ORDIN nr. 803 din 26 martie 2020privind stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 27 martie 2020    Având în vedere:– Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările și completările ulterioare; – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;– Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; – Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation - Romania“, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017, cu modificările ulterioare;– Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul „Start-up Nation“, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018, cu modificările ulterioare;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 894/2017, cu modificările ulterioare;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 978/2018;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.066/2017, cu modificările ulterioare;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 955/2018;– Referatul de aprobare nr. 243.876/DAPIMM din 24.03.2020 întocmit de către Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM,ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se constată că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care au calitatea de beneficiari ai programelor naționale prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ai Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de măsurile prevăzute de aceste acte normative, în condițiile și termenele prevăzute de acestea.  +  Articolul 2(1) În aplicarea art. 1 și potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, termenele de decădere instituite contractual nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă, pe toată durata stării de urgență. (2) Situațiile determinate individual, potrivit actelor normative indicate în cuprinsul art. 1, pentru situația de urgență și care nu au legătură cu deciziile emise de autoritățile competente potrivit legii nu pot constitui motiv de reziliere a contractului/acordului de finanțare și de recuperare a finanțării nerambursabile acordate, nici ulterior, în cazul în care condițiile privind locurile de muncă, obiectele/bunurile mobile/imobile și altele ce au stat la baza încheierii contractului/acordului de finanțare sunt respectate începând cu data încetării stării de urgență. (3) Dispozițiile alin. (2) nu pot conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu și-au îndeplinit obligațiile până la data decretării stării de urgență.(4) În perioada menționată la alin. (1), administratorul programului nu întreprinde niciun demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat.  +  Articolul 3Contractul/Acordul de finanțare se poate modifica, în condițiile dispozițiilor cuprinse în acesta și în limitele legii și prezentului ordin, prin act adițional semnat de ambele părți, cu semnătură electronică.  +  Articolul 4Direcția de antreprenoriat și programe pentru întreprinderi mici și mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere investiții și promovarea exportului din subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
    Virgil-Daniel Popescu
    București, 26 martie 2020.Nr. 803.----