ORDIN nr. 497 din 25 martie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 4.116 din 25.03.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătății,în temeiul art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 30/2020,având în vedere prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional (2005), pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,ținând cont de prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,luând în considerare prevederile art. 25 alin. (2), ale art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, Partea I, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care își monitorizează starea de sănătate. În situația în care prezintă simptome de boală vor anunța medicul de familie sau sistemul «112». Dacă la sfârșitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot ieși din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menționate la alin. (3) lit. b) pot ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată2. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București au obligația ca, la ieșirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Persoana izolată, care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) La persoanele aflate în carantină instituționalizată se efectuează un test pentru COVID-19 numai dacă devin simptomatice. Până la primirea rezultatelor, acestea vor fi izolate corespunzător. În cazul în care rezultatul este pozitiv pentru COVID-19, acesta vor fi transportate și izolate în spital.(2) Transportul probelor recoltate de la persoanele carantinate simptomatice se va face în aceleași condiții de siguranță ca și probele de gripă, iar testarea se va face la cel mai apropiat laborator care efectuează astfel de testări, la îndrumarea direcțiilor de sănătate publică județene și cea a municipiului București.(3) Ieșirea din carantină instituționalizată se va face după o perioadă de 14 zile, dacă persoana nu a prezentat simptome de boală în decursul carantinării și este clinic sănătoasă.(4) Direcția de sănătate publică județeană și cea a municipiului București comunică administratorului centrului de carantină încheierea perioadei de carantinare instituționalizată și se deplasează pentru eliberarea avizului epidemiologic la ieșirea din carantină a acestora. Avizul epidemiologic poate fi eliberat și transmis și electronic.(5) Dezinfecția spațiilor de carantinare se efectuează de către responsabilul centrului sub îndrumarea direcției de sănătate publică, după ce persoana/persoanele va/vor părăsi spațiul.4. Anexa se renumerotează devenind anexa nr. 1.5. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 25 martie 2020.Nr. 497.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 414/2020)
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, .................................................., legitimat cu CI/BI seria ....... nr. ............., CNP ............................, domiciliat în .............................................., prin prezenta declar pe propria răspundere că:– am istoric de călătorie în țara ....................., în perioada ......................., regiunea/orașul ...................................., cu revenire în România în data de .................................., prin punctul de frontieră (aeroport/terestru) ......................sau – contact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele contactului) …………………………..... . Menționez că mi s-a recomandat izolarea/m-am autoizolat la adresa ……………………………., începând cu data de ………………………………. până la data de ……………………….. . Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal „Falsul în declarații’’, referitor la declarația necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat în vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine sau pentru altul, fapt care se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  Numele, prenumele …………………………………Am atașat prezentei
  Semnătura .............................................................Copie C.I./B.I. 
  Data ........................................................................Dovada călătoriei:
  Nr. de telefon ………………………………..………Bilete de avion (după caz) 
  Pentru minori până în 18 ani: Certificat de naștere  ATENȚIE! DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN PREZENTUL DOCUMENT VOR FI PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 27 APRILIE 2016 PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE (REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR): ART. 6 ALIN. (1) LIT. C), D) ȘI E), RESPECTIV ART. 9 ALIN. (2) LIT. G), H) ȘI I), DIN MOTIVE DE INTERES PUBLIC ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE, ÎN SCOPUL ASIGURĂRII PROTEJĂRII POPULAȚIEI ÎMPOTRIVA UNEI AMENINȚĂRI TRANSFRONTALIERE GRAVE LA ADRESA SĂNĂTĂȚII. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A IMPLEMENTAT ȘI UTILIZEAZĂ MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE ADECVATE PRIN CARE SUNT ASIGURATE CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE.
  ----