ORDONANȚA nr. 22 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*)privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 3 iulie 2019    * Republicată în temeiul art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 2 august 2018, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013, respinsă prin Legea nr. 92/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014;– Ordonanța Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 31 august 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 40/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 23 ianuarie 2018;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificare unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018, aprobată prin Legea nr. 147/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 22 iunie 2018.  +  Capitolul I Dispoziții generale și principalele atribuții  +  Articolul 1(1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum și de a fundamenta politicile economice elaborate de Guvernul României. (la 28-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 ) (2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză este o instituție cu rol de sinteză, în domeniile prevăzute la alin. (1).(3) Activitatea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(4) Comisia Națională de Strategie și Prognoză are sediul în municipiul București, str. Cristian Popișteanu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul său de activitate, Comisia Națională de Strategie și Prognoză îndeplinește următoarele funcții:a) de prognoză, prin elaborarea de studii și prognoze macroeconomice pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial;b) de monitorizare și evaluare a evoluției economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial;c) de strategie, prin fundamentarea documentelor strategice și principalelor măsuri de politică economică, în conformitate cu deciziile Guvernului și prin evidențierea tendințelor internaționale și evaluarea economiei naționale în raport cu acestea;d) de armonizare a metodelor de prognoză;e) de reglementare în domeniul său specific de activitate, precum și pentru armonizarea cu reglementările și recomandările Uniunii Europene;f) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;g) de reprezentare pe plan intern și internațional, conform obiectivelor, funcțiilor și atribuțiilor sale;h) de administrare, în ceea ce privește bunurile din patrimoniul său, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză are independență în ceea ce privește prognoza și evaluarea macroeconomică și sectorială, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice pe care se fundamentează politicile economice ale Guvernului României. În toate activitățile sale și potrivit funcțiilor și competențelor care îi sunt conferite potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe, Comisia Națională de Strategie și Prognoză respectă principiile obiectivității, confidențialității și deontologiei profesionale, transparenței și responsabilității. (la 28-04-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 3În realizarea funcțiilor sale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză are următoarele atribuții:1. elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung, în corelare cu politicile publice în domeniul economic decise de Guvernul României, precum și pe baza tendințelor din economia națională și cea mondială;2. participă la elaborarea de strategii și programe de dezvoltare naționale, sectoriale sau regionale, fundamentează orientările strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare;3. participă la elaborarea și actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de țară membră a Uniunii Europene, precum Programul de convergență și Programul național de reformă;4. participă la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, constituite în domeniul propriu de competență;5. participă la toate activitățile legate de procesul de adoptare a monedei euro și asigură suport conform rolului și competențelor sale;6. participă la activitatea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, în concordanță cu decizia prim-ministrului;7. realizează analize și previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanță cu cerințele Ministerului Finanțelor Publice;8. efectuează evaluări și prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, inclusiv pe bază de modele specifice, având responsabilitatea transmiterii rezultatelor la Ministerul Finanțelor Publice;9. evaluează și elaborează prognoze privind produsul intern brut potențial, output-gap și deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor Publice în procesul bugetar;10. analizează periodic situația economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidențierii unor riscuri sau disfuncții în evoluția unor sectoare ori activități economice;11. analizează evoluțiile și politicile din domeniul productivității și al competitivității;12. efectuează analize cu privire la riscurile interne și externe ce pot afecta evoluția economiei românești;13. efectuează studii și analize privind perspectivele economiei mondiale, evidențiind principalele tendințe și posibilele lor efecte în economia României;14. elaborează și utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea și asigurarea coerenței prognozelor și scenariilor de dezvoltare;15. elaborează și/sau dezvoltă modele și metode econometrice pentru evaluarea efectelor reformelor structurale și a politicilor publice, precum modele de echilibru general și structurale;16. armonizează metodele și tehnicile de prognoză, precum și cadrul legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările și recomandările Uniunii Europene;17. evaluează impactul fondurilor structurale și al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;18. participă la evaluările ex ante, in media res și ex post ale impactului politicilor publice la nivel macroeconomic și sectorial prin metodologii specifice;19. elaborează analize și prognoze cu privire la convergența reală și nominală a României;20. realizează analize și prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor europene în România, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice;21. elaborează analize și prognoze cu privire la echilibrul energetic;22. analizează impactul politicilor financiare, monetare și bugetare asupra economiei reale;23. analizează și prognozează evoluția și efectele procesului inflaționist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;24. efectuează analize și prognoze cu privire la evoluția piețelor financiare;25. efectuează previziuni pe termen scurt, mediu și lung privind activitatea de comerț exterior și balanța de plăți externe;26. efectuează analize și prognoze privind evoluția principalelor sectoare de activitate din economie, cum ar fi industrie, agricultură, transport, comerț, comunicații, precum și altele;27. elaborează prognoze și analize referitoare la piața muncii și sistemul de asigurări sociale;28. elaborează analize și prognoze privind evoluția în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;29. efectuează analize privind impactul programelor locale de dezvoltare asupra creșterii economice;30. răspunde solicitărilor autorităților publice prin efectuarea de prognoze, la cerere;31. formulează, la cerere, puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului; 32. transmite, în domeniul propriu de competență, împreună cu Secretariatul General al Guvernului punctul de vedere referitor la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico- sociale, la solicitarea acestuia;33. participă la monitorizarea modului de realizare a programului de guvernare;34. asigură managementul și implementează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din surse interne și externe ce privesc întărirea capacității instituționale proprii, precum resursa umană, metode de cercetare și prognoză, dezvoltarea capacității de formulare a politicilor economice, organizare și evaluare;35. editează reviste și buletine informative în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative se suportă, în condițiile legii, din bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și din alte surse;36. asigură sau participă la formarea profesională a personalului din administrația publică centrală și locală pe problematica circumscrisă domeniului său de activitate;37. asigură, în condițiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;38. organizează controlul financiar preventiv și monitorizează execuția bugetară;39. elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, precum și programul de investiții al instituției. (la 28-04-2020, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 4(1) În exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu Institutul Național de Statistică, Banca Națională a României, cu institutele de cercetare, cu Comisia Europeană, precum și cu alte organizații internaționale de specialitate ce își fundamentează politica pe o prognoză economică. (la 28-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 ) (2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză este abilitată să solicite datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor legale, cu păstrarea confidențialității acestora, în mod gratuit, de la autoritățile administrației publice centrale și locale și alte instituții publice, de la Banca Națională a României, operatori economici, instituții de credit și de la alte persoane juridice, în condițiile legii.(3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informații este intens, Comisia Națională de Strategie și Prognoză poate încheia convenții de colaborare.(4) Pentru realizarea de strategii, studii, analize și evaluări, precum și pentru fundamentarea prognozelor și direcțiilor strategice, Comisia Națională de Strategie și Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul propriu, în condițiile legii, precum și din fonduri financiare nerambursabile. (la 28-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 ) (5) Atribuirea în condițiile legii a contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și aprobate prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.  +  Capitolul II Conducerea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză  +  Articolul 5(1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. (la 28-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 ) (2) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni.(3) Președintele îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator de credite.(4) Președintele numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.  +  Articolul 6(1) Președintele reprezintă Comisia Națională de Strategie și Prognoză în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate.(2) Prin ordin al președintelui, unele atribuții pot fi delegate, în condițiile legii, secretarului general sau altor persoane cu funcții de conducere din structurile interne ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. (la 28-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 6^1 (1) (1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general coordonează activitățile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, îndeplinind și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a instituției ori stabilite prin ordin al președintelui. (la 28-04-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Capitolul III Abrogat (la 28-04-2020, Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 28-04-2020, Articolul 7 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 28-04-2020, Articolul 8 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Capitolul IV Organizarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, direcții, servicii, birouri și compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.(3) Cabinetul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză are un număr de 4 posturi. (la 28-04-2020, Articolul 9 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atribuțiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui.(2) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.(3) Atribuțiile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.  +  Articolul 11(1) Pentru activitatea de analiză și prognoză în profil teritorial se pot constitui în cadrul structurii organizatorice proprii compartimente sau birouri, stabilite prin hotărâre a Guvernului privind aprobarea structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. (2) Compartimentele sau birourile prevăzute la alin. (1) nu au personalitate juridică și fac parte din cadrul direcției de specialitate. (3) Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile prevăzute de lege, spațiile corespunzătoare necesare pentru desfășurarea activității compartimentelor regionale de prognoză.(4) Comisia Națională de Strategie și Prognoză asigură, la cerere, suportul informațional și metodologic necesar, precum și pregătirea profesională a specialiștilor autorităților administrației publice locale cu atribuții în domeniul analizei și prognozei economice. (la 28-04-2020, Articolul 11 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 12(1) Personalul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză se compune din funcționari publici și personal contractual.(2) Personalul din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice și în limita numărului de posturi prevăzute.(3) Personalul din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză beneficiază de prevederile art. 17 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(4) Personalul din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 13Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.  +  Articolul 15Prezenta ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.* *Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2018, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 226/2018, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:  +  Articolul I(1) Comisia Națională de Prognoză își schimbă denumirea în Comisia Națională de Strategie și Prognoză.(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma «Comisia Națională de Prognoză» se modifică și se înlocuiește cu sintagma «Comisia Națională de Strategie și Prognoză-----