ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020  Având în vedere hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,având în vedere ordonanțele militare nr. 1/2020 privind unele măsurile de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare, nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,în contextul măsurilor adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,luând act de evoluția situației unor categorii de persoane angajate sau care realizează venituri din activități independente ori din proprietate intelectuală, a căror activitate nu mai poate fi realizată pe perioada instituirii stării de urgență, afectând drepturile salariale și veniturile acestora, ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și a beneficiarilor unor măsuri de asistență socială, aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și pentru reglementarea unor măsuri suplimentare de protecție socială pe perioada stării de urgență decretate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul XI, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.2. La articolul XI, alineatul (3) se abrogă. 3. La articolul XI, după alineatul (8) se introduc cinci noi alineate, alineatele (9)-(13), cu următorul cuprins:(9) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1). (10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.(11) În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(12) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).(13) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (12) este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.4. La articolul XII, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul XII(1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1), angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.5. La articolul XII, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).(1^2) Plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.6. La articolul XIII, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.7. La articolul XIII, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Plata indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (2).8. La articolul XIV, alineatul (2) se abrogă. 9. Articolul XV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul XV(1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. (2) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizația se suportă din bugetul de stat.(3) Suplimentar față de indemnizația prevăzută la alin. (2), structura sportivă și persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare. (4) Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.(5) Indemnizația prevăzută la alin. (1), (2) și (4) este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(6) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale prevăzute la alin. (5) privind calculul, declararea și plata acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.9^1. La articolul XV, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins: (1^2) Prin sintagma „au realizat încasări“ prevăzută la alin. (1^1), în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege că în perioada de referință au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum și orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 și 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-05-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 60 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020 ) 10. După articolul XV se introduce un nou articol, articolul XV^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul XV^1Pentru angajații încadrați cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizația pe baza documentelor prevăzute la art. XII alin. (1). În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de prevederile art. XV.11. Articolul XVIII se abrogă. 12. Anexele nr. 1-3 se abrogă.  +  Articolul IIPentru categoriile de persoane prevăzute la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, plata indemnizației se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile sale subordonate.  +  Articolul III(1) Plata indemnizației prevăzute la art. II se realizează de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, beneficiarilor indemnizației prevăzute la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-05-2020, Alineatul (1) din Articolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 60 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020 ) (2) Plata se efectuează în conturile bancare deschise la unitățile bancare de beneficiarii indemnizației prevăzute la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020.  +  Articolul IV(1) Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4), persoanele îndreptățite depun, prin poșta electronică, la agenția teritorială, o cerere însoțită de copia actului de identitate și o declarație pe propria răspundere.(2) Pentru persoanele prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.(3) Plata indemnizației prevăzute la alin. (2) se realizează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă. (3^1) Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare. (la 21-04-2020, Articolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 ) (3^2) Plata indemnizației prevăzute la alin. (3^1) se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă. (la 21-04-2020, Articolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 ) (4) Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz.  +  Articolul V(1) Cererea și documentele prevăzute la art. IV se transmit la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.(2) Plata indemnizației prevăzute la art. II se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, din luna anterioară. (la 22-05-2020, Alineatul (2) din Articolul V a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 60 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020 ) Notă
  A se vedea și prevederile art. IV și V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020.
   +  Articolul VI(1) În vederea aplicării art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru plata indemnizației prevăzute de art. 32 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, persoanele îndreptățite transmit agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, prin poșta electronică, documentele doveditoare, după cum urmează:a) pentru persoanele aflate în plata drepturilor, copia documentului care atestă că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020; b) pentru persoanele care urmează să solicite drepturile, documentele doveditoare prevăzute de art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și copia documentului care atestă că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020.(2) Documentul care atestă că se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 30/2020 poate fi, după caz, certificatul medical sau adeverința de la angajator.(3) Pentru situațiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, documentul doveditor poate fi adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre aceste situații. În cazul în care persoana depune declarația pe propria răspundere, agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București verifică în registrul general de evidență a salariaților veridicitatea celor declarate.(4) Pentru persoanele beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzute de art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se află în plata indemnizației pentru creșterea copilului la data instituirii stării de urgență, plata acestei indemnizații se asigură pe toată durata instituirii stării de urgență și în situația în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau urmează să împlinească vârsta prevăzută de lege, în această perioadă.(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) pot opta între acordarea stimulentului de inserție sau reîntoarcerea în concediul pentru creșterea copiilor și acordarea indemnizației aferente acestuia.(6) În situația prevăzută la alin. (5) persoana îndreptățită transmite, prin poșta electronică, la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București numai cererea prevăzută la art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4) și (5), prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.  +  Articolul VII(1) Prin derogare de la prevederile art. 11 și 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 15 și 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, efectuarea anchetei sociale se suspendă.(2) În cazul în care, după încetarea stării de urgență, în urma verificării ulterioare în condițiile art. 14^1 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată că beneficiarul nu îndeplinește condițiile de acordare, dreptul încetează, în condițiile legii.  +  Articolul VIII(1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, efectuarea de acțiuni și lucrări de interes local prevăzute la art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă.(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile art. 15 și 15^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică.  +  Articolul IX(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pregătirea teoretică a programelor de formare profesională în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția programelor de nivel de calificare 1, se poate desfășura și în sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare, însoțită de dovada accesului la internet și a deținerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte. (2) Notificarea comisiei de autorizare se face în condițiile art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin poșta electronică, iar dovada prevăzută la alin. (1) se face cu următoarele documente, după caz:a) contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace electronice, încheiate de către furnizorul de formare autorizat cu terți, și procesul-verbal de predare a acestora către fiecare cursant în parte;b) declarație pe propria răspundere a fiecărui cursant că are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice, semnată și datată.(3) La încetarea stării de urgență furnizorul de formare autorizat este obligat să testeze cursanții în vederea verificării însușirii noțiunilor de teorie parcurse în sistem online.  +  Articolul X(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, următoarele documente se pot transmite și în format electronic, după cum urmează:a) cererile și dosarele de autorizare ca furnizor de formare profesională;b) notificarea modificărilor condițiilor de autorizare, însoțită de declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat;c) acordul comisiei de autorizare în cazul notificării modificărilor condițiilor de autorizare;d) notificarea și acordul pentru desfășurarea unor programe de formare profesională în alt județ decât în cel în care furnizorul este autorizat.(2) Membrii comisiei de autorizare primesc documentația electronic, iar după analizarea ei și a rapoartelor de evaluare întocmite de specialiști, își exprimă acordarea sau neacordarea autorizației prin e-mail, în cadrul unei ședințe lunare electronice. (3) Pe durata instituirii stării de urgență activitatea de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați și activitatea de examinare a participanților la programele de formare profesională se suspendă.(4) În funcție de hotărârile comitetelor județene pentru situații de urgență, comisiile de autorizare pot decide suspendarea derulării programelor de formare profesională.  +  Articolul XILegea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.…….................................................................................……(5) Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plata contribuției asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se suportă de angajator în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 3^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.3. La articolul 3^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru personalul din unitățile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unități ale administrației publice.  +  Articolul XII(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică.(2) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul neîncadrării în muncă, reînnoirea de către șomerii care nu beneficiază de indemnizații de șomaj, în condițiile prevăzute de această lege, a cererii pentru a fi luați în evidență în vederea medierii se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.  +  Articolul XIIIPe perioada situației de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale și de șomaj se realizează prin poșta electronică.  +  Articolul XIV(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, verificarea acordării serviciilor de asistență socială, precum și verificarea utilizării subvenției, prevăzute de art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă.(2) La sfârșitul stării de urgență, agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, autoritățile administrației publice locale realizează verificarea în teren, inclusiv pentru această perioadă.(3) Pe perioada prevăzută la alin. (1), subvenția se va acorda lunar în baza documentelor prevăzute de lege, precum și a unei declarații pe propria răspundere, din care să rezulte asumarea acordării serviciilor de asistență socială potrivit fișelor tehnice ale unităților de asistență socială și utilizării subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată.  +  Articolul XV(1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) lit. d) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a prevederilor art. 28, 58 și art. 112 alin. (3) lit. c) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot dispune următoarele măsuri:a) contractarea sau angajarea unor specialiști definiți de art. 121 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, acordate prin telefon sau prin alte mijloace electronice;b) identificarea de spații pentru izolarea persoanelor fără adăpost, în situația în care în adăposturile existente nu pot fi implementate regulile de prevenire a infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, în special cele referitoare la păstrarea distanței sociale minime prevăzute;c) încheierea de contracte de voluntariat pentru implementarea serviciilor de sprijin acordate persoanelor izolate la domiciliu sau celor care au restricții de deplasare.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se finanțează din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și de la bugetul de stat.  +  Articolul XVI(1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) lit. d) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în situația centrelor de servicii sociale care au convenții de acordare a subvenției în condițiile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, și care și-au închis activitatea ca urmare a măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pot beneficia în continuare de subvenția acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dacă realizează activități de sprijin pentru autoritățile administrației publice locale în implementarea măsurilor prevăzute la art. 29 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și a măsurilor de informare și consiliere acordate acestor persoane.(2) Subvenția prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata salariilor personalului centrelor de servicii sociale.(3) Pentru implementarea prevederilor alin. (1) asociațiile/fundațiile/cultele care administrează centrele de servicii sociale pot încheia acte adiționale la convenții pentru acordarea serviciilor de asistență socială pe baza convențiilor de parteneriat cu autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul XVII(1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin efectul legii, se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor și de executare silită, pentru toate drepturile de asistență socială.(2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de la data încetării situației de urgență.  +  Articolul XVIII(1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi. (la 21-04-2020, Alineatul (1) din Articolul XVIII a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 ) (2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.(3) Sumele reținute în luna aprilie 2020 se restituie odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, urmând a fi recuperate după termenul prevăzut la alin. (2).  +  Articolul XIX(1) Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic:a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;b) copia certificatului de deces;c) copia actului de identitate al solicitantului;d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.(2) Prevederile alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.  +  Articolul XXLegea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect de activitate următoarele activități:a) asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții în perioada întreruperii activității din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile;b) asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții în perioada întreruperii activității datorită stării de urgență decretate la nivel național;c) formarea profesională continuă a salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții.(2) În sensul prezentei legi, prin activități de producere a materialelor de construcții se înțeleg activitățile din poligoanele de prefabricate în aer liber, din cariere și balastiere, precum și din alte activități stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condițiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza stării de urgență decretate la nivel național.2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Casa Socială a Constructorilor funcționează pe baza statutului aprobat de adunarea generală a reprezentanților și are, în principal, următoarele atribuții:a) constituie, gestionează și administrează fondul pentru protecția salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții;b) stabilește condițiile de acordare a drepturilor salariaților prevăzute de prezenta lege și garantează aceste drepturi;c) constituie, gestionează și administrează fondul pentru formarea profesională a salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții și stabilește condițiile în care are loc formarea profesională a salariaților membrilor Casei Sociale a Constructorilor.3. La articolul 12, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Perioada de acordare a indemnizației nu poate fi mai mare de 120 de zile calendaristice în intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activității până la data de 31 martie a anului următor.(3) Perioada de acordare a indemnizației de protecție socială se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.  +  Articolul XXI(1) În unitățile de educație antepreșcolară, similar cu unitățile de învățământ, activitatea se suspendă pe perioada instituirii stării de urgentă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.(2) Părinții ai căror copii sunt înscriși în unitățile de educație antepreșcolară prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 26 martie 2020.Nr. 32.-----