare-30
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-130
  II. Credite bugetare-130
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare -100
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -100
  II. Credite bugetare -100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament -30
  II. Credite bugetare -30
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament -30
  II. Credite bugetare -30
   +  CURTEA DE CONTURI
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 07
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
   +  AVOCATUL POPORULUI
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 09
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-90
  II. Credite bugetare-90
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament30
  II. Credite bugetare30
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament30
  II. Credite bugetare30
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-120
  II. Credite bugetare-120
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-120
  II. Credite bugetare-120
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament-90
  II. Credite bugetare-90
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament30
  II. Credite bugetare30
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII