ORDIN nr. 633/470/2020pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 633 din 16 aprilie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 470 din 16 aprilie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020  Având în vedere:– situația extraordinară determinată de infectarea cu COVID-19, de starea de urgență instituită la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială;– Referatul de aprobare nr. NT 1.252 din 16.04.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.597 din 16.04.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde și zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 78^1 alin. (7) lit. k), alin. (15) și (16).2. La articolul 37, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de către direcția de sănătate publică.(2) Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în documentul prevăzut la alin. (1). Dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.3. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IVDispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgență instituite la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare4. La articolul 78^1, alineatele (1), (7), (8) și (11) semodifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 78^1(1) Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituite la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță......................................(7) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență prevăzută la alin. (1), pentru următoarele situații:a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);b) pentru perioada de internare în spital;c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;e) în caz de carantină;f) pentru risc maternal;g) pentru îngrijirea copilului bolnav;h) pentru asigurații aflați în situațiile prevăzute la art. 27;i) pentru asigurații cu afecțiunile prevăzute la art. 18 alin. (3);j) alte situații decât cele menționate la lit. a)-i), ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alții decât medicii de familie;k) pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical.(8) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1), se eliberează și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii......................................(11) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, cele acordate pentru risc maternal, precum și cele acordate de medici, alții decât medicii de familie, care au fost eliberate până la data instituirii stării de urgență prevăzute la alin. (1), se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, fără avizul medicului de medicina muncii, respectiv fără avizul medicului de familie.5. La articolul 78^1, după alineatul (15) se introduc patru noi alineate, alineatele (16)-(19), cu următorul cuprins:(16) Pe perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1), dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (15), starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.(17) Pe perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1), documentele prevăzute la art. 64 alin. (2), precum și certificatele de concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(18) Pe perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1), documentele necesare preluării în plată prevăzute la art. 75 alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(19) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit art. 64 alin. (2), de către instituțiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială, nu se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituționalizată sau la o locație declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, și care au fost suportate integral de către aceste instituții.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----