ORDIN nr. 622 din 14 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.082 din 14.04.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere:– dispozițiile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare;– prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional (2005), pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,ținând cont de prevederile art. 25 alin. (2), ale art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În înțelesul prezentului ordin, prin carantină se înțelege atât instituirea măsurii de carantină instituționalizată (în spații special amenajate), măsurii de carantină la domiciliu, cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Se instituie măsura de carantină la domiciliu în condițiile prevăzute în Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 74.546/2020*), numai în situația în care spațiul permite carantina individuală sau în condiții de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu, pe bază de declarație pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, următoarelor categorii de persoane: a) persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie);b) persoanele asimptomatice confirmate cu coronavirus (COVID-19);c) membri de familie asimptomatici confirmați cu coronavirus (COVID-19), care se carantinează la același domiciliu.*) Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74.546/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (2^1) au obligația de a se carantina la domiciliu, după caz, timp de 14 zile, precum și de a anunța medicul de familie cu privire la data de la care a început carantinarea, prin mijloace de transmitere la distanță, în vederea monitorizării stării de sănătate, acestea fiind monitorizate și controlate zilnic privind respectarea măsurii prevăzute de legislația incidentă de către instituțiile abilitate.(4^2) Data de începere a perioadei de carantinare sau izolare la domiciliu este dispusă în urma anchetei epidemiologice de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.4. La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Atât persoanelor aflate în carantină, cât și celor aflate în izolare li se vor pune la dispoziție informații detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate.5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice locale stabilesc spațiile de carantină instituționalizată, încheie contractele de închiriere ale acestora, asigură eliminarea deșeurilor prin contracte cu firme specializate, stabilesc repartizarea pe camere a persoanelor carantinate și asigură hrana acestora. (2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București evaluează și avizează spațiile de carantină și asigură decontarea cheltuielilor aferente conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare. (3) În scopul asigurării asistenței medicale a persoanelor carantinate, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București nominalizează unitățile sanitare responsabile de acordarea asistenței medicale de pe raza județului, respectiv a municipiului București.6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligația ca, la ieșirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, pe care îl vor transmite medicului de familie pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu și indemnizație de carantină, va completa și va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.(4) Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical către asigurați pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.8. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 14 aprilie 2020.Nr. 622.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 414/2020)Județul .........................................Localitatea .........................................Unitatea sanitară .........................................CNP: [][][][][][][][][][][][][][]
  AVIZ EPIDEMIOLOGIC
  anul ........... luna .............. ziua .............
  Numele ......................................., prenumele ........................................., prenumele tatălui ................................................Data nașterii: anul ........................ luna ........................... ziua ......................Domiciliul: localitatea ..............................................., str. ...................................................... nr. ...................., bl. ..............,ap. .............., sectorul/județul .................................................A fost în carantină instituționalizată.A fost monitorizat în perioada: ........................................................................ .Starea clinică la sfârșitul perioadei de carantinare: ............................................................................................. S-a eliberat prezenta dovadă de ieșire din carantină pentru a-i servi la ............................................................... .Data eliberării: ........................................ Semnătura și parafa medicului, L.S. ...........................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 414/2020)
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a) ………………………………………………………………………, legitimat(ă) cu C.I./B.I.seria …… nr. ………, CNP: [][][][][][][][][][][][][][], domiciliat(ă) în ………………….........……………, prin prezenta declar pe propria răspundere că:am istoric de călătorie în țara ……………….., în perioada ……………………………………,regiunea/orașul …………………………………….., cu revenire în România în data de …………………….., prin punctul de frontieră (aeroport/terestru) ………………………….saucontact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele contactului) ......................................................................................................................Mi s-a recomandat izolarea/M-am autoizolat la adresa .................., începând cu data de ................ până la data de ...............................Am fost izolat la adresa ……………………… , cu următoarele persoane: Numele, prenumele ……….…………, legitimată cu B.I./C.I. seria ……….. nr. …………………., CNP …………………...….Numele, prenumele …………………., legitimată cu B.I./C.I. seria ………... nr. …………………., CNP ………………........…Numele, prenumele …………………., legitimată cu B.I./C.I. seria ………... nr. ………………....., CNP …………………........Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la „Falsul în declarații’’. Numele și prenumele ……………………………Nr. de telefon: …………………Data: ……………………....Semnătura: ……………………Am atașat prezentei:[] Copie C.I./B.I.[] Certificat de naștere (pentru minori până în 18 ani)[] Dovada călătorieiATENȚIE!Datele cu caracter personal colectate prin prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului: art. 6 alin. 1 lit. c), d) și e), respectiv art. 9 alin. 2 lit. g), h) și i), din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul asigurării protejării populației împotriva unei amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 414/2020)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  - carantinare la domiciliu -
  Subsemnatul(a), .................., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria .............. nr. ……………., CNP: [][][][][][][][][][][][][], domiciliat(ă) în .............................., prin prezenta declar pe propria răspundere că spațiul situat în ...................................................................................................................• îmi permite carantina individuală;• îmi permite condiții de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu (baie, bucătărie, dormitor propriu);• este utilizat împreună cu membrii de familie confirmați cu coronavirus (COVID-19);Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la „Falsul în declarații’’.Numele și prenumele: …………………… Am atașat prezentei:Nr. de telefon: ……………………………  Copie C.I./B.I. Data: ………………………..Semnătura: ……………………..ATENȚIE!Datele cu caracter personal colectate prin prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului: art. 6 alin. 1 lit. c), d) și e), respectiv art. 9 alin. 2 lit. g), h) și i), din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul asigurării protejării populației împotriva unei amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății.
  ------