HOTĂRÂRE nr. 572 din 30 iulie 2013privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013  Notă
  Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020, pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici, aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, denumită în continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.(2) Autoritatea este finanțată de la bugetul de stat.(3) Autoritatea are sediul în municipiul București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1.  +  Articolul 2Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții principale:a) acordă sprijin și îndrumare metodologică autorităților administrației publice locale și centrale, precum și celorlalte persoane juridice deținătoare de imobile care fac obiectul restituirii în natură sau al acordării de măsuri compensatorii, potrivit Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace dintre România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificările ulterioare, pentru aplicarea corectă și unitară a prevederilor acestor acte normative; (la 23-04-2020, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) b) monitorizează modul de aplicare a Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare; (la 23-04-2020, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) c) întocmește sau, după caz, centralizează următoarele:1. situația imobilelor restituite în natură în temeiul Legii nr. 165/2013; situația se întocmește pe baza comunicărilor făcute de comisiile județene de fond funciar;2. situația imobilelor restituite în natură și a imobilelor restituite în echivalent în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; situația se întocmește pe baza comunicărilor făcute de birourile județene, respectiv al municipiului București, potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. situația terenurilor restituite în natură și a celor pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare; situația se întocmește pe baza comunicărilor făcute de către instituția prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare;4. situația imobilelor retrocedate în natură și a propunerilor privind acordarea de despăgubiri sau măsuri compensatorii, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5. situația imobilelor retrocedate în natură și a propunerilor privind acordarea de despăgubiri sau măsuri compensatorii, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată;6. situația despăgubirilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, precum și Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare; (la 23-04-2020, Punctul 6. din Litera c) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) 7. situația cererilor depuse în temeiul Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;8. situația deciziilor de compensare emise potrivit Legii nr. 165/2013;9. situația titlurilor de plată emise potrivit Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare; (la 23-04-2020, Punctul 9. din Litera c) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) 10. situația comparativă a cererilor și disponibilului de teren, comunicată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în temeiul Legii nr. 165/2013;11. situația centralizată a terenurilor agricole și forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului, sau, după caz, al unităților administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;12. situația cu datele de identificare a imobilelor pentru care este necesară menținerea afectațiunii de interes public;13. abrogat. (la 23-04-2020, Punctul 13. din Litera c) , Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) d) prezintă periodic Guvernului informări privind stadiul aplicării Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare; (la 23-04-2020, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) e) elaborează și supune spre adoptare Guvernului proiectele de acte normative necesare luării măsurilor prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, cu excepția celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competența altor autorități; (la 23-04-2020, Litera e) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) f) asigură organizarea și funcționarea secretariatului Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor;g) asigură organizarea și funcționarea secretariatelor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România;h) realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor îndreptățite, controlul fazei administrative a aplicării Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, de către entitățile învestite de lege cu atribuții în procesul de restituire a imobilelor și de stabilire a măsurilor reparatorii; (la 23-04-2020, Litera h) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) i) controlează, potrivit competențelor prevăzute de lege, modul de aplicare a legislației din domeniul restituirii proprietății funciare și asigură aplicarea unitară a acesteia;j) verifică modul în care comisiile locale și județene au dispus de terenul preluat de la Agenția Domeniilor Statului; (la 23-04-2020, Litera j) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) k) abrogată; (la 23-04-2020, Litera k) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) l) abrogată; (la 23-04-2020, Litera l) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) m) analizează și validează/invalidează, prin decizie, hotărârile comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) soluționează, prin decizie, contestațiile formulate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare;o) abrogată; (la 23-04-2020, Litera o) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) p) emite titluri de plată, în condițiile Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare; (la 23-04-2020, Litera p) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) q) constată faptele contravenționale și aplică sancțiunile prevăzute de Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 393/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 23-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) (2) În cadrul structurii organizatorice a Autorității se pot constitui, prin ordin al președintelui Autorității, servicii, birouri și compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(3) Atribuțiile și responsabilitățile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Autorității se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Autorității, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4(1) Conducerea Autorității se exercită de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(2) Președintele are calitatea de ordonator principal de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii, ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Prin ordin, președintele are dreptul de a delega atribuții și competențe, în condițiile legii.(5) Președintele reprezintă Autoritatea în relațiile cu instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.(6) În subordinea președintelui și a vicepreședinților se constituie cabinetele acestora, potrivit legii. Numirea/Eliberarea din funcție a personalului încadrat la cabinetele demnitarilor se face prin ordin al președintelui. (la 23-04-2020, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) (7) Fiecare vicepreședinte coordonează, în mod individual, pe domeniile de competență, aplicarea legislației din domeniul restituirii proprietății funciare, aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare.(8) Desemnarea domeniilor de competență a vicepreședinților, stabilite potrivit alin. (7), se face prin ordin al președintelui Autorității.  +  Articolul 5(1) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 178, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor președintelui și vicepreședinților. (la 23-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) (2) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, respectiv a raporturilor de serviciu se aprobă prin ordin al președintelui Autorității, în condițiile legii. Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(3) Abrogat. (la 23-04-2020, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 ) (4) Abrogat. (la 23-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 )  +  Articolul 6(1) Personalul Autorității este format din funcționari publici și personal contractual.(2) Atribuțiile, competențele și răspunderea personalului Autorității se stabilesc prin fișa postului, elaborată în conformitate cu structura organizatorică și cu regulamentul de organizare și funcționare.(3) Salarizarea personalului Autorității se stabilește potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Cheltuielile curente și de capital ale Autorității se asigură de la bugetul de stat.  +  Articolul 7^1Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților are în dotare un parc auto, conform prevederilor anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre. (la 04-09-2017, Actul a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 627 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017 )  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 9 și 10.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Șeful Cancelariei
  Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Restituirea Proprietăților,
  George Băeșu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 30 iulie 2013.Nr. 572.  +  Anexa nr. 1*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  (la 23-04-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020 )
   +  Anexa nr. 2MIJLOACELE DE TRANSPORTși consumul de carburanți
  Nr. crt. Autoritatea Națională pentru Restituirea ProprietățilorTipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți)
  1Parc auto demnitari autoturism 4
  2Parc auto comun autoturism 2
  NOTĂ:Autoturismele din parcul auto al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților pot fi conduse și de demnitari sau alte categorii de salariați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Alte categorii de salariați vor conduce autoturismele Autorității cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (la 04-09-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 627 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017 )