ORDIN nr. 741 din 31 martie 2020pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere dispozițiile art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelele cererilor, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 24-09-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.432 din 23 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2020 )  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Violeta Victoria Alexandru
  București, 31 martie 2020.Nr. 741.  +  Anexa nr. 1Angajator ...............................................................Adresă sediu social ...............................................CUI/CIF .................................................................Cont bancar nr. .....................................................Telefon ..................................................................E-mail ...................................................................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., județul ............................/municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ..........................Anexez prezentei*):*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.1. declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă (anexa nr. 1);2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2);3. tabel cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare (anexa nr. 3).
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ................................
  Data ......................
   +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .......................... cu sediul social în localitatea ......................., str. ........................... nr. ......., județul ......................../ municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea pe care o desfășor în localitatea/localitățile ........................................, județul/județele ......................................., este redusă/întreruptă temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a restricțiilor instituite în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin*):*) Se indică actele normative emise de administrația publică centrală și/sau hotărâri ale comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență......................................................... și se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 3 la cerere.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ................................
  Data ......................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat
  contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului în temeiul
  art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea
  sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1)
  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și
  completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
  domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate
  de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări
  prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgență/stării de alertă;b - Indemnizația solicitată**).**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL
  *) Conform Registrului general de evidență a salariaților.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
  Semnătura ...............................................
  Data ...........................
   +  Anexa nr. 3la cerere
  TABEL
  cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare
  Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate.*1)Activitate restricționată/Activități restricționateCod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activității restricționate*2)Perioada aplicării restricției
  • Organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase cu participarea persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate9.10.2020-12.05.2021
  • Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități9.10.2020-până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la hotărârile Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României15.10.2020-până în prezent
  • Desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private9.11.2020-până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 300 de spectatori cu locuri pe scaune, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori14.05.2021-31.05.2021
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 1.000 de spectatori, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare de către spectatori la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori1.06.2021-până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-până în prezent
  • Desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția evenimentelor-test/pilot14.05.2021-31.05.2021
  • Desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare de către spectatori1.06.2021-până în prezent
  • Desfășurarea competițiilor sportive în spații închise cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare de către spectatori1.06.2021-până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului peste 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, cu excepția evenimentelor-test/pilot organizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare15.10.2020-31.05.2021
  • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului peste 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-31.05.2021
  • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului peste 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, cu excepția situației în care este permisă desfășurarea activității până la capacitatea maximă a spațiului1.06.2021-până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate depășește 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-până în prezent
  • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente15.10.2020-31.05.2021
  • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente15.10.2020-31.05.2021
  • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente cu un număr de peste 70 de persoane în exterior și de peste 50 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, cu excepția utilizării până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior în condițiile prevăzute în hotărârea Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României1.06.2021-11.06.2021
  • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente cu un număr de peste 70 de persoane în exterior și de peste 50 de persoane în interior, cu excepția organizării de mese festive până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență12.06.2021-până în prezent
  • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente cu un număr de peste 200 de persoane în interior, cu excepția organizării de evenimente private (nunți, botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului în exterior, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență12.06.2021-până în prezent
  • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 25 de persoane în interior și de peste 50 de persoane în exterior15.10.2020-13.05.2021
  • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 50 de persoane în interior și de peste 200 de persoane în exterior, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 70 de persoane în interior și de peste 200 de persoane în exterior, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-11.06.2021
  • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 70 de persoane în interior și de peste 200 de persoane în exterior, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență12.06.2021-până în prezent
  • Organizarea de conferințe cu un număr de peste 100 de persoane în interior, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la hotărârile Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul RomânieiDupă data de 16.08.2020 suspendarea zborurilor se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județele/localitățile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția situației în care este permisă funcționarea până la capacitatea maximă a spațiului, precum și cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate depășește 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate depășește 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-până în prezent
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepția desfășurării acestei activități doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori la 14 zile, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, cu excepția desfășurării acestei activități doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori la 14 zile, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-până în prezent
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență13.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția utilizării până la capacitatea maximă a spațiului, în condițiile prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în județele/localitățile unde incidența la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență9.11.2020-13.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență9.11.2020-13.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori la 14 zile, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență9.11.2020-până în prezent
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum ale produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, spații publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția utilizării până la capacitatea maximă a spațiului în condițiile prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum ale produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, fără asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și fără respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare15.10.2020-până în prezent
  • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici1.09.2020-13.05.2021
  • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea cluburilor și discotecilor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri18.05.2020-13.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine interioare, locuri de joacă și săli de jocuri14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea în baruri, cluburi și discoteci1.09.2020-13.05.2021
  • Activitatea în cluburi și discoteci14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea în baruri, cluburi și discoteci cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea în baruri, cluburi și discoteci în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență12.06.2021-până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici - structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a acestora în localitățile prevăzute în hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României14.03.2021-31.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici - structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu depășirea a 85% din capacitatea maximă a acestora în localitățile prevăzute în hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, cu excepția funcționării până la capacitatea maximă, cu respectarea condițiilor de către turiști1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență26.03.2021-12.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, cu excepția localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori13.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția utilizării spațiului la capacitate maximă în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență14.05.2021-31.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență1.06.2021-până în prezent
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-13.05.2021
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc la depășirea incidenței cumulate la 14 zile de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență15.10.2020-până în prezent
  • Activitatea desfășurată în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților pentru o perioadă de 14 zile, la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive15.10.2020-până în prezent
  • Activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare4.12.2020-până în prezent
  ^*3) …………………….^*4) ………………
  ^*1) Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.^*2) Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.^*3) Se completează activitatea restricționată ca urmare a actelor normative emise de administrația publică centrală și/sau a hotărârilor comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.^*4) Se completează perioada pe care a fost instituită restricția, conform actelor normative emise de administrația publică centrală și/sau hotărârilor comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ............................................
  Data .........................
  (la 24-06-2021, Anexa nr. 3 din Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 540 din 18 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 24 iunie 2021 )
  (la 13-11-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.600 din 11 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1073 din 13 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2Angajator ........................................................Adresa sediului social ..............................................CUI/CIF ..........................................................Cont bancar nr. ..................................................Telefon ..........................................................E-mail ...........................................................Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ..........................., str. .................................... nr. ......., județul ................./municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ......................... . Anexez prezentei*):[ ] declarație pe propria răspundere privind suspendarea activității în baza deciziei emise de către Direcția de Sănătate Publică a Județului ................../a Municipiului București ca urmare a anchetei epidemiologice (anexa nr. 1);[ ] copia deciziei de suspendare a activității emise de Direcția de Sănătate Publică a Județului .........................../a Municipiului București;[ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2).Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ......................*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.  +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .........................., cu sediul social în localitatea ............................., str. ........................................... nr. ......., județul ......................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului................................/a Municipiului București, pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada ............................, potrivit Deciziei nr. ......./.................... DSP ................................... (copie atașată).Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ............................................Data .........................
   +  Anexa nr. 2 la cerere
  LISTA
  persoanelor pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de alertă;b - Indemnizația solicitată**).
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1.
  2.
  ....
  TOTAL
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................Semnătura ...............................................Data ........................... *) Conform Registrului general de evidență a salariaților, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020.**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  (la 24-09-2020, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.432 din 23 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2020 )
  ----