HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 aprilie 2020pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 16 aprilie 2020  În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, observând prevederile art. 13 pct. 16, art. 73 și 74 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,conștienți de pericolul global pe care îl reprezintă pandemia cauzată de SARS-CoV-2 și de necesitatea unor eforturi comune coordonate ale instituțiilor și autorităților statului român,considerând o excepție necesitatea recurgerii la instrumente deosebite și măsuri excepționale pentru a preveni și combate epidemia COVID-19,reafirmând principiile constituționale potrivit cărora drepturile și libertățile cetățenilor, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme garantate, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revoluției din Decembrie 1989, asumându-ne o concepție comună despre aceste drepturi și libertăți este de cea mai mare importanță pentru realizarea deplină a acestui angajament,preocupați de modul în care Guvernul acționează în plan medical, sanitar pentru prevenirea răspândirii epidemiei,îngrijorați de lipsa unor măsuri riguroase și rapide de atenuare a efectelor economice ale crizei,ținând cont de necesitatea reluării cât mai grabnice a activităților economice și a funcționării instituțiilor autorităților centrale și locale,reafirmând scopul stării de urgență de sporire a eficienței actului administrativ, și nu de știrbire a calității democrației prin lipsă de transparență decizională și limitarea excesivă a exercițiului unor drepturi fundamentale,reafirmând rolul Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, precum și faptul că acțiunea sa pe durata acțiunii de urgență trebuie să constituie o garanție împotriva oricăror excese sau abuzuri comise de autoritățile împuternicite să adopte măsuri excepționale în această perioadă, reamintind că Guvernul răspunde politic pentru întreaga sa activitate în fața forului legislativ,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se încuviințează măsura prelungirii stării de urgență pe teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile, instituită de Președintele României prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020.  +  Articolul 2(1) Pe durata stării de urgență, restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți se dispune numai prin acte normative cu putere de lege.(2) Restrângerea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie determinată exclusiv de prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19, temeinic motivată și cu respectarea strictă a exigențelor art. 53 alin. (2) din Constituția României, republicată.(3) Durata restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți nu poate depăși durata stării de urgență.  +  Articolul 3Modificarea, completarea sau abrogarea, după caz, a unor dispoziții prevăzute în acte normative cu putere de lege, motivate de prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19, se dispune numai prin acte normative cu putere de lege.  +  Articolul 4Pe durata stării de urgență, Guvernul va acționa pentru deplina respectare și aplicare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la această convenție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Pe perioada stării de urgență, periodic, la fiecare 7 zile, sau ori de câte ori este necesar, Guvernul prezintă Parlamentului un raport cuprinzând măsurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19 și motivele care le-au determinat.(2) În termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, Guvernul va prezenta Parlamentului un raport complet privind măsurile adoptate pe perioada stării de urgență pentru prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19, măsurile care au restrâns exercițiul unor drepturi sau libertăți fundamentale și măsurile cu caracter economic și social, temeiurile care au determinat luarea măsurilor și efectele produse, precum și conformitatea acestora cu exigențele dispozițiilor art. 53 și 93 din Constituția României, republicată, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgență, Curtea de Conturi va efectua un control al modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență și va prezenta Parlamentului un raport cuprinzând cele constatate, concluzii și propuneri, în condițiile prevăzute de art. 140 alin. (3) din Constituția României, republicată.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 16 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) și art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 16 aprilie 2020.Nr. 4.----