ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 12 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.378 din 11.03.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătății,în temeiul art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,având în vedere prevederile art. 31 paragraful (2) lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,ținând cont de prevederile art. 25 alin. (2) ale art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) În înțelesul prezentului ordin, prin carantină se înțelege atât instituirea măsurii de carantină instituționalizată (în spații special amenajate), cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu.(2) Se instituie măsura de carantină instituționalizată pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie), pentru o perioadă de 14 zile, în spații special amenajate puse la dispoziție de către autoritățile locale.(3) Se instituie măsura de izolare la domiciliu următoarelor categorii de persoane: a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă; c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus.(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care își monitorizează starea de sănătate. În situația în care prezintă simptome de boală vor anunța medicul de familie sau sistemul «112». Dacă la sfârșitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot ieși din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menționate la alin. (3) lit. b) pot ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată (la 25-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 ) (5) Pentru scopul prezentului ordin, domiciliul este considerat ca fiind adresa furnizată în chestionarul completat la punctul de frontieră, respectiv adresa unde locuiesc persoanele din categoriile menționate. (6) Persoanelor aflate în izolare la domiciliu li se vor pune la dispoziție informații detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate.  +  Articolul 2(1) Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă (zona roșie) și a celor afectate (zona galbenă) este disponibilă pe site-ul www.insp.gov.ro/cnscbt și se actualizează ori de câte ori este nevoie. (2) Definiția de caz pentru infecția COVID-19 este postată la adresa www.insp.gov.ro/cnscbt și se actualizează ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 3Transportul persoanelor care urmează să intre în carantină instituționalizată de la punctul de trecere a frontierei către zona de carantină instituționalizată se va face cu un mijloc de transport special dedicat, stabilit de către direcția de sănătate publică împreună cu autoritatea publică locală de pe teritoriul căreia se află punctul vamal.  +  Articolul 4(1) Direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București, în colaborare cu autoritățile publice locale, identifică și organizează spații de carantinare instituționalizată în fiecare județ. (2) În scopul asigurării asistenței medicale a persoanelor carantinate, direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București nominalizează unitățile sanitare responsabile de acordarea asistenței medicale de pe raza județului, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5(1) Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare instituționalizată în spațiile special amenajate și persoanele cărora li se interzice continuarea activității prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București au obligația ca, la ieșirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 25-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 ) (3) Persoana izolată, care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 25-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 ) (4) Nerespectarea măsurilor de carantină, respectiv de izolare la domiciliu, precum și furnizarea de informații false autorităților se sancționează conform legilor în vigoare.  +  Articolul 6(1) La persoanele aflate în carantină instituționalizată se efectuează un test pentru COVID-19 numai dacă devin simptomatice. Până la primirea rezultatelor, acestea vor fi izolate corespunzător. În cazul în care rezultatul este pozitiv pentru COVID-19, acesta vor fi transportate și izolate în spital.(2) Transportul probelor recoltate de la persoanele carantinate simptomatice se va face în aceleași condiții de siguranță ca și probele de gripă, iar testarea se va face la cel mai apropiat laborator care efectuează astfel de testări, la îndrumarea direcțiilor de sănătate publică județene și cea a municipiului București.(3) Ieșirea din carantină instituționalizată se va face după o perioadă de 14 zile, dacă persoana nu a prezentat simptome de boală în decursul carantinării și este clinic sănătoasă.(4) Direcția de sănătate publică județeană și cea a municipiului București comunică administratorului centrului de carantină încheierea perioadei de carantinare instituționalizată și se deplasează pentru eliberarea avizului epidemiologic la ieșirea din carantină a acestora. Avizul epidemiologic poate fi eliberat și transmis și electronic.(5) Dezinfecția spațiilor de carantinare se efectuează de către responsabilul centrului sub îndrumarea direcției de sănătate publică, după ce persoana/persoanele va/vor părăsi spațiul. (la 25-03-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 )  +  Articolul 7(1) Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz vor fi izolate în secțiile/spitalele de boli infecțioase unde li se vor recolta probe biologice, conform metodologiei de supraveghere în vigoare, aflată pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.(2) În cazul în care există persoane simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz și care se prezintă într-o altă unitate sanitară, acestea rămân în această unitate, în izolare, și li se recoltează o probă care va fi transportată la cel mai apropiat spital în care se face testarea pentru COVID-19. Această probă va fi lucrată în regim de urgență. În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la cea/cel mai apropiată/apropiat secție/spital de boli infecțioase.  +  Articolul 8În funcție de evoluția situației epidemiologice și confirmarea a mai mult de trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeași comunitate, se poate decide declararea carantinei într-o comunitate. Carantinarea unei comunități reprezintă izolarea unei zone perfect delimitate și pentru care se dispune interzicerea intrării și ieșirii din zonă.  +  Articolul 9Direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 11 martie 2020.Nr. 414.  +  Anexa nr. 1Județul ..........................Localitatea .......................... Unitatea sanitară .......................Codul numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  AVIZ EPIDEMIOLOGIC
  anul ............ luna .............. ziua ..........
  Numele ..............., prenumele ..............................Prenumele tatălui ........................................Data nașterii: anul .......... luna ........... ziua ..........Domiciliul: localitatea ..............., str. ....................... nr. ......., bloc .…..................., ap. ......, sectorul/județul ..............A fost izolat la domiciliu/carantinat în spațiu special amenajat...................................................................................................................A fost monitorizat în perioada: .............................................................................Starea clinică la sfârșitul perioadei de carantinare: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................S-a eliberat prezenta dovadă de ieșire din carantină pentru a servi la:.............................................................................................................................................................................................
  Data eliberării ........ Semnătura și parafa medicului, L.S. ........................
  13.1; A5; t2NOTĂ:Prin carantină se înțelege atât instituirea măsurii de carantină instituționalizată (în spații special amenajate), cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu.
   +  Anexa nr. 2
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, .................................................., legitimat cu CI/BI seria ....... nr. ............., CNP ............................, domiciliat în .............................................., prin prezenta declar pe propria răspundere că:– am istoric de călătorie în țara ....................., în perioada ......................., regiunea/orașul ...................................., cu revenire în România în data de .................................., prin punctul de frontieră (aeroport/terestru) ......................sau – contact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele contactului) …………………………..... . Menționez că mi s-a recomandat izolarea/m-am autoizolat la adresa ……………………………., începând cu data de ………………………………. până la data de ……………………….. . Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal „Falsul în declarații’’, referitor la declarația necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat în vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine sau pentru altul, fapt care se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  Numele, prenumele …………………………………Am atașat prezentei
  Semnătura .............................................................Copie C.I./B.I. 
  Data ........................................................................Dovada călătoriei:
  Nr. de telefon ………………………………..………Bilete de avion (după caz) 
  Pentru minori până în 18 ani: Certificat de naștere  ATENȚIE! DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN PREZENTUL DOCUMENT VOR FI PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 27 APRILIE 2016 PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE (REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR): ART. 6 ALIN. (1) LIT. C), D) ȘI E), RESPECTIV ART. 9 ALIN. (2) LIT. G), H) ȘI I), DIN MOTIVE DE INTERES PUBLIC ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE, ÎN SCOPUL ASIGURĂRII PROTEJĂRII POPULAȚIEI ÎMPOTRIVA UNEI AMENINȚĂRI TRANSFRONTALIERE GRAVE LA ADRESA SĂNĂTĂȚII. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A IMPLEMENTAT ȘI UTILIZEAZĂ MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE ADECVATE PRIN CARE SUNT ASIGURATE CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. (la 25-03-2020, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 )