ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020privind unele măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 16 aprilie 2020  Având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinate de răspândirea epidemiei COVID19, instituirea, pe întreg teritoriul țării, a stării de urgență, pe o durată de 30 de zile, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, și existența premiselor pentru prelungirea stării de urgență pentru încă 30 de zile,luând în considerare necesitatea asigurării unor resurse suplimentare pentru finanțarea instituțiilor publice, în principal, în domeniul social și medical, inclusiv în actualul context de susținere a entităților implicate în combaterea efectelor epidemiei COVID19, se impune reglementarea extinderii deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și a sponsorizărilor efectuate către instituțiile și autoritățile publice.Având în vedere că, în urma deciziilor autorităților publice privind prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, pentru personalul care ocupă funcții considerate de către angajator esențiale pentru desfășurarea activității se instituie măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, este necesară reglementarea regimului fiscal aplicabil avantajelor în natură acordate în aceste situații, în sensul că pentru acestea nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.Având în vedere atingerea anumitor obiective ale politicii fiscale care vizează, în principal, creșterea veniturilor la bugetul de stat concomitent cu reducerea cheltuielilor statului cu privire la distrugerea unor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se impune modificarea cadrului legal, în sensul că alcoolul și băuturile alcoolice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente, conform legii.Luând în considerare faptul că starea de urgență impune măsuri excepționale de natură politică, militară, economică, socială și de altă natură aplicabile pe întreg teritoriul țării ori în unele unități administrativ-teritoriale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu o serie de prevederi aplicabile alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și produselor energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz.Având în vedere necesitatea continuării măsurii de amânare a plății TVA în vamă pe toată perioada în care se instituie starea de urgență prin decret al Președintelui României pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19,ținând cont de faptul că sunt necesare clarificări privind regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor acordate pe perioada stării de urgență decretate de Președintele României sau indemnizațiilor privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, așa cum acestea au fost stabilite prin acte normative din domeniul protecției sociale,pentru asigurarea acoperirii din import a necesarului de alcool etilic complet denaturat pentru producerea de dezinfectanți, fără alocarea de către operatorii economici a unor sume importante în plata TVA la organele vamale,în vederea implementării schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de epidemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, este necesară definirea comisionului de administrare datorat de beneficiarul unui credit garantat de stat pentru remunerarea activității F.N.G.C.I.M.M. de gestionare a garanțiilor acordate în numele și contul statului.Având în vedere faptul că licențierea și autorizarea de exploatare a jocurilor de noroc presupun prezența fizică a organizatorilor, precum și a personalului din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, se impune modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.Ținând cont de faptul că Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede un termen maxim pentru depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale,ținând cont de faptul că măsurile instituite de autoritățile publice în contextul epidemiei COVID-19 vizează atât suspendarea temporară a activității unor operatori economici, cât și limitarea libertății de mișcare a persoanelor, cu scopul de a le ocroti dreptul la viață și integritatea, condiții în care Loteria bonurilor fiscale nu mai poate produce efectele scontate,luând în considerare faptul că revendicarea premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale presupune prezența persoanelor care dețin bonuri fiscale câștigătoare la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală,ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar pune în pericol sănătatea persoanelor, atât a celor care revendică premii, cât și a celor care preiau cererile de revendicare, determinând totodată cheltuirea nejustificată a resurselor bugetare alocate pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,având în vedere necesitatea reducerii perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, cu scopul de a reintroduce rapid în circuitul economic sumele solicitate la rambursare, precum și imposibilitatea deplasării, în condițiile actuale, a echipelor de control la sediul contribuabililor și contactul fizic cu aceștia,în circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, contribuabilii, indiferent de mărime, se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, caz în care pot avea dificultăți în îndeplinirea condițiilor de menținere a înlesnirilor la plată pentru obligațiile fiscale acordate de organul fiscal central,luând în considerare că, în contextul răspândirii epidemiei COVID-19, perioada de închidere sau reducere a activității din domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități afectează semestrul I al anului 2020, este necesară reglementarea posibilității recalculării impozitului specific anual și implicit a plății semestriale, pentru reducerea impactului pe cash-flow.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 56, după alineatul (1^4) se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins:(1^5) Prevederile alin. (1^1)-(1^4) se aplică și pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută la alin. (1^1), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (4^1).2. La articolul 76 alineatul (4), după litera ț) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.3. La articolul 142, după litera ț) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.4. Articolul 437 se modifică și va avea următorul cuprins: Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită  +  Articolul 437(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.(2) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatorii economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.(3) Circulația produselor accizabile prevăzute la alin. (1) și (2) intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită nu intră sub incidența prevederilor secțiunii a 16-a.(4) Produsele accizabile intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), se distrug în condițiile prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.(5) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) și (2) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de prezenta lege și normele de aplicare a acesteia.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 și 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență instituite prin decret emis de Președintele României, pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilități fiscale.(2) Prevederile alin. (1) se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.  +  Articolul IIIDupă articolul 28^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 28^5, cu următorul cuprins:  +  Articolul 28^5(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.(2) Organele competente pot încheia cu operatori economici autorizați pentru denaturarea alcoolului etilic, care face obiectul confiscării sau rechiziției definitive, contracte de prestări servicii în vederea denaturării acestuia, urmând ca produsul astfel rezultat să fie valorificat de aceleași organe competente. Selecția operatorilor care prestează servicii de denaturare se realizează utilizând metoda comparației prețurilor pentru servicii similare aflate pe piață, dacă acestea sunt disponibile, în caz contrar urmând a stabili cel mai bun preț rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la antrepozitari autorizați care au dreptul de denaturare a alcoolului etilic.(3) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatori economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.(4) Circulația produselor accizabile confiscate sau rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, nu intră sub incidența prevederilor secțiunii a 16-a din titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(5) Produsele accizabile confiscate sau rechiziționate definitiv care nu pot fi valorificate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3) se distrug în condițiile prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.(6) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1)-(3) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și normele de aplicare a acesteia.(7) Valorificarea produselor accizabile prevăzute la alin. (1)-(3) se face conform procedurii de valorificare prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.  +  Articolul IVLegea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 10 aprilie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) produse energetice, utilaje și materiale pentru transportul și depozitarea acestora;2. La articolul 5 alineatul (1), după litera p) se introduc două noi litere, literele q) și r), cu următorul cuprins:q) alcoolul etilic și băuturile alcoolice;r) orice alte bunuri, stabilite cu luarea în considerare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VDupă articolul 12 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi capitole, capitolul V^1 „Valorificarea alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“, alcătuit din articolele 12^1-12^9, și capitolul V^2 „Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pe perioada instituirii stării de asediu sau a stării de urgență“, alcătuit din articolele 12^10 și 12^11, cu următorul cuprins:  +  Capitolul V^1 Valorificarea alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  +  Articolul 12^1Deținătorii bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligația, prin comisia de preluare și distrugere constituită la nivelul acestora, de a stabili dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de comercializare, fără a stabili dacă bunurile de natura alcoolului și băuturilor alcoolice sunt proprii utilizării sau consumului uman ca atare.  +  Articolul 12^2Organele de valorificare preiau bunurile de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și, după, caz, le deplasează la depozitele deținute în acest sens sau le lasă în custodie la locul de deținere, aplicând în acest sens sigilii asupra incintelor, recipientelor sau rezervoarelor în care acestea se află, după caz.  +  Articolul 12^3După preluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare solicită efectuarea de analize specifice de laborator pentru a stabili, după caz:a) tipul și caracteristicile actuale ale bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului în funcție de care pot fi calificate ca subtipuri ale acestora;b) dacă bunurile de natura alcoolului etilic și băuturilor alcoolice sunt proprii utilizării sau consumului uman ca atare.  +  Articolul 12^4Organele de valorificare procedează la evaluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, utilizând în acest sens metoda comparației prețurilor pentru produse similare aflate pe piață, dacă acestea sunt disponibile, în caz contrar urmând a stabili cel mai bun preț rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la comercianți autorizați să comercializeze astfel de produse.  +  Articolul 12^5La stabilirea valorii de evaluare a bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare procedează astfel:a) calculează potrivit legii valoarea accizelor și le include în valoarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care îndeplinesc condițiile legale de comercializare;b) determină valoarea de evaluare pentru bunurile de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare, care nu include accize.  +  Articolul 12^6(1) Bunurile de natura alcoolului etilic și a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului pot fi acordate cu titlu gratuit către instituții și autorități publice la cererea motivată a acestora, în starea în care se află aceste bunuri sau în vederea procesării de către operatori autorizați, cheltuielile de procesare urmând a fi suportate de către entitățile beneficiare.(2) Analiza și aprobarea cererilor se vor face în ordinea înregistrării acestora la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în limita stocurilor de bunuri de natura alcoolului etilic și a produselor energetice aflate în gestiunea organelor de valorificare.  +  Articolul 12^7Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare se face prin metoda vânzării directe către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării, denaturării sau transformării.  +  Articolul 12^8Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se face prin una dintre următoarele metode:a) vânzare directă;b) în regim de consignație.  +  Articolul 12^9Alcoolul, băuturile alcoolice și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului care nu pot fi procesate, valorificate sau atribuite cu titlu gratuit sau care nu pot face, după caz, obiectul procesării, denaturării sau transformării se distrug în condițiile legii.  +  Capitolul V^2 Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pe perioada instituirii stării de asediu sau a stării de urgență  +  Articolul 12^10În situația în care, pe teritoriul României sau întro anumită zonă a României, este instituită starea de asediu sau starea de urgență, pe toată perioada existenței acesteia, precum și pe o perioadă de 30 de zile de la încetare pot face obiectul atribuirii cu titlu gratuit următoarele:a) bunuri de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice și produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului înainte de instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, care se află în gestiunea organelor de valorificare;b) bunuri de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice și produselor energetice confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului înainte de instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, care se află în gestiunea deținătorilor;c) bunuri care se circumscriu Necesarului de bunuri în stare de asediu sau Necesarului de bunuri în stare de urgență prevăzute la art. 28^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului înainte de instituirea stării de asediu sau a stării de urgență și care se află în gestiunea deținătorilor sau a organelor de valorificare, după caz.  +  Articolul 12^11Lista bunurilor prevăzute la art. 12^10 se comunică de către deținători organelor de valorificare în termen de cel mult 48 de ore de la instituirea stării de urgență sau de asediu, urmând ca organele de valorificare să comunice Ministerului Apărării Naționale, respectiv Ministerului Afacerilor Interne lista acestor bunuri, pentru a fi atribuite direct cu titlu gratuit în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifică și se completează, după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.(2) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.(3) Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform alin. (1) și (2) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(4) În cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiază de prevederile alin. (2) numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor titlului VIII «Accize și alte taxe speciale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data importului.(5) Organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la alin. (1) și (2).(6) Taxa aferentă importurilor prevăzute la alin. (1) și (2) realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297-301 din aceeași lege.2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul VIIAbrogat. (la 14-04-2022, Articolul VII a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul VIII(1) În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale căror licențe de organizare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 33^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.(2) În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale căror autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 33^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgență decretate.(3) Pe durata stării de urgență, începând cu data suspendării activității - 18 martie 2020, decretată în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă. (la 14-04-2022, Alineatul (3) din Articolul VIII a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022 ) (4) Pentru activitățile prevăzute la alin. (3) nu se aplică sancțiunile prevăzute Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor care intră sub incidența prevederilor alin. (3) se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate.(5) Operatorii de jocuri de noroc care intră sub incidența alin. (3) nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate.  +  Articolul IX(1) Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.(2) Pentru aplicarea alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfășurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfășurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.(3) Impozitul specific unor activități determinat potrivit alin. (1) și (2) se declară și se plătește potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016.(4) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) și (2), contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;b) nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului. Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020:
  Articolul I
  (1) Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice.
  (3) Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, pentru recalcularea impozitului specific anual potrivit alin. (2), scad și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență.
  (4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.
   +  Articolul X(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.(2) Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.  +  Articolul XI(1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili și de contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;(ii) organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți la lit. b), care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;(ii) organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;(iv) contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;(v) soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.(3) Pentru sumele rambursate în conformitate cu prevederile prezentului articol, inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.  +  Articolul XII(1) Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.(2) Prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).(3) Dispozițiile art. 157 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător și pentru obligațiile bugetare prevăzute la alin. (1) și (2).(4) Se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale. (la 25-06-2020, Alineatul (4) din Articolul XII a fost modificat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020 ) (5) Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).  +  Articolul XIII(1) Aplicarea prevederilor art. XI și XII încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență. Notă
  Conform alin. (2) al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020, astfel cum a fost modificat de art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020, termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.
  Conform alin. (2) al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020, termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.
  Reproducem prevederile art. 24 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020:Articolul 24(1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum și termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost prorogate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2020, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se prorogă până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv.(2) Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020, cu modificările ulterioare, cu privire la aplicarea prevederilor dispozițiilor art. XI din același act normativ, prorogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2020 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020, se prorogă până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv.
  Conform articolului XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020, termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, cu privire la aplicarea prevederilor dispozițiilor art. XI din același act normativ, prorogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2020, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 25 iunie 2020, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 26 octombrie 2020, se prorogă până la data de 31 martie 2021.
  Conform articolului V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021, termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. XI din același act normativ, se prorogă până la data de 31 ianuarie 2022.
  (2) Obligațiile care intră sub incidența măsurilor prevăzute la art. XII alin. (2), cu excepția acelora care privesc ratele din graficele de eșalonare refăcute conform art. XII alin. (1), se consideră îndeplinite în următoarele situații:a) pentru situația în care termenele prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală s-au împlinit până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă acestea se execută în termen de 30 de zile de la încetarea acestui termen;b) pentru celelalte situații decât cele prevăzute la lit. a), la împlinirea termenului prevăzut la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.(3) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de 30 de zile de la încetarea termenului prevăzut la alin. (1), prevederile art. 195 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
   +  Articolul XIVPentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.  +  Articolul XVLista bunurilor prevăzute la art. 12^10 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, aflate în posesia deținătorilor acestora la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se comunică de către aceștia în termen de cel mult 48 de ore organelor de valorificare, urmând ca organele de valorificare să comunice Ministerului Apărării Naționale, respectiv Ministerului Afacerilor Interne lista acestor bunuri, pentru a fi atribuite direct cu titlu gratuit în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XVI(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la împlinirea unui termen de 15 zile calendaristice de la data încetării stării de urgență instituite prin decret al Președintelui României este permisă denaturarea alcoolului etilic și în antrepozitele fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice.(2) Poate face obiectul denaturării prevăzute la alin. (1) alcoolul etilic aflat în stocul operatorilor care dețin autorizație de antrepozit fiscal pentru producția de băuturi alcoolice la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau achiziționat și recepționat în incinta antrepozitului fiscal pentru producția de băuturi alcoolice până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1). Cantitățile de alcool etilic achiziționate și recepționate în incinta antrepozitului fiscal sunt dovedite cu documentele comerciale/administrative de însoțire aferente, conform prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Operatorii care doresc să denatureze alcoolul etilic prevăzut la alin. (2) depun la organele vamale teritoriale competente cererea prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. În situația în care se intenționează denaturarea alcoolului etilic achiziționat și recepționat în incinta antrepozitului fiscal după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cererea va fi însoțită de copia documentelor comerciale/administrative de însoțire aferente, conform prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) La data depunerii cererii prevăzute la alin. (3), autorizațiile de antrepozit fiscal pentru producția de băuturi alcoolice în care se dorește a fi realizată denaturarea se completează prin efectul legii, numai pentru perioada în care sunt permise denaturarea alcoolului etilic, îmbutelierea și livrarea alcoolului etilic denaturat, conform alin. (1) și alin. (8), la rubrica „produsele realizate în cadrul antrepozitului fiscal“, cu grupa de produse „S400 - alcool etilic denaturat“.(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală modifică în mod corespunzător informațiile cuprinse în aplicațiile informatice aferente controlului mișcării produselor accizabile.(6) Denaturanții utilizați se achiziționează de către operatorii care intră sub incidența prevederilor alin. (3), costul acestora fiind înglobat în prețul de livrare a produsului final rezultat.(7) Prevederile titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru situația prevăzută la alin. (1)-(5).(8) Operatorii care intră sub incidența alin. (3) sunt obligați să îmbutelieze și să livreze întreaga cantitate de alcool etilic denaturat până cel mai târziu în 60 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență. După această dată se interzice îmbutelierea și livrarea alcoolului etilic denaturat în/din antrepozitele fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice.(9) După expirarea termenului prevăzut la alin. (8), alcoolul etilic denaturat aflat în incinta antrepozitelor fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice, indiferent de starea în care se regăsește acesta, în vrac sau îmbuteliat, se valorifică sub supravegherea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală numai către antrepozitele fiscale de producție alcool etilic - materie primă în vederea îmbutelierii și/sau livrării către lanțurile de distribuție.  +  Articolul XVIIPrevederile art. XI se aplică și deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 9 aprilie 2020.Nr. 48.  +  Anexa nr. 1(Anexă la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020)
  LISTA
  bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale
  CategoriaNumele produsuluiScurtă descriereClasificare tarifară
  I. Kituri de testare pentru COVID-19/Instrumente și aparate utilizate pentru testele de diagnosticKituri de testare pentru COVID-19Reactivi de diagnosticare pentru testul de reacție polimerază în lanț (PCR) cu acid nucleic3822,00
  Kituri de testare pentru COVID-19Reactivi de diagnosticare pe bază de reacții imunologice3002,15
  Instrumente și aparate pentru testarea diagnosticului pentru COVID-19Instrumente utilizate în laboratoarele clinice pentru diagnosticul in vitro9027,80
  II. Veșminte de protecție și alte produse similareProtecție pentru față și ochi
  Mască de față textilă, fără filtru înlocuibil sau părți mecanice, incluzând măști chirurgicale și măști de față confecționate din materiale textile nețesute6307,90
  Măști de gaz cu piese mecanice sau filtre înlocuibile pentru protecție împotriva agenților biologici. Include, de asemenea, măști care încorporează protecție pentru ochi sau scuturi faciale.9020,00
  Ochelari de protecție9004,90
  Scuturi din plastic pentru față (acoperind mai mult decât zona ochilor)3926,20
  Mănuși
  Mănuși din plastic3926,20
  Mănuși chirurgicale din cauciuc 4015,11
  Alte mănuși de cauciuc4015,19
  Mănuși tricotate sau croșetate care au fost impregnate sau acoperite cu materiale plastice sau cauciuc6116,10
  Mănuși din material textil care nu sunt tricotate sau croșetate6216,00
  Altele
  Plase de păr de unică folosință6505,00
  Îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical/medical din pâslă sau nețesute, impregnate sau nu, acoperite, acoperite sau laminate (țesături de la pozițiile 56.02 sau 56.03). Aceasta include articole de îmbrăcăminte lipite.6210,10
  Alte articole de îmbrăcăminte de protecție din materiale textile țesături sau țesături care sunt impregnate, acoperite, țesături acoperite sau laminate (de la pozițiile 59.03, 59.06 sau 59.07) Clasificarea finală va depinde de tipul de îmbrăcăminte și dacă sunt pentru bărbați sau femei. Exemplu: unisex ar fi un costum complet țesut impregnat cu materiale plastice clasificat la 6210,50 - Altă îmbrăcăminte pentru femei sau fete.6210,20 6210,30 6210,40 6210,50
  Îmbrăcăminte de protecție din folie de plastic3926,20
  III. TermometreTermometre cu lichid pentru citire directăInclude termometru clinic standard „Mercur în sticlă“.9025,11
  Alte termometreDe exemplu, termometre digitale sau termometre cu infraroșu pentru amplasare pe frunte9025,19
  IV. Dezinfectanți/Produse pentru sterilizareSoluție de alcoolNedenaturat, care conține în volum 80% sau mai mult alcool etilic2207,10
  Soluție de alcoolNedenaturat, alcool etilic 75%2208,90
  Dezinfectant pentru mâiniUn lichid sau gel folosit în general pentru a reduce agenții infecțioși pe mâini, de tip alcoolic3808,94
  Alte preparate dezinfectantePrezentate în ambalaje pentru vânzare cu amănuntul, cum ar fi soluțiile pentru fricționare și șervețelele impregnate cu alcool sau alte dezinfectante3808,94
  Sterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laboratorFuncționează cu abur sau apă clocotită8419,20
  Apă oxigenată vracH_2O_2, indiferent dacă este sau nu solidificată cu uree2847,00
  Apă oxigenată prezentată ca un medicamentH_2O_2, pentru uz intern sau extern ca medicament, inclusiv ca antiseptic pentru piele. Se regăsește aici numai dacă este în doze măsurate sau sub formă sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul pentru o astfel de utilizare (inclusiv pentru utilizare în spitale).3004,90
  Apă oxigenată pusă în dezinfectanți preparați pentru curățarea suprafețelorH_2O_2 ca soluție de curățare pentru suprafețe sau aparate3808,94
  Alte substanțe chimice dezinfectantePrezentate în forme sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul ca dezinfectanți sau ca dezinfectanți preparați, care conțin alcool, soluție de clorură de benzalconiu sau peroxiacizi sau alți dezinfectanți3808,94
  V. Alte dispozitive medicaleScaner computerizat tomograf (CT)Utilizează o mașină rotativă cu raze X pentru a scana felii subțiri ale corpului uman pentru diagnosticarea bolilor precum pneumonia.9022,12
  Oxigenarea cu membrană extracorporală (ECMO)Oferă suport cardiac și respirator prelungit prin eliminarea sângelui din corpul persoanei și în mod artificial eliminarea dioxidului de carbon și oxigenarea globulelor roșii.9018,90
  Consola ECMO/ECLS (Oxigenarea membranei extracorporale/ Sistem extracorporal de susținere a vieții) 9018,90
  Ventilatoare medicale (aparate pentru respirație artificială)Asigură ventilație mecanică prin mutarea aerului respirabil în și în afară plămânilor.9019,20
  Alte aparate de oxigenoterapie, inclusiv corturi de oxigenPe lângă aparatele complete de oxigenoterapie, această subpoziție acoperă, de asemenea, părți recunoscute ale unor astfel de sisteme.9019,20
  Dispozitive de monitorizare a pacienților - Aparate de electrodiagnosticEchipamente electrice sau electronice pentru observarea unei boli, afecțiuni sau a unuia sau mai multor parametri medicali în timp. Aceasta include dispozitive, cum ar fi oximetrele sau stațiile de monitorizare a nopții utilizate pentru monitorizarea continuă a diverselor semne vitale. [NOTĂ: Aceasta nu include dispozitivele acoperite în altă parte, de exemplu, electrocardiografele (9018.11) sau termometre electronice (9025.19).]9018,19
  Ecografe9018,12
  VI. Consumabile medicaleVată, tifon, bandaje, bețișoare cu bumbac și articole similareImpregnate sau acoperite cu substanțe farmaceutice sau prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul, pentru uz medical.3005,90
  Seringi, cu sau fără ace9018,31
  Ace metalice tubulare și ace pentru suturi9018,32
  Ace, catetere, canule și altele asemenea9018,39
  Truse de intubare9018,90
  Cearceafuri de hârtie4818,90
  VII. MedicamenteParacetamol Hidroxiclorochină Lopinavir/Ritonavir Remdesivir Tocilizumab29242970 29334990 Hidroxiclorochină (derivat de 4-aminochinolină) 2933499, 30036000, 30046000 (funcție de condiționare produs) 29335995 29349990 30021300 Tocilizumab (anticorp monoclonal) 30021300, 30021400, 30021500 (funcție de condiționare produs), Produsele : Paracetamol, Hidroxiclorochină, Lopinavir/Ritonavir (inhibitori de protează), Remdesivir se pot clasifica dacă sunt condiționate ca medicamente (în doze sau nu) și la 30039000 sau 30049000.
  VIII. Alcool etilic complet denaturat2207 20 00
  IX. Mașini de producție măști de protecție8479 50 00
   +  Anexa nr. 2
  CERERE
  privind denaturarea alcoolului etilic în antrepozitul fiscal de băuturi alcoolice
  1. Denumirea operatorului .........................2. Codul de accize al antrepozitului fiscal în care urmează a se realiza denaturarea ...................3. Cantitatea de alcool etilic care urmează a fi denaturată și proveniența acesteia:
  CantitateaConcentrația alcoolicăProveniența*)Observații**)
  ....
  *) Se anexează documentele comerciale/administrative de însoțire aferente.**) Se consemnează documentele anexate - copii ale licențelor, autorizațiilor sau avizelor cu privire la desfășurarea activității.
  4. Data propusă pentru realizarea operațiunii de denaturare ...............................5. Denaturanții care urmează a fi utilizați:
  DenaturantCantitatea
  .....
  Declar pe propria răspundere că informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte și complete, sub sancțiunea aplicării art. 326 - „Falsul în declarații“ din Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
  Data ..........................
  Numele și prenumele reprezentantului legal ............................
  Semnătura ....................................
  -----