ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 2 aprilie 2020pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 3 aprilie 2020  Având în vedere necesitatea asigurării continuității exercitării puterii legislative și executive a statului român, în contextul actual,luând în considerare nevoia de respectare strictă a regulilor de distanțare socială și de creare a condițiilor tehnice necesare pentru lucrul de la distanță, în condiții de izolare sau carantină,având în vedere necesitatea de certificare, prin servicii de încredere calificate, a documentelor și actelor generate în cadrul și între instituțiile și autoritățile publice în vederea conducerii, coordonării și intervenției în acțiunile de prevenire, limitare și înlăturare a efectelor generate de diferite situații care pot afecta modul de îndeplinire a atribuțiilor acestor entități,având în vedere, totodată, beneficiul public generat de implementarea unor mijloace informatice și de comunicații securizate necesare pentru asigurarea desfășurării proceselor vitale funcționării statului, cum ar fi procesul legislativ exercitat de către Parlamentul României și cel executiv exercitat de Guvernul României,luând în considerare necesitatea asigurării continuității furnizării serviciilor de încredere calificată de către o autoritate a cărei activitate permite furnizarea acestora, în regim continuu, inclusiv pe întreaga perioadă a desfășurării unui caz de forță majoră, spre deosebire de persoanele juridice de drept privat a căror activitate poate fi afectată de întreruperi ale activității cauzate de forța majoră,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanță de urgență, privind crearea condițiilor tehnice care să permită lucrul de la distanță, în condiții de izolare sau carantinare, ar avea consecințe negative directe asupra exercitării prerogativelor de putere în domeniul legislativ și executiv, nu doar în contextul actual, ci și ulterior, pe perioada unor evenimente de forță majoră sau situații de urgență și care pot împiedica desfășurarea activităților raportat la starea de normalitate,și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 3 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014, se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale.(1^1) Serviciile menționate la alin. (1) sunt furnizate, cu titlu gratuit, instituțiilor și autorităților publice din România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-07-2020, Articolul 3^1 din ARTICOL UNICUL a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 127 din 14 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020 ) (2) Autoritatea de reglementare și supraveghere actualizează registrul furnizorilor de servicii de certificare prin adăugarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice.(3) Prevederile art. 14 alin. (3) lit. b), f) și g) și ale art. 22 nu se aplică serviciilor de certificare calificată furnizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(4) Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale notifică autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu cu privire la începerea activităților legate de certificarea semnăturilor electronice cu 3 zile înainte de începerea acestora.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
  București, 2 aprilie 2020.Nr. 39.----